Alla on aakkosjärjestyksessä kaikki metadatasuosituksen Dublin Core -kentät tarkenteineen. Huomioi kirjainkoko kenttien nimityksissä, erityisesti DSpace-julkaisuarkistoissa: kirjoita DC-kentät kokonaan pienillä kirjaimilla. Yksittäisen kentän otsikkoa klikkaamalla löytyy lisätietoa eri aggregoijista, esimerkkejä kentän sisällöstä ja muita huomioita kentän käyttötarkoituksesta. Yleisohje metadatan tallennuksessa: kaikki kuvailutiedot tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa tallennettavasta aineistosta, ei muista tiedonlähteistä.

Samat tiedot excel-taulukkona (esikatselun sijaan lataa omalle koneelle):

Metadatasuositus_julkaisuarkistojen_tekstiaineistolle_2.1.xlsx

Aiemmat versiot:

Metadatasuositus_julkaisuarkistojen_tekstiaineistolle_2.0.xlsx

Metadatasuositus_julkaisuarkistojen_tekstiaineistolle_1.0.xlsx

  

dc.contributor.[muu tekijyys]

Muu tekijä

Teoksen muut tekijät, kuten väitöskirjaohjaajat, vastaväittäjät, kuvittajat ja valokuvaajat. Jokainen nimi omaan kenttäänsä muodossa Sukunimi, Etunimi. Katso esimerkit dc.contributor.author-kentästä. Valitse tarkenne (hakasulkujen tilalle) Library of Congressin "Code list for Relators"-sivustolta: http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html. Toistettava kenttä.

Vaihtoehtoja kentän tarkenteeksi: degreesupervisor, thesisadvisor, opponent, artist, illustrator, photographer, translator, transcriber, other. Esimerkiksi väitöskirjan ohjaajan nimi voidaan tallentaa kenttään dc.contributor.thesisadvisor.

dc.contributor.[tunnisteen lyhenne]

Julkaisuun liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen tunnisteet

Kentän nimi voi esimerkiksi olla dc.contributor.orcid. Tekijän henkilökohtainen ORCID-tunniste tai muu tunniste, kuten ISNI. Jokainen tunniste omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.contributor.author

Tekijä

Tekijän nimi muodossa Sukunimi, Etunimi. Kenttää käytetään myös jos kyseessä on organisaatiotekijä (ei pelkkä affiliaatio tai opinnäytteen tekopaikka). Huomioi tyhjä välilyönti pilkun jälkeen. Jokaisen tekijän nimi omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä. Toimitetussa julkaisussa tai kokoomateoksessa tätä kenttää ei käytetä, vaan toimittajien nimet tallennetaan dc.contributor.editor-kenttään.

dc.contributor.department

Laitos (korkeakoulussa)

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun laitoksen nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

dc.contributor.editor

Toimittaja (editori)

Julkaisun toimittajan nimi muodossa Sukunimi, Etunimi. Huomioi tyhjä välilyönti pilkun jälkeen. Jokaisen toimittajan nimi omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä. Katso nimenmuotoiluesimerkit dc.contributor.author-kentästä. Huomioi, että toimittajien nimiä ei tule tallentaa dc.contributor.author-kenttään. 

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun yksikön tai tiedekunnan nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

dc.contributor.groupauthor

Yhteisötekijä tai ryhmä julkaisun tekijänä

Yhteisötekijän nimen voi tallentaa tähän kenttään, jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä tilastoinnin tai jonkin muun syyn vuoksi. Muussa tapauksessa kaikki tekijät voidaan tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Kontrolloidun sanaston käyttö on suositeltavaa, jos se on mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet löytyvät Fintosta: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannasta: https://viaf.org/ tai ISNI-tietokannasta: https://isni.org/page/search-database/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti-yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

dc.contributor.organization

Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

Opinnäytteen tai julkaisun hyväksyneen organisaation, tiedekunnan tai oppiaineen nimi. Käytä erotinmerkkinä pilkkua. Toistettava kenttä.

dc.coverage.spatial

Julkaisun kattavuus (paikka)

Julkaisun maantieteellinen kattavuus, kuten maa, kaupunki tai alueen koordinaatit, mitä julkaisu käsittelee. Maantieteellisen paikan merkinnässä suositellaan käytettävän kontrolloituja asiasanastoja tai ontologioita, kuten YSO-paikat -ontologiaa: http://finto.fi/yso-paikat/fi/. Kansainvälisten paikkojen osalta nimen muotoilun voi tarkistaa VIAF-tietokannasta: https://viaf.org/. Koordinaatit voi tallentaa WGS 84 -järjestelmän mukaan asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS) tai desimaaliasteina (DD). Kentän käytön on hyvä olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä. Toistettava kenttä.

dc.coverage.temporal

Julkaisun kattavuus (aika)

Julkaisun ajallinen kattavuus, kuten vuosikymmen, vuosisata tai ajanjakso, jota julkaisu käsittelee. Suosituksena on tallentaa ajanjaksot numeroin, esim. 500-1400; ei 1980-luku, vaan 1980-1989. Ajanjaksojen nimitykset tulee tallentaa dc.subject-kenttään, esim. renessanssi, keskiaika, antiikki. Jos ajallista kattavuutta ei tiedetä tarkasti, voi tallentaa arvion aikavälistä. Älä käytä vuosiluvun korvaamiseen erikoismerkkejä. Toistettava kenttä.

dc.creator

Tekijä

Katso dc.contributor.author.
DSpace-ohjelmisto on varannut creator-kentän sisäiseen käyttöön, mutta dc.contributor.author-kenttä haravoituu OAI-rajapinnan välityksellä dc.creator-kenttänä.

dc.date.available

Saatavilla julkaisuarkistosta

Ajankohta, jolloin teos on saatavilla julkaisuarkistosta. Tieto ilmoitetaan muodossa VVVV-KK-PP, ISO 8601 -standardin mukaan.

dc.date.issued

Julkaisuaika

Teoksen alkuperäinen julkaisuaika muodossa VVVV-KK-PP, ISO 8601 -standardin mukaan. Pelkkä vuosi riittää.

dc.description

Lyhyt kuvaus

Teosta tai sen sisältöä kuvaavia tietoja. Toistettava kenttä.

dc.description.abstract

Tiivistelmä

Vapaatekstikenttä teoksen tiivistelmälle tai abstraktille. Kielikoodien käyttö suositeltavaa. Suositus abstraktin kopioimiseen: tekstin tulee olla Unicode UTF-8 -merkistöstandardin mukaista. Toistettava kenttä.

dc.description.accessibilityfeature

Tietueen saavutettavuusominaisuuksien luettelo.

Vaihtoehdot: otsikkotasot koodimerkitty, navigointi mahdollista, kuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset, taulukot saavutettavia, looginen lukemisjärjestys, matemaattiset/kemialliset kaavat saavutettavia, tekstitys kuulovammaisille, ei tietoa saavutettavuudesta, ei saavutettava

dc.description.accessibilitysummary

Vapaatekstikenttä tietueen saavutettavuustiedoille. Käytetään, kun dc.description.accessibilityfeature-kentän arvoilla ei kyetä ilmaisemaan saavutettavuusominaisuuksia (esim. äänikirjat).

dc.description.edition

Julkaisun painosmerkintä

Julkaisun mahdollinen painosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä, esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos. Painostieto tulee tallentaa julkaisun metadataan niin kuin se on merkitty itse julkaisuun.

dc.description.notification

Muu huomautus

Vapaatekstikenttä erilaisille teosta koskeville huomautuksille. Käytössä esimerkiksi Theseus-, Trepo- ja Valto-julkaisuarkistoissa. Toistettava kenttä.

dc.description.provenance

Julkaisun elinkaaritiedot

Julkaisun provenienssi-/muokkaushistoriatiedot. Usein järjestelmässä automaattisesti luotava kenttä, kun julkaisun metatietoja tai tietueeseen tallennettu(j)a tiedosto(j)a muokataan. Kentän tietoihin tallennetaan miten tietuetta tai siinä olevia tiedostoja on muokattu, milloin muokkaus on tehty ja kuka tietuetta on muokannut. HUOM: tietosuojasyistä kentän tulee näkyä vain rajatusti. Toistettava kenttä.

dc.description.reviewstatus

Tieto vertaisarvioinnista

Alkuperäisen julkaisun luonne. Vaihtoehdot: Vertaisarvioitu/peerReviewed - Vertaisarvioimaton/nonPeerReviewed.

dc.embargo.lift

Embargon määrittämisessä käytetty kenttä, joka on käytössä DSpace-alustan versioon 5 asti. Tämä kenttä toimii yhdessä dc.embargo.terms-kentän kanssa. Embargon voi lisätä syöttölomakkeella tai vaihtoehtoisesti määritellä REST-rajapinnan kautta syöttämällä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa tälle kentälle on annettava arvo. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä.  DSpace luo kentän automaattisesti tiedoston tallennushetkellä, jos tietue on syötetty syöttölomakkeen avulla. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä (ISO-8601-formaatissa). Kenttä poistuu siinä vaiheessa, kun embargo laukeaa ja aineisto on vapaasti saatavissa. 

dc.embargo.terms

Embargon määrittämisessä käytetty kenttä, joka on Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa käytössä DSpace-alustan versioon 5 asti. Tämä kenttä toimii yhdessä dc.embargo.lift-kentän kanssa. Embargon voi lisätä syöttölomakkeella tai vaihtoehtoisesti määritellä REST-rajapinnan kautta syöttämällä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa tälle kentälle on annettava arvo. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä (ISP+8601-formaatissa). DSpace luo kentän automaattisesti tiedoston tallennushetkellä (ISO-8601-formaatissa), jos embargo on syötetty syöttölomakkeen avulla. 

dc.format.content

Tietueen sisältö

Julkaisuarkistoon tallennettavan teoksen muoto. Jos kyseessä on tekstiaineisto, vaihtoehtoja ovat: fulltext, metadataOnly, abstractOnly.

dc.format.extent

Sivumäärä

Sivujen kokonaislukumäärä teoksessa. Numerokenttä.

dc.format.mimetype

MIME Type -aineistotyyppi

Teoksen MIME Type (Multipurpose Internet Mail Extension), kaikki vaihtoehdot listattu osoitteessa: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml.

dc.format.pagerange

Sivunumerot

Artikkelin sivunumerot alkuperäisjulkaisussa. Erota alku- ja loppusivun numerot toisistaan yhdysviivalla. Numerokenttä.

dc.format.size

Tiedoston koko

Julkaisuarkistoon tallennettavan tiedoston koko esimerkiksi megatavuissa.

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Julkaisun tunniste

Julkaisuarkistoon tallennetun julkaisun pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, julkaisun URI/URL tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Tunnisteet voidaan tallentaa dc.identifier.other-kenttään myös, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse. Vaihda kentän tarkenteeksi hakasulkujen tilalle tunnisteen lyhenne, kuten dc.identifier.urn.

dc.identifier.citation

Lähdeviite, alkuperäisen julkaisun ilmestymistiedot

Kirjan tai lehden tiedot, jossa julkaisu on alunperin ilmestynyt.

dc.identifier.doi

Julkaisun DOI-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun julkaisun pysyvä DOI-tunnus. HUOM: Muualle kuin omaan julkaisuarkistoon viittaava DOI-tunnus tallennetaan dc.relation.doi-kenttään.

dc.identifier.isbn

Verkkomonografian ISBN-numero

Monografian verkkoversion ISBN-numero. Verkkomonografian URN-tunnus muodostetaan tästä. Täytettävä vain, jos julkaisu on elektronisessa muodossa oleva monografia tai artikkeliväitöskirja, joka tallennetaan julkaisuarkistoon kokonaisuutena eikä artikkeli kerrallaan. Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai yhdysviivoja.

dc.identifier.uri

Julkaisun URI

Julkaisuarkistoon tallennetun julkaisun URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain verkko-osoitteena.

dc.identifier.urn

URN-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun julkaisun pysyvä URN-tunniste.

dc.language.iso

Julkaisun kieli

Julkaisun kielen merkinnässä suositellaan käyttämään julkaisuarkistotasolla yhtenäistä, ISO 639-X -standardin mukaista muotoa. On hyvä, jos merkinnässä sovelletaan ISO 639-2 tai tarvittaessa ISO 639-3 -standardin mukaisia 3-merkkisiä kielikoodeja. Toistettava kenttä.

dc.publisher

Julkaisija (kustantaja)

Julkaisijan nimi. Tarkista nimen vakiintunut muoto esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahausta, Sherpa/RoMEOsta tai Ulrichswebistä. Jos nimen vakiintunutta muotoa ei näistä lähteistä löydy, tallenna nimi siinä muodossa, missä se esiintyy itse julkaisussa.

dc.publisher.country

Julkaisumaa

Julkaisun kustantajan kotimaa. Suositellaan ISO 3166 -standardin mukaisen maakoodin käyttöä.

dc.publisher.place

Julkaisun kustannuspaikkakunta

Julkaisun kustantajan kotipaikka. Pyri merkitsemään ainakin yksi julkaisun kustannuspaikka.

dc.relation.[tunnisteen lyhenne]

Vaihtoehtoinen tunniste

Kustantajan version tai toiseen julkaisuarkistoon tallennetun artikkeliversion tunniste, esimerkiksi PubMed, ArXiv, Handle tai toisen organisaation URN. Vaihda kentän tarkenteeksi hakasulkujen tilalle tunnisteen lyhenne, kuten dc.relation.arxiv. Toistettava kenttä.

dc.relation.articlenumber

Artikkelin järjestysnumero

Artikkelin järjestysnumero. Käyttö on tavallista esimerkiksi elektronisissa lehdissä perinteisen sivunumeroinnin sijaan.

dc.relation.conference

Konferenssin vakiintunut nimi

Konferenssin vakiintunut nimi. Tarkista nimi Julkaisufoorumin julkaisukanavahausta tai konferenssin kotisivuilta.

dc.relation.dataset

Viittaus tutkimusdataan

Julkaisun pohjana käytetyn tutkimusdatan sijainti/verkko-osoite. Toistettava kenttä.

dc.relation.doi

Muu DOI-tunnus

Kustantajan julkaiseman tai muun kuin julkaisuarkistoon tallennettavan version pysyvä DOI-tunniste. Tallenna tunnus kokonaisena verkko-osoitteena.

dc.relation.funder

Rahoittaja

Julkaisun tai julkaisuun liittyvän tutkimusprojektin tai vastaavan rahoittajan nimi. Suositellaan kontrolloidun sanaston käyttöä, jos mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet Fintossa: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannassa: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti-yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

dc.relation.grantnumber

Hanke- tai projektirahoitustunniste

Julkaisun teossa käytetyn rahoituksen hanke- tai projektirahoitustunniste. Esimerkiksi Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen tunnisteen voi tallentaa tähän kenttään. Huomioi, että EU-projektirahoitustunnisteet kirjataan dc.relation.projectid-kenttään. Toistettava kenttä.

dc.relation.haspart

Artikkeli/osa kokoomateosta

Kokoomateoksen tai opinnäytteen osa. Kirjaa tähän joko osajulkaisun bibliografiset tiedot tai verkko-osoite. Jokainen julkaisun osa on tallennettava omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.relation.isbn

Emojulkaisun/kokoomateoksen ISBN-numero

Artikkelin emojulkaisun ISBN-numero. Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai yhdysviivoja.

dc.relation.ispartof

Emojulkaisu/kokoomateos

Kokoomateoksen nimi, jos artikkeli on ilmestynyt sellaisessa.

dc.relation.ispartofjournal

Lehden nimeke

Tarkista lehden vakiintunut nimi esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, SHERPA/RoMEOn, ISSN Portalin tai Ulrichswebin hausta. Lehden nimen voi kirjata myös dc.relation.ispartofseries-kenttään, jos ei ole tarvetta erotella lehtiä ja sarjoja toisistaan.

dc.relation.ispartofseries

Sarjatieto, nimeke

Vapaatekstikenttä sarjan tai lehden nimekkeelle. Mahdollisuuksien mukaan organisaation omat sarjat pudotusvalikkoon. Tarkista sarjan tai lehden vakiintunut nimi esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, ISSN Portalin, ROADin (the Directory of Open Access scholarly Resources), SHERPA/RoMEOn tai Ulrichswebin hausta. Toistettava kenttä.

dc.relation.isreferencedby

Julkaisuun viitattu

Lisää tieto tähän kenttään, jos tiedetään, että julkaisua on käytetty jonkin toisen julkaisun lähdemateriaalina tai se mainitaan julkaisun kirjallisuusluettelossa. Toistettava kenttä.

dc.relation.issn

Sarjan/lehden ISSN-tunnus

Numerokenttä, kirjaa tähän pelkkä sarjan tai lehden ISSN-tunnus, ilman "ISSN"-lyhennettä. Tarkista tunnus esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, SHERPA/RoMEOn, ISSN Portalin tai Ulrichswebin hausta. Käytä tätä kenttää myös yksittäistä lehden numeroa kuvaillessa. Toistettava kenttä.

dc.relation.issue

Lehden numero

Numerokenttä, lehden/kausijulkaisun numero, jossa artikkeli on ilmestynyt. Tiedon voi kirjata myös dc.relation.numberinseries-kenttään, jos ei ole tarvetta erotella lehtiä ja sarjoja toisistaan.

dc.relation.isversionof

Painetun julkaisun ISBN-numero

Tallenna kenttään julkaisun painetun version ISBN-numero, pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai yhdysviivoja.

dc.relation.numberinseries

Sarjatieto, järjestysnumero

Julkaisun numero sarjassa. Samaan kenttään voi tallentaa myös lehden numeron, jos ei ole tarvetta erotella sarjoja ja lehtiä toisistaan, ks. dc.relation.issue.

dc.relation.pid

Muu pysyvä tunniste

Toisen organisaation julkaisuarkistossa tai alkuperäisartikkelin julkaisijan käytössä oleva pysyvä tunnus. Tallenna pysyvä tunnus kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta tai julkaisijalta. Toistettava kenttä.

dc.relation.projectid

EU-projektirahoitustunniste

Julkaisun tekoon käytetty, OpenAIREn edellyttämä EU-projektin ID-tunnus, jos sellainen on myönnetty tekijälle. Syntax: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/ [Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym].

dc.relation.reference

Julkaisussa käytetty lähde

Julkaisussa käytetyn lähteen verkko-osoite (OpenAIRE: publication reference) tai muu tunnistetieto. Jokainen lähde omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä.

dc.relation.url

Muu verkko-osoite

Kustantajan, muun organisaation tietokantaan tallennetun (alkuperäis)julkaisun verkko-osoite tai muu julkaisuun liittyvä verkko-osoite. Kaikki julkaisuun liittyvät verkko-osoitteet ja pysyvät tunnisteet voi tallentaa tähän kenttään, jos ei ole tarvetta erotella tunnisteita ja verkko-osoitteita toisistaan. Toistettava kenttä.

dc.relation.urn

Muu URN-tunnus

Toisen organisaation julkaisuarkistossa tai muualla käytössä oleva julkaisun URN-tunnus. Tallenna URN kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston URN-tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta. Toistettava kenttä.

dc.relation.volume

Lehden vuosikerta

Kirjaa kenttään lehden/kausijulkaisun vuosikerta niin kuin se on merkitty lehteen.

dc.rights

Tekijänoikeus-/käyttöoikeustiedot

Tallennetun julkaisun käyttöoikeudet/lisenssi ja sen mahdollinen versionumero. Kenttään kirjataan lyhenne, jonka muotoilun tulee olla yhtenäinen julkaisuarkistossa. Käyttöön voi ottaa myös pudotusvalikon, johon on listattu Creative Commons -lisenssit ja In copyright -vaihtoehto. CC-lisenssin ehdot erotetaan toisistaan yhdysviivoilla. Suositellaan CC-lisenssien 4.0-versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin, muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin tai Rights Statements -ilmoitusten käyttöä suositellaan. Toistettava kenttä.

dc.rights.accesslevel

OpenAIRE-pääsyoikeustieto

OpenAIRE-vaatimusten mukainen pääsyoikeustieto, vaihtoehdot: closedAccess, embargoedAccess, restrictedAccess, openAccess.

Finna käyttää dc.right.accesslevel-kenttää pääsyrajausmäärityksissään. Lisätietoa Finnan pääsyrajauksista voit lukea täältä.

dc.rights.accessrights

Rajattu pääsyoikeustieto

Pääsyoikeustieto, jos pääsyä kuvailun kohteena olevaan tiedostoon on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan rajaukseen.

dc.rights.copyright

Muu tekijänoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Tallenna tekijänoikeustieto samassa muodossa kuin se on merkitty julkaisuun. Toistettava kenttä.

dc.rights.copyrightholder

Tekijänoikeuksien haltija

Tekijänoikeuksien mahdolliset omistajat. Jokainen nimi omaan kenttäänsä muodossa Sukunimi, Etunimi. Toistettava kenttä.

dc.rights.url

Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun verkko-osoite

Tallennetun teoksen käyttöoikeuden/lisenssin mahdollinen verkko-osoite.

dc.source.identifier

Lähdetietokannan koodi (metadatan tunniste)

Teoksen metadatan yksilöivä tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu. Lähdetietokantoja voivat olla esimerkiksi ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts, Arto tai Fennica. Muotoilu tunnisteen mukaan. Toistettava kenttä.

dc.source.metadata

Metadatan lähteen lyhenne/nimi

Lähdetietokannan tai -organisaation lyhenne tai nimi, jos metadata on haravoitu julkaisuarkistoon muualta. Nimen/lyhenteen tulee vastata dc.source.identifier-kentässä annettua metadatan tunnistetta. Lähdetietokannan tai -organisaation tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Toistettava kenttä.

dc.subject

Avainsanat

Julkaisua kuvaavat, vapaamuotoiset avainsanat, joita ei ole tarkistettu mistään asiasanastosta. Yksi sana per kenttä. Toistettava kenttä.

dc.subject.[asiasanaston lyhenne]

Asiasanat

Kontrolloidusta sanastosta tarkistetut asiasanat. Yksi asiasana per kenttä, ei ketjutettuja asiasanoja. Kentän tarkenteeksi (hakasulkujen tilalle) on merkittävä sanaston nimi tai lyhenne, esimerkiksi dc.subject.yso. Sanastojen lyhenteet on otettava ensisijaisesti Library of Congressin listalta: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. Toistettava kenttä.

dc.subject.degreeprogram

Koulutusohjelma

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun koulutusohjelman nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Samanalkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

dc.subject.discipline

Oppi-/pääaine

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun oppi-/pääaineen nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

dc.subject.specialization

Opintojen suuntautumisvaihtoehto

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän opintojen suuntautumisvaihtoehdon nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

dc.title

Nimeke

Julkaisun nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Nimeke muotoillaan muuten kuten alkuperäisessä julkaisussa. Kenttää ei tule toistaa, muut (erikieliset) otsikot voi kirjata dc.title.alternative-kenttään.

dc.title.alternative

Vaihtoehtoinen nimeke

Julkaisun muu nimeke, esimerkiksi erikieliset nimekkeet. Nimeke muodossa Päänimeke : alanimeke. Kaksoispisteen molemmin puolin on tyhjä välilyönti kirjastoissa yleisesti käytetyn ISBD-välimerkityksen mukaisesti. Nimekkeen muotoilu muuten kuten alkuperäisessä julkaisussa. Toistettava kenttä. Katso esimerkit dc.title-kentän tiedoista.

dc.type.[sanaston nimitys]

Aineistotyyppi

Jonkin kontrolloidun sanaston mukainen aineistotyyppi. Suositellaan tarkenteen käyttöä kentässä, sillä sanastot tulee erotella toisistaan tarpeen mukaan. Osa aineistotyyppisanastojen kentistä on listattu tässä suosituksessa. Confederation of Open Access Repositoriesin (COAR) Controlled Vocabulary for Resource Type Genres -sanaston termejä käytettäessä kentän nimi on tarkenteineen dc.type.coar. Toistettava kenttä.

dc.type.okm

OKM-julkaisutyyppi

OKM:n tiedonkeruun mukainen julkaisutyyppi. Suositellaan tyyppien mukaisten kirjain-numeroyhdistelmien käyttöä. Julkaisutyyppiluokitus: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit+2023.

dc.type.ontasot

Opinnäytteen taso

Metatietosanaston mukainen opinnäytetyyppi. Opinnäytteiden tasot tulee määritellä kiinteäksi listaksi niin pitkälle kuin mahdollista. Opinnäytteen taso suositellaan tallennettavaksi sekä suomeksi, ruotsiksi, että englanniksi omiin kenttiinsä. Toistettava kenttä. Listaa voidaan täydentää tarpeen vaatiessa. Nimitykset on tarkistettu Metatietosanastosta, jossa käytetty terminologia on ISBD-kuvailusääntöjen ja RDA-kuvailuohjeiden mukaista. Tällä hetkellä lista sisältää seuraavat tasot:

Väitöskirja
Doctoral dissertation
Doktorsavhandling

Monografiaväitöskirja
Doctoral dissertation (monograph)
Monografiavhandling

Artikkeliväitöskirja
Doctoral dissertation (article-based)
Artikelavhandling

Lisensiaatintyö
Licentiate thesis
Licentiatarbete

Pro gradu -tutkielma
Master’s thesis
Pro gradu -avhandling

Diplomityö
Master’s thesis
Diplomarbete

Kandidaatintyö
Bachelor's thesis
Kandidatarbete

Ylempi AMK-opinnäytetyö
Master's thesis
Högre YH-examensarbete (tai avhandling)

AMK-opinnäytetyö
Bachelor's thesis
YH-examensarbete

dc.type.publication

OpenAIRE-aineistotyyppi

OpenAIREn mukainen aineistotyyppi.

Vaihtoehdot: article, bachelorThesis, masterThesis, doctoralThesis, book, bookPart, review, conferenceObject, lecture, workingPaper, preprint, report, annotation, contributionToPeriodical, patent, other

dc.type.version

OpenAIRE-aineistoversio

OpenAIREn mukainen rinnakkaistallenteen aineistoversio, oletuksena vertaisarvioinnin läpikäynti. 

Vaihtoehdot: draft, submittedVersion, acceptedVersion (vertaisarvioitu), publishedVersion (vertaisarvioitu), updatedVersion

Ota yhteyttä

Dublin Core -metadata: [email protected]

  • No labels