Opinnäytteen taso

Metatietosanaston mukainen opinnäytetyyppi. Opinnäytteiden tasot tulee määritellä kiinteäksi listaksi niin pitkälle kuin mahdollista. Opinnäytteen taso suositellaan tallennettavaksi sekä suomeksi, ruotsiksi, että englanniksi omiin kenttiinsä. Toistettava kenttä. Listaa voidaan täydentää tarpeen vaatiessa. Nimitykset on tarkistettu Metatietosanastosta, jossa käytetty terminologia on ISBD-kuvailusääntöjen ja RDA-kuvailuohjeiden mukaista. Tällä hetkellä lista sisältää seuraavat tasot:

Väitöskirja
Doctoral dissertation
Doktorsavhandling

Monografiaväitöskirja
Doctoral dissertation (monograph)
Monografiavhandling

Artikkeliväitöskirja
Doctoral dissertation (article-based)
Artikelavhandling

Lisensiaatintyö
Licentiate thesis
Licentiatarbete

Pro gradu -tutkielma
Master’s thesis
Pro gradu -avhandling

Diplomityö
Master’s thesis
Diplomarbete

Kandidaatintyö
Bachelor's thesis
Kandidatarbete

Ylempi AMK-opinnäytetyö
Master's thesis
Högre YH-examensarbete (tai avhandling)

AMK-opinnäytetyö
Bachelor's thesis
YH-examensarbete


Huomioita: Vaihtoehtoisesti kenttä voisi olla englanniksi: dc.type.levelofthesis tai .thesislevel. Nykyinen .ontasot-kenttätarkenne on otettu käyttöön aiemmin julkaistussa opinnäytteiden kuvailua ohjanneessa metadataformaatissa. Tarkenteen vaihto tässä metadatasuosituksessa on mahdollista, jos se saa laajempaa kannatusta julkaisuarkistoja ylläpitävissä organisaatioissa.

*OKM


  • No labels