Blog

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän jatko

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä perustettiin vuonna 2019 kirjastojärjestelmämuutosten yhteydessä integraation ja käyttöönottovaiheen tueksi. Toimintamallityöryhmän tarkoituksena oli käsitellä Melinda-Alma-integraatioon liittyviä asioita, ja ryhmä on kokoontunut säännöllisesti parin viime vuoden ajan. Ryhmässä on ollut mukana kuvailijoita niin ensimmäisen integraatioaallon kuin toisenkin aallon Alma-kirjastoista sekä Aalto-yliopistosta ja lisäksi Kansalliskirjaston asiantuntijoita.

Melinda-Alma-integraation keskeneräisiä asioita sekä muitakin Melindan ja Alman välisiä asioita on nostettu esille ryhmän keskusteluissa. Kokouksissa on myös ratkottu kuvailukysymyksiä, pohdittu ohjeistusta ja tarkasteltu integraation palautekyselyiden vastauksia. Toimintamallityöryhmä on järjestänyt Alma-kirjastojen kuvailijoille koulutuswebinaareja sekä tiedottanut integraation vaiheista ja asiakastuen toimintamallista. Viime kuukausina selvitettäviä asioita on ollut vähemmän, ja siten on tultu johtopäätökseen, ettei toimintamallityöryhmän ole tarpeen jatkaa toimintaansa nykyisessä muodossaan. Varsinainen Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun. Kiitokset kaikille ryhmässä mukana olleille asiantuntijoille!

Keskustelu ryhmässä on ollut hyvää ja arvokasta, ja yhteistyötä Kansalliskirjaston, Melinda-palvelujen ja Alma-kirjastojen välillä tullaankin jatkamaan muissa muodoissa. Tarkoituksena on esimerkiksi järjestää yhteisiä webinaareja tarpeen mukaan, ja lisäksi Melinda-palveluista voidaan tarvittaessa osallistua Alma-kirjastojen RM-kyselytunneille.

Palautekyselyiden pohjalta tehdyt jatkotoimenpiteet

Palautekysely Melinda-Alma-integraatiosta tehtiin ensimmäisessä aallossa Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneille kirjastoille touko-kesäkuussa 2020, toisessa aallossa siirtyneille marras-joulukuussa 2020 ja Aalto-yliopistolle tammikuussa 2021. Kaikkien palautekyselyiden vastaukset koottiin yhteiseen raporttiin, joka on kokonaisuudessaan luettavissa Melindan asiakaswikissä: Melinda-Alma-integraatiokyselyiden raportti. Kyselyiden perusteella laadittiin lista jatkotoimenpiteistä ja niiden toteutuksen seurannasta. Jatkotoimenpiteen jakautuivat seuraavaan seitsemään osa-alueeseen: yhteistyön kehittäminen, tiedottaminen ja viestintä, asiakastuki, koulutus ja ohjeistus, toiminnallisuuksien kehittäminen yhteistyössä Ex Libriksen kanssa, aineistot sekä auktoriteettiyhteistyö.

Kyselyiden jälkeen tehtyjä toimenpiteitä olivat muun muassa asiakastuen toimintamallien esittely Melindan Talonmiehen tuokiossa keväällä 2021. Lisäksi Alma-kuvailijan ohjeistus linkitettiin Melindan toimintaohjeeseen Melindan asiakaswikissä. Syksyllä 2021 on myös pohdittu uusia yhteistyön muotoja toimintamallityöryhmän lopettaessa toimintansa nykyisessä muodossaan. Toiminnallisuuksien kehittämisen osalta työn alla ovat sanastopäivitysten automaattinen, tiheästi tapahtuva haravointi Fintosta Aleph-Asteriin ja sieltä Alman Community Zonelle sekä teos- ja ekspressioauktoriteettien luonti Alephiin ja haravointi sieltä Alman Community Zonelle. Lisäksi selvityksessä on Alma-Melinda-integraation osakohdetuen kehittäminen ja Alma-kirjastojen saatavuustiedot Melindaan päivittävän LOW-publishing -toiminnon jatkokehittäminen. Aineistojen osalta seurannassa on e-aineistojen määrä Melindassa. Tarkastelun alla on, onko Almaan siirtyminen vaikuttanut kotimaisten e-aineistojen määrään. Lisäksi Alma-kirjastoilla on mahdollista osallistua Asterin toimija-auktoriteettien tuotantoon Aleph-järjestelmällä.

Tekninen tilannekatsaus

Alman ja Melindan välinen integraatio koostuu useammasta toiminnosta:

 • Varsinainen kuvailuintegraatio - tietueiden poiminta ja päivittäminen Melindasta Almaan ja tietueiden kontribuutio Almasta Melindaan 
  • toimii vakiintuneesti
  • osakohdeperheiden käsittelyyn varsinainen Alma-Melinda -integraatio ei tarjoa välineitä
   • osakohdeperheen voi poimia Melindasta ulkoisella poimintaohjelmalla (esim. MarcEdit) ja tuoda Almaan, jonka jälkeen osakohteet ovat käsiteltävissä samoin kuten muutkin tietueet
 • Low publishing -prosessi - Melindan tietueiden tietokantatunnusten ylläpito Alman saatavuustietojen perusteella
  • toimii vakiintuneesti
  • Alma lähettää saatavuustiedon poistopyynnön Melindalle aina niissä tilanteissa, joissa tietueella ei ole Alman päässä saatavuustietoja, joten Melindan päähän on lisätty mahdollisuus olla tekemättä tietokantatunnuksen poistoa määritellyissä tapauksissa, esim. Turun yliopiston tietokantatunnuksen poisto e-vapaakappaletietueista
 • VST-replikointi - Melindassa tehtyjen tietuemuutosten siirtyminen Almaan
  • käytössä ainoastaan Turussa manuaalisesti Kansallisbibliografia-filtterin kanssa
   • Ei tietoa siitä, milloin filtteröidyn VST-replikoinnin käyttö olisi mahdollista automaattisesti
 • Asterin auktoriteetit
  • sekä toimija- että sanastoauktoriteetit haravoidaan Asterista Alman Community Zonelle käytettäväksi Alma-kuvailussa
  • sanastoauktoriteeteissa päivitys Fintosta Asteriin useamman viikon välillä (toistaiseksi manuaalinen prosessi), joka johtaa viiveeseen myös Almaan päivittymisessä
  • tulevien 'aikaontologia'-sanastoauktoriteettien sekä teos/ekspressio-auktoriteettien osalta myös Alma-haravointi ja -kuvailukäyttö tulee suunnitella yhdessä Alma-kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa


Jatkossa Alma-Melinda-asioissa voi ottaa yhteyttä:

 • alma-yhteyshenkilot(at)helsinki.fi
 • melinda-posti(at)helsinki.fi

Melindan asiakaswikiin on tehty muutoksia. Esimerkiksi otsikoita on selkeytetty ja rakennetta uudistettu. Mitään tietoja asiakaswikin sivuilta ei ole poistettu, vaan on pyritty siihen, että olemassa oleva tieto on helpommin löydettävissä.
Tervetuloa tutustumaan Melindan asiakaswikiin!

Lisätietoja: melinda-posti@helsinki.fi

Melinda on metatietovaranto ja kansallinen kirjastojen kuvailuympäristö. Melindassa on mukana jo yli 260 organisaatiota eri kirjastosektoreilta. Melindan taustajärjestelmänä on vuodesta 2008 lähtien ollut Aleph-kirjastojärjestelmä, jonka elinkaari alkaa olla lopuillaan. Tämän johdosta Kansalliskirjastossa on aloitettu Melindan uuden alustan selvitys, jotta uuteen tuotantojärjestelmään voitaisiin siirtyä lähivuosina. 

Kansalliskirjaston strategian mukaisesti tavoitellaan ensisijaisesti avoimen koodin järjestelmää, joka tukee siirtymistä linkittyvään metatietoon. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittavia järjestelmiä ovat Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä Libris XL sekä avoimen lähdekoodin yhteisöjen kehittämät FOLIO ja linkitetyn datan kuvailutyökalu Sinopia. On mahdollista, että muitakin järjestelmiä selvitetään myöhemmin.

Järjestelmistä pyritään arvioimaan kunkin ehdokasjärjestelmän kypsyys sekä soveltuvuus Melindan kehitystarpeisiin ja Suomen olosuhteisiin. Rajapintojen toimivuus eri kirjastojärjestelmien kanssa on yksi keskeisistä vaatimuksista, koska Melindaan on integroitunut useita muita järjestelmiä. Tavoitteena tulevissa ratkaisuissa on, että integraatiot toimisivat Melinda-kuvailijoiden kannalta pääosin kuten nykyisin.  

Monet jo käynnistyneet kehitystoimet ovat osaltaan vieneet eteenpäin seuraavan sukupolven Melinda-kuvailuympäristölle asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi metatietoon kohdistuneet kehitystoimet kuten RDA-kuvailusäännön käyttöönotto, asiasanastoista ontologioihin siirtyminen (YSAsta YSOon) ja pysyvien tunnisteiden käyttöönotto (ISNI, URN) edistävät datan linkittyvyyttä jatkossa. Linkitetty data on joukko periaatteita, joilla tuotetaan koneymmärrettävää ja yhteentoimivaa muuhun tietoon linkittyvää tietoa. Linkitetty data mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneempien haku- ja dataprosessointiratkaisujen kehittämisen. 

Lisätietoa: 
melinda-posti@helsinki.fi

Koha-Suomen kirjastot ovat liittyneet metatietovaranto Melindaan huhtikuussa 2021. Melindan maantieteellinen kattavuus yleisten kirjastojen osalta laajeni kerralla.

Kirjastonhoitaja Antti Heikkinen Oulun kaupunginkirjastosta on ollut mukana Koha-Suomi Melindaan -projektissa. Miltä tuntuu, kun pitkään tehty projekti on nyt lähes maalissa?

”Ensimmäisenä tulee mieleen lähinnä helpotuksen tunne siitä, että tämä integraatio saatiin valmiiksi. Ajoittaisista, lähinnä teknisistä, haasteista huolimatta yhteistyö kaikkien osapuolten kesken on ollut koko ajan sujuvaa ja lopputulokseen voi olla erittäin tyytyväinen.

Mielenkiinnolla jäämme odottelemaan missä määrin ja millaisilla eri tavoilla tämä Melinda-yhteistyö tulee vaikuttamaan kuvailutyöhön, ja miten se edelleen siitä kehittyy. Tavallaanhan Koha-Suomen kirjastoissa on jo aiemmin ns. ”harjoiteltu” Melindan tyylisiä toimintakuvioita, koska meillä on ollut käytössämme Koha-kirjastoissa yhteinen tietokanta TäTi. Nyt Melindan myötä tämä yhteistyökenttä laajenee, kun mukana on myös muita kirjastojärjestelmiä käyttäviä kirjastoja, sekä yleisiä että tieteellisiä kirjastoja.

Kun olemme seuranneet tätä Koha-Suomen kirjastojen Melinda-kuvailun aloitusta, niin yllättävän hyvin ja rohkeasti on alettu Melindaan kuvailemaan eikä sellaista liian suurta kynnystä ole esiintynyt.”

Koha-Suomi

Koha-Suomen kirjastot aloittivat huhtikuussa metatiedon tuotannon Melinda-tietokantaan. Koha-Suomeen kuuluvat pohjoisessa Outi- ja Lapin kirjastot, etelässä Helle- ja Kyyti-kirjastot, idässä Lumme- ja Vaara-kirjastot ja Pohjois-Savosta mukana on Siilinjärven kunnankirjasto. Länsi-Suomen Koha-edustajana aloittaa kesäkuussa Vaski-kirjastot, joka on jo vuodesta 2017 lähtien ollut mukana Melinda-yhteistyössä Aurora-kirjastona.

Kirjastot tulivat mukaan Melindaan kevyellä liittymismallilla. Melinda on integroitu kaikkien Koha-Suomen kirjastojen yhteiseen TäTi-tietokantaan ja liittymisen jälkeen TäTiin tehdyt uudet tietueet tallennetaan myös Melindaan.

Tarkoitus on haravoida myöhemmin Lapin kirjastojen tietokannasta Saamelaisbibliografiaan kuuluvat tietueet, myös muiden kokoelmien tietueita on mahdollista tuoda Melindaan.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä. Melindassa on mukana kirjastoja kaikilta kirjastosektoreilta. Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Lisätietoja:

Koha-Suomi:
Rebekka Pilppula, Koha-Suomi OY:n hallituksen pj., kirjastopalvelujohtaja
rebekka.pilppula (at) turku.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Eeva-Riitta Peltonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen (at) helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Melindan kevätwebinaarin keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.30–12.

Melindan kevätwebinaari jatkaa viime joulukuisen Melindan syyswebinaarin Melindasta on moneksi -teemaa. Melinda-yhteisö on uuden äärellä, koska yhä useampi kirjastojärjestelmä on integroitunut Melindaan. Miten varmistetaan Melindan tietueiden yhteneväisyys, kun tietueita tehdään eri järjestelmien kautta?

Lisätietoja tapahtumasta ja tarkemmat ohjeet löydät tapahtumasivulta.

Ilmoittaudu mukaan 3.5. mennessä: https://www.lyyti.in/MelindaKevat2021.

Kansalliskirjasto on työstänyt Melinda-Alma-integraatiota yhteistyössä Suomen Alma-kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa. Integraation perustoiminnallisuudet ovat toiminnassa, mutta joidenkin lisätoimintojen osalta on vielä kehitettävää. Kansalliskirjasto lähetti Melinda-Alma-integraation palautekyselyt Almaan siirtyneiden kirjastojen kuvailijoille ja johtajille. Palautekyselyiden vastauksista on tehty raportti, jonka tuloksista kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa. Koko raportti on luettavissa: Melinda-Alma-integraatiokyselyiden raportti.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän toiminta jatkuu

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän toiminta jatkuu nykyisessä muodossaan vuoden 2021. Toimintamallityöryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa käsittelemään Alman ja Melindan välisiä käytännön asioita. Käsiteltyjä asioita on koottu aiheittain Melindan asiakaswikiin Yhteisesti sovittavat asiat -sivulle. Ryhmässä on mukana niin ensimmäisen kuin toisen aallon Alma-kirjastojen kuvailijoita, sekä Kansalliskirjaston Melinda-palvelusta Alma-integraation tekninen vastuuhenkilö Minttu Hurme ja Alma-yhteyshenkilö Kaija Kovanen. Kokoukset on koettu hyödyllisiksi, koska Alma-kirjastojen edustajat ovat päässeet jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä uuden järjestelmän kanssa toimimisesta. Seuraava kokous järjestetään kesäkuussa 2021. Toimintamallityöryhmän kokousmuistiot päivitetään kokouksen aikana Melindan avoimeen asiakaswikiin, jossa ne ovat avoimesti luettavissa.

Alma-kirjastojen kuvailijoista muodostettu työryhmä on koonnut Helsingin yliopiston wikisivuille Ohjeita Alma-kuvailijoille. Almaan liittyvät toimintaohjeet on linkitetty Melindan toimintaohjeeseen.

Melinda-Alma-integraation tekninen tilannekatsaus

Alma-Melinda-integraation perustoiminnallisuuksista toimivat:

 • Tietueiden hakeminen Almalla Melindasta Z39.50 rajapinnan kautta ja tietueiden kontribuointi (uusien tieteiden luominen ja vanhojen tietueiden päivittäminen) Almasta Melindaan Alephin X-serverin kautta.
  • Tietueiden liikkumisessa Alman ja Melindan välillä on edelleen joitain haasteellisia kohtia muun muassa asiasanapäivityksiin ja replikoinnin ohjauskomentoihin liittyen.
 • Tietokantatunnusten julkaiseminen Almasta Melindaan (Low publishing -prosessi)
  • Prosessin Alephin päätä on päivitetty maaliskuun puolivälissä niin, että se tekee Melindan tietueisiin vain ne päivitykset, joista tulee todellisia muutoksia, eikä katkeile Alman tuottamiin liian suuriin julkaisutietomääriin.
  • Mietinnässä on toimenpiteitä, joilla saadaan aikaisempien epäluotettavuuksien aiheuttamat erot Alma-paikalliskantojen ja Melindan tiedoissa päivitettyä.
  • Uutena ongelmana huhtikuun lopulla havaittu ainakin Aallossa ja Helkassa katkenneita SFTP-siirtoja. Tämä asia on tällä hetkellä selvityksessä.

Alma-integraation perustoiminnallisuuksista on vielä kesken:

 • VST-replikointi, eli muiden tekemien päivitysten replikoituminen Melindasta Almaan, ja replikoitumisen rajaaminen vain Kansallisbibliografiatietueisiin:
  • Toimii toistaiseksi ainoastaan manuaalisina ajoina, koska KB-filtterin käyttö vaatii integraation asetusten väliaikaisia muutoksia Almassa ajon ajaksi.

Asterin toimija- ja asiasana-auktoriteetit haravoituvat Alephista käytettäväksi Alma-kuvailussa Alman Community Zonelle. Asiasana-auktoriteettien osalta päivitykset Fintosta Asteriin tapahtuvat manuaalisina eräajoina noin kuukauden välein. Tästä johtuen sama viive esiintyy päivityksissä välillä Finto - Asteri - Alma.

Osakohdeperheiden käsittelyyn Alma ei tarjoa tällä hetkellä mahdollisuuksia: vaikka osakohteita voidaan perustoiminnallisuuksilla käsitellä samoin kuin emotietueitakin, esimerkiksi tietyn emon kaikkien osakohteiden hakeminen Melindasta Almaan kerralla ei kuitenkaan onnistu.

Palautekyselyiden tulokset

Palautekysely Melinda-Alma-integraatiosta tehtiin ensimmäisessä aallossa Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneille kirjastoille touko-kesäkuussa 2020, toisessa aallossa siirtyneille marras-joulukuussa 2020 ja Aalto-yliopistolle tammikuussa 2021. Kaikkien palautekyselyiden vastaukset on koottu yhteiseen raporttiin, jossa ensimmäisen ja toisen aallon vastaukset on eritelty toisistaan. Aalto-yliopiston vastaukset käsiteltiin raportissa toisen aallon vastausten yhteydessä. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin ensimmäiseen kyselyyn 15 kappaletta ja toiseen kyselyyn 12. Lisäksi Aalto-yliopistolta tuli yksi yhteinen koontivastaus.

Melinda-Alma-integraation onnistumista koskevat vastaukset vaihtelivat kyselyissä melko kriittisistä positiivisiin. Alun vaikeuksien jälkeen integraatioon oltiin tyytyväisempiä ja toiseen kyselyyn vastanneiden kommentit olivat hieman positiivisempia kuin ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden. Keskeneräiset asiat vaikuttivat jonkin verran vastaajien päivittäiseen työhön, mutta toiseen kyselyyn vastanneiden kesken keskeneräisiä asioita koettiin olevan vähemmän. Tähän on vaikuttanut se, että integraation rakentaminen aloitettiin ensimmäisen aallon käyttöönottovaiheessa. Kuvailuintegraation perustoiminnallisuudetkin saatiin vaiheittain käyttöön maaliskuussa 2020. Toisen aallon kohdalla puolestaan perustoiminnallisuudet olivat käytössä jo Alman käyttöönottovaiheessa. Termipoiminta auktoriteeteista bibliografisiin tietueisiin alkoi toimia tyydyttävästi kesäkuussa 2020.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän toiminta ei ollut kaikille vastaajille tuttua, mutta työryhmän järjestämistä webinaareista oli koettu olevan suurta hyötyä ja niitä toivottiin järjestettävän jatkossakin. Alma-toimintaohje kuvailijoille koettiin hyödylliseksi ja siihen oltiin osittain tyytyväisiä, mutta monissa kommenteissa ohjeistuksessa koettiin olevan puutteita. Lisäksi ohjeistuksen selkeydessä ja löydettävyydessä katsottiin olevan parantamisen varaa.

Kuvailukäytäntöjen muutoksia koskien ensimmäisen kyselyn vastauksista kävi ilmi, että Melindaan kuvaillun aineiston määrä ei ole juuri muuttunut, paitsi elektronisissa aineistoissa, joita poimitaan Alma-järjestelmän sisäisestä metatietovarannosta Community Zonelta. Lisäksi ensimmäiseen kyselyyn vastanneet kertoivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta siirtyneensä käyttämään Alman Metadata Editoria kuvailussa Melindan Aleph-järjestelmän sijaan. Toiseen kyselyyn vastanneiden kesken sen sijaan oli enemmän hajontaa asian suhteen, ja useampi vastaaja kertoi käyttävänsä kuvailussa edelleen Aleph-järjestelmää. Ohjeistukseen ja tukipyyntöjen käsittelyyn Kansalliskirjastossa oltiin pääosin tyytyväisiä. Vastaajille ei kuitenkaan vaikuttanut olevan täysin selvää, minkä organisaation asiakastuen puoleen kääntyä missäkin asiassa. Vastuutusta siitä, kenen vastuulla mikäkin asia on, tulee edelleen tarkentaa. Selkeästi määritelty asiakastukimalli helpottaa kirjastojen kuvailijoiden työtä arkipäivän ongelmatilanteissa.

Vastaukset olivat monissa kysymyksissä positiivisempia toisen aallon kyselyn vastanneiden kesken kuin ensimmäisen aalloin kyselyyn vastanneilla. Tähän vaikuttaa luultavasti se, että toisen aallon kohdalla monista asioista oli jo enemmän kokemusta ja monia asioita oli saatu jo ratkaistuakin. Ensimmäisen aallon kohdalla integraatio oli kokonaisuudessaan kaikille osapuolille uusi asia.

Kyselyiden perusteella voidaan katsoa, että kirjastojärjestelmän muutos ei näytä vaikuttaneen haluun jatkaa yhteisen metatietovarannon rakentamista tai vähentäneen halua olla mukana kansallisessa kuvailuyhteistyössä. Melinda-yhteistyön jatkuminen näyttää olevan vastanneiden mielessä hankaluuksista huolimatta, ja ongelmia toivotaan jatkossakin ratkottavan yhteistyössä.


Melindan rajapintapäivitykseen liittyvä käyttökatko on päättynyt myös loppujen kuvailun apukäyttöliittymien osalta eli Muuntaja, Cyrillux ja Poistot-käyttöliittymä ovat jälleen käytettävissä.

Auroran kuvailuintegraatio ja Artikkelien kuvailutyökalu ovat olleet käytettävissä jo keskiviikosta 10.3. klo 18 alkaen ja Merge perjantaista 12.3. klo 12 alkaen.

Jos Melindan toiminnoissa esiintyy jotain kummallista, otathan yhteyttä melinda-posti(at)helsinki.fi.

Melindan rajapintapäivitys on tehty, ja käyttökatko on päättynyt Auroran kuvailuintegraation ja Artikkelien kuvailutyökalun osalta.

Kuvailun apukäyttöliittymät (Merge, Muuntaja, Cyrillux, Poistot) palautuvat käyttöön loppuviikon aikana, kuitenkin viimeistään maanantaiaamuun 15.3. mennessä.

Jos Melindan toiminnoissa esiintyy jotain kummallista, niin otathan yhteyttä melinda-posti(at)helsinki.fi. 

Melindassa otetaan käyttöön uusi integraatiorajapinta keskiviikkona 10.3.2021 iltapäivällä.

Käytössä oleviin Melinda-integraatioihin uuden rajapinnan käyttöönotto ei vaadi mitään muutoksia käyttäjiltä, paikalliselta järjestelmäylläpidolta eikä järjestelmäntoimittajilta.

Käyttöönotosta johtuvat Melindan palvelimilla tehtävät toimenpiteet aiheuttavat kuitenkin käyttökatkon seuraavissa Melindan toiminnoissa:

- Kuvailutyö Auroralla Melindaan
- Artikkelien kuvailutyökalu
- Kuvailun apukäyttöliittymät (Merge, Muuntaja, Cyrillux, Poistot)

Aurora-kuvailuintegraation ja Artikkelien kuvailutyökalun käyttökatko alkaa keskiviikkona 10.3. klo 13.00 ja päättyy mahdollisimman pian saman iltapäivän aikana, kuitenkin viimeistään torstaiaamuun 11.3. mennessä.

Kuvailun apukäyttöliittymien (Merge, Muuntaja, Cyrillux, Poistot) osalta käyttökatko alkaa keskiviikkona 10.3.2021 jo klo 12.00 ja ne palautuvat käyttöön mahdollisimman pian loppuviikon aikana, kuitenkin viimeistään maanantaiaamuun 15.3. mennessä.

Loput Melindan toiminnallisuudet ovat käytössä normaalisti myös uuden rajapinnan käyttöönoton ajan. Käyttökatko ei siis koske seuraavia toimintoja:

- Kuvailutyö Alephissa
- Kuvailutyö Almalla Melindaan
- Tietueiden replikointi paikalliskantoihin
- Poimintaluettelointi Melindasta paikalliskantoihin
- Tietueiden haravointi Melindasta/Asterista OAI-PMH:lla
- Melindan verkkokäyttöliittymän käyttö

Lisätietoja saatte tarvittaessa Melindan palveluosoitteesta melinda-posti@helsinki.fi

Melindan käyttökatko ohi

Melindassa oli odottamaton käyttökatko 7.12. klo 20.35 - 8.12. klo 9.35. Käyttökatko vaikutti useisiin Kansalliskirjaston palveluihin, ja jatkamme asian selvittämistä CSC:n kanssa.

Melinda toimii nyt muuten normaalisti, mutta osalla Koha-kirjastojärjestelmää käyttävistä korkeakoulukirjastoista replikoinnit ovat edelleen katkolla.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta harmia!

Pitkän uran kuvailun parissa tehnyt Kiti Vilkki-Eriksson kertoo Melindan tekijät -haastattelussa työstään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Hän on osallistunut Kansallisbibliografian kuvailutyöhön ja useiden kuvailua ohjaavien työryhmien toimintaan, hän on jättänyt jälkensä myös Melindan kuvailukäytäntöihin! Lue, millaisen viestin hän jättää meille. (Linkki: https://www.kiwi.fi/x/5gLDCw).

Kansalliskirjasto järjestää torstaina 3.12.2020 klo 10–12 Melindan syyswebinaarin. Webinaarin aiheena on Melindasta on moneksi - Melindan uudet metatiedon lähteet tukevat kuvailun ekosysteemin kehittymistä. Tarkempi ohjelma löytyy webinaarin ohjelmasivulta

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melinda-kirjastojen kuvailijoille, mutta muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Webinaari järjestetään Zoom-etäyhteydellä. 

Ilmoittaudu 1.12. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Melindawebinaari_2694

Ohjeita etäosallistumiseen: https://www.kiwi.fi/x/pIN3CQ

Melindan tekijät -sivulla Melinda-wikissä on julkaistu uusi haastattelu:

kolme kuvailijaa 3AMK-kirjastosta, Anna Kanerva Lamppu Metropoliasta, Mirva Moilanen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja Marja Puntalo Haaga-Heliasta kertovat meille työstään ja vapaa-ajastaan muun muassa korona-aikana.

Muistattehan myös Melindan Twitter-tilin, jossa kerromme ajankohtaisista kuvailuun liittyvistä asioista. Jos sinulla on Twitter-tili, voit alkaa seurata @Melindapalvelu ’a tai käykää tutustumassa tiliimme osoitteessa https://twitter.com/Melindapalvelu

Muistutamme, että vielä ehdit vastata Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden asiakaskyselyyn. Kyselyyn voi vastata 9.10.2020 asti seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/kansalliskirjasto_2020. 

Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Osallistu kyselyyn Kansalliskirjaston palveluista

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut järjestää asiakaskyselyn asiakasorganisaatioilleen. Kyselyyn odotetaan vastauksia 9.10.2020 mennessä. Kyselyn osoite on: https://fi.surveymonkey.com/r/kansalliskirjasto_2020. 

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut tuottaa yhteisiä keskitettyjä palveluita yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan käyttämiäsi palveluita. Voit valita minkä palvelun tai palveluiden kysymyksiin vastaat; selvityksessä ovat mukana FinELib, Finna, Finto, Julkaisuarkistopalvelut, Kansallisbibliografia, Koha ja Melinda. Omaan vastausaikaasi vaikuttaa, kuinka monen palvelun kysymyksiin vastaat. Kysely on tietosuojattu eikä siinä kerätä henkilöiden yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy. 

Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. Jokainen vastaus on meille tärkeä.

Lisätietoja kyselystä: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia@helsinki.fi

Lisätietoja kyselylomakkeesta: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi

Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!