Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Museoliitto ja Museovirasto. Ryhmä on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Tiekartta usealle vuodelle

Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönoton edistäminen

Paikkatietopalvelun käyttöönoton edistäminen

 • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien tietomallin ja RDA-linjausten määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta 
 • Paikkaryhmä

Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)

 • AHAA-järjestelmässä on ajallinen ilmiö, joka on tapahtumaa laajempaa asia
  • Tapahtuman kuvailua ei priorisoida
 • Museo+-järjestelmässä on oma moduli tapahtumille, mutta niille ei ole omaa tietokantaa/ontologiaa
  • Museoissa ei lähiaikojen suunnitelmia yhteiskäyttöisen tietokannan/ontologian rakentamisesta
  • CIDOC-käsitemallissa on määritelty tapahtuma
 • Kirjastoissa tapahtumat:
  • on sisällytetty YSOon, jonka näkökulmana on lähinnä aihe ja johon on sisällytetty erityisesti yksittäisiä
  •  tai jatkossa Kantoon, jossa on toimijoiksi määriteltyjä, ihmisten organisoimia tapahtumia
  • RDA-kuvailusäännöissä ei ole määritelty/identifioitu tapahtumia
 • Mietitään tekoälyn hyödyntämistä tapahtumien metatietojen tuotannossa

Sisällön tuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 

 • Keskittyy Metatietosanaston termien tuottamiseen

Uudistuvan RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen

Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa

 • Odotetaan eri asiaan vaikuttavien lakien tarkennusta
 • Aktualisoituu Nimitietopalvelun mahdollisen käynnistymisen myötä: vaaditaan juristin lisäpanosta

Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille

Yhtenäistetään 3 sektorilla tapahtuvaa kuvailua kirjastomaisessa, arkistomaisessa ja museomaisessa kuvailussa mm. asiakasliittymään varten:

 • Sopivien ohjeistusten, tietomallien, ominaisuuksien, järjestelmien jne. soveltaminen kullekin aineistotyypille, esim. Kansalliskirjaston arkistoaineiston kuvaileminen arkistopohjaiseen järjestelmään
 • Mahdollista myös kuvailla kaikentyyppinen aineisto sektorikohtaiseen järjestelmään, esim. kirjastoaineiston kuvaileminen museojärjestelmään ja YKSA-järjestelmää käytetään joissakin museoissa museoaineistojen kuvailuun
 • Mahdollista tulevaisuudessa ehkä kehittää kuvailijoiden käyttöliittymiä niin, että käyttöliittymän näkymä vaihtuu aineistotyypin mukaan ja metatiedot tallentuvat sopivaan järjestelmään

Vuoden 2023 tavoitteet

Tiukempi ote järjestelmätoimittajiin ja KAM-organisaatioihin kuvailun yhtenäistämiseksi ja standardien käytön lisäämiseksi kuvailussa: 2023/helmikuu

 • Lisätään viestintään? Delegoidaan Digime-TA-ryhmälle?
 • Arkistosektorilla voisi laajentaa esim. YKSAn ympärille muodostunutta verkostoa
  • Ajantasainen yhteinen ohjeistus voisi auttaa kuvailun yhtenäistämistä
 • Museosektorilla käytössä edelleen monia järjestelmiä ja kuvailutapoja:
  • tavoitteena 2023 yhdenmukaistaa kuvailua, sillä Spectrum ei ole yhdenmukaistanut kuvailua tarpeeksi järjestelmäkohtaisten erilaisten käytänteiden vuoksi
 • Kirjastojen kuvailun laatusuositus julkaistaan helmikuun 2023 puolessa

Kansalliskirjaston arkistoaineiston kuvailun ohjaus: 2023/helmikuu

 • Arkistolaitoksen tuottamat kuvailusäännöt vuodelta 1997 ovat vanhentuneita:
  • Näitä päivitetään kansainvälisen ohjeistuksen uudistuessa lähivuosien aikana: aloitettu minimimetatietojen määrittelyllä 2022
  • YKSA-järjestelmässä noudatetaan näitä ohjeita: käytössä järjestelmäkohtaisia sopeutumia
  • AHAAssa on ajantasaisemmat kuvailusäännöt
 • Kansainvälinen ICAn EGAD-työryhmän RIC-käsitemalli on tulossa 2023
 • YKSA-käyttäjillä yksityisarkistojen verkosto, jossa kehitetään yhteistä tietomallia ja ohjeistusta
 • Kansalliskirjaston YKSA:
  • Hyödynnetään Finton sanastoja (YSO, SLM, Kanto, Metatietosanasto)
  • Rakenteistetaan metatietoa vapaamuotoisista kuvauskentistä erillisiin kenttiin (niin paljon kuin on resursseja)
  • Käytetään standardien mukaisia muotoja esim. aikamääreissä ja kielissä
  • Hierarkkinen rakenne: arkistomuodostaja ylin taso, alemmat tasot joko ajanjakson, genren tai aiheen mukaisia jaotteluja
  • Käsikirjoituksilla ja pienpainatteilla erilainen hierarkkia, mutta sama tietomalli: tietomallista käytetään osittain eri kenttiä
  • Odotetaan kutsua ohjeistuspalaveriin alkuvuodesta 2023

Nimitietopalvelu

 • Päivitykset tietomalliin: 2023/helmikuu
  • Päivitettävänä tietomallipohjana sivulla Nimitietopalvelun tietomalli oleva master-data-taulukko (versio 30.4.2021):
   • Työstettävä taulukko (punaisella päivitettävät sarakkeet)
   • Valmiiksi työstetty taulukko lähetetään Okko Vainoselle
  • Taulukkoon täydennetään elementtien näyttörajoitukset (sekä tarvittaessa mappauksia)
   • Kuvataan käyttötarpeet ja -vaatimukset juridisen pohjan valmistelemiseksi yhteisrekisterin rakentamiselle
   • Aukikirjoitetaan, mitä eroja näyttörajoituksissa on kuvailtavien toimijoiden kesken
   • Merkitään perusteluja alasivulle: Näyttörajoitukset Nimitietopalvelussa

Paikkatietopalvelu: 2023/maaliskuu

 • Muodostettu paikkatietoryhmässä tiekartta etenemiselle sisällöllisestä lähtökohdasta ja ideaalin tietomallin/käsitemallin pohjalta
 • Finnan käyttötapaukset: https://www.kiwi.fi/x/TgF4EQ
 • Seurattava
  • onko tietomallista päästy yksimielisyyteen?
  • onko tarkenteiden käyttöä linjattu?
  • voidaanko tehdä linjaukset RDA-paikalle RDA Toolkitiin vai onko tietomalli liian kaukana RDA:sta?
 • Ajantasatietoja huhtikuulta 2022:
  • Etsitään teknistä henkilöresurssia
  • Tietomallia kehitetään asteittain
  • YSO-paikkoihin lisätään polygonitietoja
 • Paikkatietopalvelun teknistä kehittäjää haetaan taas vuoden 2023 alussa

Uuden RDA:n laajempi yhteiskäyttö:

 • Uudistuvan RDA:n sisältöjen katselmointi yhteiskäytön näkökulmasta (mm. kokoelmien kuvailu): 2023/maaliskuu

Entiteettien rajojen määrittely MARC 21:ssä (Toiku-verkosto / Jerry): 2023-2024

 • Rakennusten määrittely joko paikaksi tai toimijaksi kesken
 • Museoilla rakennukset ovat identifioitu objektina, paikkana tms.
 • Toiku pitää rakennuksia toimijoina
 • Voisiko rakennukset kuvailla sekä toimijoina että paikkoina?
 • Asiassa ei voida edetä ennen kuin Finto-palvelun Kanto-sanasto saadaan kaksikieliseksi, jotta YSO:n kaksikieliset käsitteet voidaan tarvittaessa siirtää Kantoon
 • Pyydetään asian käsittelyä myös KAM-ryhmässä ja kirjastojen asiantuntijaryhmissä

Sanastotuotanto:

 • Arkisto- ja museosektoreiden termi- tai käsiteryhmäehdotukset Metatietosanastoon: 
  • KAM-kuvailuryhmä (kuten kirjastojen kuvailun asiantuntijaryhmät) voi tehdä ehdotuksia uusista termeistä tänne: https://www.kiwi.fi/x/WYTPCw?
 • Aineistotyyppien yhteisen listauksen tuottaminen Finnaa varten ja Metatietosanastoon: 2023/helmikuu
  • Tyypit/luokat ei ole poissulkevia vaan yksi aineisto/asia voi kuulua useampaan tyyppiin/luokkaan. Päätason alla olevat tyyppi/luokkatermit eivät ole kattavia listauksia.
  • Tyypit/luokat ovat kompromissejä asiakasliittymää varten (Finnan näkymä on runsas)
  • Tyyppitermejä ei muuteta itse metatietoon, joka noudattaa sektoreiden omia kuvailustandardeja.
  • Tyypittelyn pää- ja alatasot: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZNz9qLIrfbAfePnETzKPP4gEgPiXxi0/edit#gid=621847249
 • Jatketaan yhteistyötä toimijoiden välisten suhteiden täydentämisessä (Jerry/Anssi): 2023/syksy
 • Metatietosanaston kehittäminen: 2023/huhtikuu
  • Kutsutaan Matti Pitkälä vierailulle kun kehittämissuunnitelmat valmiina

Vuoden 2022 tulokset

 • Viimeisteltiin yhteinen aineistotyypittely Metatietosanastossa julkaisua varten. Huomioitiin Finnan kommentit tyypittelyssä. Selvitettiin lisäksi prosessi, jolla KAM-kuvailuryhmä voi tehdä termiehdotuksia Metatietosanastoon.
 • Käsiteltiin arkistoaineiston kuvailun ohjeistusta eri sektoreilla. Esimerkkinä oli Kansalliskirjaston YKSA-järjestelmän käyttöönotto käsikirjoitusten ja pienpainateryhmien kuvailemiseksi.
 • Jatkettiin Nimitietopalvelun tietomallin päivittämistä näyttörajoitusten ja mappausten osalta.
 • Käytiin läpi uudistuvan RDA-kuvailusääntöjen kuvailutasojen pakolliset elementit kirjastoaineistojen kuvailussa.
 • Tarkasteltiin Finna-asiakasliittymän laatimia käyttötapauksia paikkatiedolle, ja peilattiin tapauskuvauksia uuteen paikkatietomalliin.
 • Entiteettien rajat -keskustelua jatkettiin KAM-kuvailuryhmän roolin näkökulmasta. KAM-kuvailuryhmä haluaa myös jatkossa vaikuttaa paikkojen, toimijoiden, tapahtumien tm. entiteettien identifiointilinjauksiin sisältönäkökulmasta.

Vuoden 2021 tulokset

 • Aloitettiin Nimitietopalvelun tietomallin tarkastaminen mappausten osalta ja näyttörajoitusten täydentäminen tietomalliin.
 • Osallistuttiin aktiivisesti Paikkatietopalvelun tietomallin luomiseen paikkaryhmässä.
 • Linjattiin uudistuvan RDA:n nomen-entiteetin käyttöä ja tarkasteltiin ajanjakso-entiteetin linjauksia.
 • Saatiin valmiiksi aineistotyypittelyn/luokittelun päätaso ja osa alatasoa.
 • Viimeisteltiin Metatietosanastoon yhteisön tyyppitermit ja toimialaluokitus.

Vuoden 2020 tulokset

Vuoden 2019 tulokset

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels