Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Museoliitto ja Museovirasto. Ryhmä on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönotto
 • Paikkatietopalvelun käyttöönotto
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
  • Selvitettävä suhde YSOon ja Aikaontologia
  • Identifioitava tapahtuma tarkemmin
 • Sisällön tuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
  • Keskittyy Metatietosanaston termien tuottamiseen
 • Uuden RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille
 • Yhtenäistetään 3 sektorilla tapahtuvaa kuvailua kirjastomaisessa, arkistomaisessa ja museomaisessa kuvailussa mm. asiakasliittymään varten (Kansalliskirjaston Kuvailupolitiikka 2020-luvulle):
  • Sopivien ohjeistusten, tietomallien, ominaisuuksien, järjestelmien jne. soveltaminen kullekin aineistotyypille, esim. Kansalliskirjaston arkistoaineiston kuvaileminen AHAA-järjestelmään
  • Mahdollista myös kuvailla kaikentyyppinen aineisto sektorikohtaiseen järjestelmään, esim. kirjastoaineiston kuvaileminen museojärjestelmään
  • Mahdollista tulevaisuudessa ehkä kehittää kuvailijoiden käyttöliittymiä niin, että käyttöliittymän näkymä vaihtuu aineistotyypin mukaan ja metatiedot tallentuvat sopivaan järjestelmään

Vuoden 2021 tavoitteet:

 • Mietitään vuoden 2021 tulokset ja sovitaan kevään 2022 kokoukset: 2021/joulukuu
  • Kutsu Finna-Marialle, Finna-Piialle ja Finna-Susannalle tammikuun kokoukseen aineistotyyppien käsittelyyn
 • Vuoden 2022 tosu:
  • Kansalliskirjaston kuvailupolitiikan heijastuminen KAM-kuvailuryhmän työskentelyyn?
  • Piia Naukkarisen tulo mukaan KAM-kuvailuryhmään?
 • Nimitietopalvelu
  • Tietomallin (Y-välineessä, RDF-muodossa, Excel-muodossa, graafina, html-muodossa ehkä) viimeisimmän version dokumentaatiosta:
  • Päivitykset tietomalliin tehdään kerran puolessa vuodessa (githubissa?) olevaan Master-exceliin, josta tuotetaan RDF ja HTML (Okko portinvartijana): https://github.com/NatLibFi/ntp-model
   • Toimijakuvailuverkosto huolehtii sisällöllisistä päivityksistä tietomalliin (esim. varianttinimien tyypit)
   • KAM-kuvailuryhmä päivittää tietomallia laajemmasta näkökulmasta: esim. kuvailutasot, näyttörajoitukset
   • Näyttörajoitusten määrittely tietomalliin osana laajempaa henkilötietojen näyttämisen määrittelyä (sisäinen/ulkoinen käyttö), mm. AHAA-palvelun määritysten pohjalta: 2021/joulukuu
   • Näyttörajoitusten tarkastelun ohella tehdään NTP-tietomallitaulukkoon kommentteja mappauksiin liittyen
   • Arkistot:
    • AHAA-järjestelmän sisällä toimijan yksittäisen tiedon näkymistä voidaan rajoittaa käyttäjän ("kuvailijan") oikeuksien perusteella. On myös lakiperusteiset rajoitteet (erityisiin henkilöryhmiin liittyvät tietosuojalain lisäartiklat), jonka käyttäjän on osattava asettaa tiedolle. Sopimusperusteiset rajoitteet voivat olla lakiperusteisten rajoitteita tiukemmat tai voivat poistaa jopa lakiperusteiset rajoitteet.
    • Arkaluonteinen tieto on tarkimmin suojattu lakiperusteisesti esim. etnisyys, seksuaalinen suuntautuneisuus.
    • Kaikkea tietoa ei jaeta edes arkistojen kesken.
    • Kuvailuun merkitään vain keskeinen identifioiva tieto eikä kaikki mahdolliset "arkaluonteiset" tiedot: näitä tietoja ei lähtökohtaisesti anneta nimitietopalvelun käyttöön
    • Arkistoissa ei lähtökohtaisesti lähdetä poistamaan tai muuttamaan tietoja
    • Arkistoilla linjaukset siitä, mitä voidaan näyttää julkisesti.
   • Museot:
    • MuseumPlus -järjestelmässä voidaan rajoittaa henkilötietojen näyttämistä sisäisessä käytössä mutta yleensä näin ei menetellä. Se rajoittaisi järjestelmän käyttöä yleisesti.
    • Ulkoisessa käytössä (asiakasnäyttö tutkijoille museon tiloissa) henkilötietojen näyttämistä rajoitetaan joiltakin osin. Tällöin tarkempia tietoja saa käyttöönsä esittämällä tutkimussuunnitelman.
    • Arkaluonteinen tieto on tarkimmin suojattu lakiperusteisesti esim. etnisyys, seksuaalinen suuntautuneisuus.
    • Museoilla on linjaukset siitä, mitä voidaan näyttää julkisesti.
   • Kirjastot:

    • Tunnistamisessa tarpeettomia (esim. sukupuoli) tietoja ei merkitä tai helposti vanhentuvia (esim. oppiarvot) tietoja ei näytetä

    • tietueissa on myös tietoja, joita ei näytetä ulospäin: sisäisiä huomautuksia, syntymä- ja kuolinpäivämäärät (vain vuodet näytetään)

    • Lähtökohtaisesti tekijän identifioimisessa ja tietojen julkaisemisessa käytetään aineistolinkityksiä
    • Tietoa päivitetään/täydennetään palautteen mukaan.
    • Tieto (etenkin syntymävuosi) voidaan poistaa tai päivittää julkisesta näkymästä asiakkaan pyynnöstä, vaikka laki ei sitä vaadi.
    • Tiedot toimijoiden kuvailuun on otettava julkisista lähteistä
   • Lähdetään tarkastelemaan näyttörajoituksia tietomalliin sisällytettyjen elementien osalta:
    •  Tehdään master-taulukkoon lisäyksiä (ruksi elementin kohdalle ja linkki perusteeseen sekä erottelu ulkoiseen ja rekisterin sisäiseen rajoitukseen) ja laitetaan Okolle tieto, kun on valmis: Päivitetään tällä sivulla Nimitietopalvelun tietomalli olevaa master-taulukkoa (EXCEL): päivitetty versio taulukosta
    • Merkitään perusteluja alasivulle: Näyttörajoitukset Nimitietopalvelussa
    • Kuvataan käyttötarpeet ja -vaatimukset juridisen pohjan valmistelemiseksi yhteisrekisterin rakentamiselle
    • Aukikirjoitetaan, mitä eroja näyttörajoituksissa on kuvailtavien toimijoiden kesken
    • Aineiston perusteella (Finna) noudatetaan kunkin sektorin rajoituksia julkaistaessa tietoja.
    • Määritellään myös sisäiset näyttörajoitukset.
  • Käsitellään Nimitietopalvelun edistämistä perusmäärärahalla Kansalliskirjastolla, jos mahdollista toteuttaa (onko suunnitelmia KK:ssa?): 2021/huhtikuu
 •  Paikkatietopalvelu:
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien tietomallin ja RDA-linjausten määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta:
   • 2021/toukokuu: alustava käsittely OK, käsitellään uudestaan tietomalli ja linjaukset
   • 2021/marraskuu: missä mennään tietomallisssa ja RDA-yhteensopivuudessa (RDA-linjaukset): lähetetty viesti Matias Frosterukselle ja Okko Vainoselle 10.11.2021:
    • "Hei,
     Kokoustimme tänään KAM-kuvailuryhmässä ja ajattelimme kysyä teiltä, missä menemmekään paikan tietomallin suhteen. Asia oli jäänyt usealle epäselväksi kokousten 17.6.2021 ja 18.10.2021 ristiriitaisuuksien vuoksi.

     • Muistio 17.6.2021: "PÄÄTÖS: päätettiin tukeutua mentaalinen paikka + viittausolio -malliin"
     • Muistio 18.10.2021: "yksimielistä kannatusta ei saavutettu. täydennetään nykyistä tietomallia aikamääreillä, tehdään otos, johon lisätään aikamääreitä"
     Arkistojen ja museoiden näkökulma huomioiminen:
     • KAM-kuvailuryhmän arkistojen ja museoiden edustajat toivovat aikailmausten lisäksi mahdollistettavan "paikka kautta aikain"-vaihtoehto.
     • Kokouksen 18.10.2021 lopussa Susanna Ånes esitti ratkaisun ("paikka kautta aikain" olisi yksi viittauskohde). Ratkaisu ei sotkisi mentaalin paikan määrittelyä.
     • Olisiko tämä mahdollista toteuttaa uuden tietomallin myötä?
     RDA-linjausten mahdollistaminen:
     • Tietomallityöskentelyn aikana vuosina 2019-2021 uudistuneen RDA:n paikkaentiteetin määrittely on tarkentunut. Paikaksi katsotaan, mikä tahansa paikaksi määriteltävä alue, jolla on nimi. Paikka muuttuu toiseksi vain, jos sijaintitiedot muuttuvat suuresti. Avoinna on vielä se, miten jurisdiction (lainkäyttöalue) määritellään suhteessa paikkaentiteettiin.
     • Uusi tietomalli on lähellä RDA:n tietomallia, jolloin RDA-linjausten tekeminen on mahdollista.
     • YSO-paikkojen tietomalli poikkeaa RDA:n tietomallista sen verran paljon, ettei sitä voi pitää RDA-yhteensopivana, mikä voi Kansalliskirjaston kannalta ongelma v. 2023, kun uudistunut RDA otetaan käyttöön. Kansalliskirjaston johtoryhmän v. 2011 linjauksen mukaan RDA on kirjaston kuvailua ohjaava kuvailustandardi. Ja se koskee uudistuneen RDA:n käyttöönoton myötä myös paikan kuvailua.
     Miten edetään:
     • Äänestettäessä 18.10.2021 nykyisen (YSO-paikkojen) ja uuden tietomallin välillä 70 % kokoukseen osallistujista kannatti uuteen tietomalliin siirtymistä. Tosin, kokouksesta puuttui museoiden edustus.
     • Mikä on seuraava askel paikan tietomallin uudistamisessa, mikä siis on myös paikkaprojektin yksi tavoite?
     • Milloin paikkaryhmä kokoustaan ja miten saisimme kaikkien kolmen muistiorganisaatiosektorin kannat tasapuolisesti kuulluksi?
     T. Marja-Liisa
     KAM-kuvailuryhmän puolesta"
   • Paikkatietoryhmän puheenjohtajan Matias Frosteruksen vastaus 25.11.2021:
    • Hei,

     hyviä kysymyksiä.
     Ristiriita kokousten muistioissa johtuu siitä, että kesäkuun kokouksessa tehdyssä päätöksessä ei oltu huomioitu sitä sallitaanko viittauskohteita käytettäessä myös mentaalisten paikkojen käyttö kuvailussa. Tästä oli ryhmän joukossa useampaa näkemystä, joka muutti äänestystulosta. Lokakuussahan oli oikeastaan kolme vaihtoehtoa, eli 1) nykyinen malli, 2) viittauskohteet siten, että viittauksessa on pakko käyttää viittauskohteita ja 3) viittauskohteet, mutta joukossa olisi "kautta aikain"-tyyppinen viittauskohde.
     Ja tässähän koettiin melko vahva näkemysero eri sektorien välillä. Yleistäen voisi sanoa, että kirjastojen edustajat olivat huolissaan siitä, että kolmosvaihtoehto köyhdyttää kuvailua nykytasostaan, kun taas museoiden ja arkistojen näkemys oli, että kolmosvaihtoehto keventäisi kuvailua sopivalla tavalla. Toki yksilöllisiä eroja myös sektorien sisällä.
     Seuraava Paikkaryhmän kokous on 14.12. ja sinne pyrimme pohjustamaan tätä keskustelua mahdollisimman pitkälle. Ajatuksena on myös, että saisimme joitain esimerkkejä, jotka toivottavasti havainnollistaisivat tilannetta.
     Tässähän on tavallaan kolme näkökulmaa, eli paikkatiedon ylläpidon, kuvailijan ja tiedonhakijan näkökulmat, joista jälkimmäinen varmastikin se oleellisin. Lisäksi pitää miettiä myös järjestelmien kyvyt kaikille kolmelle näkökulmalle. Eli jos vaikka sitä kautta saataisiin tätä purettua mahdollisimman selkeästi ja tosiaankin yrittäen saada kaikkien sektorien näkökulmat huomioitua.
     = Matias"

   • KAM-kuvailuryhmän vetäjän lisäkommentti 25.11.2021:
    • "Hei,
     Kiitos vastauksestasi.
     Haluaisin vielä nostaa esiin ennen seuraavaa kokousta periaatteellisen kysymyksen 3 vaihtoehdosta. Paikkatietoprojektin toimintasuunnitelmassa (https://www.kiwi.fi/display/Finto/Paikkatietoprojekti) puhutaan uuteen tietomalliin siirtymisestä. Lisäresurssoinnin tarpeen perusteluissa mainittiin myös tietomallityö. Voiko nykyinen tietomalli olla yhtenä vaihtoehtona päätettäessä paikkatietopalvelun uudesta tietomallista, vai onko vaihtoehtoja todellisuudessa vain kaksi. Vaihtoehtojen karsiminen kahteen helpottaisi varmaankin yksimielisyyteen pääsemistä uudesta tietomallista.

     T. Marja-Liisa"
   • Paikkaryhmän seuraava kokous 14.12.2021
 • Uuden RDA:n laajempi yhteiskäyttö:
  • kuvailutasot: 2021/joulukuu
  • Käsitellään Nomenin linjaukset (päästiin kohtaan script of nomen): 2021/syyskuu: OK
  • Käsitellään kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston aikaontologian RDA-linjaukset: 2021/huhtikuu: OK
 • Entiteettien rajojen määrittely MARC 21:ssä (Toiku-verkosto):
  • Käsitellään toukokuun työpajojen antia: tehdään lausuma ja linjauskooste sekä laitetaan tiedoksi kumppaneille: 2021/joulukuu (Katerina)
  • Käsitellään tapahtumien kuvailemista jatkossa toimijana aihekäsitteiden sijaan: 2021/toukokuu: OK
 •  Sanastotuotanto:
  • Aineistotyyppien mappaus ja yhteisen listauksen tuottaminen Metatietosanastoon https://drive.google.com/file/d/1dbDW0jMfEsffs_2IBDFU4w-kufGvf3MK/view?ths=true (Nina/Salla)
   • Tyypittelyn päätaso ja alataso on muodostettu syksyyn 2021 mennessä:
    • laitetaan Finnan kommentoitavaksi marraskuussa 2021: onko tyypittelyt tulevien datasettien mukaisia vai onko tarvetta tällaiselle yleistyypittelylle?
    • käsitellään asiaa Finnalaisten kanssa KAM-kuvailuryhmän kokouksessa: 2022/tammikuu
   • Etenemissuunnitelma muiden "välilehtien" läpikäynnistä: 2021/joulukuu
   • Tyypit/luokat ei ole poissulkevia vaan yksi aineisto/asia voi kuulua useampaan tyyppiin/luokkaan
   • Yhteiset termimäärittelyt ja mappaukset Metatietosanastoon
  • Yhteisön tyyppitermien viimeistely: 2021/toukokuu: OK
  • Toimialaluokitus ja tyyppitermit on muodostettu siten, että ne täydentävät toisiaan, toimialaa täydennetään vielä: 2021/toukokuu: OK
  • Jatketaan yhteistyötä suvun tyyppien ja toimijoiden välisten suhteiden täydentämisessä: 2021/joulukuu (Katerina)
  • Metatietosanaston kehittäminen ja rakenteen muuttaminen: 2022/maaliskuu (kutsutaan Matti Pitkälä vierailulle kun kehittämissuunnitelmat valmiina)

Vuoden 2020 tulokset:

Vuoden 2019 tulokset:

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels