Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja Museoliitto/Museovirasto.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Toimijatietokannan (Nimitietopalvelun) käyttöönoton tukeminen: 
 • Paikkatietopalvelun aikaansaamisen edistäminen
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
 • Sisällöntuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
 • RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa

Vuoden 2019 tavoitteet:

 • Nimitietopalvelu:
  • Tietomallin päivittäminen 2019/kevät
  • Toimijakuvailun yhtänäistäminen KAM-sektoreilla 2019/kevät ja syksy
  • Tietomallin täydentäminen uuden RDA:n myötä 2019/syksy → 2020/kevät
 • Paikkatietopalvelu:
  • Linjataan uuden RDA:n paikan kuvailuohjeistuksen soveltamista 2019/syksy → 2020/kevät
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien linjausten, tietomallin ja soveltamisprofiilin määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta 2019/syksy + 2020/kevät
  • Yksi mallinnusvaihtoehto
 • Ajanjakson kansallinen soveltamisprofiili ISO 8601 -standardin pohjalta 2019/syksy 
  • Kootaan sektoreiden nykyiset käytänteet ajanmääreiden merkitsemisessä kuvailuun ja tarkastellaan käytänteiden suhdetta ISO-standardiin: syyskuun alussa
  • DL vuoden 2019 loppu: valmis työohje linjauksineen RDA:n uuden version julkaisua varten
  • Keskustelu aikaontologiasta → myös tietoarkkitehtuuriryhmän käsittelyyn?
 • Sanastotuotanto:
  • Toimijaluokitusten työstäminen edelleen: luokituksen jakaminen yhteisötyyppilistaksi ja toimialalistaksi 2019/kevät
  • Arvonimitermilistan työstäminen 2019/kesä
 • Näyttörajoituksiin liittyvien suositusten ja linjausten huomioiminen toimijakuvailussa:
  • Linjausten sisällyttäminen Nimitietopalvelun tietomalliin AHAA-käytänteiden mukaisesti: siirtyy kevääseen 2020
  • Muut Finnassa edistettävät näyttörajoituslinjaukset huomioidaan tarvittaessa
  • KAM-juridiikkatyöryhmän alaisen työryhmän valmistelemat sektoreiden vakiintuneiden (lainsäädäntömuutokseen liittyvien) toimintatapasuositusten huomioiminen
 • Käyttörajoitukseen liittyvien Rights Statementtien soveltaminen KAM-kuvailussa:
  • Pyydetään linjaukset sektoreiden kuvailun asiantuntijaryhmiltä: kirjastojen ohje Kumealta
  • KAM-juridiikkatyöryhmän alaisen työryhmän valmistelemat sektoreiden vakiintuneiden (lainsäädäntömuutokseen liittyvien) toimintatapasuositusten huomioiminen

Vuoden 2019 tulokset:

 • Linkki aikamääredokumenttiin (PDF-muodossa)

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels