Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Museoliitto ja Museovirasto. Ryhmä on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönotto
 • Paikkatietopalvelun käyttöönotto
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
  • Selvitettävä suhde YSOon ja Aikaontologia
  • Identifioitava tapahtuma tarkemmin
 • Sisällön tuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
  • Keskittyy Metatietosanaston termien tuottamiseen
 • Uuden RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille
 • Yhtenäistetään 3 sektorilla tapahtuvaa kuvailua kirjastomaisessa, arkistomaisessa ja museomaisessa kuvailussa mm. asiakasliittymään varten (Kansalliskirjaston Kuvailupolitiikka 2020-luvulle):
  • Sopivien ohjeistusten, tietomallien, ominaisuuksien, järjestelmien jne. soveltaminen kullekin aineistotyypille, esim. Kansalliskirjaston arkistoaineiston kuvaileminen AHAA-järjestelmään
  • Mahdollista myös kuvailla kaikentyyppinen aineisto sektorikohtaiseen järjestelmään, esim. kirjastoaineiston kuvaileminen museojärjestelmään
  • Mahdollista tulevaisuudessa ehkä kehittää kuvailijoiden käyttöliittymiä niin, että käyttöliittymän näkymä vaihtuu aineistotyypin mukaan ja metatiedot tallentuvat sopivaan järjestelmään

Vuoden 2021 tavoitteet:

 • Nimitietopalvelu
  • Tietomallin (Y-välineessä, RDF-muodossa, Excel-muodossa, graafina, html-muodossa ehkä) viimeisimmän version dokumentaatiosta:
  • Päivitykset tietomalliin tehdään kerran puolessa vuodessa (githubissa?) olevaan Master-exceliin, josta tuotetaan RDF ja HTML (Okko portinvartijana): https://github.com/NatLibFi/ntp-model
   • Toimijakuvailuverkosto huolehtii sisällöllisistä päivityksistä tietomalliin (esim. varianttinimien tyypit)
   • KAM-kuvailuryhmä päivittää tietomallia laajemmasta näkökulmasta: esim. kuvailutasot, näyttörajoitukset
  • Näyttörajoitusten määrittely tietomalliin osana laajempaa henkilötietojen näyttämisen määrittelyä (sisäinen/ulkoinen käyttö), mm. AHAA-palvelun määritysten pohjalta: 2021/syyskuu
   • Arkistot:
    • AHAA-järjestelmän sisällä toimijan yksittäisen tiedon näkymistä voidaan rajoittaa käyttäjän ("kuvailijan") oikeuksien perusteella. On myös lakiperusteiset rajoitteet (erityisiin henkilöryhmiin liittyvät tietosuojalain lisäartiklat), jonka käyttäjän on osattava asettaa tiedolle. Sopimusperusteiset rajoitteet voivat olla lakiperusteisten rajoitteita tiukemmat tai voivat poistaa jopa lakiperusteiset rajoitteet.
    • Arkaluonteinen tieto on tarkimmin suojattu lakiperusteisesti esim. etnisyys, seksuaalinen suuntautuneisuus.
    • Kaikkea tietoa ei jaeta edes arkistojen kesken.
    • Kuvailuun merkitään vain keskeinen identifioiva tieto eikä kaikki mahdolliset "arkaluonteiset" tiedot: näitä tietoja ei lähtökohtaisesti anneta nimitietopalvelun käyttöön
    • Arkistoissa ei lähtökohtaisesti lähdetä poistamaan tai muuttamaan tietoja
    • Arkistoilla linjaukset siitä, mitä voidaan näyttää julkisesti.
   • Museot:
    • Museo+-järjestelmässä ei voida piilottaa mitään tietoja käyttäjiltä.
    • Mutta julkaisemisen yhteydessä voidaan piilottaa jotain tietoja.
   • Kirjastot:
    • Tunnistamisessa tarpeettomia (esim. sukupuoli) tietoja ei merkitä tai helposti vanhentuvia (esim. oppiarvot) tietoja ei näytetä
    • Tietueissa on myös tietoja, joita ei näytetä ulospäin: sisäisiä huomautuksia, syntymä- ja kuolinpäivämäärät (vain vuodet näytetään)
    • Lähtökohtaisesti tekijän identifioimisessa ja tietojen julkaisemisessa käytetään aineistolinkityksiä
    • Tietoa päivitetään/täydennetään palautteen mukaan.
    • Tieto (etenkin syntymävuosi) voidaan poistaa tai päivittää julkisesta näkymästä asiakkaan pyynnöstä, vaikka laki ei sitä vaadi.
    • Tiedot toimijoiden kuvailuun on otettava julkisista lähteistä
   • Lähdetään tarkastelemaan näyttörajoituksia tietomalliin sisällytettyjen elementien osalta:
    •  Tehdään master-taulukkoon lisäyksiä (ruksi elementin kohdalle ja linkki perusteeseen sekä erottelu ulkoiseen ja rekisterin sisäiseen rajoitukseen) teamsissä ja laitetaan Okolle tieto, kun on valmis: Päivitetään master-taulukkoa tällä sivulla Nimitietopalvelun tietomalli
    • Kuvataan käyttötarpeet ja -vaatimukset juridisen pohjan valmistelemiseksi yhteisrekisterin rakentamiselle
    • Aukikirjoitetaan, mitä eroja näyttörajoituksissa on kuvailtavien toimijoiden kesken
    • Aineiston perusteella (Finna) noudatetaan kunkin sektorin rajoituksia julkaistaessa tietoja.
    • Määritellään myös sisäiset näyttörajoitukset.
  • Käsitellään Nimitietopalvelun edistämistä perusmäärärahalla Kansalliskirjastolla, jos mahdollista toteuttaa (onko suunnitelmia KK:ssa?): 2021/huhtikuu
 •  Paikkatietopalvelu:
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien tietomallin ja RDA-linjausten määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta: 2021/toukokuu: alustava käsittely OK, käsitellään uudestaan tietomalli ja linjaukset: 2021/syyskuu
 • Uuden RDA:n laajempi yhteiskäyttö:
  • kuvailutasot: 2021/syyskuu
  • Käsitellään Nomenin linjaukset: 2021/syyskuu
  • Käsitellään kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston aikaontologian RDA-linjaukset: 2021/huhtikuu: OK
 • Entiteettien rajojen määrittely MARC 21:ssä (Toiku-verkosto):
  • Käsitellään toukokuun työpajojen antia: 2021/syyskuu
  • Käsitellään tapahtumien kuvailemista jatkossa toimijana aihekäsitteiden sijaan: 2021/toukokuu: OK
 •  Sanastotuotanto:
  • Aineistotyyppien mappaus ja yhteisen listauksen tuottaminen Metatietosanastoon https://drive.google.com/file/d/1dbDW0jMfEsffs_2IBDFU4w-kufGvf3MK/view?ths=true: 2021/syyskuu (Nina/Salla)
   • Keväällä 2021 tehdään päätason ja alemman tason tyyppiluokittelu Finnan ym. kommentoitavaksi: jatketaan aineistokohtaisista alatyypeistä
   • Syksyllä 2021 tehdään muut "välilehdet" ja päätason alatyypin
   • Jaetaanko tyypittelytermejä aineistokohtaisiin tyypittelyihin eikä yhteiseen aineistotyyppilistaukseen?
   • Yhteiset termimäärittelyt Metatietosanastoon
   • Esitetään yhteiset termilistat Finnaan mappauksen pohjaksi
  • Yhteisön tyyppitermien viimeistely: 2021/toukokuu: OK
  • Toimialaluokitus ja tyyppitermit on muodostettu siten, että ne täydentävät toisiaan, toimialaa täydennetään vielä: 2021/toukokuu: OK
  • Jatketaan yhteistyöstä suvun tyyppien ja toimijoiden välisten suhteiden täydentämisessä: 2021/syksy
  • Metatietosanaston kehittäminen ja rakenteen muuttaminen: 2021/lokakuu (kutsutaan Matti Pitkälä vierailulle kun kehittämissuunnitelmat valmiina)

Vuoden 2020 tulokset:

 • ISO-standardin 8601 soveltamislinjausten julkaiseminen: https://www.digime.fi/yhteentoimivuus/tietoarkkitehtuuri/
 • Käyttörajoituksiin liittyvien Right Statementien soveltamislinjaus: Sektoreilla on eri käyttöoikeuskäytänteitä eikä tarvetta yhteislinjaukseen ole tällä hetkellä.
 • Aktiivinen osallistuminen Nimitietopalvelun mappausten ja muiden määritysten luomiseen Nimitietopalvelupilotin projektiryhmässä
  • Nimitietopalvelun tietomallin alkuperäisten määritysten toteutuminen tietomallin ja nimitietopalvelun pilotoinnissa wikibasessa
 • Aktiivinen osallistuminen Paikkatietopalvelun tietomallin luomiseen paikkaryhmässä

Vuoden 2019 tulokset:

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels