aihepäätöspvm

marc auktoriteetit

 • 4XX kenttiin voidaan laittaa hiddenlabelit. $i-osakenttään tarkennus, mikä termityyppi kyseessä.  (ohjaustermi, piilotermi, käytettävän termin yksikkömuoto, ohjaustermin yksikkömuoto)
 • Saman käsitteen ruotsin- ja englanninkieliset preflabel -termit ilmaistaan 750-kentässä.  Relaatio näille merkitään $4EQ
 • 5XX kenttiin tuotetaan osa-kokonaisuussuhteet. osakenttien järjestys MARC-esimerkin mukaisesti: $w $i $a.
 • 551-kentässä osa-kokonaisuussuhteet ilmaistaan $wg:llä ja $wh:lla.
 • 551-kentässä ei käytetä $wi-kenttää osakokonaisuussuhteiden ilmaisemiseen.
 • 55X $wn-osakentässä ilmaistaan YSOn RT-suhteet. (toisin kuin YSA:ssa, jossa $w osakenttä on jätetty pois)
 • 677 $a-osakenttään skos:definition-sisältö
 • 670 $v-osakenttään dc.source-sisältö
 • 680 $i-kenttään skos:note ja skos:scopeNote. Scopenote-tietoon ei tarvitse lisätä kielikoodia.
 • 688 $a-osakenttään luontipäivä ja viimeisin muokkauspäivä. Laitetaan luontipäivä ja muokkauspäivä eri kenttiin. Päivämäärän tarkkuudella.
 • 750-kentässä kielikoodit eivät ole tarpeen. Esim. Allärsin kieli on jo tiedossa. lcsh-sanastokoodi ei tarpeen.
 • 7XX Saman käsitteen prefLabelin eri kieliset vastineet ilmaistaan exactmatchillä. YSA ja Allärs -linkit exactmatch.
 • Ei viedä dct:spatial-suhteita tässä vaiheessa MARCiin.
 • KOKO-linkkejä ei päätetty lisätä tässä vaiheessa.
 • LCSH-linkit lisätään. Tarvitaan listaus kaikista LSCH-tietuetyypeistä. Tämän jälkeen päätetään, mihin 7XX-kenttään meillä linkki tulee.
 • YSOn eri käsitetyyppejä ei kuitenkaan "hajauteta" eri kenttiin kuten LCSH:ta vaan mennään nykytavan mukaisesti.
 • 884-kenttään lisätään jokaiseen tietueeseen konversiotunnus, versionro ja linkki paikkaan, jossa on ohjelmisto ja dokumentaatio.
 • 682-kenttään tulee korvaava muoto depredulle käsitteelle, joka jää 150-kenttään, mutta Uuden käsitteen URIn voi tallentaa 0-kenttään. Käytetään vain YSOn MARC-julkaisuhetkestä eteenpäin?
 • Paikkakäsitteet viedään tällä erää 151-kenttiin.
 • Ääkkösten koodaustapa MARC-tietueissa katsotaan sisäisesti.
2018-05-02
marc auktoriteetitKorjatun konversio-ohjelman tuottamat YSO-tietueet viedään libtest -palvelimelle, jossa sitä testataan kuvailussa. Kun sanasto näyttää toimivan virheettä, se voidaan julkaista Asterissa.2018-05-02

marc auktoriteetit

 • Ei luoda englanninkielisille termeille auktoriteettitietueita
 • Toimitetaan MARCXML testitiedosto kaikille halukkaille
 • Wikidata ja paikkatietolinkit voidaan littää tietueisiin
 • Paikkakäsitteiden koordinaatit voidaan liittää tietueisiin
2018-08-31
marc auktoriteetit
 • merkkipaikka 008/06: koodataan "ei koodattu" - korjattiin kokouksen päätös tarkistettu ja korjattu 19.11.
 • merkkipaikka 008/10: koodataan n. Samoin myös YSO:ssa.
 • merkkipaikka 008/28: koodataan tyhjä.
 • merkkipaikka 008/38: koodataan tyhjä.
 • Kenttä 040 osakenttä $e poistetaan
 • YSO 670 kentissä $v osakenttä korjataan osakentäksi $a
 • YSO 680 kentän loppupiste jäteään pois, jos $i osakenttä on vain yksi merkki ja se on viimeisenä
 • Osakenttä ($a, $i) pitää olla kiinni datassa ilman välilyöntejä
 • SLM kenttä 555 osakenttä $wn voidaan jättää tietueeseen, vaikka se on redundantti
2018-11-14
musa
 • Esiintymiskokoonpano 382-kenttään. Vaatii uusien käsitteiden luomista.
2018-04-10
musa
 • Tässä vaiheessa kuitenkin hyvä keskittyä kirja-aineistoon. Musiikki on haastava kokonaisuus.
2018-04-10
musa

Musa-termien konvertointi Melindassa pitäisi käsitellä erikseen.  Pyyntö esitettävä Muusa-ryhmälle.   

 • Musa
  → ysa  
  → slm
  → seko.   
 • Tämä olisi tehtävä ennen ysa→ yso konversiota.
 • Violan kuvailu Melindassa tulisi voida aloittaa uuden järjestelyn mukaan
 • Jaakolle toimitetaan konversioon tarvittavia taulukoita
2018-06-06
musa
 • Konversioryhmä suosittelee edelleen musa-termien konvertointia ysa-termeiksi Violassa ENNEN Violan liittämistä Melindaan.
 • Järjestetään erillinen kokous Violaan asiasanoihin liittyen
 • MUSA-auktoriteettien osalta tarvitaan päätös, että Melindassa ei voi valida MUSA-termejä (poistuvat Asterista)
 • Tavoite: MUSA-auktoriteettitietueet poistetaan Asterista 1.10. mennessä
2018-08-31
musa MUSA-termejä ei käsitellä tässä konversiossa.2.10.
ketjut
 • Ketjutus puretaan siten, että jokainen ketjun osa omaksi käsitteeksi ja URIksi.
 • Ketjutus jää asiakkaalle.
 • YSOa käytettäessä ei käytettäisi muita osakenttiä kuin $a.
2018-04-10
ketjut

Ketjujen osalta kukin YSO-termi talletetaan omalle rivilleen. Konversio on hukkaamaton.

2018-06-06
ketjut

MARC riveillä olevia ketjuja käsitellään (648, 650, 651, 653, 655) tai ei käsitellä (600, 610, 611, 630, jäisivät manuaalisesti konvertoitavaksi)

2018-06-06
ketjut

Konversioprosessi :  
(1) YSA/ALLÄRS-termien rinnalle YSO-termit (sekä ketjut purettuna että yksittäiset termit).  
(2) YSA/ALLÄRS-aiheet  poistetaan (ml. ketjut)
(3) manuaaliset tarkistukset kenttiin, jotka eivät konvertoidu

2018-06-06
ketjut

Ketjujen purun testaus

 • Ennakkoon voisi purkaa ketjuista omaksi termikseen sellaiset termit, joita ei ole tietueessa yksittäisinä ennestään
 • Testauksessa selviäisi myös kuinka paljon on sellaisia ketjuja, joita ei saa menemään suoraan YSO-riveiksi
2018-06-06
ketjut
 • Pyydetään KUMEA ja SISKU ryhmät antamaan suositus ketjujen purkamiesesta.
 • Selvitetään voiko Melindassa estää ketjujen luomisen teknisesti kohdistettuna tiettyyn sanastoon
2018-08-31
ketjutvain $2ysa, $2allars, sisältävät kentät konvertoidaan, ehkä myös $2musa, $2cilla2018-08-31
ketjutketjujen osalta $9<KEEP> -asetukset säilytetään kullekin erilliselle termille. Mikäli samalla termillä sekä <KEEP> että ilman keep, kenttää ei toisteta. <DROP>-asetukset jätetään pois, jos sama termi esiintyy ilman $9<DROP> asetusta2018-10-02
ketjut
 • Todettiin, että meillä on tarve kolmeen erilaiseen ketjujen purkusääntöön riippuen aineistotyypistä: musiikki, elokuvat, kirjalliset aineistot.
 • Päätettiin ottaa esiin joulukuussa yhteiskokouksessa sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa
2018-11-14
slmRyhmä suosittelee SLM:n Asteriin viemistä välittömästi2018-10-02
ysa

YSA/Allärs-termien poistamiseta tehdään esitys Melinda-kirjastoille:

 • YSO-termeiksi konvertoidut YSA/Allärs-rivit poistetaan tietueesta Melindassa.    
2018-06-06
ysa

Todennäköisesti YSAn ylläpito tullaan jäädyttämään vuoden 2019 lopussa

2018-06-06
ysa

Paikallistietokannan konversiossa voi olla optio, jossa YSA/Allärs-rivit voidaan jättää tietueeseen  

2018-06-06
ysoYSOa ei viedä Asteriin vielä tässä vaiheessa2018-10-02
säännöt

konversion yhteydessä nykyisistä YSA/Allärs-riveistä tuotetaan vastaavat YSO-asiasanat ja muut soveltuvat kentät (ilman ketjuja). 

2018-06-06
säännöt

MARC-tietueissa YSA/Allärs-termien perusteella luodaan YSO-termit. Riippuen aineistotyypistä ja osakentästä valitaan MARC-rivit, jotka luodaan

2018-06-06
säännöt

Säännöt kirjataan google-sheettiin, joka näkyy kaikille ryhmäläisille ja jossa niitä voi kommentoida ("tämä kenttä käsitellään tavalla X, kun täältä löytyy Z")

2018-08-31

säännöt

Vaikeita tapauksia kootaan google-dokumenttiin, jota käsitellään seuraavassa kokouksessa

2018-08-31
säännöt

Kenttä 648 otetaan mukaan konversiossa käsiteltäviin kenttiin.

Konversiossa rajaudutaain vain konversiosäännöissä mainittuihin MARC-kenttiin.  Muut korjataan konversiosta erikseen

2018-10-02
säännöt

Kenttää 653 ei käytetä tunnistamattomille YSA-termeille vaan mieluummin "oikeaa" kenttää sellaisilla indikaattoreilla, jotka sallivat tämän.  (esim. 650#4).

Perustelu: koska YSAksi merkitty paljon 'vapaan indeksoinnin' termejä

2018-10-02
säännötJos ohjaustermi osoittaa vain yhteen YSA-käsitteeseen, voidaan käsiteltävä termi vaihtaa suoraan sen oikeaan YSO-termiin, muuten talletetaan sama termi ilman sanastotunnusta samaan kenttään.2018-10-02
säännötKorjataan ysa/allars-sanastojen kohdalla mahdollisesti virheelliset osakentät tulostettaessa2018-10-02
säännöt(alustava) Konvertoitaessa etsitään ensin vastinetta SLM:stä, sitten yso/yso-paikoista.2018-10-02
säännöt

650 $y osakenttä 

 • ajanmääreet, jos alkavat numerolla
  • siirretään 648
 • tekstimuotoiset

  • YSA-termit, kenttään 650#7$a osakenttään, paitsi

  • jos vastine on yso-paikat kenttään 651#7 $a

  • loput menevät kenttään 653#4$a

  • Hallitsijanimet $y osakentässä  korjattava käsin tai merkittävä LCSH sanastoon
2018-11-14,
2018-12-14
säännöt

655 $y

 • osakenttä menee kenttään 388 (luomisaika)
 • Puuttuvien $a osakenttien tapauksissa.
2018-11-14
säännöt

Päätettiin laatia erillinen dokumentti Melindassa tarvittavista ennen konversiota tehtävistä korjauksista ja ennakkotoimenpiteistä, joita ilman automaattista konversiota on vaikea toteuttaa

2018-11-14
säännöt

650 $v osakenttä (muoto)

 • Jos ei löydy YSA/SLM sanastoista, talletetaan 653#6 kentän $a osakenttään 
2018-12-14
 säännöt

650

 • Jos osakentässä on useampi osuma YSAan tai Allärsiin, tuotetaan kenttä 650 ja toinen indikaattori 4 sekä poistetaan osakenttä $2
2018-12-14 
säännöt

650 $a tai $x osakenttä

 • Jos ei löydy YSAsta tai Allärsista, laitetaan 653-kenttään (toinen indikaattori 0)
 • ei lisätä uusia ketjuja 653-kenttäänkään
2018-12-14
säännöt

650 $z osakenttä (paikka)

 • Yksittäin menee kentän 651#7 osakenttään $a
 • Ketjut (useita peräkkäisiä $z osakenttiä)
  • tarkistetaan peräkkäisistä arvoista, onko kyseessä auktorisoitu paikka, jolloin ketju korvataan vastaavalla yso-paikat käsitteellä
  • maa -- kaupunki, ym. ketjut, joita ei ole auktorisoitu puretaan paikka kerrallaan.
2018-12-14
säännöt

650 muut osakentät kuin a, v, x, y, z

 • siivottava kannoista erikseen. Ei konvertoida, vaan koko kenttä tulostetaan virhelistalle
2018-12-14
säännöt

648

 • Päätetään, että Kenttä 648 jätetään pääsääntöisesti ennalleen tässä vaihessa
 • sanastotunnukset: muutetaan ysa → yso/fin ja allars → yso/swe ilman $0-osakenttää
 • Muiden konvertoitavien kenttien osakenttä $y numeeriset arvot viedään kenttään 648, $2 osakenttän lisätään yson sanastotunnus
 
säännöt

655

 • Konvertoitaessa verrataan termejä vain SLM sanastoon, ei lainkaan ysa tai allars, sillä kaikki ysa:n ja allarsin muoto- tai genre-termien pitäisi olla slm-sanastossa. 
 • Mikäli ei löydy, alkuperäinen termi viedään kenttään 653#6$a.
2019-05-15
säännöt

653

 • Poistetaan 653 kentän termi, jos vastaava termi löytyy yso-terminä
2019-05-15
säännöt

653

 • Paikkaketjujen purkaminen - kuvailussa käytetty paljon pakkatermejä, jotka eivät ole YSA- eikä Allärs-sanastossa. Näiden ei haluta siirtyvän 653-kenttään.
 • Pienryhmä valmistelee HuLIB edustajien kanssa konversiosääntöihin vaihtoehdon, jossa tämä voitaisiin ottaa huomioon
2019-05-15
toteutus

konversion yhteydessä voidaan poistaa konvertoidut YSA/Allärs-rivit.  

2018-06-06
toteutus

Mikäli kirjasto haluaa säilyttää nämä rivit omassa tietokannassaan, tästä tulisi ilmoittaa tiettyyn aikaan mennessä, jotta paikalliskannan replikointisäännöt voidaan säätää vastaavasti.  

2018-06-06
toteutus

Onko tarve jättää ysa-termit näiden kirjastojen tietueisiin myös Melindassa?  Voisi olla esim. 950 -kenttä.

2018-06-06
toteutus

SLM voidaan nyt julkaista Asterissa

2018-11-14
toteutus
 • Sääntödokumenttiin merkitään ne osat, jotka ovat lähes satavarmoja, joiden perusteella voidaan aloittaa koodaamaan
 • Helmikuun puolivälissä tulee Sisku-Kumean vastaukset liittyen 648 sekä $y osakenttien merkintöihin
 • KK:n pienryhmä valmistelee sääntödokumentin lähes valmiiksi
 • Viimeinen konversioyhteistyöryhmän kokous helmikuun-maaliskuun taitteessa
2018-12-14
toteutus

Melindan replikointisäännöt tarkistettava kokoelmittain. Konversion jälkeen ei päästettäisi enää läpi kenttiä, joissa $ysa tai $allars

2018-12-14
toteutus
 • Kenttiä, joissa $osakentässä slm tai yso ei käsitellä/siivota/konvertoida konversiossa
 • Jos on useita $2 osakenttiä, joissa mukana ysa tai allars, kenttää ei käsitellä, vaan koko kenttä tulostetaan virhelistalle
2018-12-14
toteutus

Tietueeseen tulostettavien yso-termien lukumäärä ja järjestys

 • Ehdotus:
  • kunkin MARC-kentän samankieliset YSO termit aina peräkkäin aakkosjärjestyksessä, kielten järjestys: suomi, ruotsi
   • Lisätään aina molemmat yso-kielet
  • sanastojen järjestys?
   • LisätäänYSO-alkuun ja sitten kaikki muut sanastot
   • Muut sanastot  ensin toisen indikaattorin mukaan, sitten aakkosjärjestyksessä $2 osakentän lyhenteen mukaan,
   • termit alkuperäisessä järjestyksessä

TODETTIIN, että

 • päätös tulee tehdä Melindassa ja konversio tehdään sitten päätöksen mukaisesesti
 • replikointisäännöistä olisi tarkistettava voidaanko toisen kielen termi lisätä tietueeseen replikointivaiheessa, kun näin paikalliskannassa halutaan
 • Olisi tarkistettava miten Finnan indeksointivaiheessa voitaisiin lisätä paikallistietokannassa tietueessa mainitun käsitteen muunkieliset termit indeksiin
2018-12-14
toteutus

Todettiin

 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän suosituksen mukainen pienryhmän esitys sanastojen ja niiden termien järjestys konvertoiduissa tietueissa
2015-03-15
toteutusPäätetään suositella, että musiikkiaineistot  jätetään konversion ulkopuolelle ja käsitellään myöhemmin erikseen  konversiossa, jossa otetaan huomioon Musa ja SEKO termien konversiot mm. luontipaikka / esityspaikka 370 ja esityskokoonpanot 382 -kenttiin.2019-03-15
toteutusTodettiin, että osakenttien 385 $a ja 567 $b käsittely on lisätty konversioon2019-03-15
toteutusTodettiin virhelokiin tulevat virhekoodit (5 kpl)2019-03-15
   

Konversioryhmän kokousmuistiot