Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Tälle sivulle kootaan tietoa yleisten kirjastojen liittymisestä Melinda-palveluun. Sivu on suunnattu sekä niille kirjastoille, joille liittyminen on ajankohtaista, että liittymisen edellytyksiä vasta tutkiville.

Taustaa

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vv. 2013-2014 Melindan tiedontuottajiksi liittyi valtaosa Suomen ammattikorkeakoulukirjastoista; hankkeen toinen aalto tuo Melindaan yleiset kirjastot: pilotteina toimivat Pirkanmaan PIKI-kirjastot ja Keski-Pohjanmaan Anders-kirjastot. Pilottikirjastojen kokemusten perusteella on kartoitettu yleisten kirjastojen erityistarpeita sekä luotu liittymisprosessi ja tukimateriaaleja seuraavia Aurora-kirjastojärjestelmää käyttäviä kirjastoja varten.

Vuonna 2017 mukaan tulivat Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot, Kuopion kaupunginkirjasto aloitti tietueiden tuottamisen Melindaan tammikuussa 2018 ja saman vuoden syksyllä yhteistyöhön liittyvät myös Eepos-kirjastot Etelä-Pohjanmaalta. Kaikki edellä mainitut kirjastot tulivat mukaan yhteistyöhön ns. "isolla räätälillä" eli lähes kaikki tietueet haravoitiin Melinda-metatietovarantoon. Keski-kirjastot aloitti Melinda-kuvailun ensimmäisenä "pikku räätäli" -mallilla mukaan tulleena kimppana tammikuussa 2019. Syksyllä 2020 Satakirjastot alkavat tuottaa metatietoa Melindaan. Helmet-kirjastojen tietueiden siirto erätuontijärjestelmän avulla Melindaan aloitettiin kesäkuussa 2019. 

Yleisten kirjastojen Melinda-yhteistyöhön liittyy huomattavasti enemmän huomioon otettavia asioita kuin aiemmin mukaan tulleiden ammattikorkeakoulukirjastojen tapauksessa, joiden kohdalla prosessi oli teknisesti verrattain suoraviivainen. Yleisten kirjastojen metatieto, aineistokokoelmat ja kirjastojärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia muihin Melinda-kirjastoihin verrattuna. Miten nämä eroavuudet näkyvät käytännön liittymisprosessia valmisteltaessa?

 • Kokoelmien erilainen profiili: Yleisten kirjastojen kokoelmista suuri osa tuli Melindaan uusina tietueina: niille ei ollut metatietovarannossa valmiita vastintietueita, joihin ne yhdistyisivät. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi ulkomainen kaunokirjallisuus ja populaarimusiikki sekä AV-aineisto.
  Ammattikorkeakoulukirjastojen aineistoista uutena Melindaan meni keskimäärin neljännes tietueista (ks. aineistokartoitusraportti "AMK-kirjastojen Melindaan tuoma metadatakartunta"); yleisten kirjastojen osalta uusien tietueiden osuus on ollut huomattavasti suurempi.
  Metatietovarannon kate laajenee nopeasti yleisten kirjastojen liittymisten myötä. Osakohdetietueiden määrä kokoelmissa on yleisissä kirjastoissa keskimäärin huomattavasti vanhoja Linda-kirjastoja suurempi.
 • Erilainen metadata: Yleisten kirjastojen metadata ei yleensä ole kaikkien Melindassa käytettävien standardien mukaista. Kirjastojen oma metatieto on ennen siirtoa yhdenmukaistettava Melindan käytäntöjen kanssa ottamalla käyttöön RDA-kuvailuohjeet sekä YSO-ontologia ja konvertoitava tietokanta uusien standardien mukaiseksi.
 • Kirjastojärjestelmien erot: Kirjastoissa käytettävät kirjastojärjestelmät, kuten Aurora, Koha ja Mikromarc, on saatava keskustelemaan Melindan kirjastojärjestelmän Alephin kanssa. Erilaiset täysipainoisen työskentelyn edellyttämät rajapinnat järjestelmien välillä tulee saada toimimaan. Ensimmäisenä on rakennettu tuki Aurora-kirjastojärjestelmälle yhteistyössä Axiell Finlandin kanssa. Parhaillaan yhteyksiä kehitetään Koha-järjestelmään yhdessä Koha-Suomen kirjastojen kanssa. Myös Helmet-kirjastojen Sierra-kirjastojärjestelmään on rakennettu rajapinnat, joiden avulla voidaan hakea tietueita Melindaan.

Tulossa

Pilottikirjastojen kanssa on luotu prosessi ja tekniset valmiudet yleisten kirjastojen liittymiselle ja näitä kokemuksia hyödynnetään erityisesti muiden Aurora-kirjastojärjestelmää käyttävien kirjastojen kanssa: vuonna 2020 mukaan tulevat Heili- ja Satakirjastot "isolla räätälillä" ja Lastu-kirjastot kevyellä liittymismallilla.

Koha-Suomen kirjastojen kanssa valmistellaan Melindan ja TäTi-tietokannan integraatiota. Mikromarc-kirjastojen Melindaan mukaantuloa aletaan valmistella.

Miten Melindaan?

Yleiset kirjastot voivat liittyä Melindaan kirjasto- tai kirjastokimppa kerrallaan. Liittymisen suunnittelu ja aikataulu laaditaan kirjaston tai kirjastokimpan ja Kansalliskirjaston yhteisessä suunnittelupalaverissa.

Melindaan liittyminen on kirjastoille Kansalliskirjaston osalta maksutonta. Liittymisen kustannukset muodostuvat kirjastojärjestelmän toimittajan ohjelmistolaajennuksista tai työstä perimistä kuluista. Valmisteluihin kuluu myös liittyvältä kirjastolta työaikaa.

Melindaan voi liittyä kolmella erilaisella mallilla: iso räätäli, pikku räätäli tai kevyt liittymismalli. Ne poikkeavat toisistaan liittymisprosessin keston, työläyden ja saavutettavien etujen suhteen. Liittymismalleista on tarkempaa tietoa Liittymismallit ja -prosessi -sivulla.

Mikäli kirjastosi on kiinnostunut Melindaan liittymisestä tai haluat tietää asiasta lisää, ota yhteyttä Melinda-palvelun koordinaattoriin Eeva-Riitta Peltoseen (eeva-riitta.peltonen [at] helsinki.fi tai Melinda-palveluosoitteeseen (melinda-posti [at] helsinki.fi).

Tukea mukaantuloon

Kynnystä tulla mukaan Melinda-yhteistyöhön on madallettu mm. uusimalla Melinda-kuvailijoiden koulutusta. Uusi koulutuskonsepti sisältää seuraavat osat:

 1. RDA-teoriakoulutus, 2 h webinaari / Kansalliskirjasto, Kuvailusääntöpalvelu (ks. Kuvailusääntöpalvelun RDA-webinaarit)
 2. RDA-käytännönkoulutus, 5 h paikan päällä / Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Lisäksi kirjastoille järjestetään Melinda-työskentelystä koulutusta:

 1. Koulutus Melindan toimintaohjeista ja apuohjelmista, 2 h paikan päällä / Kansalliskirjasto
 2. Melinda-osaamistaan voi lisätä myös itseopiskeluaineistolla MOOC-ympäristössä. Ohjelma vaatii kirjautumisen.

Aurora-kirjastoille vielä:

 1. Auroran Melinda-asetukset järjestelmänvalvojille, 1 h webinaari / Axiell Finland
 2. Auroran Melinda-toiminnot kuvailijoille, 2 h paikan päällä / Axiell Finland

Kansalliskirjaston koulutukset ovat kirjastoille maksuttomia ja Axiell Finlandin koulutuksen kustannukset sisältyvät Auroran Melinda-pakettiin.

Kaudelle 2017-2020 palkattu uutta henkilökuntaa liittymisprosessin sujuvoittamiseksi.


Column
width30%


Panel
titleSivun sisällys

Table of Contents


Panel
titleKoottuja linkkejä

Ohjeita liittyville kirjastoille

Melindan toimintaohje

Usein kysyttyjä kysymyksiä Melindasta ja Melindaan liittymisestä

Kirjastopäivät Seinäjoella 2015
Kirjastopäivillä Seinäjoella vuonna 2015.
Kuvassa Ulla Ikäheimo, Melinda-palvelut ja Minna Kantanen, BTJ


Liittymisen edellytyksiä

Avainkysymyksiä kirjastojen liittymiselle Melindan tiedontuottajiksi ovat metadatan ja kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus.

...