Blog

Suomenkieliselle MARC 21 -formaattisivustolle on päivitetty joitakin ajan saatossa kertyneitä korjauksia ja muutoksia. Muutokset ovat lähinnä tekstin suomennoksen muokkauksia ja sisällön tarkennuksia. Joukossa on myös joitakin muuttuneita kenttien ja osakenttien nimiä.

Nyt tehdyt korjaukset ja muutokset ovat nähtävissä MARC 21 -asiakaswikiin kootussa taulukossa.


MARC 21 –formaatin nimiökentän merkkipaikassa 000/17 esiintyvän koodaustason nimitysten ja määritelmien suomennoksia on päivitetty vastaamaan RDA:n kansallisia kuvailutasoja. Koodaustasojen aiemmat nimitykset olivat peräisin Suomalaisista luettelointisäännöistä, jotka eivät enää ole käytössä.   

On syytä muistaa, että MARC 21:n bibliografisen formaatin tasokoodit ja RDA:n kuvailutasomääritykset tarkoittavat eri asioita. MARC 21 –tasokoodin avulla kuvataan tietueen bibliografisten tietojen kattavuutta. RDA:n kuvailutasomääritykset taas kertovat, mitkä kuvailuelementit ovat pakollisia milläkin kuvailutasolla.  

Päivitetyt MARC 21 -koodaustasojen nimet ja kuvaukset näkee formaatin verkkosivulta.

MARC 21-formaatin päivityksen Update 34 (July 2022) tuomat muutokset on viety suomenkieliseen formaattiin. Nyt formaattiin lisätyt uudet sekä muuttuneet kentät, osakentät ja indikaattorit on koottu taulukkoon, joka on nähtävissä MARC 21 -formaatin asiakaswikistä. Ruotsinkieliset käännökset ovat työn alla.

Muutokset tullaan lisäämään RDA-sovellusohjeisiin sivustolla RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät täydentävät sovellusohjeita ja tiedottavat muutoksista kuvailuun myöhemmin.

MARC 21-formaatin uusi päivitys, Update 34 (July 2022), on julkaistu 8.7.2022. Uuden päivityksen muutokset liittyvät pääasiassa uudistuneen RDA:n tallentamiseen MARC 21-formaatilla, kuten edustavaan ekspression ja tietojen provenienssin merkitsemiseen.

Kaikki muutokset ovat nähtävillä Kongressin kirjaston sivuilla alla olevissa osoitteissa:

Bibliografisen formaatin muutokset: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxg.html

Auktoriteettiformaatin muutokset https://www.loc.gov/marc/authority/adapndxf.html

Varastotietojen formaatin muutokset https://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxf.html

Käännösten valmistumisesta sekä uusien ominaisuuksien käyttöönotosta Suomessa tiedotetaan myöhemmin.


Kongressin kirjaston viesti päivitysten julkaisemisesta:

Update No. 34 (July 2022) is now available on the MARC website (www.loc.gov/marc/). It is integrated into the documentation for each of the Online Full and Concise formats that are maintained on that site -- the Bibliographic format, Authority format, Holdings format, Classification format, and Community Information format. The documentation includes changes made to the MARC 21 formats resulting from proposals which were considered by the MARC 21 community since the publication of Update No. 33 (November 2021).

The changes are indicated in red. Each format also has an appendix, "Format Changes for Update No. 34 (July 2022)" that lists the changes that comprise the update. The Web version of the formats is the official version and its release is considered the start date for implementation planning for Update 34. Users are not expected to begin using the new features in the format until 60 days from the date of this announcement: July 7, 2022. For more information about format documentation see: //www.loc.gov/marc/status.html.

Users who want a print version of changed fields will be able to print them from the Format web pages (CDS does not sell a print version of the update). The "Format Changes" appendixes noted above incorporate a print guide following the list of changes, to facilitate easy printing.

Users may need to refresh pages on their Web browsers to see the changes.

-----------------------------------------------

Network Development and MARC Standards Office

101 Independence Ave., S.E.

Washington, DC 20540-4402 U.S.A.

TEL: +1-202-707-6237

FAX: +1-202-707-0115

NET: [email protected]

-----------------------------------------------

MARC 21-formaatin päivityksen Update 33 (November 2021) tuomat muutokset on viety suomenkieliseen formaattiin. Nyt formaattiin lisätyt uudet sekä muuttuneet kentät ja osakentät on koottu taulukkoon, joka on nähtävissä MARC 21 -formaatin asiakaswikistä. Ruotsinkieliset käännökset ovat työn alla.

Muutokset on lisätty RDA-sovellusohjeisiin sivustolla RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät täydentävät sovellusohjeita ja tiedottavat muutoksista kuvailuun myöhemmin.


Update 32 (June 2021)

MARC 21 –formaatin päivityksen Update 32 (June 2021) tuomat muutokset on viety suomenkieliseen formaattiin ja päivityksen ruotsinkieliset käännökset ovat tulossa. Kesäkuussa 2021 lisätyt uudet ja muuttuneet kentät/osakentät on koottu taulukkoon, joka löytyy MARC 21 –formaatin asiakaswikistä. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ohjeistavat mahdollisista muutoksista kuvailuun vuonna 2022.

Update 33 (November 2021)

MARC 21 –formaatin tuorein päivitys Update 33 julkaistiin marraskuussa ja sen käännökset ovat tulossa. Uusimmista päivityksistä tarkemmin Kongressin kirjaston MARC-sivustolla http://www.loc.gov/marc/status.html


Yhteydenotot MARC 21 -formaattiasioissa osoitteella: marc-posti[at]helsinki.fiAjankohtaisia uutisia MARC 21 formaatista. Tässä uutiskirjeessä kerrotaan, mitä muutoksia päivitys Update 29 toi suomenkieliseen formaattiin ja mitä KUMEA suosittelee saavutettavuuteen liittyvien kenttien/osakenttien käyttöönotosta.  Mukana on myös tietoa muutoksista suomalaisiin sanastokoodeihin Kongressin kirjaston ylläpitämissä luetteloissa.

Update 29 muutokset

MARC 21 –formaatin päivityksen Update 29 (11/2019) tuomat muutokset on nyt suomennettu ja viety suomenkieliseen formaattiin. Viimeiset muutokset formaatin teksteihin tehtiin eilen. Päivityksen ruotsinkielisiä käännöksiä työstetään kesälomien jälkeen. Uudet ja muuttuneet kentät/osakentät on viety myös MARC 21 -formaatin sovellusoppaaseen:

1) Formaattiin lisättiin uusi asiasana-kenttä 688 - MÄÄRITTELEMÄTÖN KONTROLLOITU ASIASANA (T). Kenttään 688 tallennetaan termejä sellaisesta kontrolloidusta sanastosta, jonka termit ovat määrittelemättömiä eli ne voivat olla joko henkilön nimiä, nimekkeitä, maantieteellisiä nimiä tai muita termejä. Tällainen sanasto on esimerkiksi saksalainen Gnomon (https://www.gbd.digital).

2) Kenttään 751 LISÄKIRJAUS - MAANTIETEELLINEN NIMI (T) lisättiin uusi osakenttä ‡g - Muut tiedot (T).

3) Kenttään 041 - KIELIKOODI (T) lisättiin kaksi uutta osakenttää:

‡i - Välitekstien kieli (T)

Mykkäelokuvan välitekstien kieli.

‡t - Tekstivastineen kieli (T)
Tekstivastine visuaalisen tai ääniaineiston sisällölle.

4) Osakentän 041‡g Liiteaineiston kieli (T) ohjetekstiä tarkennettiin:

Muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b) tai librettojen (osakenttä ‡e) kieli ->

Muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b), librettojen (osakenttä ‡e) tai tekstivastineen (osakenttä ‡t) kieli.

Korjauksia formaattitekstiin

Joitakin formaatin suomennoksen tekstejä ja pieniä kirjoitusvirheitä on korjattu.

Esimerkiksi osakentän 041 ‡r nimi ja selitysteksti korjattiin muotoon:

041 ‡r Visuaalinen kieli (ei-teksti) (T)
Visuaalinen kieli, joka mahdollistaa vaihtoehtoisen pääsyn äänisisältöön. Esimerkiksi viittomakieli videotallenteessa, silloin kun tallenteella on puheen lisäksi viittomakielinen tulkkaus.

Kentän esimerkkeihin lisättiin:

041 0# $a fin $r sgn
Videotallenteessa on suomenkielinen puhe, joka on tulkattu myös viittomakielelle.
041 0# $a sgn
Videotallenteen sisältö on pääasiassa viittomakielellä, ei ääniraitaa.

Saavutettavuuskentät 341 ja 532 sekä 041-kentän uudet osakentät (Update 27-29)

MARC 21 –formaatin päivityksissä Update 27-29 on formaattiin lisätty aineistojen saavutettavuuteen liittyviä kenttiä: 341 Saavutettavuussisältö ja 532 Huomautus saavutettavuudesta. Lisäksi kenttään 041 Kielikoodi on lisätty uusia osakenttiä, joihin voidaan merkitä kielikoodit aiempaa tarkemmin. Esimerkiksi mykkäelokuvien väliteksteille, kuulovammaistekstityksille ja elokuvien kuvailutulkkauksille on nyt omat osakentät. Myös sisältöjen saavutettavuuteen liittyvien ääni- ja tekstivastineiden kielille on omat osakentät.

KUMEA (Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä) käsitteli kokouksessaan 17.6.2020 formaatin uusien kenttien/osakenttien hyödyntämistä ja kuvailun ohjeistamista sekä eri järjestelmien valmiutta hyödyntää uusia kenttiä/osakenttiä.

Kielikoodin (kenttä 041) ohjeistus ja kuvailuesimerkkejä löytyvät sekä formaattitekstistä että MARC 21 –formaatin sovellusoppaasta, mutta käyttöönoton ajankohta on sovittava niin, että enemmistö kirjastoista alkaa soveltaa niitä samanaikaisesti. Kenttien 341 ja 532 käytön yhteiset ohjeet puuttuvat vielä.

KUMEA suosittelee, että kirjastoissa valmistellaan uusien kenttien ja osakenttien käyttöönottoa. (KUMEAn kokousmuistio 2020-06-17)

Sanastokoodit

Kongressin kirjaston ylläpitämää listaa käytössä olevista sanastokoodeista (Subject Heading and Term Source Codes) on kevään aikana päivitetty vastaamaan nykykäytäntöä Suomessa.

Lisätty uusi sanasto

soto - SOTO  - Sotatieteen ontologia

Nämä sanastot on merkitty käytöstä poistuneiksi

allars - Allärs: allmän tesaurus på svenska (Helsingfors: BTJ Kirjastopalvelu) [deprecated]

cilla - Cilla: specialtesaurus för musik (Helsingfors: BTJ Kirjastopalvelu) [deprecated]

musa - Musiikin asiasanasto: erikoissanasto (Helsinki: Kirjastopalvelu) [deprecated]

ysa - Yleinen suomalainen asiasanasto (Helsinki: Kirjastopalvelu) [deprecated]

agrifors - AGRIFOREST-sanasto (Helsinki: Helsingin Yliopisto) [deprecated]

helecon - Asiasanasto HELECON-tietikantoihin (Helsinki: Helsingin Kauppakorkeakoulu) [deprecated]

puho -PUHO - Puolustushallinnon ontologia (Helsinki: Kansalliskirjasto) [deprecated]

kitu -Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura) [deprecated]

kula -Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura) [deprecated]


Hyvää kesää!

Suomenkielinen MARC 21 -sivusto on saanut uuden ilmeen. Sivujen rakenne on sama kuin ennen, mutta ulkoasua ja linkityksiä on nykyaikaistettu. Lisäksi käännökseen on päivitetty formaatin uusimmat lisäykset eli Update 25 ja 26. Myös ruotsinkielinen käännös on päivitetty, mutta sivusto on toistaiseksi muuten ennallaan.

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana 2016.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

MARC 21 -formaattiin on lisätty syyskuussa muutamia uusia kenttiä ja osakenttiä. Käytännössä ainoa uusi kenttä bibliografisessa formaatissa on 348 Format of notated music (Nuottijulkaisun julkaisumuoto). Lisäksi kenttiin 336-338 on lisätty osakenttä 0 tunnusnumeroa varten. Formaatin suomalaisten käännösten etusivuilta on linkit muutoksiin (Upadate 21). Suomennokset ja tag tablet päivitetään myöhemmin. Alla vielä Kongressin kirjaston alkuperäinen tiedote muutoksista.


Update No. 21 (September 2015) is now available on the MARC website (www.loc.gov/marc/). It is integrated into the documentation for each of the Online Full and Concise formats that are maintained on that site -- the Bibliographic format, Authority format, Holdings format, Classification format, and Community Information format. The documentation includes changes made to the MARC 21 formats resulting from proposals which were considered by the MARC 21 community in June 2015.

The changes are indicated in red. Each format also has an appendix, "Format Changes for Update No. 21 (September 2015)" that lists the changes that comprise the update. The Web version of the formats is the official version and its release is considered the start date for implementation planning for Update 21. Users are not expected to begin using the new features in the format until 60 days from the date of this announcement: September 22, 2015. For more information about format documentation see: http://www.loc.gov/marc/status.html.

Users who want a print version of changed fields will be able to print them from the Format web pages (CDS does not sell a print version of the update). The "Format Changes" appendixes noted above incorporate a print guide following the list of changes, to facilitate easy printing.

Users may need to refresh their browsers to see the changes.

Network Development and MARC Standards Office
101 Independence Ave., S.E.
Washington, DC 20540-4402 U.S.A.
TEL: +1-202-707-6237
FAX: +1-202-707-0115
NET: [email protected]