Blog

Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta (KDK) on kasvanut toimintansa aikana merkittävä tieto-varanto- ja palvelukokonaisuus, toimintamalli ja osaamiskeskittymä. KDK-hankkeen ulkoisen arvioinnin tulokset ovat kokonaisuudessaan myönteisiä ja hanke on saavuttanut tavoitteensa kaikilla osa-alueilla joko hyvin tai melko hyvin. Julkaistu hankkeen loppuraportti kuvaa erityisesti KDK:n kolmannen hankekauden 2014–2017 toimintaa ja tuloksia.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteutettu hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen tehokkaaseen ja laadukkaaseen luomiseen, hallintaan, jakeluun ja pitkäaikaissäilytykseen. KDK-hanke on ollut kulttuuriperintöorganisaatioiden mittavin yhteistyöhanke Suomessa. Hanke on sekä tiivistänyt kirjasto-, arkisto- ja museosektorien välistä yhteistyötä että johtanut kunkin sektorin sisäiseen koordinaatioon, tarpeiden priorisointiin ja päällekkäisyyksien vähentämiseen.

Hankkeen tulokset osoittavat, että laadukkaan ja luotettavan tiedon saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara. Kaikille avoin ja arkeen kiinnittyvä kulttuuriperintö edistää yhteiskunnallista moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. KDK:n toiminnan tuloksena on syntynyt sekä konkreettisia ratkaisuja ja tuotantokäytössä olevia palveluita että abstraktimpia tuloksia, kuten sektoreiden keskinäisen tuntemuksen kasvua ja yhteisten palveluiden käyttöönoton tuottamia kustannushyötyjä.

KDK toimi laajassa yhteistyössä OKM:n toisen merkittävän hankkeen, Avoin tiede ja tutkimus (ATT), kanssa. Molempien hankkeiden tuloksia hyödynnetään jatkossa tutkimuksen avoimuuden ja digitaalisen kulttuuriperinnön edistämistyössä. KDK:ssa tuotetut palvelut, aineistojen saatavuutta parantava Finna ja aineistojen säilyvyyttä edistävä Kulttuuriperintö-PAS-palvelu, jatkavat toimintaansa.

Finna-palvelusta vastaa Kansalliskirjasto ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelusta Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Palveluita kehitetään jatkossakin yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuodesta 2018 Kansalliskirjasto vastaa digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden ajankohtais- ja yhteentoimivuusasioiden viestinnästä ja edistää alan yhteistyötä. Pääasiallisena viestintäkanavana tulee olemaan myöhemmin keväällä julkaistava verkkosivusto.

Finnassa on tällä hetkellä 230 kirjaston, arkiston ja museon aineistoja ja palveluita. Uusia organisaatioita liittyy mukaan Finnaan jatkuvasti. Digitaalisten aineistojen säilyvyyttä edistävän Kulttuuriperintö-PAS-palvelun hyödyntäjiin on tällä hetkellä liittynyt seitsemän organisaatiota. Säilytettävän aineiston laajuus ja kattavuus lisääntyy edelleen lähivuosina. KDK-hankkeella on ollut merkittäviä vaikutuksia myös osaamisen vahvistamisessa sekä tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantamisessa.

KDK on tuot­tanut välitöntä vaikuttavuutta mahdollistaessaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen tehokkaan ja luotettavan tuottamisen, jakamisen, hallinnan ja pitkäaikaissäilyttämisen se­kä näihin liittyvien palveluiden laajentamisen. Lisäksi hanke on edistänyt kulttuuriperintö­aineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä.

Kansallinen digitaalinen kirjasto; Loppuraportti hankekaudelta 2014–2017 

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, OKM, p. 02953 30142

ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Finna: palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, p.050 552 3056,

Kulttuuriperintö-PAS-palvelu: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC, p. (09) 457 2001,

Muualla verkossa

KDK-hankkeen ulkoinen arviointi. Tulosraportti 13.10.2017 (pdf) 

Finna.fi 

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Tid: 8.3.2018 kl. 9.30-12.30
Plats: Nationalbiblioteket, Nationalbibliotekets nättjänster
Det går att delta också på distans.

Känns det ibland utmanande med kommunikation på flera språk? Hurudana 
möjligheter erbjuder flerspråkighet? Välkommen med att diskutera och 
lösa de utmaningar två- och flerspråkighet medför på ett seminarium som 
Nationalbiblioteket ordnar i mars. Seminariet riktar sig exempelvis 
till:
-    kommunikatörer som i sitt eget arbete stöter på utmaningar och 
möjligheter med flerspråkig kommunikation
-    allmänna bibliotek som kommer med i Finna och behöver tvåspråkigt 
innehåll till sina Finna-användargränssnitt
-    Nationalbibliotekets svenskspråkiga organisationskunder som önskar få 
mera och bättre information och skolning om Nationalbibliotekets 
tjänster på sitt eget språk.

Målsättningen är att med hjälp av praktiska exempel diskutera utmaningar 
och möjligheter med tvåspråkig kommunikation. Ett konkret mål är 
identifiera vilka områden inom  kommunikation och skolning som vi 
tillsammans kan utveckla och som Nationalbiblioteket kan ta som sin 
uppgift att utveckla.

Vi uppdaterar programmet på webbsidan: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/evenemang/ut-med-spraket-kielen-paalla-seminariet

Med denna anmälningsblankett kan du anmäla dig: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85879/lomake.html


Ut med språket! - Kielen päällä

Aika: 8.3.2018 klo 9.30-12.30
Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä

Tuntuuko monikielinen viestintä välillä haastavalta? Millaisia
mahdollisuuksia monikielisyys tarjoaa? Tervetuloa keskustelemaan ja
ratkomaan kaksi- ja monikielisyyden haasteita Kansalliskirjaston
järjestämään tilaisuuteen maaliskuussa. 

Tilaisuus on tarkoitettu
esimerkiksi:
- viestijöille, jotka omassa työssään törmäävät monikielisen
viestinnän haasteisiin ja mahdollisuuksiin
- Finnaan mukaan tuleville yleisille kirjastoille, jotka tarvitsevat
omiin näkymiinsä kaksikielisiä osuuksia
- Kansalliskirjaston ruotsinkielisille organisaatioasiakkaille, joilla
on toiveita saada Kansalliskirjaston palveluihin liittyvää
viestintää ja koulutusta omalla kielellään enemmän ja paremmin.

Tavoitteena on keskustella monikielisen viestinnän haasteista ja
mahdollisuuksista käytännön esimerkein. Konkreettisena tavoitteena
on tunnistaa sellaisia viestinnän ja koulutuksen kehittämiskohteita,
joita voimme kehittää yhdessä ja joita Kansalliskirjasto voi ottaa
kehittääkseen.

Päivitämme ohjelmaa tapahtumasivulle: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/ut-med-spraket-kielen-paalla
Ilmoittautumislomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85879/lomake.html 

 

 

Finnan käyttö yli kolminkertaistui vuonna 2017. Viime vuonna kaikissa Finna-näkymissä oli lähes 24 miljoonaa käyntiä ja voimakas kasvu jatkuu tänäkin vuonna. Pääosa käytön kasvusta syntyy, kun organisaatiot vaihtavat omat nykyiset käyttöliittymänsä Finnaan. Uudet aineistot ja palvelut ovat houkutelleet uusia pysyviä käyttäjiä myös mukana olevien organisaatioiden yhteiselle Finna.fi:lle.

Finnaa ylläpidetään ja kehitetään pysyvänä palveluna kirjastoille, arkistoille ja museoille. Finnassa mukana olevat organisaatiot saavat käyttöönsä kansallisen palvelun ominaisuudet ja keskitetyt asiantuntijapalvelut. Korkeakoulukirjastoilla palveluun sisältyy elektronisten aineistojen keskitetty indeksi ja linkityspalvelu (PCI ja SFX).

Uusimpana Finna-perheen jäsenenä OUTI-kirjastot julkaisivat helmikuussa beta-versiona Finna-verkkokirjaston. Kyse on ensimmäisestä Finna-käyttöönotosta avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kirjastojen parissa. Verkkokirjasto julkaistiin osoitteessa outi.finna.fi. Myös kirjastojen kansallinen metatietovaranto Melinda laajenee ja integraatiota Koha-järjestelmään suunnitellaan.

Finnan kehityksessä edistetään tietovarantojen ja aineistojen yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä. Vuoden 2017 aikana avoimen rajapinnan kautta tapahtuva käyttö on lisääntynyt. Uusia Finna-dataan perustuvia palveluja ovat mm. automaattisen kuvailun alaan kuuluva annif.org ja Helsingin kaupunginmuseon kuvapalvelu, helsinkikuvia.fi.


Finna-palvelu arvioitiin parhaiten onnistuneeksi osa-alueeksi vuoden 2017 lopussa päättyneessä kiitoksia keränneessä Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa.

Lisätietoja: Erkki Tolonen erkki.tolonen [at] helsinki.fi

Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna.fi-hakupalvelu on mukana Suomen suurimmassa opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa Educa-messuilla 26.-27. tammikuuta Messukeskuksessa Helsingissä. Tule tapaamaan meitä ja kuulemaan, miten voit hyödyntää Finna.fi:n monipuolisia aineistoja opetuskäytössä.

Finna.fi tarjoaa opettajille veloituksetta ja vapaasti monipuolisia digitaalisia aineistoja: valokuvia, esineitä, arkistoaineistoja, taideteoksia, lehtiartikkeleita ja kirjoja. Osastoltamme saat tietoa myös muista kirjastojen valtakunnallisista verkkopalveluista.

Löydät meiltä osastolta Kirjastojen verkkopalvelut, 6f80.

Kurkista historiaan  - Finna.fi ja avoimet verkkoaineistot opetuksessa

Opettajan olohuone -lavalla lauantaina klo 12.30 keskustelemme Finnasta ja avoimista verkkoaineistoista opetuksessa. Miten Finnan digitaalisia lähteitä voi käyttää opetuksen tukena? Keskustelemassa ovat museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff (Espoon kaupunginmuseo), Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen (Kansalliskirjasto) ja palvelusuunnittelija Susanna Eklund (Kansalliskirjasto). Tervetuloa seuraamaan keskustelua ja esittämään kysymyksiä!

Tule mukaan ja rekisteröidy Educaan ilmaiseksi etukäteen: http://educa.messukeskus.com/

Seuraa Educaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #educa2018

Finnan seuraavat sektoritapaamiset järjestetään helmikuussa, katso sektorikohtaiset ajat:

Yleiset kirjastot ti 6.2.2018 klo 10-12, ilmoittaudu viimeistään 2.2., ohjelma: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Yleiset+kirjastot+6.2.2018
Arkistot ke 7.2.2018 klo 10-12, ilmoittaudu viimeistään 2.2., ohjelma: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Arkistot+7.2.2018
Museot to 8.2.2018 klo 10-12, ilmoittaudu viimeistään 5.2., ohjelma: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Museot+8.2.2018
Korkeakoulukirjastot pe 9.2.2018, klo 10-12, ilmoittaudu viimeistään 5.2., ohjelma: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Korkeakoulukirjastot+9.2.2018

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 19.1., jolloin linkki ilmoittautumislomakkeeseen lisätään ohjelmasivuille ja siitä tiedotetaan kdk-asiakasliittymälistalla.

Paikka: Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli). Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tuttuun tapaan toivoisimme teiltä etukäteen kommentteja ja/tai lisäysehdotuksia tapaamisten sisältöihin.
Kunkin tapaamisen verkkosivuilla (linkit yllä) on alustava ehdotus tapaamisen sisällöstä. Kommentteja ja lisäaihe-ehdotuksia voi esittää palvelusuunnittelija Piia Naukkariselle: etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai ilmoittautumislomakkeessa.

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet ja palvelut yhteen tuova Finna.fi-sivusto on kokenut uudistuksen. Modernimman ulkonäön lisäksi sivuston saavutettavuutta ja hakutoimintojen käytettävyyttä on parannettu. Finna-sivujen käyttömäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja vuosittain niillä on yhteensä jo yli 20 miljoona käyntikertaa.

Kansallisen kulttuuriperintömme näyteikkunana toimiva Finna.fi:n ulkoasu on uudistunut. Hakupalvelun ilmettä on kevennetty raikkaampaan suuntaan ja värimaailma on muuttunut. Visuaalisen ilmeen lisäksi uudistuksessa on tehty pieniä parannuksia käytettävyyteen ja parannettu Finna.fi-sivun toiminnallisuutta viestintäkanavana.

"Finna.fi:n ulkoasun uudistus ei ole pelkkä kasvojen kohotus, vaan tärkeä askel kohti saavutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään parempaa palvelua. Teemme jatkuvasti työtä, jotta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot ja palvelut saadaan vaivatta kaikkien käyttöön", Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen toteaa.

Finna.fi-hakupalvelusta voi löytää jo yli 13 miljoonaa aineistoa – kuvia, taideteoksia, videoita, kirjoja, lehtiä, artikkeleita, karttoja, valokuvia, äänitteitä, nuotteja ja paljon muuta.

Myös eri kirjastojen, arkistojen ja museoiden omat Finna-hakupalvelut ja verkkokirjastot siirtyvät joulu-tammikuussa uuteen ulkoasuun ja laajasta kansalaispalvelusta tulee näin entistä saavutettavampi. Kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa ja yhä useammassa kunnassa on jo käytössä Finna-verkkokirjasto. Vuosittain kaikilla Finna-sivuilla on yli 20 miljoonaa käyntiä.

Saavutettavampi ja monipuolisempi sivusto

Uutta Finna.fi-etusivua on käytettävyystestattu erilaisilla käyttäjillä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman toimiva. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntijataho on tehnyt saavutettavuusarvioinnin uudistuneelle graafiselle ilmeelle. Käytettävyystestaukset jatkuvat lähitulevaisuudessa ja sivustoa kehitetään jatkuvasti.

Kansallinen Finna.fi on uudistuksen myötä monipuolisempi sivusto käyttäjilleen. Uudistuneella etusivulla on hakupalvelun lisäksi uutisia, kampanjoita ja suosituksia Finna.fi:n kautta löydettävistä laajoista aineistoista - nostamme esiin uusia kokoelmia, temaattisia koosteita ja Finnassa mukana olevien organisaatioiden omia listauksia.

Finna.fi-sivun hakua on uudistuksen myötä entistä helpompi käyttää vaikkapa sisältöjen selailuun. Tervetuloa tutustumaan kulttuuriperintöön, hakemaan tietoa ja sukeltamaan aineistoihin osoitteessa Finna.fi!


Kansalliskirjasto järjestää joulukuusta alkaen kolmen Aineistotyyppityöpajan sarjan.
Aineistotyypit ovat Finnassa samat kaikille Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistoille ja niiden muutostyö tehdään yhdessä kaikkien asiakasorganisaatioiden kanssa. Finnaan on viime vuosina liittynyt paljon uusia organisaatioita ja aineistojen tuominen saataville Finnan kautta lisääntyy koko ajan. Kokemuksen karttumisen myötä organisaatioiden ja käyttäjien parista on noussut erilaisia tarpeita päivittää Finnan aineistotyyppejä.

Aiempien toiveiden ja ennakkokyselyn perusteella olemme suunnitelleet alustavan sarjan työpajoja, joiden kautta arkistot, kirjastot ja museot pääsevät antamaan asiantuntemustaan ja hakemaan yhteistä linjaa, miten aineistotyyppejä tulisi kehittää.


Aineistotyyppityöpaja 1: Selvyyttä aineistotyyppeihin: sisältö- ja mediatyypin erottaminen - uhka vai mahdollisuus? (8.12.2017 klo 10-16)
Paikka: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, Kaikukatu 4, Helsinki
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta.
Tähän työpajaan voi ilmoittautua 1.12. mennessä tällä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84657/lomake.html
Tilaan mahtuu maksimissaan 40 henkeä työskentelemään työpajamuotoisesti. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, joudumme rajoittamaan osallistujien määrää. Raportoimme työpajan tuloksista Finnaan osallistuville organisaatioille.
 
 
Työpajan ohjelmaa päivitetään verkkosivulle: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86974642
  •  Etsisikö asiakkaanne intuitiolla jonkin aineistonne eri tavalla kuin se nykyisin on Finnassa tyypitelty – esimerkiksi etsiessään kuvia paikasta tai esineestä, rajaisiko asiakas aineiston kuviin eikä ymmärtäisi etsiä esineitä tai paikkoja? Onko mielessänne käynyt, että olisi hyvä, jos aineisto voisi löytyä useamman aineistotyypin alta?
  • Tällä hetkellä Finna sallii aineistolle yhden aineistotyypin. Eri organisaatioissa aineistotyyppeinä on käytetty hyvin erityyppisiä määrityksiä, niin sisältötyyppisiä esim. esine, paikka, kirja), mediatyyppisiä (esim. kuva, video, äänite) ja joissakin tapauksissa formaattityyppisiä (esim. CD, DVD). On nostettu esiin toive sisältö- ja mediatyyppien erottamisesta ja molempien sallimisesta aineistolle.
  • Tämä työpaja keskittyy kartoittamaan, millaisia aineistotyyppiin liittyviä ongelmia arkistot, kirjastot ja museot tunnistavat koskien omia aineistojaan, miten asiakkaat paremmin löytäisivät tällaiset aineistot sekä olisiko sisältö- ja mediatyypin erottaminen toisistaan ratkaisu näihin ongelmiin vai kenties jokin muu?
 

Ensi vuoden puolella järjestetään sarjan seuraavat työpajat:

Aineistotyyppityöpaja 2: Käyttäjän näkökulma aineistotyyppeihin: miten rajaan ja puuttuuko jotain? (järjestetään maalis-toukokuussa 2018).
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta.
Aineistotyyppikoulutus 3: Päivitetty ohjeistus aineistotyyppien käyttöön (järjestetään kesän tai syksyn alussa 2018).
Luentomuotoinen, etäyhteys järjestetään.

Tätä viestiä voi jakaa organisaatiossanne kaikille asianosaisille ja kiinnostuneille.

Tervetuloa aikamatkalle Suomen valokuvataiteen museoon! Tässä yhteisöllisesti toteutetussa valokuvanäyttelyssä kysytään, kuinka Suomi on muuttunut itsenäisyyden aikana. Itsenäistyminen, sodat ja kaupungistuminen ovat muuttaneet ympäristöä ja muutos on luonut uusia suomalaisia kansallismaisemia. Näyttely esittelee maiseman muutoksia kuvaparein. Kaikille avoimet avajaiset järjestetään torstaina 30.11. klo 16–18

Näyttelyn kuvat on koottu kesän ja syksyn aikana sadoilta suomalaisilta, jotka ovat osallistuneet Aikamatkaajat.fi-sivustolla yhteisölliseen valokuvauskampanjaan. Kampanjan ja näyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Suomen valokuvataiteen museo ja Kansalliskirjasto. Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna.fi-palvelu on toiminut useimpien vanhojen kuvien lähteenä.

Koe oma aikamatkasi Finna Street -mobiilipalvelun avulla osoitteessa: https://finna.fi/Search/StreetSearch

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/457282044665749/

Kansalliskirjasto järjestää syksyn aikana kolme Finna-koulutusta:
  • Finnan peruskoulutuksen 23.11, 
  • Finnan hallintaliittymän koulutuksen 24.11. ja
  • Finnan syventävän hallintaliittymän koulutuksen 29.11.
 
Kaikki koulutukset järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.
 
Hallintaliittymäkoulutuksiin on suositeltavaa osallistua paikan päällä (oma kone mukaan). Kaikkiin koulutuksiin on kuitenkin myös etäosallistumismahdollisuus. 
Etäyhteys Adobe Connectilla. Kokeile hyvissä ajoin, että sinulla on päivitetty versio tai Add-in-lisäosa.
 
Koulutuskohtaiset lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet alla.
 
FINNAN PERUSKOULUTUS
23.11.2017  klo 10.00 - 15.00
 
Peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, erityisesti uuden Finna-organisaation mukaantulon vastuuhenkilöille, myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle.
 
Ilmoittautumiset ma 21.11. mennessä:
 
 
 
HALLINTALIITTYMÄN KOULUTUS
pe 24.11.2017 klo 10.00 - 15.15
 
Hallintaliittymän koulutus on tarkoitettu kaikille oman Finna-näkymän tekemistä suunnitteleville ja erityisesti niille, joiden vastuulla näkymän tekeminen käytännössä on. Koulutus soveltuu myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle tai henkilökunnalle, joiden vastuulle hallintaliittymään liittyvät asiat ovat siirtymässä.
 
Ilmoittautumiset ma 21.11. mennessä:
 
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86970950
 
 
HALLINTALIITTYMÄN SYVENTÄVÄ KOULUTUS
keskiviikko 29.11.2017 klo 10 - 16
 
Koulutus on tarkoitettu kaikille omaa Finna-näkymäänsä kooditasolla räätälöiville. Osallistuminen edellyttää html/css-koodauksen perustaitoja.
Huom! Suosittelemme paikan päälle osallistumista. Hallintaliittymän syventävän koulutuksen harjoitusosuuksissa etäosallistujille ei ole mahdollista tarjota tukea.
Huom! Klo 10 - 11.00 Ulkonäköuudistuksen ohjeistus: Adobe Connect -etäyhteys vain tässä osiossa.
 
Ilmoittautumiset pe 24.11. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84037/lomake.html
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86970953
 
Huom!
Mikäli tarvitset tietokonetta lainaksi koulutukseen, ota yhteyttä: anne.m.jarvinen [at]helsinki.fi 
 
Tervetuloa!

On aika antaa palautetta, kehuja, moitteita ja kehitysehdotuksia Kansalliskirjastolle: toivommekin mahdollisimman monen vastaavan Finna-organisaatioiden vuoden 2017 palautekyselyyn

Voit vastata kyselyyn, vaikka organisaatiosi olisi vasta ilmoittautunut mukaan Finnaan. Vastaaminen on tärkeää, sillä Kansalliskirjasto kehittää Finnaan liittyvää toimintaansa saatujen vastausten avulla.

Osa kysymyksistä on tuttuja aiemmista palautekyselyistä, osa kysymyksistä on puolestaan uusia - tällä kertaa mukana on kysymys Finnan käyttötilastoihin liittyvistä kokemuksista, kysymys sektoritapaamisista, koulutuksista ja työpajoista sekä kysymys eri organisaatioiden Finna.fi:n käyttäjäryhmistä.

Kyselyyn vastaaminen vie n. 10–15 min aikaa. Kyselyyn voi vastata 22.11. asti. Vastaamaan pääsee seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65


Nu är det dags att ge återkoppling, beröm, klagomål och utvecklingsförslag till Nationalbiblioteket – vi ber dig därför vänligen besvara årets enkät för Finna-organisationerna

Du kan svara på enkäten även om din organisation hittills endast har anmält sig till Finna. Det är dock viktigt att svara på enkäten, eftersom Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet kring Finna utgående från de inlämnade svaren.

Vissa av frågorna är de samma som i tidigare enkäter, medan andra är nya – den här gången finns det frågor om erfarenheter av Finnas användarstatistik, sektorträffar, utbildningar och workshoppar samt om olika organisationers Finna.fi-användargrupper. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på enkäten. Enkäten är tillgänglig till och med 22.11. Du kan svara på enkäten via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke, jossa Kansalliskirjastolla oli merkittävä rooli, on onnistunut erinomaisesti. Erityisesti museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen tuova Finna.fi-hakupalvelu on kerännyt kiitosta.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeen ulkoisen arvioinnin tulokset ovat myönteisiä. KDK-hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet kulttuuriperintöaineistojen luomisen, hallinnan, hyödyntämisen ja säilyttämisen kehittämisestä. Hanke on tuottanut tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä vaikuttanut myönteisesti kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden osaamisen ja keskinäisen luottamuksen kasvuun. Parhaiten tavoitteet arvioidaan saavutetuiksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikille saataville tuovan Finna-palvelun osalta. Kansalliskirjasto on verkkopalvelun ylläpitäjä ja kehittää Finnaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kokonaisarkkitehtuurityön arvioitiin onnistuneen melko hyvin. PAS-palvelun arviointia vaikeutti se, että vasta viisi organisaatiota on ottanut palvelun tuotantokäyttöön. Kansalliskirjaston kokemukset palvelun käytöstä ovat kuitenkin hyviä. Lisäksi kaikki PAS-palvelun suunnitteluun osallistuneet organisaatiot ovat saaneet arvokasta kokemusta pitkäaikaissäilytyksestä jo etukäteen. Hankkeen tavoitteet olivat hyvin linjassa sekä sitä ohjaavien strategioiden että toimintaympäristön muutosten kanssa: hankkeessa tehtiin oikeita asioita.

Kansalliskirjasto osallistui aktiivisesti KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuurin laatimiseen ja PAS-palvelun eli digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun. Kirjasto oli myös PAS-palvelun ensimmäinen hyödyntäjä verkosta haravoimallaan aineistolla. Muiden aineistojen kuten julkaisuarkistossa olevien dokumenttien sekä digitoitujen aineistojen siirto on käynnistymässä.

KDK-hankkeen merkittävimpiä tuotoksia ovat yhteiset palvelut (Finna.fi, PAS-palvelu), työkalut ja toimintamallit. KDK on lisännyt myös arkisto-, kirjasto- ja museosektoreiden sisäistä sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Keskitetyt palvelut ja yhteiset toimintamallit luovat edellytyksiä sekä toiminnallisille ja taloudellisille hyödyille että osaamisen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Hankkeen käytännön saavutusten ohella merkittävää on ollut muistiorganisaatioiden keskinäisen sitoutumisen kasvu sekä muutos kohti yhteistä, avointa ja osallistavaa kehittämistä sekä yhteistä kansallista kulttuuriperintöä korostavaa ajattelutapaa.

KDK-hankkeen palvelut luovat edellytyksiä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen tehokkaalle ja luotettavalle hallinnalle, käytölle ja pitkäaikaissäilyttämiselle. Palvelut edistävät kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä, ja yhteiset toimintamallit ja kokonaisarkkitehtuuri luovat mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiselle edelleen.

Hankkeen tavoitteet arvioitiin parhaiten saavutetuiksi kirjastosektorilla, koska se oli jo valmiiksi muita sektoreita yhtenäisempi. Arviointiraportti suositteleekin hankkeen tavoitteiden edistämistä hankekauden jälkeen muun muassa aktiivisella koordinoinnilla, yhteisellä vaikuttamisella sekä palveluiden laajentamisella.

 

Lisätietoja:

- Ulkoisen arvioinnin raportti luettavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi
- Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke: http://www.kdk.fi/fi/
- Finna.fi

Uusin Kansalliskirjaston hankkeiden ajankohtaisista asioista kertova Missä mennään -katsaus 4/2017 on nyt luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/mm/4-2017

Tutustu Avoin tiede ja tutkimus-, Tajua-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeiden tuoreimpiin kuulumisiin!

Seuraava katsaus ilmestyy marraskuussa.

Kansalliskirjasto järjestää 10.10. SFX-koulutuksen, joka on suunnattu pääasiassa niille Finna-kirjastojen henkilökunnalle, jotka käyttävät Primo Central Indexiä ja SFX-linkityspalvelua.

 

Aamupäivällä koulutukseen tarjotaan etäyhteysmahdollisuus. Suosittelemme paikan päällä osallistumista, sillä vain sitenvoi osallistua iltapäivän työskentelyosuuteen.
Päivän ohjelman alustavat tiedot ovat verkkosivulla:https://www.kiwi.fi/display/Finna/SFX-koulutus+10.10.2017

Koulutus järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.

Ilmoittautua voi tällä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82380/lomake.html perjantaihin 6.10.2017 mennessä.

Tervetuloa!

Kansalliskirjaston uutiskirje ammattilaisille on ilmestynyt. Sen voi lukea osoitteessa: http://mailchi.mp/helsinki/kansalliskirjaston-uutiskirje-ammattilaisille-syyskuu-2017. Jos et saanut uutiskirjettä suoraan sähköpostilaatikkoosi, tilaa se itsellesi täältä: http://kansalliskirjasto.us15.list-manage.com/subscribe?u=5542ad51c3d74bda5c28823f1&id=7bc7245634