Blog

Finnan asiakasorganisaatioiden on jälleen mahdollista tehdä aineistopaketteja hakupalveluun! Aineistopakettien luominen on ollut tauolla uuden työkalun kehittämisen ajan. Uusi työkalu on nyt julkaistu ja sen avulla voi kuratoida opetuksen aineistopaketteja Finnasta löytyvistä aineistoista. 

Uudistuksen ansiosta aineistopakettien tekeminen ja julkaisu on entistä helpompaa. Aineistopakettityökalu on lomakemainen työkalu, joka on tehty Drupal-julkaisujärjestelmän pohjalle. Aineistopakettityökaluun pääsee kirjautumaan hallintaliittymästä. Hallintaliittymän pääkäyttäjän on mahdollista lisätä muille käyttäjille oikeudet aineistopakettityökalua varten. Katso tarkemmat tiedot käyttöoikeuksista.

Hyvä opetuksen aineistopaketti on kompakti, teemaltaan tarkkaan mietitty ja se on sidottu opetussuunnitelmaan. Löydät ohjeet työkalun käyttöön ja sisältöjen luomiseen asiakaswikistä. Tulevan syksyn 2024 aikana järjestämme koulutusta aineistopakettityökalun käyttöön.

Finnassa jo julkaistuihin aineistopaketteihin voi tutustua Finnan oppimateriaalit -välilehdellä

Jos työkalun käytöstä herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä meihin: [email protected]

Mukavia hetkiä aineistopakettien parissa!

Finna on mukana Museopäivillä Jyväskylässä – löydät meidät Expo-alueelta keskiviikkona 22.5. ja torstaina 23.5. Tämän vuoden Museopäivien teemana on ”Tutkiva museo – tutkimuksellisuus museon voimana”.

Expo-pisteellämme esittelemme Finnan lisäksi muita Kansalliskirjaston palveluita, jotka tukevat tiedon yhteentoimivuutta. Finto-palvelu tarjoaa ja kehittää työkaluja, sanastoja ja ontologioita tietoaineiston sisällönkuvailuun. Kansalliskirjaston tunnistepalvelu toimii useiden tunnisteiden (mm. ISBN, ISNI, URN) jakelijana ja koordinoi pysyviin tunnisteisiin liittyvää toimintaa kansallisella tasolla.

Kerromme osastollamme myös Finna tutkimuksen infrastruktuurina -hankkeesta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää kokoelmien näkyvyyttä ja saavutettavuutta tutkijoiden sekä opinnäytetyön tekijöiden keskuudessa. Etsimme hankkeeseen pilottikumppaneita. Tule kysymään lisää.

Nähdään Museopäivillä!

Finna.fi:n hakuohjeita on päivitetty ja selkeytetty jokerimerkkien eli sanakatkaisun käytön osalta. Samalla myös nk. tooltip-ohjetekstejä on muokattu. Mikäli olette muokanneet oman Finna-näkymänne ohjetekstejä, tulee uudet ohjeet itse poimia ja päivittää näkymään. Emme yliaja asiakasorganisaatioiden omia muokattuja ohjeita. Jos ette ole muokanneet hakuohjeita, ne ovat päivittyneet automaattisesti näkymäänne Finnan versiopäivityksen yhteydessä tiistaina 23.4.

Jokerimerkkien käytön ohjeistusta on selkeytetty varsinkin suhteessa erikielisiin hakusanoihin. Finnan perushaun ohjeessa on tarkennettu, mitä käsittelyä Finna-haku tekee hakusanojen eri muotojen löytämiseksi automaattisesti ilman jokerimerkkejä.

Finna osaa automaattisesti hakea suomenkielisten sanojen taivutusmuotoja. Mikäli käytät suomenkielisissä sanoissa sanakatkaisua, silloin osa automaattisista käsittelytoimenpiteistä ei toimi ja hakutulokset saattavat jopa vähentyä. Jokerimerkkien käyttöä ei siis suositella suomenkielisissä sanahauissa.

Tooltip-ohjetekstejä on muokattu ja samalla niistä on tehty ruotsinkieliset käännökset. Tooltip-ohjeella tarkoitetaan hakulaatikon vieressä kysymysmerkin takana olevaa ohjetta. Kysymysmerkin takaa avautuvat ohjeet näkyvät versiopäivityksen jälkeen myös kaikissa ruotsinkielisissä Finna-näkymissä, jos näkymässä ei ole ollut aiemmin kyseistä ohjetta.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen on hyvä huomioida, että aiemmin tänä vuonna on päivitetty myös seuraavia ohjeita: 

 • CDI:n tarkennetun haun ohje (tooltip_pci_advanced_html) 
 • Blenderin eli yhdistetyn haktuloslistan tarkennetun haun ohje (tooltip_blended_advanced_html) 

Nämä liittyvät ainoastaan korkeakoulukirjastoilla ja joillain erikoiskirjastoilla käytössä oleviin kansainvälisiin e-aineistoihin eli Central Discovery Indeksiin (CDI) sekä yhdistettyyn hakutuloslistaan eli blenderiin. Näitä ei siis ole näkyvissä Finna.fi:ssä.

Huomioitavaa:

 1. Mikäli ette ole muokanneet Finna-näkymänne hakuohjeita tai ohjeiden otsikoita, uudet ohjeet ovat päivittyneet näkymäänne keskitetysti versiopäivityksen yhteydessä tiistaina 23.4. Tämä ei edellytä näkymän ylläpitäjältä toimenpiteitä. 
 2. Mikäli olette muokanneet Finna-näkymänne hakuohjeita, tutustukaa päivitettyihin ohjeisiin Finna.fi:ssä. Käykää hakuohjeet läpi ja päivittäkää tarvittavat muutokset omaan näkymäänne. Uudistuneet hakuohjeet jokerimerkkien eli sanakatkaisun osalta löytyvät Finna.fi:n ohjesivulta. Tooltip-ohje löytyy hallintaliittymän käännöskoodilla: tooltip_local_search_html. Suosittelemme samalla katsomaan läpi myös kaikki muut ohjetekstit, jotta ne ovat ajan tasalla omassa Finna-näkymässänne.

Finna.fi on käännetty pohjoissaameksi osana Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hanketta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kaikkiin Finna-hakupalveluihin on mahdollista lisätä kielivalinnaksi pohjoissaame 15.5. alkaen. Finnan saamennos on toteutettu vastavuoroisessa yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa.

Tiedote pohjoissaameksi alempana. | Dieđáhus sámegillii vulobealde.

Testaus ja julkaisuajankohta

Virallisesti pohjoissaamenkielinen Finna.fi julkaistaan 15.5. Pohjoissaamenkielistä kieliversiota on kuitenkin mahdollista kokeilla jo 23.4. alkaen omassa testiympäristössä. Kielivalinnan kytkeminen päälle onnistuu hallintaliittymästä käsin. (Katso ohjeet) Huhti-toukokuussa testausjakson aikana teemme vielä mahdollisia korjauksia ja päivitämme puuttuvia tai muuttuneita kohtia käyttöliittymän käännökseen. 

Käyttöliittymän pohjoissaamenkielistä versiota ylläpidetään jatkossa mahdollisimman ajantasaisesti resurssien puitteissa. Jos organisaatioilla on käytössä omia sivupohjia, ne eivät käänny pohjoissaameksi. Suosittelemme kuitenkin kytkemään pohjoissaamenkielisen käyttöliittymän päälle.

Mahdollisuus edistää kielellistä yhdenvertaisuutta

Miksi kannattaa ottaa pohjoissaame käyttöön Finna-näkymässä? 

 • Jos organisaatiolla on saamelaisiin liittyvää aineistoa, on ensisijaisen tärkeää, että saamelaiset pääsevät tarkastelemaan aineistoja omalla äidinkielellään.
 • Pohjoissaamenkielinen käyttöliittymä sujuvoittaa  pohjoissaamenkielisten käyttäjien tiedonhakua.
 • Pohjoissaamenkielinen käyttöliittymä edesauttaa pohjoissaamenkielisen aineiston löydettävyyttä.
 • Suurin osa saamelaisista asuu saamelaisalueen ulkopuolella – kieliversio tuo pohjoissaamenkielen ja kulttuurin näkyville ja saataville ympäri Suomea.

Kaiken kaikkiaan välillisesti toimet voivat vaikuttaa laajalti saamelaiskieliä Suomessa puhuvien henkilöiden kokemuksiin ja mahdollisuuksiin käyttää omia kieliään digitaalisissa ympäristöissä. Pohjoissaamenkielinen Finna-hakupalvelu edistää kielellistä yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa saamen kielen ja kulttuurin asemaa.


Finna.fi lea jorgaluvvon davvisámegillii oassin Sámegielaid doarjja digitála bálvalusain -fidnu. Dát dárkkuha dan, ahte buot Finna-ohcanbálvalusaide lea vejolaš lasihit giellaválljejupmin davvisámegiela 15.5. rájes. Finna sámegielat jorgalus lea ollašuhtton vuostevurolaš ovttasbarggus sámeservošiin.

Testen ja almmustahttináigi

Virggálaččat davvisámegielat Finna.fi almmustahtto 15.5. Davvisámegielat giellaveršuvnna lea goittotge vejolaš iskkadit jo 23.4. rájes iežas testenbirrasis. Giellaválljejumi sáhttá dahkat hálddašangeavahanlavttas. (Geahča rávvagiid) Cuoŋo-miessemánus testenáigodagas dahkat vel vejolaš divodemiid ja beaivádit váilevaš dahje nuppástuvvan osiid geavahanlavtta jorgalussii.

Geavahanlavtta davvisámegielat veršuvnna bajásdoallat boahttevuođas nu bures go vejolaš resurssaid siste. Jus organisašuvnnas leat iežas siidovuođut, dat eai leat automáhtalaččat jorgaluvvon davvisámegillii. Mii ávžžuhit goittotge váldit davvisámegielat geavahanlavtta geavahussii.

Vejolašvuohta ovddidit gielalaš ovttaveardásašvuođa

Manin gánneha váldit davvisámegiela geavahussii Finna-oidnosis? 

 • Jus organisašuvnnas lea sápmelaččaide laktáseaddji materiála, lea duođai dehálaš, ahte sápmelaččat besset dutkat materiálaid iežaset eatnigillii. 
 • Davvisámegielat geavahanlakta dahká njuovžileabbon davvisámegielat geavaheaddjiid dieđuohcama.
 • Davvisámegielat geavahanlakta buorida davvisámegielat materiála gávdnama.
 • Stuorámus oassi sápmelaččain ássá sámeguovllu olggobealde – giellaveršuvdna buktá davvisámegiela ja kultuvrra oidnosii ja oažžunsadjái miehtá Suoma.  

Buot buohkanassii dát sáhttá váikkuhit sámegielagiid vásáhusaide ja vejolašvuođaide geavahit iežaset gielaid digitála birrasiin Suomas. Davvisámegielat Finna-ohcanbálvalus ovddida gielalaš ovttaveardásašvuođa ja nanne sámegiela ja kultuvrra sajádaga.

Finna-palveluiden vastuullisuustavoitteista on nyt saatavilla tietoa uudella verkkosivulla. Sivu esittelee kolme keskeistä teemaa, joihin työ Finna-palveluiden vastuullisuuden saralla keskittyy: 

 • Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pääsy luotettavan tiedon äärelle 
 • Kestävä digitaalinen infrastruktuuri yhteiskunnan hyödyksi 
 • Ekologinen vastuullisuus

Punaisena lankana vastuullisuustyössämme on, että se on erottamaton osa perustoimintaamme. Esimerkiksi palvelun saavutettavuutta kehitämme jatkuvasti. Meillä on kuitenkin myös selkeitä uusia kehityskohtia, kuten palvelun ympäristövaikutusten kartoittaminen ja aineistojen eettisen käytön ohjeistaminen käyttäjille, kertoo Finnan palvelusuunnittelija Susanna Eklund. 

Vastuullisuustyölle on selkeä suunta jatkossa, sillä uudella Finnan visiokaudella 2025-2028 kestävyys on nostettu keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi.

Haluamme Finnan viestinnällä palvella asiakasorganisaatioitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vastaamalla asiakasviestintäkyselyyn voit kertoa, mitä mieltä olet tämän hetkisestä asiakasviestinnästä ja samalla jättää meille toiveita tai ehdotuksia.

Kysely on avoinna tiistaihin 30.4. asti. Kyselyn vastaaminen vie muutaman minuutin. Välitäthän kyselyä eteenpäin organisaatiossasi, jotta saamme mahdollisimman kattavasti vastauksia.

Arvomme vastanneiden kesken maukkaan jäätelökupongin!


Siirry asiakasviestintäkyselyyn >>

Kevätkauden Finna-tapaamiset ovat pian täällä. Finnan eri asiakassektoreille suunnatuissa etätapaamisissa kerrotaan Finnan ajankohtaisista teemoista ja esitellään uusia toimintoja. Lisäksi käydään läpi yhteisiä asioita ja kuulumisia muilta asiakasorganisaatioilta.

Tänä keväänä aiheita ovat mm. tekoäly, FIN-CLARIAH-hanke, pohjoissaamenkielinen Finna.fi sekä oppimisen sisältöjen uudistukset. Finna-tapaamisissa pureudutaan myös kunkin sektorin omiin ajankohtaisiin teemoihin. Tutustu tarkemmin tapaamisten ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti!

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen

keskiviikko 24.4. klo 9–12
Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Museoiden Finna-tapaaminen

torstai 25.4. klo 10–16
Lue lisää ja ilmoittaudu>>

Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen

torstai 2.5. klo 9–12
Lue lisää ja ilmoittaudu>>

Arkistojen Finna-tapaaminen

keskiviikko 8.5. klo 9.30–12
Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Finnan Oikopolku tutkittuun tietoon -sivulle toivotaan ehdotuksia uusista julkaisuista! Nostamme sivulla esille Finna.fi-hakupalvelusta löytyviä avoimia tieteellisiä julkaisuja ja tutkittua tietoa. Oikopolku tutkittuun tietoon on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille, jotka haluavat löytää uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sivulta löytyy osio Poimintoja ajankohtaisista tutkimusjulkaisuista, johon voit ehdottaa oman organisaatiosi tuotantoa, vinkata yhteistyökumppanin julkaisua tai jotain muuta kiinnostavaa nostoa. 30.4. mennessä tehdyistä ehdotuksista poimitaan karuselliin julkaisuja toukokuun aikana. Välitäthän viestiä tarvittaessa eteenpäin myös organisaatiosi sisällä!

Ehdotetun julkaisu tulee olla:

 • Avoimesti verkossa saatavilla oleva tieteellinen julkaisu
 • Julkaistu viimeisen vuoden aikana tai aihe erityisen ajankohtainen
 • Suurta yleisöä kiinnostava ja mielenkiintoa herättävä
 • Otsikon tulee olla yleistajuinen, vaikeaa ammattisanastoa tai lyhenteitä tulisi välttää
 • Julkaisulla pitää olla kansikuva Finnassa

Lähetä ehdotuksesi meille Finna-postiin!

Katso tarkemmat ohjeet ja aikataulu.

Finna.fi-hakupalvelu sekä kirjastojen, museoiden ja arkistojen omat Finna-sivustot olivat poissa käytöstä odottamattoman käyttökatkon vuoksi perjantaina 5.4.

Palvelut saatiin uudelleen käyttöön samana päivä n. klo 11.

Odottamattoman käyttökatkon syynä oli Finnaan kohdistunut poikkeuksellinen kuormitus aamuyöllä 5.4. Jatkamme vielä asian tarkempaa selvitystä. 

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutunutta harmia!

Uutista päivitetty 5.4. klo 12.05.

Otamme käyttöön Finna-näkymien hallintaliittymien kirjautumisessa kaksivaiheisen tunnistautumisen. Muutos vaikuttaa hallintaliittymien ylläpitäjien kirjautumiseen tiistaista 2.4. alkaen. Kaksivaiheisella tunnistautumisella Finna-näkymien ylläpidosta tulee turvallisempaa ja näin varmistetaan ylläpidon kannalta parhaat käytännöt.

Jatkossa hallintaliittymään kirjautumisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen jälkeen lähetetään lisäksi kirjautumiskoodi käyttäjän sähköpostiin. Koodin avulla kirjaudutaan sisään hallintaliittymään.

Kirjautuminen on voimassa kaksi viikkoa, jonka aikana käyttäjä voi kirjautua ulos ja palata takaisin ilman koodia. Autentikointi on kuitenkin selainkohtainen. Aikaikkunan sulkeuduttua tarvitaan uusi koodi sisäänkirjautumiseen.

Kaikilla hallintaliittymän ylläpitäjillä tulee olla oikeat ja toimivat sähköpostiosoitteet. Tarkistakaa oman organisaationne hallintaliittymien käyttäjät, jotta kaikkien käyttäjien tiedot ja sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla 2.4. mennessä. Näin varmistatte, että kirjautumiskoodit tulevat perille. Poistakaa samalla vanhentuneet tunnukset.
_____

Muutos käyttöönoton aikatauluun (päivitetty 4.4.2024)

Finna-näkymien hallintaliittymien kirjautumisessa oli tarkoitus ottaa käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen tiistaina 2.4. Käyttöönotossa ilmeni kuitenkin ongelmia, jonka vuoksi sitä siirrettiin. Ongelmat on nyt korjattu ja hallintaliittymien kaksivaiheinen tunnistautuminen otetaan käyttöön tiistaina 9.4.

Kasvava ja kehittyvä Finna vaatii sekä perustehtävää tukevaa jatkuvaa työtä että uudistavaa kehitystä. Ydinpalvelujen vahvistamisen rinnalla vuonna 2024 saatetaan loppuun visiokaudella 2024–2025 aloitettuja isompia tavoitteita sekä aletaan suunnata tekemistä jo uuden vision mukaiseen kehittämiseen. 

Keväällä saadaan maaliin useampi iso kehitysaskel. Helmet siirtyy täysin käyttämään Finna-alustaa. Lisäksi julkaistaan Finna.fi:n pohjoissaamenkielinen versio sekä uusi aineistopakettityökalu. Tulossa on myös uudistettu versio Finna Luokkahuoneesta. Hankkeina kehitetään Finnan rajapintoja dataintensiivisen tutkimuksen tarpeisiin sekä testataan tekoälyn ja kielimallien mahdollisuuksia Finnassa. 

Vuoden 2024 alussa Finnassa on mukana jo yli 450 asiakasorganisaatiota, joista 120:lla on käytössään oma Finna-näkymä. Finna.fi:n ja muiden Finna-näkymien yhteinen käyntimäärä nousi edellisenä vuonna huimaan 59,3 miljoonaan kertaan. Finna palvelee koko ajan kasvavaa ja monipuolistuvaa käyttäjäkuntaa, mikä vaatii sekä teknistä kehitystyötä että sisältöpalvelujen uudistamista. Lisäksi teknologian nopea kehitystahti luo uusia odotuksia hakupalvelulle. Finnalle onkin tärkeää hakupalvelun käyttökokemuksen parantaminen eri tavoin. Tänä vuonna käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huomiota esimerkiksi mobiilikehityksessä. 

“Tätä vuotta leimaa se, että se on toimintakauden 2021–2024 viimeinen vuosi. Toimintakaudella aloitettuja isompia kehityskohteita tehdään loppuun ja aletaan jo orientoitua tietyissä asioissa uuden visiokauden mukaiseen kehittämiseen. Esimerkiksi Finnan rajapintojen kehittäminen osana FIN-CLARIAH-hanketta pohjustaa hyvin tulevaa kautta”, kuvailee Finnan johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen.

Käyttäjäystävällisyys edellä

Finnan käyttäjämäärän odotetaan kasvavan selvästi myös vuoden 2024 aikana. Tähän tulee vaikuttamaan muun muassa pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen verkosto Helmetin verkkokirjaston siirtyminen Finna-alustalle. Helmet tuo mukanaan Finnaan noin miljoona pääkaupunkiseudun kirjastoja käyttävää asiakasta. Verkkokirjasto on avattu koekäyttöön osoitteessa helmet.finna.fi viime vuoden puolella ja varsinaiseen käyttöön siirrytään huhtikuun alussa. 

Tämän vuoden aikana Finnassa tullaan panostamaan mobiilikehitykseen, kuten Finnan selainversion sovellusmaiseen käyttöön. Kehitystyöllä halutaan helpottaa erityisesti yleisten kirjastojen asiakkaiden asiointia verkkokirjastoissa. Tärkeä alkuvuodesta lisätty ominaisuus on kirjautumisen muistaminen. Käyttäjä voi estää automaattisen uloskirjautumisen tallentamalla käyttäjätunnuksensa ja salasanansa hakupalveluun. 

Finnaan kirjautuneiden käyttäjien kommenttien ja arvostelujen moderointiperiaatteita yhtenäistetään kuluvan vuoden aikana. Kasvavien käyttäjämäärien myötä myös tarve tarkemmalle moderoinnille on lisääntynyt ja ennalta määritellyt moderointiperiaatteet tulevat helpottamaan eri Finna-näkymien ylläpitäjien yhdenmukaisten ratkaisujen tekemistä. 

Tänä vuonna tietuesivua on tarkoitus uudistaa digitaalisten objektien, kuten kuvien ja videoiden näyttämisen suhteen. Nykyään digitaalisten objektien näyttökuvien ja videoiden laatu on noussut. Voimme muuttaa tietuesivun pohjaa siten, että pystymme nostamaan digitaalisena saatavan objektin entistä voimakkaammin käyttökokemuksen keskiöön. 

Toimikauden 2021–2024 yksi tavoite on ollut kokotekstihaun edistäminen. Pilottiaineistoina ovat olleet julkaisuarkistojen tarjoamat avoimet aineistot. Tavoitetta on edistetty askel kerrallaan ja mm. lisätty kokotekstihaun vaatimaa suorituskykyä. Tänä vuonna kokeilua jatketaan. 

Kevään 2024 aikana Finna.fi julkaistaan pohjoissaamenkielisenä versiona – tämä vahvistaa Finnan käyttäjien kielellistä tasa-arvoisuutta. Uuden kieliversion valmistelutyötä on tehty pitkäjänteisesti ja se on jo lähestymässä julkaisuvaihetta. Myös alustapalvelun osana Finnan käyttöliittymä on käännetty pohjoissaameksi ja jo nyt Finna-organisaatioilla olla mahdollista testailla kielen käyttöönottoa omissa näkymissään. Pohjoissaame tulee olemaan jatkossa yksi tuetuista käyttöliittymäkielistä.

Oppimisen sisällöt uudistuvat

Finnan oppimisen kokonaisuutta yhtenäistetään ja käytettävyyttä parannetaan sekä aineistopakettien että Luokkahuoneen osalta. Finnassa on jo viime vuoden puolelta alkaen työstetty uutta aineistopakettityökalua osana oppimisen palvelukokonaisuutta. Uudistettu työkalu julkaistaan asiakasorganisaatioiden käyttöön oppimisen sisältöpakettien luomiseen ja ylläpitämiseen. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa asteittain työkalun käytön laajentamista muunkin tyyppisiin aineistopaketteihin. 

Aineistopaketit löytyvät nykyisin aineistotyyppeinä sekä Finna.fi-hausta että Oppimateriaalit-välilehdeltä. Uudistukseen jälkeen aineistopaketti on yksi tietolähde muiden joukossa, joten jatkossa on mahdollista ottaa oppimisen aineistopaketit myös omaan näkymäänsä samaan tapaan kuin Avoimen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaalit. 

Finnan Luokkahuonetta uudistetaan sekä visuaalisesti että käytettävyyden kannalta mm. siten, että sisältö on jaettu uusien kategorioiden alle, jotka palvelevat paremmin oppiaineiden sisältöluokittelua. Näin tietyn oppiaineen aineistopaketit löytyvät siis jatkossa helpommin Luokkahuoneesta, kuten käyttäjät ovat toivoneet. 

Tulevaisuuden näkymiä

Finnan rajapintapalvelupalvelua kehitetään vuosina 2024–2025 osana laajempaa FIN-CLARIAH-tutkimusinfrasruktuurin hanketta. Suomen Akatemian rahoittama valtakunnallinen hanke edistää datan käyttöä ihmistieteissä. Finnan osalta hanke tukee tulevan visiokauden tavoitteita kulttuuriperintöaineistojen hyödyntämisestä datana.

Tekoälyn hyödyntämisen aloittaminen on ollut yksi tämän visiokauden tavoitteista ja on vielä vahvemmin tulevan kauden fokuksessa. Tekoäly ja edistyneet kielimallit ovat mullistamassa tiedonhakua ja hakutuloksiin liittyvää analyysiä. Niiden avulla voidaan nopeuttaa ja tarkentaa hakutoimintoja sekä tuottaa helpommin ymmärrystä suuresta datamäärästä. Finnassa on tarkoitus testata, miten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kattava kuvaileva tieto voitaisiin yhdistää suuriin kielimalleihin, siten, että käyttäjän esittämiin kysymyksiin kyetään vastaamaan luotettavasti mm. auttamalla sopivien aineistojen löytämisessä.

Tekoälyn lisäksi aletaan orientoitua tulevan visiokauden haasteisiin tutkimalla, miten kirjautumistapoja ja Finna-tilien muodostumista tulisi uudistaa. Toimintaympäristö on tämän suhteen muuttumassa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Finna vahvistuu ruotsinkielisten palvelujen osalta, kun Ahvenanmaan kulttuuriperintöorganisaatioiden mukaantuloa Finnaan aletaan valmistella vuoden 2024 aikana. Samalla kun ahvenanmaalaiset museot ja yleisten kirjastot liittyvät Finnaan, parannetaan myös ruotsinkielistä asiakasorganisaatioiden palvelua ja vahvistetaan kahden kotimaisen kielen toimintamallia.

Lue lisää kehittyvästä Finnasta.

Kirjautumisen muistaminen eli ns. pysyvä kirjautuminen on uusi ominaisuus, jonka on tarkoitus helpottaa erityisesti Finnan mobiilikäyttöä. Kirjautumisen muistamisen myötä käyttäjä voi valita haluamansa laitteen selaimen muistavan kirjautumisen. Näin käyttäjän ei tarvitse kirjautua joka kerta uudestaan.

Ohessa muutamia faktoja kirjautumisen muistamiseen liittyen:

 • Kirjautuminen on voimassa oletuksena 180 päivää, eli noin 6 kuukautta.
 • Organisaatiot voivat omassa näkymässään muokata kirjautumisen tallennusaikaa. Tallennusaika kannattaa pitää riittävän pitkänä, jotta se olisi käyttäjäystävällinen. Vähimmäissuosituksena 3 kuukautta.
 • Kirjatumisen pysyminen perustuu evästeisiin. Jos selausintunto suljetaan niin, että evästeet katoavat, kirjautuminen ei pysy voimassa.
 • Kirjautumisen pysyminen on selainkohtainen. Jos laitteella käytetään useampia eri selaimia, kirjautumisen tallentaminen pitää valita jokaisessa niistä erikseen. Samoin jokaisella laitteella valinta tulee tehdä erikseen.
 • Kirjautumistavat joita pysyvä kirjautuminen koskee: 
  • Finna-tili
  • Kirjastokorttikirjautuminen
  • Sähköpostilla vahvistettava kirjautuminen (Alma-kirjastot)
 • Pysyvää kirjautumista ei ole mahdollista kytkeä Haka-kirjautumisen yhteyteen.

Lisää tietoa ominaisuudesta löydät Finnan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/DYE9Fw

Keskustelua aiheesta löytyy Kansalliskirjaston foorumilta.

Nyt voit vaikuttaa Finnan moderointiperiaatteisiin! Käynnissä on asiakasorganisaatioillemme suunnattu kysely, joka on avoinna 4.3. asti.

Finnaan jätetyt käyttäjäkommentit ja -arvostelut julkaistaan ilman ennakkohyväksyntää. Hallintaliittymässä organisaatiot moderoivat kommentteja ja arvosteluita piilottamalla niitä Finna-näkymistä. Moderointi on perustunut mukana olevien organisaatioiden oma-aloitteisuuteen sekä käyttäjien ilmoituksiin asiattomista kommenteista.
Lisää tietoa moderoinnista löydät Finnan asiakaswikistä

On kuitenkin noussut esiin tarve yhtenäisille moderointiperiaatteille, joiden perusteella olisi helpompi tehdä yhdenmukaisempia moderointiratkaisuja. Kasvavien käyttäjämäärien myötä tarve tarkemmalle moderoinnille kasvaa.

Asiaan liittyy deduplikoitujen aineistojen kommentit ja arvostelut. Deduplikoiduissa aineistoissa näkyvät kaikista näkymistä tulevat arvostelut ja kommentit. Tällöin moderointiperiaatteet helpottaisivat yhdenmukaisten ratkaisujen tekemistä niissä tapauksissa, kun omassa näkymässä näkyvä arvostelu onkin alunperin tehty jossain muussa näkymässä.

Oheisessa kyselyssä esitellään ehdotus moderointiperiaatteista. Toivomme kommentteja periaatteiden sopivuudesta juuri oman organisaation tai sektorin näkökulmasta. Lisäksi toivomme kommentteja varsinaisen moderointityön näkökulmasta: mitkä periaatteista helpottavat moderointia, mitkä voivat olla hankalia tulkita tai aiheuttaa rajatapauksia, joiden ratkaiseminen yhden henkilön arvioinnin perusteella ei ole helppoa.

Vastaa kyselyyn >>

Toivomme vastauksia 4.3. mennessä.

Saamme Finnaan runsaasti kiinnostavia ja hyödyllisiä kehitysehdotuksia, jotka koskettavat niin asiakasorganisaatioitamme kuin hakupalvelun loppukäyttäjiä. Jotta ehdotusten käsittely Finnassa olisi mahdollisimman sujuvaa ja tasapuolista, olemme sopineet kehitystyön priorisoinnille tietyt periaatteet ja kriteerit suhteessa sekä Finnan tuotehallintaan että vision näkökulmiin. 

Kehitysehdotusten priorisoinnissa huomioidaan kolme tekijää: haluttavuus, toteutuskelpoisuus ja kannattavuus. Priorisointitekijöiden painoarvot voivat vaihdella tilanteen ja ajankohdan mukaan. Kehitystyössä kuuntelemme myös asiakkaidemme toiveita ja neuvottelemme tarvittaessa keskeisistä asioista suoraan kehitysehdotuksen tehneiden kanssa. 

Kolmea priorisointitekijää arvioidaan seuraavasti:

Haluttavuus 

 • Huomioimme sekä Finnan vision että peruspalvelun näkökulmat ja painopisteet. Finnassa tehdäänkin runsaasti peruspalvelun mukaista kehitystyötä. 

 • Tarkastelemme kuinka laajasti ominaisuus hyödyttäisi sekä loppukäyttäjiä että asiakasorganisaatioita. 

 • Arvioimme ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä asiakasorganisaatioiden kannalta suhteessa asiakasorganisaation mukaantuloon tai tuotannossa pysymiseen. Pyrimme myös poistamaan Finnaan liittymisen esteitä. 

 • Arvioimme kehitettävän ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä loppukäyttäjän kannalta. Olennaisia tarpeita nousee esille myös käytettävyystesteissä.

Toteutuskelpoisuus 

 • Arvioimme ohjelmiston toimintavarmuuden ja suorituskyvyn säilyttämistä. 

 • Arvioimme vaikutukset tietoturvaan ja tietosuojaan. 

 • Huomioimme säädökset ja lain asettamat velvollisuudet. 

 • Arvioimme vaikuttavuuden koko tuotteen kehitettävyyteen ja käytettävyyteen. Tässä yhteydessä tarkastellaan  avoimen lähdekoodin ylävirran tuotehallintaa, ohjelmistoarkkitehtuurin vaikutuksia ja ohjelmiston ylläpidettävyyttä. 

 • Huomioimme riippuvuudet asiakkaiden ja kolmansien osapuolten järjestelmiin ja toimintaan, vaikutukset kokonaisarkkitehtuuriin sekä metadatan ja järjestelmien yhteentoimivuuden.

Kannattavuus 

 • Tarkastelemme vaadittavaa työmäärää ja resursointia suhteessa kehitettävään ominaisuuteen. 

 • Arvioimme tehostaako ominaisuus palvelun tuottamista. 

 • Arvioimme pidentääkö ominaisuus tuotteen elinkaarta. 

 • Huomioimme strategisen vaikuttavuuden ja sen tukeeko ominaisuus Finnan visiota. 

Miten kehitystoiveita voi jättää Finnalle? 

 • Lähettämällä viestin Finnan palvelupostiin: [email protected] 

 • Nostamalla asian esille Keskustelufoorumilla. Foorumilta saattaa löytyä jo olemassa oleva ratkaisu!

 • Kehitysehdotuksen on hyvä sisältää: selkeä ja tarkka kuvaus, linkki tapaukseen ja kuvakaappaus. Jos kyse on uudesta ominaisuudesta, kerro myös mikä olisi ominaisuuden käyttötarkoitus, mitä kohderyhmää ominaisuus palvelisi ja miksi? 
   

Priorisointikriteerit sekä lisää tietoa kehittyvästä Finnasta löydät asiakawikistä.

YSO-paikkatietoa hyödynnetään nyt myös Finnan karttarajauksissa. Kuvailutietoon sisältyvien URIen avulla aineistoihin on rikastettu paikkatietojen koordinaatit. Tämä parantaa käyttökokemusta ja tekee aineistojen löytämisestä helpompaa.

Käyttöönottoon päästiin Finto- ja Finna-palveluiden yhteistyössä: YSO-paikkatiedot sisältävät nyt paikkatietoluokituksen, eli esimerkiksi valtio, kaupunki ja kaupunginosa pystytään erottamaan toisistaan myös Finnan indeksissä. Tämän avulla yleensä liikaa hakutuloksia tuottavat karttarajaukset, kuten Suomi-paikan keskipisteeseen osuvat hakurajaukset, pystytään suodattamaan pois hausta.Koordinaatteja hyödyntävää hakurajausta voi käyttää tarkennetussa haussa ja Alue-hakurajaimessa.  Myös Finna Streetin hakutuloksiin tulee mukaan YSO-paikkatietoa sisältäviä aineistoja. Toiminnot sisältyvät kaikkiin näkymiin, joissa nämä rajausmahdollisuudet ovat tarjolla. Aineistot sisältävät paikkatietoa, kuten koordinaatteja.

Otamme mielellämme vastaan paikkatietietojen hyödyntämiseen liittyvää palautetta Finnan keskustelufoorumilla tai osoitteessa finna-posti (at) helsinki.fi.