Tältä sivulta löydät tietoa siitä, ketkä voivat liittyä Finnaan ja miten liittyminen etenee. (Information på svenska)

Ketkä voivat liittyä mukaan?

Finnaan voivat osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämällä keskitetyllä rahoituksella alla kuvatut organisaatiot (OKM 14.11.2018). Samat organisaatiot voivat liittyä myös Kansalliskirjaston Europeana Formula -välityspalveluun.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kulttuurin ja tieteen toimialojen virastot ja laitokset
 • Arkistot 
  • Kansallisarkisto ja valtionapua saavat yksityiset keskusarkistot sekä Musiikkiarkisto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto  
  • Merkittävää kulttuuriperintöaineistoa sisältävät yliopistojen arkistot tapauskohtaisesti harkiten
 • Kirjastot
  • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot, yleiset kirjastot ja Varastokirjasto
 • Museot
  • päätoimisesti ammatillisesti hoidetut museot
  • sellaiset ei-ammatillisesti hoidetut museot, jotka ovat kuntien, yksityisten yhteisöjen (yhdistykset, osakeyhtiöt) ja säätiöiden ylläpitämiä. Yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museota ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
 • Lisäksi arkistot, kirjastot ja museot, joissa on kulttuuriperintöaineistoa sisältäviä kokoelmia ja joita ylläpitää kulttuurin toimialan organisaatio OKM:n hallinnonalla:
  • joka saa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin vastuualueen yleisavustusta tai
  • jota koskee erityislaki tai
  • joka on mainittu valtion talousarviossa

Finnaan voivat jatkossa liittyä myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuoliset organisaatiot.

Kansalliskirjasto voi joissakin tapauksissa - esimerkiksi edistääkseen avointen julkaisujen saatavuutta Finna-konsortion parissa - tarjota mahdollisuutta tuoda aineistotietoja Finnan kautta saataville kevyemmin ehdoin.

Lisätietoa ja palvelun hinnastoa voit tiedustella Finna-postista: finna-posti (at) helsinki.fi (Kansalliskirjaston tietosuojaseloste).


Mitä liittyminen edellyttää?

Finnaan liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta OKM:n Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluville organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia, mutta ne vaativat henkilöresursseja. Välillisiä kustannuksia voi koitua esim. taustajärjestelmien rajapintojen tekemisestä tai tiedon siirtämisestä taustajärjestelmästä. Keskitetyn rahoituksen ulkopuoliset organisaatiot vastaavat Finnaan liittymisen ja siinä mukana olemisen kustannuksista kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Liittyminen edellyttää:

 • Omaa taustajärjestelmää, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta
  • Huom! Finna tukee tällä hetkellä seuraavia formaatteja haravoitavissa tietueissa: MARC 21, LIDO, EAD3, FORWARD, Dublin Core. Muiden metatietoformaattien tukemisesta sovitaan yhteisesti konsortion jäsenten kesken.
 • Aineistojen kuvailutietoja, jotka ovat julkaistavissa avoimena datana CC0-ehdoin. Lisätietoa: Avoin metatieto
 • Vesileimattomia digitaalisia kuvia, mikäli organisaatio tarjoaa kuva-aineistoa Finnaan. Lisätietoa: Vesileimattujen kuvien käytöstä luovutaan Finnassa asteittain
 • Henkilöresursseja järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja koulutukseen
  • oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa
  • oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä
  • palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista.

Finnan asiakaswikin Ohjeet -osiosta löydät tarkempaa tietoa, esim. mistä taustajärjestelmistä on jo toteutettu rajapinta Finnaan.

Museoille ohjeistusta antaa myös Museovirasto: Museoiden Finna.

Milloin Finnaan voi tulla mukaan?

Voit koska vain ilmoittaa organisaatiosi kiinnostuksesta liittyä mukaan Finnaan palvelupostin kautta: finna-posti (at) helsinki.fi (Kansalliskirjaston tietosuojaseloste). Mukaantulon aloitus ja tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä. Liittymisprosessin konkreettinen aloitusajankohta riippuu mm. muiden mukaantulijoiden määrästä kyseisellä hetkellä. Aloituksen jälkeen prosessin kokonaiskesto vaihtelee, ja on keskimäärin puoli vuotta.

Museoiden osalta uusien liittyjien ilmoittautuminen vuodelle 2023 on täynnä.

Liittymisen eteneminen

Aineistojen tuomisessa Finnaan on monta vaihetta, joten aikaa liittymiseen kannattaa varata reilusti. Tutustu Finnaan liittymisen askelmerkkeihin.

 • No labels