FinELib-konsortio

Mikä on FinELib?

 • FinELib (The Finnish National Electronic Library) on konsortio, joka tukee suomalaista tutkimusta, opetusta ja oppimista ja edistää laadukkaan tiedon saantia ja käyttöä yhteiskunnassa. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin kuuluva FinELib-toimisto hankkii keskitettynä palveluna konsortion jäsenorganisaatioille tieteellisiä e-lehtiä, e-kirjoja, tietokantoja ja muita verkkoaineistoja sekä edistää niiden käyttöä mm. kansallisen tiedonhakuportaalin (Nelli) ja Finna-tiedonhakupalvelun avulla.

Ketkä voivat liittyä FinELib-konsortion jäseneksi?

 • FinELib-konsortioon kuuluu tällä hetkellä suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen lisäksi tutkimuslaitoksia, virastoja, valtiohallinnon elimiä ja yleishyödyllisiä organisaatioita. Konsortioon voivat liittyä yleishyödylliset yhteisöt ja julkisoikeudelliset organisaatiot. Katso lisätietoja FinELib-konsortioon liittymisestä. 
 • FinELib-yhteistyötä hoitavat konsortion jäsenten kirjastot tai tietopalvelut.

Mitä aineistoja FinELibin kautta on neuvoteltu?

Miten usein uusia aineistoja otetaan neuvoteltaviksi?

 • FinELib-konsortio lisensioi aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille kalenterivuosittain. Konsortio valitsee uusia aineistoja neuvoteltavaksi konsortion jäsenten esitysten pohjalta noin kerran vuodessa.

Miten ja milloin voi liittyä aineiston tilaajaksi?

 • FinELibin jäsenet voivat liittyä aineistojen tilaajiksi joko sopimusta uusittaessa tai kesken sopimuskauden. Tilaajiksi liitytään kuitenkin aina kokonaisiksi kalenterivuosiksi ja jäljellä olevaksi sopimuskaudeksi.
 • Uudet tilaukset kesken sopimuskauden kerätään alkusyksystä. Tilaukset uusittaviin sopimuksiin kerätään loppusyksystä.
 • Aineistoihin ilmoittaudutaan tilaajiksi Haltissa. Aineistokonsortioon ilmoittautuminen on kaksivaiheinen. Aineistokonsortioon ilmoittaudutaan ensin vakavasti ja sen jälkeen sitovasti: kumpikin ilmoittautumisaika kestää kolme viikkoa. FinELib -toimisto tiedottaa ilmoittautumisten ajankohdista konsortion jäsenille sähköpostitse.
 • Aineistot avataan tilaajien käyttöön aina kalenterivuoden alusta.

Lisenssisopimukset

Miten toimitaan kun halutaan tilata FinELibin kautta aineisto, joka on ennen tilattu suoraan?

 • Suoran sopimuksen päätyttyä aineiston voi tilata FinELibin kautta normaalilla ilmoittautumismenettelyllä. Ks. Miten ja milloin voimme liittyä aineiston tilaajaksi.
 • Jos suoraan tilatun aineiston sopimuskausi on kesken ja haluatte tilata aineiston FinELibin kautta, ottakaa yhteyttä FinELib-toimistoon (finelib(at)helsinki.fi).

Mitä sopimuksille tapahtuu, jos konsortion jäsen yhdistyy toiseen organisaatioon?

 • Kun konsortion jäsen yhdistyy toisen konsortion jäsenen tai konsortion ulkopuolisen organisaation kanssa, on sekä palvelusopimus että aineistojen lisenssisopimukset tehtävä uudelleen uudelle, yhdistymisen tuloksena syntyvälle organisaatiolle. Ks. Ohjeita yhdistyville korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille sekä ohjeita yhdistyville yleisille kirjastoille (kuntaliitokset). 
 • Jos tiedät että organisaatiosi on yhdistymässä toiseen, otathan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä FinELib-toimistoon (finelib(at)helsinki.fi), jotta sopimusten uusiminen ja siihen liittyvät selvitykset saadaan käyntiin.

Voiko sopimukseen liittää sopimuskauden aikana uusia lehtiä?

 • Lisälehtien hintoja ei neuvotella sopimuskauden aikana, mutta ilmaiseksi saatavia lehtiä sopimukseen voidaan liittää. Joissakin sopimuksissa kustantajat liittävät automaattisesti uudet lehdet kokoelmaan ilman lisäkustannuksia.

Mitä tapahtuu kun aineiston sopimuskausi päättyy? Miten siihen tarvitsee reagoida?

 • Aineistosopimukset ovat aina määräaikaisia (lukuunottamatta muutamia kertaostoina hankittuja aineistoja).
 • Sopimuskauden päättyessä sopimuksia ei tarvitse erikseen irtisanoa, vaan ne päättyvät automaattisesti.
 • Aineiston saa käyttöönsä uudeksi sopimuskaudeksi tekemällä sitovan ilmoittautumisen uudelle sopimuskaudelle.

Aineistojen hinnoittelu ja laskutus

Mitä aineisto maksaa?

 • Aineistosta kiinnostuneille konsortion jäsenille neuvotellaan hinnat aina sopimusuudistusten sekä konsortion laajennusten yhteydessä.
 • Jos konsortion jäsen ei ole pyytänyt FinELib-toimistolta hintatarjousta, suuntaa antavia hintoja voi katsoa Haltin ilmoittautumisosion tarjoustaulukoista.

Miten FinELib-aineistojen hinnat muodostuvat?

 • Kustantajilla ja välittäjillä on aineistoille erilaisia hinnoittelumalleja. Yleisimpiä ovat painettujen ja e-lehtien tilauskantaan (lehtipaketit), yhtäaikaisten käyttäjien määrään ja organisaation kokoon perustuvat hinnoittelumallit. Hinnoitteluperusteena voi olla myös aineiston käyttö (tilastot). Toisinaan koko konsortiolle määritellään yhteissumma, joka jaetaan aineistoa tilaavien konsortion jäsenten kesken konsortion sisäisellä kustannustenjakomallilla. Hinnoittelussa käytetään myös eri mallien yhdistelmiä.

Miten aineistojen laskutus hoidetaan?

 • Aineistojen kustantaja tai välittäjä lähettää laskun FinELib-toimistoon. FinELib-toimisto maksaa laskun ja laskuttaa sen jälkeen aineistoa tilaavia konsortion jäseniä.

Liittyykö painettujen lehtien tilauksiin alennuksia e-lehtipakettien tilaajille?

FinELib-aineistojen käyttö

Ketkä voivat käyttää aineistoja?

Mihin tarkoituksiin aineistoja saa käyttää?

 • FinELib-sopimuksissa on yleensä määritelty, että aineistoja saa käyttää opiskelu-, tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Sopimukset kieltävät tyypillisesti aineiston kaikenlaisen kaupallisen hyödyntämisen. Useimmissa sopimuksissa on sovittu, että kaupalliseksi hyödyntämiseksi ei katsota:
  • tiettyjen kulujen (esim. tulostus, kopiointi) perimistä käyttäjiltä
  • kaukopalvelukulujen perimistä toiselta kirjastolta
  • aineiston käyttämistä tutkimukseen, jota rahoittaa kaupallinen toimija.
 • Ks. Aineistot ja niiden käyttöoikeudet

Mitä aineistoilla saa tehdä?

 • Aineistoja saa selailla ja niihin voi tehdä tiedonhakuja.
 • Osia aineistosta voi tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti.
 • Aineistojen yksityiskohtaiset käyttöehdot on määritelty lisenssisopimuksissa.Ks. Aineistot ja niiden käyttöoikeudet.

Saako lisensioituja e-aineistoja käyttää verkko-opetuksessa?

 • Suurinta osaa aineistoista voi käyttää elektronisissa kurssiympäristöissä ja kurssipaketeissa. Sallitut käyttötavat kuitenkin vaihtelevat aineistoittain, ks. Aineistot ja niiden käyttöoikeudet.

Onko aineistojen kaukopalvelu sallittua?

 • Suurin osa sopimuksista sallii kokotekstiaineistojen (esim. yksittäisten artikkelien) välittämisen kaukopalvelun kautta. Kirjasto ei kuitenkaan voi lähettää aineistoa suoraan kaukopalvelupyynnön tehneelle asiakkaalle vaan kaukopalvelu toimitetaan kirjastolta toiselle.
 • Ks. tarkemmin FinELib-aineistojen kaukopalveluoikeudet. 

Onko aineistojen paikalliskäyttö sallittua?

 • Paikalliskäyttäjä (tai paikallisasiakas) tarkoittaa organisaation ulkopuolista henkilöä, joka ei kuulu organisaation henkilökuntaan eikä opiskelijoihin, mutta joka on saapunut paikalle organisaation tiloihin.

 • Suurin osa sopimuksista sallii paikalliskäyttäjien käyttävän aineistoja.

 • Sopimuksesta riippuen paikalliskäyttö on rajattu joko ainoastaan kirjaston tiloihin tai laajemmin kaikkiin organisaation yleisölle avoimiin tiloihin.

Saako artikkelin tai muun osan aineistosta antaa jollekin oman organisaation ulkopuoliselle taholle?

 • Lisenssisopimukset sallivat useissa tapauksissa yksittäisen artikkelin lähettämisen toisen organisaation palveluksessa olevalle kollegalle tieteellisen kommunikaation nimissä.
 • Ks. tarkemmin Aineistot ja niiden käyttöoikeudet.

Saako aineistoja etäkäyttää?

 • FinELib-sopimuksissa etäkäyttö on sallittu aineiston lisensioineen konsortion jäsenen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Käyttäjän on kirjauduttava oman organisaationsa verkkoon. Tarkempia ohjeita kannattaa kysyä oman organisaation kirjastosta tai tietotekniikkaosastolta.  
 • Yleisten kirjastojen kohdalla aineistojen etäkäyttömahdollisuus vaihtelee.

Saako aineistoja käyttää datan/teksin louhintaan?

Yhteysongelmat

Miksi asiakas ei pääse aineistoon?

 • Aineistot toimivat IP-tunnistuksella. Tämän vuoksi on tärkeää, että Halti-tietokantaan on päivitetty kirjastosi ajantasaiset IP-osoitteet.
   
 • Pääsy aineistoon voi estyä useista syistä. Yhteysongelma selviää yleensä nopeimmin, kun otat yhteyttä suoraan aineiston kustantajaan tai välittäjään. Haltista löydät kunkin aineiston kohdalta teknisen yhteyshenkilön, jolle ilmoitus osoitetaan.  Laita viesti myös tiedoksi (cc) FinELib-toimistolle (finelib(at)helsinki.fi). Halutessasi voit ilmoittaa yhteysongelmasta myös FinELib-toimiston kautta, mutta ongelman selvittämisessä voi tällöin kestää kauemmin. 
 • Voi myös olla, että konsortion jäsen ei ole hankkinut käyttöoikeutta kyseiseen aineistoon. Tarkempia tietoja organisaation tilaamista aineistoista saa kyseisen organisaation kirjastosta/tietopalvelusta.
 • Ks. tarkemmin Yhteydet tilattuihin aineistoihin .

E-aineistojen hallintajärjestelmä Halti ja FinELib-ekstranet

Miten saan käyttäjätunnuksen ja salasanan FinELibin Halti-tietokantaan ja FinELib-ekstranettiin?

 • Käyttäjätunnukset ja salasanat jaetaan konsortion jäsenten kirjastoille/tietopalveluille. Uusia tai unohtuneita tunnuksia voi kysyä FinELib-toimistosta (finelib(at)helsinki.fi).

Miksi ilmoittautuminen ei onnistu Haltissa?

 • Vakavia ja sitovia ilmoittautumisia aineistoihin voi tehdä vain erikseen ilmoitettuina aikoina.
 • Ilmoittautuminen vaatii ylläpitotunnukset eli adm-tunnukset. Ylläpitotunnukset jaetaan henkilöille, jotka konsortion jäsen on määritellyt Haltissa hankinnan pääyhteyshenkilöiksi. Selailutunnuksilla ilmoittautumisia ei voi tehdä.

Viestintä

Miten saan tietoa FinELibin toiminnasta?

 • FinELibin kaikille avoin tiedotus:
  • FinELibin verkkosivut
   • Yleistietoa FinELibistä kirjastoille, kustantajille ja muille kiinnostuneille
   • Koonteja aineistojen tiedoista
  • Kansalliskirjaston uutiskirje
   • Ajankohtaistietoa esim. projekteista
 • Tiedotus FinELibin jäsenille:
  • Halti (vaatii kirjautumisen)
   • Tiedot tilauksista, hinnoista ja sopimuksista
   • Aineistojen tilaaminen ja tieto tarjouksista
   • Kustantajien yhteystiedot
  • FinELib-ekstranet (vaatii kirjautumisen)
   • Kokonaiskuva ajankohtaisista asioista
   • Tietoa aineistoneuvotteluista
   • Tietoa projekteista
   • Tukea kirjaston omiin sopimuksiin
   • Uusien aineistojen valinta
   • Kustantajien aineistomainontaa
   • Keskustelufoorumi
  • Sähköposti
   • Tärkeä ajankohtaistiedotus
   • Toimintaa vaativat tiedotteet
   
   • Sähköpostitiedotus lähetetään Halti-tietokannan yhteystietojen perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että organisaatiot pitävät yhteyshenkilöidensä tiedot Haltissa ajantasalla.
   

Aineistojen käyttötilastot

Mitä tilastoja e-aineistoista kerätään ja mistä ne löytyvät?

 • FinELib-toimisto kerää aineistoista konsortion jäsenkohtaisia käyttötilastoja kustantajien/välittäjien palvelimilta kuukausitasolla. Aineistoista tilastoidaan joko latauksien, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.
 • Tilastot kootaan Haltiin, jossa kerätyt tiedot ovat kirjastojen käytössä. Kirjastot saavat yleensä myös suoraan kustantajalta/välittäjältä omat tunnukset tilastojen seuraamiseen.
 • Ks. tarkemmin Käyttötilastot ja tunnusluvut
 • No labels