FinELib-aineistojen käyttöoikeudet (kuka aineistoa saa käyttää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin) on määritelty kunkin aineiston lisenssisopimuksessa. Auktorisoitujen käyttäjien määrittely riippuu organisaatiotyypistä.

Eri käyttäjäryhmillä voi olla erilaisia käyttöoikeuksia, esim. henkilökunnalla voi olla laajemmat oikeudet kuin opiskelijoilla.

 

 Opiskelijat

Kaikilla organisaation perus- ja jatkotutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on käyttöoikeus aineistoihin. Lisäksi avoimen yliopiston ja avoimen korkeakoulun opiskelijat ovat auktorisoituja käyttäjiä. Organisaatiosta riippuen käyttöoikeus voi lisäksi olla myös eräillä aikuis- ja täydennyskoulutuksen ryhmillä. Opiskelijoiden tulee myös sisältyä FinELibin käyttäjälukuihin.  

 HenkilökuntaOrganisaation koko henkilökunta on oikeutettu käyttämään aineistoja. Henkilöstöllä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa organisaatioon (kyseessä voi olla myös esim. toimeksiantosuhde tai dosentuuri).
 PaikalliskäyttäjätPaikalliskäyttäjä (tai paikallisasiakas) tarkoittaa organisaation ulkopuolista henkilöä, joka ei kuulu organisaation henkilökuntaan eikä opiskelijoihin, mutta joka on saapunut paikalle organisaation tiloihin. Suurin osa sopimuksista sallii paikalliskäyttäjien käyttävän aineistoja. Sopimuksesta riippuen tällainen käyttö on rajattu joko ainoastaan kirjaston tiloihin tai laajemmin kaikkiin organisaation yleisölle avoimiin tiloihin.
 Muut ryhmät Joissakin sopimuksissa käyttöoikeus on voitu sallia myös esim. eläkkeelle jääneelle henkilökunnalle tai alumneille. Mikäli sopimuksessa ei ole erikseen mainittu tällaista ryhmää, ei käyttöoikeutta ole.
  • No labels