På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen i ALLFO på svenska. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Begreppssammanslagning. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Begreppsdelning. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Observera att begreppsändringar även kan ha gjorts för att termerna ska stämma överens med de finskspråkiga termerna (även om de tidigare termerna i sig kan ha varit helt korrekta på svenska).

Nya begrepp som godkänts till ALLFO finns i Finto.fi

Se även ändringar i YSO på finska


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna
1/2022chefer raderat begreppledare (roll) ELLER förmän ELLER annat lämpligt begrepp


1/2022naturvetenskapsmäntermändringnaturvetare


1/2022Stor-Merijokitermändring Suur-Merijoki gård ELLER annat lämpligt platsbegrepp


1/2022förvaltningsdomstolar (i första instans) begreppssammanslagningförvaltningsdomstolar


1/2022förvaltningsdomstolar (domstolar)termändringförvaltningsdomstolar


1/2022fantasitermändringfantasy (stilar) ELLER inbillningsförmåga ELLER fantasier (kompositioner)


1/2022förhandsuppgifter raderat begrepp information ELLER annat lämpligt begrepp


1/2022värde parentestilläggvärde (egenskaper)


1/2022avlöningraderat begrepplöner ELLER lönenivå ELLER anställning


1/2022JussistatyettentermändringJussi-priser


1/2022småbröd begreppssammanslagningsmåbröd och kex


1/2022kexbegreppssammanslagningsmåbröd och kex


1/2022frukostpensiontermändring bed and breakfast


1/2022illustrationtermändringillustrationer OCH/ELLER illustrationskonst


1/2022salladsväxtertermändringsallatsläktet


1/2022näringsupptagningtermändring näringsupptagning (växter) ELLER näringstillförsel ELLER annat lämpligt begrepp


1/2022trygghetsserviceparentestilläggtrygghetsservice (hemvård) ELLER säkerhetstjänster


1/2022konkurrensparentestilläggkonkurrens (ekonomi) ELLER tävlingar ELLER naturligt urval ELLER annat lämpligt begrepp


1/2022Azazelin rukousraderat begreppböner OCH/ELLER fält 653


1/2022tävlingsverksamhet begreppssammanslagningtävlingar


1/2022koncentration begreppsdelningkoncentrationsförmåga ELLER koncentration (ekonomi) ELLER regional koncentration ELLER maktkoncentration ELLER centralisering ELLER annat lämpligt begrepp


2/2022ben (benvävnader)termändringben (vävnader)


2/2022dispersionerparentestilläggdispersioner (blandningar)


2/2022teckentermändring märken och tecken ELLER tecken (teckenspråk)


2/2022biografiska seriertermändringbiografiska tecknade serier


2/2022dumpningparentestilläggdumpning (handel) ELLER dumpning (lagring)


2/2022muddertippningtermändringdumpning (lagring)


2/2022plogarparentestilläggplogar (jordbruk)


2/2022vattenpester (familj)parentesändringvattenpester (släkte)


2/2022Enchytraeidaetermändringsmåringmaskar


2/2022grundparentestillägggrund (grunda ställen)


3/2022grundkonstruktiontermändringgrundkonstruktioner


3/2022malörterparentestilläggmalörter (släkte) 


3/2022samfälligheterraderat begreppgemenskaper ELLER samfällda områden ELLER beskattningssammanslutningar ELLER annat lämpligt begrepp


3/2022spiritualitetraderat begreppandlighet (religiositet) ELLER andlighet (mentalitet) ELLER trosliv


3/2022kanariefågelparentestilläggkanariefågel (sällskapsfåglar)


3/2022vassartermändringvassläktet 


3/2022integrerad undervisningbegreppsdelningintegrerad undervisning (undervisningsgrupper) ELLER integrerad undervisning (läroämnen)


3/2022hinderslöshettermändringtillgänglighet


3/2022tempereringbegreppsdelning temperering (temperatur), temperering (musik)


4/2022Aaturaderat begreppexpertsystem


4/2022AURORAraderat begreppexpertsystem


4/2022CARDraderat begreppexpertsystem


4/2022ESTESraderat begreppexpertsystem


4/2022KIVA DDDC raderat begreppexpertsystem


4/2022SHAMAN raderat begreppexpertsystem


4/2022TERESAraderat begreppexpertsystem


4/2022TILATAMEraderat begreppexpertsystem


4/2022frigörelseraderat begreppfrihet ELLER befrielse ELLER emancipation ELLER annat lämpligt begrepp


4/2022Peräseinäjoki kyrka begreppssammanslagningSankt Pauli kyrka (Peräseinäjoki) 


4/2022Morbacka raderat begreppaktörsnamnet Morbackan hiljaisuuden yhteisö i fält 610


4/2022värdentermändringvärderingar (uppfattningar)


4/2022varortermändringsaker (föremål) 


4/2022inbillningsförmågatermändringfantasi (psykologi)


4/2022kvinnliga prästertermändringkvinnligt prästerskap ELLER präster


4/2022fistlartermändringstomier ELLER fistel


4/2022rehabiliteringparentestilläggrehabilitering (vård)


4/2022brandmurar (datasäkerhet)termändringbrandväggar (datasäkerhet)


4/2022värderingparentestilläggvärdering (bestämning) ELLER värderingar (uppfattningar)


4/2022uppskattning parentestillägguppskattning (erkännande) ELLER estimering


4/2022social- och hälsovårdsområdentermändringvälfärdsområden


4/2022skärmartermändringlampskärmar


4/2022intelligensspeltermändringproblemlösningsspel


4/2022sofismraderat begreppsofister


4/2022substansparentestilläggsubstans (filosofi)


4/2022laddareparentestilläggladdare (yrken) ELLER laddningsanordningar


4/2022rådparentestilläggråd (organ)


4/2022skräckserierparentestilläggskräckserier (tecknade serier)


4/2022korsanderaderat begreppkorsning (biologi) 


5/2022trädkronatermändringkrontak ELLER krona (växtdelar)


5/2022trädtopptermändringkrona (växtdelar)


5/2022anslutningar (teknik)parentesändringanslutningar (tekniska objekt)


5/2022flodvågortermändringtsunamier


5/2022organisatoriskt engagemang raderat begreppmedarbetarkompetens


5/2022racketsportraderat begrepp[lämpligt begrepp från fall till fall]


5/2022utvecklingsläraraderat begreppevolutionsteori


5/2022gatuarbetareraderat begreppgatubyggnad ELLER annat lämpligt begrepp


5/2022langareraderat begrepp[lämpligt begrepp från fall till fall]


5/2022vägavgifterparentestilläggvägavgifter (enskilda vägar)


5/20223D-bildertermändringvisualiseringsbilder 


5/2022spårämnenparentestilläggspårämnen (mineralämnen)


6/2022Ukrainakrisentermändringkonflikten i östra Ukraina 2014-


6/2022Lahtis gårdparentestilläggLahtis gård (Lahtis) ELLER Lahtis gård (Somero)


6/2022C++ parentestilläggC++ (programmeringsspråk)


6/2022C#parentestilläggC# (programmeringsspråk)


6/2022litteratur på mathilitermändringlitteratur på maithili


6/2022

skattmästare 

termändringkassörer (ekonomiansvar)


6/2022Penniraderat begreppdatorprogram


6/2022samiska termändringsamiska språk


6/2022C-språket termändringC (programmeringsspråk)


6/2022skyttartermändringsportskyttar ELLER annat lämpligt begrepp


6/2022välsituerade termändringgod socioekonomisk ställning


6/2022lättläst text termändringlätt språk 


6/2022självjustering termändringsjälvreglering (psykologi) ELLER självreglering (institutioner) ELLER annat lämpligt begrepp


6/2022självreglering parentestilläggsjälvreglering (institutioner) ELLER självreglering (psykologi) ELLER annat lämpligt begrepp


6/2022vassraderat begreppbladvass ELLER vassläktet


6/2022kassaexpediter raderat begreppkassapersonal


6/2022kassörerraderat begreppkassörer (ekonomiansvar) ELLER kassapersonal


6/2022intimitet termändringintegritet ELLER närhet


6/2022Medusaraderat begreppvid behov i fält 653 


6/2022DOIparentestilläggDOI (identifikatorer)


6/2022miljöskatttermändringpigouviansk skatt ELLER miljöbeskattning


6/2022fjärmandebegreppsdelningfjärmande (relationer) ELLER främmandegörande (översättning) ELLER främmandegöring (konst)


6/2022basister begreppsdelningbasgitarrister ELLER kontrabasister


7/2022vitryska

termändring

belarusiska


7/2022akkadisk litteraturtermändringlitteratur på akkadiska


7/2022albansk litteraturtermändringlitteratur på albanska


7/2022amharisk litteraturtermändringlitteratur på amhariska


7/2022arabisk litteraturtermändringlitteratur på arabiska


7/2022arameisk litteraturtermändringlitteratur på arameiska


7/2022armenisk litteratur termändringlitteratur på armeniska


7/2022assamesisk litteraturtermändringlitteratur på assamesiska 


7/2022azerbajdzjansk litteratur termändringlitteratur på azerbajdzjanska


7/2022basjkirisk litteratur termändringlitteratur på basjkiriska


7/2022baskisk litteraturtermändringlitteratur på baskiska


7/2022bengalisk litteratur termändringlitteratur på bengali


7/2022bosnisk litteraturtermändringlitteratur på bosniska 


7/2022bretonsk litteraturtermändringlitteratur på bretonska


7/2022bulgarisk litteratur termändringlitteratur på bulgariska 


7/2022burmesisk litteratur termändringlitteratur på burmesiska


7/2022darisk litteratur termändringlitteratur på dari


7/2022egyptisk litteraturtermändringlitteratur på egyptiska


7/2022engelsk litteraturtermändringlitteratur på engelska


7/2022spansk litteratur termändringlitteratur på spanska


7/2022färöisk litteraturtermändringlitteratur på färöiska


7/2022flamländsk litteraturtermändringlitteratur på flamländska


7/2022gaelisk litteratur termändringlitteratur på gaeliska 


7/2022galicisk litteratur termändring

litteratur på galiciska
7/2022georgisk litteratur termändringlitteratur på georgiska 


7/2022grönländsk litteratur termändring

litteratur på grönländska
7/2022gujaratisk litteratur termändringlitteratur på gujarati 


7/2022hebreisk litteratur termändringlitteratur på hebreiska


7/2022nederländsk litteratur termändring

litteratur på nederländska
7/2022irisk litteratur termändringlitteratur på iriska


7/2022indonesisk litteratur termändringlitteratur på indonesiska 


7/2022isländsk litteratur termändringlitteratur på isländska


7/2022italiensk litteratur termändringlitteratur på italienska


7/2022jakutisk litteratur termändringlitteratur på jakutiska


7/2022japansk litteratur termändringlitteratur på japanska


7/2022jiddischlitteratur termändringlitteratur på jiddisch


7/2022karaimisk litteratur termändringlitteratur på karaimiska


7/2022karelsk litteratur termändringlitteratur på karelska


7/2022kasjubisk litteraturtermändringlitteratur på kasjubiska


7/2022katalansk litteratur termändringlitteratur på katalanska


7/2022kazakisk litteratur termändringlitteratur på kazakiska


7/2022kinesisk litteraturtermändring

litteratur på kinesiska
7/2022kirgizisk litteratur termändringlitteratur på kirgiziska


7/2022komi litteraturtermändringlitteratur på komi 


7/2022koptisk litteraturtermändringlitteratur på koptiska


7/2022koreansk litteratur termändringlitteratur på koreanska


7/2022grekisk litteraturtermändringlitteratur på grekiska 


7/2022kroatisk litteratur termändringlitteratur på kroatiska 


7/2022kurdisk litteratur termändringlitteratur på kurdiska


7/2022kvänsk litteratur termändringlitteratur på kvänska


7/2022kymrisk litteraturtermändringlitteratur på kymriska 


7/2022laotisk litteraturtermändringlitteratur på lao


7/2022lettgallisk litteraturtermändringlitteratur på lettgalliska 


7/2022latinsk litteraturtermändringlitteratur på latin


7/2022lettisk litteratur termändringlitteratur på lettiska


7/2022litauisk litteraturtermändringlitteratur på litauiska


7/2022

makedonsk litteratur 

termändringlitteratur på makedonska


7/2022marisk litteratur termändringlitteratur på mari  


7/2022mordvinsk litteratur termändringlitteratur på mordvinska


7/2022norsk litteraturtermändringlitteratur på norska 


7/2022occitansk litteraturtermändringlitteratur på occitanska


7/2022ossetisk litteraturtermändringlitteratur på ossetiska 


7/2022pashtolitteraturtermändringlitteratur på pashto 


7/2022persisk litteratur termändringlitteratur på persiska 


7/2022portugisisk litteraturtermändringlitteratur på portugisiska


7/2022polsk litteraturtermändringlitteratur på polska 


7/2022fransk litteratur termändringlitteratur på franska


7/2022rätoromansk litteraturtermändringlitteratur på rätoromanska


7/2022rumänsk litteraturtermändringlitteratur på rumänska


7/2022romsk litteraturtermändringlitteratur på romani 


7/2022svensk litteratur termändringlitteratur på svenska


7/2022rusinsk litteraturtermändringlitteratur på rusinska 


7/2022tysk litteratur termändringlitteratur på tyska


7/2022sanskritlitteraturtermändringlitteratur på sanskrit


7/2022serbisk litteraturtermändringlitteratur på serbiska 


7/2022serbokroatisk litteratur termändring

litteratur på serbokroatiska
7/2022singalesisk litteratur termändringlitteratur på singalesiska


7/2022lågskotsk litteraturtermändringlitteratur på lågskotska


7/2022slovakisk litteratur termändringlitteratur på slovakiska 


7/2022

slovensk litteratur 

termändringlitteratur på slovenska


7/2022somalisk litteratur termändringlitteratur på somaliska


7/2022sorbisk litteratur termändringlitteratur på sorbiska


7/2022

sumerisk litteratur 

termändring

litteratur på sumeriska 
7/2022finsk litteraturtermändringlitteratur på finska 


7/2022swahilisk litteraturtermändringlitteratur på swahili


7/2022syrisk litteratur termändringlitteratur på syriska


7/2022tamilsk litteratur termändringlitteratur på tamil 


7/2022

dansk litteratur

termändringlitteratur på danska 


7/2022tatarisk litteratur termändringlitteratur på tatariska


7/2022thailändsk litteratur termändringlitteratur på thai


7/2022tibetansk litteratur termändringlitteratur på tibetanska


7/2022tjeckisk litteraturtermändringlitteratur på tjeckiska 


7/2022tjuvasjisk litteraturtermändringlitteratur på tjuvasjiska 


7/2022turkisk litteraturtermändringlitteratur på turkiska


7/2022turkmenisk litteratur termändringlitteratur på turkmeniska


7/2022tuvinsk litteraturtermändring

litteratur på tuvinska
7/2022udmurtisk litteratur termändringlitteratur på udmurtiska


7/2022ugaritisk litteraturtermändringlitteratur på ugaritiska


7/2022uigurisk litteraturtermändringlitteratur på uiguriska


7/2022ukrainsk litteraturtermändringlitteratur på ukrainska


7/2022ungersk litteratur termändringlitteratur på ungerska


7/2022urdisk litteraturtermändringlitteratur på urdu


7/2022vitrysk litteraturtermändringlitteratur på belarusiska 


7/2022rysk litteratur termändringlitteratur på ryska


7/2022vepsisk litteratur termändringlitteratur på vepsiska


7/2022vietnamesisk litteratur termändringlitteratur på vietnamesiska


7/2022estnisk litteratur termändringlitteratur på estniska


7/2022mongolisk litteratur termändringlitteratur på mongoliska


7/2022expositiontermändringexponering (bli utsatt för)


7/2022agenstermändringagenser


7/2022förstörelseparentestilläggförstörelse (skador)


7/2022fiskebåtartermändringfiskefartyg


7/2022hälsokunnandetermändringhälsokompetens


7/2022dramaserierparentestilläggdramaserier (programserier)


7/2022thrillerserierparentestilläggthrillerserier (programserier)


7/2022komediserierparentestilläggkomediserier (programserier)


7/2022ungdomsserier parentestilläggungdomsserier (programserier)


7/2022sjukhusserier parentestilläggsjukhusserier (programserier)


7/2022krigsserier parentestilläggkrigsserier (programserier)


7/2022fängelseserierparentestilläggfängelseserier (programserier)


7/2022science fiction-serier parentestilläggscience fiction-serier (programserier) 


7/2022biografiska tecknade serier termändringbiografiska serier (tecknade serier) 


7/2022verklighetsbaserade tv-serier termändring

verklighetsbaserade serier (programserier)
7/2022webbserier (tv-serier)parentesändringwebbserier (programserier)


7/2022pionjärerparentestilläggpionjärer (soldater)


8/2022tagstermändringtaggar (information)


9/2022squash parentestilläggsquash (sport)


9/2022vadar- och måsfåglartermändringvadarfåglar


9/2022norrskentermändringpolarsken