På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen i ALLFO på svenska. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Begreppssammanslagning. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Begreppsdelning. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Observera att begreppsändringar även kan ha gjorts för att termerna ska stämma överens med de finskspråkiga termerna (även om de tidigare termerna i sig kan ha varit helt korrekta på svenska).

Nya begrepp som godkänts till ALLFO finns i Finto.fi

Se även ändringar i YSO på finska


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

1/2024riddarordnar (historia)raderat begreppandliga riddarordnar ELLER förtjänstordnar ELLER riddarväsen ELLER riddare
1/2024stigningraderat begreppannat lämpligt begrepp 
1/2024internpriserraderat begreppinternprissättning
1/2024presteranderaderat begreppprestationsförmåga ELLER prestationsångest ELLER klara sig ELLER framgång ELLER annat lämpligt begrepp
1/2024lydiska parentestillägglydiska (anatoliska språk)
1/2024soldatpasstermändringmilitärpass
1/2024anusatresi

termändring

analatresi
1/2024terapiridningtermändringridterapi
1/2024konsertprogram parentestilläggkonsertprogram (programblad)
1/2024talsångparentestilläggtalsång (konstmusik)
1/2024socialhandledningartermändringguider för social trygghet
1/2024öppna spisarbegreppssammanslagningbrasspisar och kaminer
1/2024kaminerbegreppssammanslagningbrasspisar och kaminer
1/2024idrotttermändringsport och idrott
1/2024idrottstävlingartermändringsport- och idrottstävlingar
1/2024

nyhetsmeddelanden 

termändringnyhetskataloger (bibliotek) ELLER nyheter (meddelanden)
1/2024

brudkistor

termändringtextilier som hemgift
1/2024

bunkrar 

parentestilläggbunkrar (byggnader)
1/2024

språkliga konsekvenser

raderat begreppeffekter ELLER följder OCH språk ELLER tvärspråkliga influenser
1/2024

reseberättelser

parentestilläggreseberättelser (facklitteratur)
1/2024

reselitteratur 

parentestilläggreselitteratur (skönlitteratur)
1/2024

gröna

termändring

gröna partier


1/2024ekortermändringekor och stockbåtar
1/2024call centertermändring kontaktcenter
1/2024kvantteoribegreppssammanslagning kvantmekanik
2/2024verkställighetbegreppssammanslagningverkställande ELLER straffverkställighet
2/2024specialområdenparentestilläggspecialområden (geografiska områden)
2/2024cowpoxvirustermändringkokoppsvirus
2/2024furstedömentermändringfurstendömen
2/2024Jesu småsystrartermändringJesu små systrar
2/2024hyfertermändringmycel
2/2024etisk investeringtermändringansvarsfull investering
3/2024totalförsvarettermändringtotalförsvar
3/2024rytmisk sportgymnastiktermändringrytmisk gymnastik
3/2024identifikationtermändringidentifikation (psykologi)
3/2024strålbiologitermändringstrålningsbiologi
3/2024löpmattortermändringlöpband
3/2024australiensk terriertermändringaustralisk terrier
3/2024nötkreatur termändringoxdjur
3/2024nötdjur termändringnötkreatur
3/2024kronikertermändringpersoner med långvarig sjukdom
3/2024social teatertermändringcommunityteater
3/2024biometritermändringbiostatistik
3/2024noviserparentestilläggnoviser (kloster)
3/2024högtidertermändringhögtidsdagar
3/2024festertermändringfester och högtider
3/2024personifikationparentestilläggpersonifikation (levandegörande) ELLER personifiering (till viss person)
3/2024landsättningsbåtar termändringlandstigningsfartyg
3/2024kommersiell masskommunikation termändringkommersiella medier
3/2024medicinteknisk utrustning termändringmedicintekniska produkter
3/2024Virmaila gårdtermändringVirmaila rusthåll
3/2024ekumenismparentestilläggekumenism (enhetssträvande)
3/2024ekumenikparentestilläggekumenik (forskning)
3/2024första vetskaptermändringförsta information (vid diagnos)
3/2024Kalevalaparken parentestilläggKalevalaparken (naturskyddsområden)
3/2024hiphopbegreppsdelninghiphopmusik OCH/ELLER hiphopkultur
3/2024kork parentestilläggkork (material)
3/2024tobakslag (1976) begreppssammanslagninglag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
3/2024Finlandia Junior-prisettermändringFinlandiapriset i barn- och ungdomslitteratur
3/2024salongertermändringsalongskultur
3/2024solokompositionertermändringsolomusik
3/2024Unverricht-Lundborgs sjukdomtermändringUnverricht–Lundborgs sjukdom
3/2024Hippel-Lindaus sjukdomtermändringvon Hippel–Lindaus sjukdom     
3/2024Creutzfeldt-Jakobs sjukdom termändringCreutzfeldt–Jakobs sjukdom
3/2024Spielmeyer-Vogts sjukdom termändringjuvenil neuronal ceroidlipofuscinos
3/2024granulomatos med polyangit termändringgranulomatös polyangit
3/2024

Bose-Einstein-kondensation


termändringBose–Einstein-kondensation
3/2024

alfa-synuklein 

termändringalfasynuklein
3/2024

beta-glukan

termändringbetaglukan
3/2024

Brahelinna

termändringBraheslott (S:t Michel)
3/2024

Prader-Willis syndrom 

termändringPrader–Willis syndrom
3/2024

Konstens natt

termändringkonstens natt-evenemang
4/2024

personifiering 

parentestillägg

personifiering (till viss person) ELLER personifikation (levandegörande)

4/2024

 Epstein-Barr-virus

termändringEpstein–Barr-virus
4/2024

Guillain-Barres syndrom 

termändringGuillain–Barrés syndrom
4/2024

Henoch-Schönleins purpura 

termändringHenoch–Schönleins purpura
4/2024

Baller-Gerold-syndrom 


Baller–Gerolds syndrom
4/2024Schwachmans syndrom termändringShwachman–Diamonds syndrom 
4/2024Pitt-Hopkins syndrom termändringPitt–Hopkins syndrom
4/2024Melkersson-Rosenthals syndrom termändringMelkersson–Rosenthals syndrom
4/2024Lynch syndromtermändringLynchs syndrom
4/2024Merkels cell-karcinom termändringMerkelcellskarcinom
4/2024Peutz-Jeghers syndromtermändringPeutz–Jeghers syndrom
4/2024Marinesco-Sjögrens syndromtermändringMarinesco–Sjögrens syndrom
4/2024ljudlärabegreppssammanslagningfonologi ELLER fonetik
4/2024batterier parentestilläggbatterier (strömkällor)
4/2024Varga-Neményi-metoden termändringVarga–Neményi-metoden
4/2024Kaluza-Klein-teorin termändringKaluza–Klein-teorin
4/2024DisCoraderat begreppprogrammeringsspråk ELLER annat lämpligt begrepp
4/2024Phoenixraderat begreppdatorprogram ELLER annat lämpligt begrepp
4/2024invånare i Sydöstra Finlandraderat begreppplatsbegreppet Sydöstra Finland ELLER annat lämpligt begrepp