Tjänstebeskrivning

Ämnesordsregister och ontologier är hjälpmedel vid innehållsbeskrivning av och ämnesrelaterad informationssökning i både tryckt och elektroniskt material. De hjälper dem som lagrar och dem som söker information att använda ett gemensamt språk, med andra ord går det lättare att hitta önskad information.

Ämnesordsregister används främst i bibliotekens, arkivens och museernas databaser. Ämnesordsregister kan vara allmänna tesaurusar eller fackspråkliga tesaurusar.

Ontologier är hjälpmedel för beskrivning av informationsresurser och informationssökning särskilt på semantiska webben.

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp i stället för termer med specifika identifikatorer.

I ontologier – till skillnad från i tesaurusar – är begreppens relationer bestämda hierarkiskt genomgripande för hela begreppsapparaten, och den högsta nivån i ontologihierarkin samlar alla begrepp i ontologisystemet. Begreppshierarkin består av generiska (art-underart) och partitiva (del-helhet) relationer mellan begreppen.

I ontologier benämns vanligen de generiska relationerna som överordnade-underordnade relationer. I ontologier kan det också finnas associativa relationer, som uttrycker att begreppen hör samman, men de bildar ingen hierarki.

Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar följande ämnesordsregister och ontologier:

 • ALLFO (Allmän finländsk ontologi)
 • ALLFO orter
 • KANTO - Nationella aktörsnamn

Nationalbiblioteket svarar för det tekniska utförandet och koordineringen av:

 • KOKO-ontologin
 • FGF - Finländsk genre- och formlista
 • Metadataordlistan
 • SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto

Följande har upphört:

 • YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)
 • Allärs (Allmän tesaurus på svenska)
 • MUSA (Musiikin asiasanasto)
 • CILLA (Specialtesaurus för musik)
 • MUSO (Ontologi för musik)
 • Finländska samfundsnamn

Registren och ontologierna kan användas via Nationalbibliotekets ontologiservice Finto (länken leder bort från wiki).

 • No labels