Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70

Melindan avainluvut 2019. Melindassa toimitaan yhdessä yli 40 kirjastotietokannan kanssa, joissa on mukana 136 kirjastoa. Melindan tietokannassa on yli 15 miljoonaa viitetietoa. Vuoden 2019 aikana koulutuksia järjestettiin 11, joissa 344 osallistujaa, Melinda-päivässä 209 osallistujaa, ja kahdeksassa Talonmiehen tuokiossa oli yhteensä 1278 osallistujaa.

Melindan avainluvut 2019.


Melinda-palvelun laajentaminen ja kehittäminen tehdään Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa. Palvelun laajentuessa mukaan tulee uusia kirjastoja ja uusia aineistolajeja. E-aineistot on huomioitu omalla eMelinda-kehitysohjelmalla. Asiakaskunnan laajentumisen myötä metatietovaranto ja tiedontuottajaverkosto kasvavat ja on tarpeen kehittää myös tietovarannon laatua. Hankkeen projektisuunnitelmat, tiekartat sekä raportit ja taustaselvitykset on koottu sivulle Suunnitelmat ja raportit.

Kansallinen metatietovaranto

Palvelun tavoitteena on tarjota yhteinen metatietovaranto (Melinda) kaikille Suomen kirjastoille. Kirjastot saavat käyttöönsä uuden työskentely- ja toimintaympäristön metatiedon tuotannolle. Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon pysyvästi.

Palvelun laajentaminen

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa laajennetaan Melindan asiakaskuntaa. Laajentuminen alkoi ammattikorkeakoulukirjastoista ja ja jatkuu yleisien kirjastojen liittymisillä. Näille kokonaisuuksille on omat sivut, joilta löytyy sektorikohtaista tietoa liittymisprosessista. Melindaan liittymiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Eri liittymismallit eroavat toisistaan liittymisprosessin keston ja vaadittavan työmäärän sekä toisaalta potentiaalisten hyötyjen osalta.

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen myötä laajenee myös Melindan aineistolajien valikoima esim. musiikkiaineistolla. Tähän liittyen Melindaan on tullut mukaan osakohdeaineistoa.

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokannan avulla voidaan parantaa tiedonhaun tuloksia. Auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta.

eMelinda-kehitysohjelma ja -talkoot

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa on käynnistetty eMelinda-kehitysohjelma ja -talkoot, joiden myötä e-aineistojen määrää metatietovarannossa kartutetaan.

Metatietovarannon laadun parantaminen

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa on käynnistetty laatuohjelma metatietovarannon laadun kehittämiseksi.

Kuvailun apuvälineet

Melinda-palveluissa kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja kuvailutyön helpottamiseksi. Näistä esimerkkinä on vaikkapa Aleph-luettelointiohjelman jatkuva RDA-sääntöjen muutoksia seuraava kehittämistyö kuten kenttien valmiiden sisältövaihtoehtojen laatiminen. Myös kuvailutyötä nopeuttavia apuohjelmia on kehitetty Melinda-kuvailijoille: Merge tuplatietueiden yhdistelyyn, Cyrillux kyrilliikan translitterointiin ja Muuntaja, jolla voidaan muuntaa valmiin tietueen avulla samasta teoksesta eri aineistotyypin tietue (esim. painetun kirjan tietueesta e-kirjan tietue ja päinvastoin).

Koulutus ja ohjeistus

Melinda-kuvailijoita tuetaan myös tarjoamalla koulutusta kuvailuun liittyvissä ongelmissa. Talonmiehen tuokiot, joissa paneudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita, ovat suosittuja kuvailijoidemme keskuudessa. Melinda-talonmies paimentaa laumaansa myös kirjeillä Melinda-yhteisön jäsenille. Kuvailijoilla on käytettävissään myös oma sähköpostin välityksellä toimiva keskustelulista, missä voidaan yhdessä pohtia kuvailuasioita ja saada vertaistukea hankalien ongelmien ratkomiseen.


Column
width30


Panel
borderStylesolid
titleToiminta

Table of Contents
indent10px
typeflat
separatorpipe


Panel
titleAlasivut

Children Display...