FinELib-toimisto ylläpitää aineistohankintaa varten tietoja konsortion jäsenten potentiaalisista käyttäjämääristä.

  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttäjämäärien laskemisessa käytettävät pohjatiedot saadaan opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta  sekä Tilastokeskuksesta. Käyttäjämäärien laskennassa on otettu huomioon opiskelijoiden läsnäolo- ja poissaolo sekä osa-aikaisuus.
  • Tutkimuslaitosten käyttäjämääriin lasketaan se organisaatioissa työskentelevä akateeminen henkilöstö, jonka työtehtävissä tarvitaan e-aineistoja. Lähteenä käytetään mm. vuosikertomuksia.
  • Yleisten kirjastojen käyttäjälukuina käytetään kuntien asukaslukua. Lähteenä käytetään Kuntaliiton tilastoja.

Luvut päivitetään vuosittain keväällä/kesällä.


Kenellä on oikeus käyttää FinELib-aineistoja

FinELib-aineistojen käyttöoikeudet (kuka aineistoa saa käyttää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin) on määritelty kunkin aineiston lisenssisopimuksessa. Auktorisoitujen käyttäjien määrittely riippuu organisaatiotyypistä.

Eri käyttäjäryhmillä voi olla erilaisia käyttöoikeuksia, esim. henkilökunnalla voi olla laajemmat oikeudet kuin opiskelijoilla.


 Opiskelijat

Kaikilla organisaation perus- ja jatkotutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on käyttöoikeus aineistoihin. Lisäksi avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat auktorisoituja käyttäjiä. Organisaatiosta riippuen käyttöoikeus voi lisäksi olla myös eräillä aikuis- ja täydennyskoulutuksen ryhmillä. Opiskelijoiden tulee sisältyä FinELibin käyttäjälukuihin.  

 HenkilökuntaOrganisaation koko henkilökunta on oikeutettu käyttämään aineistoja. Henkilöstöllä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa organisaatioon (kyseessä voi olla myös esim. toimeksiantosuhde tai dosentuuri).
 PaikalliskäyttäjätPaikalliskäyttäjä (tai paikallisasiakas) tarkoittaa organisaation ulkopuolista henkilöä, joka ei kuulu organisaation henkilökuntaan eikä opiskelijoihin, mutta joka on saapunut paikalle organisaation tiloihin. Suurin osa sopimuksista sallii paikalliskäyttäjien käyttävän aineistoja. Sopimuksesta riippuen tällainen käyttö on rajattu joko ainoastaan kirjaston tiloihin tai laajemmin kaikkiin organisaation yleisölle avoimiin tiloihin.
 Muut ryhmät Joissakin sopimuksissa käyttöoikeus on voitu sallia myös esim. eläkkeelle jääneelle henkilökunnalle tai alumneille.


  • No labels