Konsortiegruppens beslut

Godkänt i konsortiegruppen 18.6.2012

Varje organisation som deltar i kundgränssnittet ingår ett serviceavtal med Nationalbiblioteket, varvid organisationen blir medlem i konsortiet. Sammanslutningar som består av flera organisationer kan också ansluta sig till tjänsten så att en organisation som företräder sammanslutningen ingår ett serviceavtal med Nationalbiblioteket med fullmakt av de övriga medlemmarna i sammanslutningen å deras vägnar och i deras namn.

Sådana sammanslutningar är till exempel biblioteksgrupper, sambibliotek och andra konsortier eller andra sammanslutningar som består av flera organisationer.

Företrädaren för sammanslutningen ska ha fullmakt av de andra organisationerna inom sammanslutningen att denne kan underteckna serviceavtalet för de övriga organisationernas räkning. Ett dokument som visar de erhållna fullmakterna och namnen på de organisationer som ingår i sammanslutningen ska bifogas serviceavtalet. (I praktiken fungerar bilaga 8 till serviceavtalet som ett sådant dokument.)

Kontakten mellan Nationalbiblioteket och sammanslutningen sker i regel genom representanten för sammanslutningen.

Serviceavtal för sammanslutningar av organisationer

Den organisation som representerar sammanslutningen undertecknar Finnas serviceavtal på sammanslutningens egen och sammanslutningens övriga organisationers vägnar och befullmäktigad av dessa. Den organisation som undertecknar bilaga 8 till serviceavtalet bekräftar att den har nödvändiga befogenheter för detta. Mer information på sidan Avtal.

Sammanslutningarna utarbetar fullmakter som lämpar sig för deras behov. Om sammanslutningen vill kan den använda följande mallar:

Fullmakterna berör sammanslutningens medlemmar och behöver inte lämnas in till Nationalbiblioteket.

Mer information: finna-posti@helsinki.fi

  • No labels