Avtalsanvisning

Serviceavtalet i Finna består av det egentliga serviceavtalet och dess bilagor, som utgör en oskiljaktig del av avtalet. En del av bilagorna tillämpas i varje serviceavtal och en del av bilagorna gäller endast vissa organisationer. I tabellerna nedan finns information om vilka bilagor som gäller din organisation. Tabellerna innehåller också dokumentmallar både på finska och på svenska samt anvisningar för att fylla i och skriva ut dem. De punkter som ska fyllas i har märkts med gult i dokumentmallarna. Alla organisationer undertecknar finska versionen om avtalet. 

Avtalen undertecknas i första hand elektroniskt i Unisign-systemet, som används av Nationalbiblioteket och Helsingfors universitet. Det är lätt att signera: undertecknaren behöver bara en fungerande nätverksanslutning, e-post och mobiltelefon. I undantagsfall kan avtalet också undertecknas för hand; ytterligare information på den här sidan under Avtal som undertecknas för hand. Observera att elektronisk underskrift och handskriven underskrift inte kan kombineras.


Fortsätt så här

 1. Ladda ner avtalet och bilagorna. Bekanta dig med dokumenten.
 2. Fyll i uppgifter om din organisationer i avtalet och bilagorna.
 3. Skicka de ifyllda avtalshandlingarna till Finnas servicepost: finna-posti[AT]helsinki.fi. Ange därtill följande uppgifter i e-postmeddelandet:
  1. Avtalets undertecknare i din organisationnamn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  2. Expert som bekantat sig med avtalet i din organisation: namn, e-postadress.
  3. Dataregistreraren för det undertecknade avtalet i din organisation: namn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  4. Meddelandets rubrik: Finna-avtal Organisationens namn
 4. När uppgifterna och dokumenten har anlänt skickar Nationalbiblioteket en begäran om underskrift från Unisign-systemet. Informera din organisations undertecknare om en kommande begäran i förväg.
  1. Undertecknaren får en begäran om att underteckna Finnas serviceavtal via e-post från HY Sign.
  2. Meddelandet innehåller en länk och en anvisning för undertecknandet. I meddelandet namnges den expert som bekantat sig med avtalet inom din organisation och som vid behov kan ge undertecknaren ytterligare information. I problemsituationer ber vi dig kontakta Finnas servicepost.
 5. Se till att den person som utsetts till dataregistrerare i din organisation sparar det undertecknade avtalet.
  1. När avtalet har de nödvändiga underskrifterna får undertecknaren och dataregistreraren ett e-postmeddelande.
  2. I dataregistrerarens meddelande anges att Finnas undertecknade serviceavtal är färdigt för avhämtning. Meddelandet innehåller en länk till Unisign.
   OBS! Det är viktigt att dataregistreraren väljer och laddar ner en pdf-fil med namnet MERGED från Unisign-dokumenten. Endast MERGED-pdf-dokumentet innehåller underskrifter och avtalet med alla tillämpliga bilagor. Det undertecknade avtalet kan sparas i Unisign i två månader.

Frågor? Kontakta Finnas servicepostfinna-posti [AT] helsinki.fi


Dokument som hör till Finna-serviceavtalet


Fil

Anvisning för ifyllande

Anvisning för inlämning

Finna-serviceavtal

Finna palvelusopimus_2019.docx

Finna-serviceavtal 2019.pdf

 • Komplettera de organisationsspecifika uppgifterna (gulmärkta).
 • Välj om avtalet i fråga omfattas av den tjänst som produceras med undervisnings- och kulturministeriets centraliserade finansiering eller av Finnas avgiftsbelagda tjänst.
  • Omfattas ni av den centraliserade finansieringen eller inte? Ärendet avgörs enligt UKM:s riktlinjer. Riktlinjerna kan hittas i Finnas kundwiki: Kom med i Finna. I oklara fall kontakta: finna-posti [AT] helsinki.fi
 • Ange i avtalet en eller flera kontaktpersoner som sköter avtalsärenden.
 • Ange uppgifter om undertecknaren i avtalet.
  • Avtalet kan vid behov undertecknas av flera personer i samma organisation.
 • Skicka det kompletterade avtalet till Finnas servicepost.

Bilagor till serviceavtalet

Bilagor som ska tillämpas på alla avtal

BilagaFilAnvisning för ifyllandeAnvisning för inlämningInnehåll

BILAGA 1 Bilagor till Finnas serviceavtal

Välj ett av nedanstående:

1 Grund  (bilagorna 1–4 som alltid tillämpas): 

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v1perus_1234.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v1_grund_1234.pdf

2 Sammanslutning av organisationer (bilagorna 1–4 + 8): 

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v2kimppa_1234_8.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v2_sammanslutning_1234_8.pdf

3 Enskild högskola som använder SFX och CDI (bilagorna 1–4 + 5, 6a):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v3kk_1234_56a.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v3_hs_1234_56a.pdf

4 Sammanslutning av högskolor som använder SFX och CDI(bilagorna 1–4 + 5, 6a, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v4kk_kimppa_1234_56a8.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v4_hs_sammanslutning_1234_56a8.pdf

5 Enskild högskola som använder CDI som en del av sin egen Finnavy (bilagorna 1–4 + 6b):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v5kk_1234_6b.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v5_hs_1234_6b.pdf

6 Sammanslutning av högskolor som använder CDI som en del av sin egen Finnavy  (bilagorna 1–4 + 6b, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6kk_kimppa_1234_6b8.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v6_hs_sammanslutning_1234_6b8.pdf

7 En enskild organisation som omfattas av Finnas avgiftsbelagda tjänst (bilagorna 1–4 + 7):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v7maksullinen1_1234_7.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v7_avgiftsbelagda1_1234_7.pdf

8 Sammanslutning av organisationer som omfattas av Finnas avgiftsbelagda tjänst (bilagorna 1–4 + 7, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v8maksullinen_kimppa_1234_78.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v8_avgiftsbelagda_sammanslutning_1234_78.pdf

Kontrollera att du valt de rätta bilagorna i listan över bilagor och fyll vid behov i datumen

OBS! I bilaga 8 ska det bekräftelsedatum som anges i bilagan anges som datum.

 • Skicka den granskade och kompletterade bilagan till Finnas servicepost.

Avtalets tillämpliga bilagor och deras versioner förtecknas vid tidpunkten för undertecknandet. Mallen i bilaga 1 är densamma för alla medlemmar i Finna-konsortiet, men bilagelistan varierar från fall till fall. 

BILAGA 2 Dataskyddsbilaga

LIITE2 Tietosuoja - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 2 Dataskydd - Finnas serviceavtal2019.pdf

 Ifylls inte.

 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

I bilagan beskrivs dataskyddsansvaret för medlemmen i Finna-konsortiet och för Nationalbiblioteket.

BILAGA 3 Tjänstebeskrivning och servicenivå

LIITE3 Palvelun kuvaus ja palvelutaso - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 3 Tjänstebeskrivning och servicenivå.pdf

Ifylls inte.

 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

I bilagan beskrivs innehållet i Finna-tjänsten som tillhandahålls inom ramen för avtalet, förpliktelserna för Nationalbiblioteket och konsortiemedlemmen samt Finnas servicenivå.

Bilaga 4 Bilaga om fritt tillgängliga metadata

LIITE4 Vapaasti käytettävissä oleva metatieto - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA4 Fritt tillgängliga metadata - Finnas serviceavtal2019.pdf

 Ifylls inte.

 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan preciserar att Finnas fritt tillgängliga metadata licensieras med licensen CC0 1.0 universell.

(OBS! Om organisationens metadata omfattas av användningsbegränsningar, ska du läsa följande sida: Specifikation av användningsbegränsade metadata.)

Bilagor som tillämpas från fall till fall

BilagaFilAnvisning för ifyllandeAnvisning för inlämningInnehåll

BILAGA 5 Länkningstjänst

LIITE5 Linkityspalvelu - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA 5 Länkningstjänst - Finnas serviceavtal 2019.pdf

 Ifylls inte.

 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller högskolebibliotek som omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Finna och som använder CDI-indexet som en del av sin egen Finna-vy och använder länkningstjänsten SFX. Sådana bibliotek är för närvarande de högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder Koha-systemet.

BILAGA 6a Centraliserat index

LIITE6a Keskitetty indeksi 2021 - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA 6a Centraliserat index 2021 - Finnas serviceavtal 2019.pdf


Ifylls inte.

 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller högskolebibliotek som omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Finna och som använder CDI-indexet som en del av sin egen Finna-vy och använder länkningstjänsten SFX. Sådana bibliotek är för närvarande de högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder Koha-systemet.

BILAGA 6b Centraliserat index

LIITE6b Keskitetty indeksi 2021 - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA 6b Centraliserat index 2021 - Finnas serviceavtal 2019.pdf


Ifylls inte.
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder CDI-indexet som en del av sin egen Finnavy, men inte använder länkningstjänsten SFX. Sådana bibliotek är för närvarande de högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder Alma-systemet och har ett eget Finna-webbibliotek.

BILAGA 7 Prissättning och fakturering av tjänsten

LIITE7 Palvelun hinnoittelu - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 7 Prissättning och fakturering av tjänsten.pdf

Kontrollera 

Nationalbiblioteket skickar en version som fyllts i på förhand baserat på anslutningshandlingarna för underskrift.

 • Skicka den granskade bilagan till Finnas servicepost.

Bilagan gäller organisationer som inte omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Finna.


BILAGA 8

Organisationer som gett fullmakt att underteckna

LIITE8 Allekirjoittamaan valtuuttaneet organisaatiot 2022 - Finnan palvelusopimus2019.docx

BILAGA 8 Organisationer som gett fullmakt att underteckna 2022 - Finna-serviceavtal 2019.pdf

Fyll i punkter som har märkts med gult.

 • Skicka den kompletterade bilagan till Finnas servicepost.

Bilagan gäller organisationers sammanslutningar där en organisation undertecknar Finnas serviceavtal för egen och andra organisationers räkning. Med bilagan bekräftas att den undertecknande organisationen har nödvändiga befogenheter.

OBS: Den undertecknande organisationen skickar serviceavtalsdokumenten till fullmaktsgivarna så att de kan bekanta sig med dem.

Mer information finns på sidan: Sammanslutningar av organisationer och ingående av Finnas serviceavtal. På sidan finns också en mall som sammanslutningen kan använda sig av när den ger fullmakter.

Avtal som undertecknas för hand

Om din organisation inte har möjlighet att underteckna Finnas serviceavtal elektroniskt, meddela detta till serviceposten: finna-posti [AT] helsinki.fi. Rubricera meddelandet: Finna-avtal Organisationens namn

Om serviceposten leder till att ett avtal undertecknas för hand ska du använda den avtalsmall nedan som är avsedd för ändamålet och följ anvisningarna i tabellen:FilAnvisning för ifyllande

Anvisning för utskrift och skickande

Finna-serviceavtal

Finna palvelusopimus 2019 Käsin allekirjoitettava.docx

Finna-serviceavtal 2019 -  undertecknas för hand.pdf

 • Komplettera de organisationsspecifika uppgifterna (gulmärkta).
 • Välj om avtalet i fråga omfattas av den tjänst som produceras med undervisnings- och kulturministeriets centraliserade finansiering eller av Finnas avgiftsbelagda tjänst.
  • Omfattas ni av den centraliserade finansieringen eller inte? Ärendet avgörs enligt UKM:s riktlinjer. Riktlinjerna kan hittas i Finnas kundwiki: Kom med i Finna. I oklara fall kontakta: finna-posti [AT] helsinki.fi
 • Ange i avtalet en eller flera kontaktpersoner som sköter avtalsärenden.
 • Datera och underteckna
  • Avtalet kan vid behov undertecknas av flera personer i samma organisation.
 • Skriv ut i två exemplar.
 • Skicka båda de undertecknade exemplaren till Nationalbiblioteket för underskrift. Följ postningsanvisningen nedan på den här sidan.
 • Ett exemplar skickas tillbaka till Nationalbiblioteket efter undertecknandet.

Bilagemallarna till ett serviceavtal är desamma för elektroniskt undertecknade avtal som för avtal som undertecknas för hand. Du hittar nödvändiga dokument ovantill på den här sidan i Serviceavtalets bilagor- tabellerna.  Kontrollera och/eller komplettera bilagorna 1, 7 och 8 i enlighet med anvisningarna i tabellerna om de är tillämpliga på din organisation. Skriv ut bilagorna i fråga i två exemplar, skicka ett exemplar till Nationalbiblioteket och förvara det andra exemplaret i din egen organisation.

Bilagorna 2–6 behöver inte kompletteras eller skickas till Nationalbiblioteket, men spara en kopia av bilagorna hos din organisation.


Postningsanvisning

Posta två exemplar av Finnas undertecknade serviceavtal och ett exemplar av bilagor som ändras per organisation (Bilaga 1, Bilaga 7 eller bilaga 8) till Nationalbibliotekets Susanna Eklund på adressen:

Nationalbiblioteket, biblioteksnättjänster
Finna / Susanna Eklund
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Kundens exemplar av serviceavtalet med Nationalbibliotekets underskrift returneras till kunden. Bilagorna returneras inte.

Kom ihåg att uppdatera uppgifterna för din organisation!

Meddela omedelbart ändringar gällande kontaktpersoner till Finnas servicepost: finna-posti [AT] helsinki.fi

Kontakta oss även om det sker en förändring i din organisation eller sammanslutning som påverkar avtalen. En sådan förändring kan t.ex. vara en sammanslagning av organisationer eller nya medlemsorganisationer i sammanslutningen.

Medlemskap i Finna-konsortiet

Organisationer som har ett gällande Finna-serviceavtal är medlemmar i Finna-konsortiet.

 

 • No labels