Artikkelin tyyppinä käytetään OKM:n tiedonkeruussa käytettävää julkaisutyyppiä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedonkeruun käsikirjoissa (2012) on käytössä seuraava julkaisutyyppiluokitus. ARTIVA-lomakkeella tallennetaan kuitenkin (toistaiseksi) vain luokkiin A1, A2, B1, D1 ja D2 (lehtiartikkelit) sekä A3 ja B2 (kokoomateosten artikkelit) kuuluvaa aineistoa.


Lisää julkaisutiedonkeruuseen liittyvää materiaalia ja CSC:n ylläpitämä keskustelualusta, jonne voi jättää kysymyksiä ja kommentteja julkaisutiedonkeruuseen liittyvistä asioista (mm. julkaisutyypin määrittäminen):
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21072701

Yleisohje:

 • Julkaisut luokitellaan ryhmiin (tieteellinen julkaisu A-C, ammatillinen julkaisu D ja yleistajuinen julkaisu E) julkaisukanavien ja julkaisukanavien kohdeyleisön perusteella.
 • Yksittäisen artikkelin julkaisutyypin määrää lehden julkaisutyyppi ja lehden julkaisutyypin määrää sen kohdeyleisö.
 • Tieteellisten lehtien julkaisutyypit jakautuvat kahtia, vertaisarvioidut A1 tai A2 ja vertaisarvioimattomat aina B1 (vaikka sisältö vastaisi enemmän kirjoitusta ammattilehdessä).
 • Poikkeuksen tähän muodostavat ammattilehdet joissa julkaistaan myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Tiedonkeruukäsikirjassa on mainittu näistä Duodecim ja Suomen lääkärilehti. Näissä lehdissä vertaisarvioidut artikkelit ovat aina joko A1 tai A2-julkaisutyyppiä ja muut artikkelit D1 julkaisutyyppiä.
 • Lehden julkaisutyypin määrittäminen:
  • Jufo-taso (kaikki jufo-tasoilla olevat lehdet ovat tieteellisiä, eli saavat A- tai B-luokan)
  • Myös jotkin ilman Jufo-tasoa (1-3) olevat lehdet voivat olla tieteellisiä!
  • Juulista voi myös katsoa "vihjeitä".

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä (Journal article-refereed, Original research)
- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän
- Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista
- Artikkeli on vertaisarvioitu
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus
Luokkaan sisältyy mm.:
- Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevät artikkelit. Myös julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä julkaistut alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit.
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
Huom!
Em. kriteerit täyttävät aikakauslehtien erikoisnumeroissa ilmestyneet artikkelit merkitään joko luokkaan A1 tai A3.
Konferenssijulkaisun artikkelia, joka on ilmestynyt aikakauslehden erikoisnumerossa merkitään joko luokkaan A1 tai A4.

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (Review article, Literature review, Systematic review)
- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta
- Perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä. Katsausartikkeleita esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden
parissa
- Perustuu keskeisimpään alkuperäisartikkeliaineistoon
- Artikkeli on vertaisarvioitu
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
- Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (Book section, Chapters in research books)
- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän
- Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista
- Kirjan toimituskunta tai vastaava on vertaisarvioinut artikkelin
- Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero
- Kirjan on julkaissut tieteellinen julkaisija
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Tieteellisissä kokoomateoksissa julkaistut artikkelit
- Tieteellisissä vuosikirjoissa tai vastaavissa julkaistut artikkelit
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Vertaisarvioimattomat kirjan tai muun kokoomateoksen osat, ks. tarkempi määrittely luokka B2
- Artikkelit ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineistot (luokka D2)

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (Conference proceedings)
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (Unrefereed journal articles)
- Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä. Artikkelien lisäksi luokkaan kuuluvat lyhyet tutkimusselostukset (case report)
tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirjaarvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (comment, letter) ja kommentit tieteellisissä aikauslehdissä
- Aikakausilehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Vertaisarvioimattomat artikkelit
- Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit
- Pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot, kommentit, jne. tieteellisissä aikakauslehdissä
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (Book section)
- Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa, joissa mahdollisesti on toimituskunta, mutta artikkelia ei ole vertaisarvioitu
- Kirjan julkaisija tieteellinen kustantaja (ks. määritelmä sivulla 20)
- Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa
- Tutkimuslaitosten kustantamissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
- Valtion virastojen kustantamissa kirjoissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineistot (luokka D2)
- Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
- Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
- Lyhyet esipuheet tai johdannot

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa (Unrefereed conference proceedings)
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä
- Ammattilehdillä tarkoitetaan lehtiä, joiden pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Usein kotimaisia lehtiä.
- Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen
- Aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä
- Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
- Katsausartikkelit (luokka A2)
- Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
- Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
- Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit (luokka E1)

D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, oppikirja-aineisto, taikka ensyklopediatekstit
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
- Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset suurille yleisölle suunnatuissa julkaisuissa
- Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön
Luokkaan sisältyvät mm.:
- Julkaistut yleistajuiset artikkelit yleisesti saatavilla olevissa suurelle yleisölle suunnatuissa
sanomalehdissä tai aikakauslehdissä.
Luokkaan eivät yleisesti ottaen sisälly:
- Artikkelit ammattilehdissä (luokka D1)
- Lyhyet kommentit tai yleisönosastokirjeet
- Artikkelit jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä

E2 Yleistajuinen monografia
- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

G Opinnäytteet

- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

H Patentit ja keksintöilmoitukset

- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

- ei käytössä ARTIVA-lomakkeella.


 • No labels