Tehtävä:

 • Kansainvälisen standardin ISO 8601 kirjastoja, arkistoja ja museoita (ja mahdollisesti myös laajemmin) palvelevan soveltamisprofiilin laatiminen.
 • Tavoitteena kuvailun yhdenmukaistaminen ja standardoiminen tiedonhaun katteen ja tarkkuuden varmistamiseksi.
 • Tehtävä on toimeksianto Digime-verkoston Tietoarkkitehtuuriryhmältä maaliskuussa 2019.

Kokousajat:

 • Ensimmäisen vaiheen kokoukset: 2.9.2019 ja 9.9.2019 klo 12.30-15.30

Kokouspaikka:

Osallistujat:

 • Kaikki halukkaat Digime-verkostosta (lähetetty sähköpostikutsu 13.5.2019)
 • Keskeiset asiantuntijat KAM-sektoreilta

Aineisto:

 • ISO 8601 -standardin PDF-versio (maksullinen, osallistujaorganisaatiot hankkivat sen itse)
 • Työryhmään osallistuvat tutustuvat standardiin ennen syyskuun kokouksia.

Toimenpiteet:

 • KAM-sektoreiden nykyisten käytänteiden läpikäynti suhteessa ISO-standardiin: erityisesti erot ja haasteet
  • Arkistot ja museot järjestävät mahdollisesti kyselyn sektoreillaan
 • Syksyn kokouksissa:
  • Kirjastojen RDA-pohjaiset ratkaisuehdotukset (Marja-Liisa, Ulla ja Juha) valmistellaan syyskuun kokouksiin
  • Syyskuun kokouksissa sovitetaan kirjastojen ehdotukset museoiden ja arkistojen näkökulmiin
 • Ajanilmausten muutoksen vaikutus hakujärjestelmiin huomioitava:
  • X-merkin pohjalta muodostuu aikavälihaku Finnassa: esim. 199X on haku vuosilla 1990-1999
  • Merkeillä %, ? ja ~ haku kohdistuu vain ko. vuoteen: esim. 1999? on haku vuodella 1999
 • Huomioitava myös vaikutus datan avaamiseen
 • KAM-kuvailuryhmä esittelee DIGIME-Tietoarkkitehtuuri-ryhmälle ehdotuksen työohjeeksi tammikuun kokouksessa 2020

Tavoiteaikataulu

 • Ehdotus käytännön KAM-työohjeeksi valmiina 2019 lopussa: DL määrittyy AHAAn Finnan käyttöottoaikataulusta: Finna-ihminen kutsutaan kokouksiin mukaan
 • Digime-Tietoarkkitehtuuriryhmän hyväksymä työohje valmiina tammikuun 2020 kokoukseen


Työohje KAM-sektoreille


Eteneminen

 • Tehty linjausehdotukset ISO-standardin tasoille
 • Listattu ja linjattu MARC-formaatin ajanmäärekentät
 • Juha Hakalan alustus kokoukseen 2.9.2019
 • Sovitaan ajanmäärelinjauksista KAM-sektoreiden kesken 2019
  • MUSEOIDEN ALUSTAVAT KOMMENTIT
  • ARKISTOJEN ALUSTAVAT KOMMENTIT
  • Keskustelllaan aikailmausyhtenäistämisestä Kansalliskirjaston elementtikohtaisen listauksen pohjalta: katsottava myös arkistojen ja museoiden alustavat kommentit
  • Katsotaan elementit ensin ideaalisessa tilanteessa tuotannossa ja peilataan sitä Finnan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin
  • Mennäänkö elementtitason määrittelyyn kuvailussa vai annetaanko merkintään väljyyttä ja pyydetään Finnalta tai muilta näyttöjärjestelmiltä yhtenäistämistä?
  • Tehdään, jos mahdollista, entiteetti tai entiteettiryhmäisiä yleisiä linjauksia, esim. toimijoita koskevat aikalinjaukset
  • Eritellään, mitkä linjaukset koskevat kaikkia sektoreita, mitkä 1 tai 2 sektoria: tarvittaessa eritellään vielä formaatti- ja/tai järjestelmäkohtaiset linjaukset
  • Antaisiko aikaontologia joustoa merkintään: kaikki variaatiot (ml. ISO-standardin muoto) ilmaistaan aikaontologiassa, jolloin aika voidaan merkitä joustavammin eri elementteihin?
  • Ainakin epämääräisistä aikailmauksista ja aikarooleista olisi hyvä päättää syyskuun keskusteluissa
  • Keskitytään tässä vaiheessa vain kuvailevan metatiedon elementteihin, ei hallinnolliseen metatietoon?
  • Otetaanko kantaa siirtoformaateissa käytettäviin muotoihin tässä yhteydessä?
 • Tarkastetaan elementtikohtainen taulukko suhteessa jo tehtyihin tasokohtaisiin linjauksiin KAM-kuvailuryhmän kokouksessa
 • Tehdään selkeäsanainen dokumentti linjausten pohjalta:
  • Kukin sektori hoitaa oman osuutensa dokumentin kirjoittamisesta google docsiin.
  • Kirjasto kirjoittaa: vuodenaika, vuosiluku
  • Arkisto kirjoittaa: aikaväli, päivämäärä
  • Museot kirjoittaa: kellonaika

ISO-standardin 8601 tasot:

 • Alempi taso sisältyy ylempään tasoon, esim. level 0 sisältyy myös level 1:een.
 • ISO-standardin 2. osan (extensions) liitteessä A määritellyt tasot vastaavat ISO-standardin extended-tasoa. HUOM! ISO-standardin basic-tason ominaisuuksia ei ole huomioitu. 
 • Vuosiluvun merkitseminen:
  • Level 0: Vuosiluku merkitään VVVV, esim. 1984
  • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) vuosiluvuissa käytetään merkkiä X, esim. 198X tai 19XX
  • Level 1: Epävarma (uncertain) vuosiluku ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984?
  • Level 1: Noin (approximate) vuosi merkitään tildellä, esim. 1984~
  • Level 1: Epävarma noin (uncertain approximate) vuosi merkitään %-merkillä, esim. 1984%
  • Level 1: Ennen ajanlaskun alkua olevat vuodet merkitään miinusmerkillä, esim. -1983 (=1984 eaa.)
  • Level 1: Vuosiluvut, joissa on enemmän kuin neljä numeroa, käytetään kirjainta Y, esim. Y19840 (=vuosi 19840)  tai Y-19839 (= 19840 eaa.)
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • KAM-linjaus:
   • Noudatetaan tasoa 1 muuten, mutta MARC 21 -formaatin kiinteämittaisessa kentässä määrittelemättömissä vuosiluvuissa käytetään merkkiä "u".
  • Perustelut linjaukselle:
   • Arkistolla käytössä jo nämä muodot. Arkistot merkitsevät vuosiluvun aikavälinä.
   • Museoilla sekä aikavälejä että yksittäisiä vuosilukuja.
   • On pyrittävä mahdollisimman eksakteihin lukuihin myös määrittelemättömissä ja epävarmoissa aikailmauksissa mahdollisuuksien mukaan: XX-merkin pyritään välttämään ja sen sijaan merkitään arvioitu aikaväli.
  • Rajoitukset noudattamisessa:
   • Kirjaston ja arkiston tallenusformaatissa ei voida tallentaa X-merkkiä kaikkiin aikakenttiin vaan käytetään u-merkkiä (tähän pyritään vaikuttamaan kansainvälisesti)
   • Vain osa museoiden järjestelmistä tukee näitä merkintätapoja.
   • Kuvailijoita varten tarvitaan myös ihmisluettava muoto (arkistojen ja museoiden kuvailijan käyttöliittymät hoitavat asian).
  • Vaikutus tiedonhakuun Finnassa ja avattuun dataan:
   • Siirtoformaatissa täytyy määritellä käytettyjen sanallisten ilmaisujen vastaavuus ISO-standardin määrityksiin, josta konvertoidaan haluttu ilmaus asiakkaalle 
   • Finna tarvitsee myös ihmisluettavan muodon, mutta haku pohjaa vain koneluettavaan ISO-standardin muotoon.
   • Finnassa on tuettava sekä "u" että "X" -merkkejä.
 • Vuodenajan merkitseminen:
  • Level 1: Vuodenaika merkitään koodeilla 21 (kevät), 22 (kesä), 23 (syksy) ja 24 (talvi), esim. 1984-22 (=kesä 1984)
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • KAM-linjaus:
   • Noudatetaan tasoa 1.
  • Perustelut linjaukselle:
   • Kirjastojen varastotiedoissa merkitään vuodenaika ISO-standardin muodossa.
   • Museoilla vuodenaikoja on tallennettu vapaatekstinä. Pyritään vaikuttamaan tästä eteenpäin ISO-standardin muotojen tallentamiseen dataan.
   • Arkistoilla ei tarvetta vuodenaikojen merkitsemiseen.
 • Päivämäärän merkitseminen:
  • Level 0: Päivämäärä merkitään VVVV-KK-PP, esim. 1984-12-24 tai 1984-12
  • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) päivämäärissä käytetään merkkiä X, esim. 1984-12-XX tai 1984-12-2X tai 1984-1X tai 1984-XX-XX
  • Level 1: Epävarma (uncertain) päivämäärä ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984-12-24? tai 1984-12?
  • Level 1: Noin (approximate) päivämäärä merkitään tildellä, esim. 1984-12-24~ tai 1984-12~
  • Level 1: Epävarma noin (uncertain approximate) päivämäärä merkitään %-merkillä, esim.  1984-12-24% tai 1984-12%
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • KAM-linjaus:
   • Noudatetaan tasoa 1.
  • Perustelut linjaukselle:
   • Museoilla määrittelemättömät päivämäärät merkitään vapaamuotoisena tekstinä. Epävarmat ja noin ilmaukset ovat käytössä.
   • Kirjastojen MARC 21 -formaatissa voidaan noudattaa sekä basic-muotoa VVVVKKPP että tasoa 1 (esim. kentässä 046, jossa voidaan käyttää myös muita standardeja). Vapaamuotoisissa varastotiedoissa päivämäärä merkitään tason 0 mukaan.
   • Arkistoilla käytössä määrittelemättömät ja epävarmat ilmaukset.
 • Kellonajan merkitseminen:
  • Level 0: Paikallinen kellonaika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SS, esim. 1984-12-24T16:15:01
  • Level 0: GMT-aika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SSZ, esim. 1984-12-24T16:15:01Z
  • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH, esim. 1984-12-24T16:15:01-04 (= kellonaika 4 tuntia jäljessä GMT-ajasta)
  • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa ja minuuteissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH:MM, esim. 1984-12-24T16:15:01-04:30 (= kellonaika 4 tuntia 30 minuuttia jäljessä GMT-ajasta)
  • KAM-linjaus:
   • Noudatetaan tasoa 0 paikallisen kellonajan merkitsemisen suhteen. Jätetään aikavyöhykeilmaukset pois.
  • Perustelut linjaukselle:
   • Kirjastoissa kellonaikaa ei merkitä käsin vaan tuotetaan koneellisesti. Koneellisesti tuotettu kellonaika ei noudata nyt standardia, mutta pyritään muuttamaan kansainvälisesti MARC 21 -formaatia standardin mukaiseksi. 
   • Museoissa on kellonaika merkitty vapaamuotoisena tekstinä (mm. tapahtumisen dokutoinnissa tai kuva-aineistossa) tai automaattisesti koneen tuottamana.
   • Arkistoissa ei merkitä kellonaikoja kuvailevaan metatietoon, mutta kylläkin PAS-metatietoon.
 • Aikavälin (interval) merkitseminen:
  • Level 0: Aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/VVVV-KK-PP, esim. 1984/2019 tai 1984-12/2019-06 tai 1984-12-24/2019-06-21 tai 1984-12-24/2019
  • Level 1: Lopusta avoin aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/.., esim. 1984/.. tai 1984-12/.. tai 1984-12-24/..
  • Level 1: Alusta avoin aikaväli merkitään ../VVVV-KK-PP, esim. ../1984 tai ../1984-12 tai ../1984-12-24
  • Level 1: Lopusta tuntematon aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/, esim. 1984/ tai 1984-12/ tai 1984-12-24/
  • Level 1: Alusta tuntematon aikaväli merkitään /VVVV-KK-PP, esim. /1984 tai /1984-12 tai /1984-12-24
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
   • A.6.5 set representation -asioiden käyttö
  • KAM-linjaus: 
   • Ei yhteistä linjausta.
  • Perustelut linjaukselle:
   • Esimerkeistä tasolta 1 puuttuu merkkien ?, X tms. sisällyttäminen aikaväleihin.
   • Useamman aikavälin merkitseminen on haasteellista.
   • Kirjastoissa aikavälin alku- ja loppuvuodet merkitään eri kenttiin tai aikavälin sisällyttäminen ihmisluettavassa muodossa, esim. auktorisoituihin hakutietoihin, hoidetaan yhdysmerkillä, ei standardin kauttaviivalla.
   • Museoilla pyrkivät aina määrittelemään aikavälin alku- ja loppuajankohdat. Museot pyrkivät vaikuttamaan järjestelmäntoimittajaan, jotta aikaväli merkittäisiin tulevaisuudessa standardin muodossa.
   • Arkistot käyttävät aikavälin merkitsemistä jo. Pyritään jatkossa tason 2 mukaisen useamman aikavälin ominaisuuksien merkitsemiseen.


Linjausehdotukset KAM-sektorien yhteisiin ajanmääre-elementteihin


Elementin nimi (useimmiten RDA-standardista)Elementin RDA-entiteettiLinjaus ajanmääreen merkitsemisestäOlosuhteet jotka vaikuttavat linjauksen soveltamiseenMuuta huomioitavaa

subject timespan

Teos


Kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ehdottanut aikamääreitä identifioivan (ja kuvailevan) aikaontologian perustamista, joka pohjaa ihmisluettaviin aikailmauksiin. Pohdittu termien URNien pohjautumista ISO-standardin määrityksiin sekä ISO-standardin mukaisen muodon sisällyttämistä aikaontologiaan. Tuodaan asia KAM-käsittelyyn, kun kirjastot ovat päässeet asiassa yhteisymmärrykseen

RDA-soveltamisprofiili ajanjaksosta

beginningAjanjakso

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


Kirjastoissa linjausta noudatetaan kiinteämittaisissa kentissä. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakson alku ja loppu tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
endingAjanjaksoNoudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.Kirjastoissa linjausta noudatetaan kiinteämittaisissa kentissä. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakson alku ja loppu tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
date of birthHenkilö

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

date of deathHenkilö

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

date of establishmentYhteisö

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

date of terminationYhteisö

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

period of activity of corporate bodyYhteisö

 Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

period of activity of personHenkilö

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

period of activity of familySuku

Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.


MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.
VVVV-KK-PP $2 edtf

date of conference

tai

tapahtuman aika (arkistoissa ja museoissa)

YhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.

MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.

VVVV-KK-PP $2 edtf

date of usageNomenNoudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tallennuksen tasoa 1.

MARC-kentässä 046 erityispiirteenä osakenttä $2 johon voidaan merkitä muu standardi, esim.

VVVV-KK-PP $2 edtf

related timespan of placeplace

mietitään paikkatietomallin päättämisen jälkeen


 • No labels