Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumea) raportti vuodesta 2022

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän tehtävä on kehittää Melindassa tapahtuvaa kuvailua, laatia kuvailuohjeita ja ylläpitää niitä. Samalla työryhmä toimi neuvonta- ja keskustelufoorumina kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. Kumean toimiala on laaja ja monitahoinen, joten yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa on tärkeää.

Kumea-työryhmän toimenkuva

 • Metatiedon eri osa-alueiden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
 • Eri tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen ja kirjastojärjestelmien kehittämiseen osallistuminen
 • Käytännön kuvailun kansallinen ohjeistus, erityisesti Melinda-metatietovarannon näkökulmasta:
  • RDA-kuvailuohjeet
  • MARC 21 -formaatin soveltaminen Melinda-kuvailussa
  • Kirjastojen luettelointijärjestelmiin liittyvät määritykset
  • Melinda-tietokannan kirjastojärjestelmän luettelointiohjelman kehittäminen 
 • Kuvailuprosessien kehittäminen
  • Metatiedon tasainen laatu, vaihdettavuus ja yhteentoimivuus taustajärjestelmästä riippumatta
  • Automatisointi/puoliautomatisointi
 • Kuvailun koulutustarpeiden kartoitus, koulutusten suunnittelu ja toteutus.

Työryhmän jäsenet 2022

 • Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek)
 • Martin Engberg (Kansalliskirjasto) 
 • Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) (puheenjohtaja)
 • Henriikka Kokki (Celia)
 • Sirpa Koskinen-Ritanen (Varastokirjasto)  
 • Minna Kantanen (Kansalliskirjasto) 
 • Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto)  
 • Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto)
 • Silja Saarikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto) 08/2022 saakka Anne Holapan sijaisena
 • Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto)
 • Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto)
 • Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Anne Holappa (HUMAK) 

Lisäksi kutsuttuina asiantuntijajäseninä Minttu Hurme (Kansalliskirjasto/Melinda-palvelu), Serafia Kari (Kansalliskirjasto/Finna-palvelut), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto/Melinda-palvelu), Katri Riiheläinen (Kirjastopalvelu), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto/Kansallisbibliografiapalvelut, sihteeri).

AV-aineistotyöryhmä

Ryhmän kokoonpano: Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Mari Pitkänen tai Tuuli Äärilä (Kirjastopalvelu)

Ryhmä

 • vastaa videotallenteita, pelejä ja äänikirjoja koskeviin kuvailukysymyksiin
 • valmistelee tarvittaessa uusia linjauksia Kumean kokoukseen
 • ylläpitää aineistojen ohjeita Kumean sivuilla

Ryhmä kokoontuu ad hoc -periaatteella, silloin kun kysymyksiä nousee esiin.
Ryhmän tavoitat Kumean sähköpostiosoitteella [email protected] 

Viestintä/tiedotus

Viestintäkanavina kirjastoverkon kanssa ovat sähköpostilista [email protected] Melinda-kuvailijoille ja [email protected] kaikille kirjastojen kuvailua tekeville ja siitä kiinnostuneille. Kumean kokousten julkistetut pöytäkirjat ovat luettavissa työryhmän Kiwi-sivuilla. Ryhmän sisäistä viestintää varten käytetään työryhmän omaa sähköpostilistaa: [email protected], jonne myös Kumealle suunnatut kuvailukysymykset voi lähettää. Kumean kautta on myös tullut aiheita Melindan Talonmiehen tuokio -webinaareihin.

Kuvailuohjeistus siirrettiin vuoden 2022 alussa kuvailuryhmien yhteiselle ohjesivustolle.

Työryhmän toiminta vuonna 2022

Kumea-työryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana kaikkiaan kaksikymmentä (20) kertaa, kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Kiwi-sivulla Kokoukset 2022. Kokoukset olivat pääasiassa etäkokouksia, koko päivän lähikokouksia oli kolme. Näiden kokousten lisäksi työryhmän jäsenet valmistelivat eri kokoonpanoilla ohjeistuksia ja kokousasioita pienryhmissä, jotka kokoontuivat tarpeen mukaan.

RDA-kuvailun ohjeistaminen kirjastoille ja MARC 21 -formaatin sovellusoppaan RDA-sovellusohje (Kumea), aineistokohtaisten työohjeiden ja muiden ohjeiden ylläpito ovat Kumean päätehtäviä.

Kokousasiat ja toimintasuunnitelman mukaiset toteutuneet asiat 2022  

Kokouksissa on käsitelty RDA-linjauksia ja käytännönläheisiä kuvailukysymyksiä.

 • RDA-kuvailun ohjeistaminen
 • RDA-linjausten läpikäynti ja kommentointi yhteistyössä Kuvailusääntöpalvelun ja muiden kuvailuryhmien kanssa 
 • Käytännön kuvailuohjeiden jatkuva päivittäminen (RDA-sovellusohje (Kumea) ja aineistokohtaiset työohjeet)
 • Kirjastoista tulleisiin käytännön kuvailukysymyksiin vastaaminen ja esimerkkien tarkastaminen RDA-kuvailun näkökulmasta 
 • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
 • MARC21-formaatin ja RDA-kuvailusääntöjen mukaisen metadatan ja Finna-toiminnallisuuksien yhteentoimivuuden seuranta
 • Kiinnostavista kokouksista ja koulutuksista tiedottaminen kuvailijoille

Vuoden 2022 lopussa päätettiin muuttaa Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä -nimen lyhenne muodosta KUMEA muotoon Kumea.

Koulutukset ja tapahtumat

 • Kuvailuyhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen: Kuvailun tiedotuspäivä 10.5.2022, Kuvailun asiantuntijaryhmien työpajat etänä 22.3.2022 ja 22.11.2022
 • Talonmiehen tuokioissa pidettiin lyhyempiä tietoiskuja

Toimintasuunnitelma 2023

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmällä on hyvin laaja ja monitahoinen toimiala. Yhteistyö eri ryhmien ja asiantuntijatahojen kanssa on edelleen tärkeää.

 • Metatietovaranto Melindan kuvailun laadun kehittäminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen 
  • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
  • Erilaisten kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen 
  • Eri kirjastojärjestelmiin liittyvät kuvailuasiat, erityisesti Melindan näkökulmasta
  • Kuvailuyhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen 
 • RDA-kuvailuohjeet ja linjaukset 
  • Uuden RDAn kuvailuohjeet (Official Toolkit)
  • Uuden RDAn mukaisten ohjeiden päivittäminen RDA-sovellusohjeeseen 
 • Pienryhmissä valmisteltavat ohjeistukset ja linjaukset
  • Käyttöoikeuksien metatieto
  • Metatietosanaston termien tarkastaminen 
   • ISBD-termien poistaminen ja uuden RDAn termien lisääminen
  • Symbolien merkitseminen kuvailussa
 • MARC21-formaatin ja RDA-kuvailusääntöjen mukaisen metadatan ja Finna-toiminnallisuuksien yhteentoimivuuden seuranta
  • sarja-aineiston näkyminen Finnassa
  • musiikkiaineisto Finnassa
 • Metadatan tietomallien, kuvailusääntöjen ja erilaisten aineistojen kuvailun kansainvälisen kehityksen seuraaminen
  • BIBFRAME ja muut uudet formaatit
  • Pitkäaikaissäilytys (PAS) ja kuvailu
  • Tutkimusdatan kuvailu
  • Melindan taustajärjestelmän uudistamisprosessi
  • Linkitetty kirjastodata • No labels