Beskrivning av tjänsten

Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe. Biblioteken beskriver sina material i en gemensam metadataresurs, där man även kan utnyttja uppgifterna. Genom att koncentrera uppgifterna till ett ställe sparar man arbete och kostnader vid biblioteken och kan man även erbjuda kunderna bättre service.

I regel innehåller Melinda de medverkande bibliotekens samtliga material. Lärdomsprov och elektroniska materialpaket har biblioteken beskrivit enligt egen praxis och licensvillkor.

Melindas verksamhetsmodell är systemoberoende. Detta innebär att tjänsten har samma mål och uppgifter oberoende av i vilket system den fungerar. Utveckling av den tekniska plattformen påverkar inte Melindas verksamhetsmodell.

Numera fungerar tjänsten och den därtill hörande samkatalogen i bibliotekssystemet Aleph. Bibliotekskunder kan söka uppgifter direkt i Melinda.

Tjänsten utvidgas stegvis

Melinda har sitt ursprung i Linda, samkatalogen för universitets- och sambiblioteken samt vissa specialbibliotek. Utöver bibliotekens referensdata ingår Finlands nationalbibliografi i Melinda. I och med projektet för en nationell metadataresurs kom yrkeshögskolebiblioteken med 2012–2014 och de första allmänna biblioteken 2015. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för de finländska biblioteken. Avsikten är att ett verk eller material ska beskrivas endast en gång i Finland i den nationella metadataresursen, vilket minskar mängden dubbelt arbete.

Tjänsten utvecklas och utvidgas inom ramen för projektet för en nationell metadataresurs.

Tjänsten har sin bakgrund i en samkatalog

Melinda och dess föregångare, samkatalogen LINDA, är den äldsta tjänsten bland Nationalbibliotekets nättjänster som erbjuds till biblioteksnätverket. Den bygger på den automatiserade katalogisering som de vetenskapliga bibliotekens ADB-enhet (TKAY) inledde på 1970-talet. TKAY var ett projekt som genomfördes av undervisningsministeriet från 1970-talet fram till början av 1990-talet. År 1993 flyttades enheten till Nationalbiblioteket, dåvarande Helsingfors universitetsbibliotek. Åren 1993–1994 öppnades LINDA för informationssökning via nätet.

Samkatalogen har från första början fungerat som

  • källa för kopiering av katalogposter,
  • sökdatabas för kunder,
  • lokaliseringsverktyg för fjärrlåneverksamheten.
  • No labels