Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konversio-ohjelman virheraportit tulevat olemaan todennäköisesti seuraavassa muodossa, jossa kustakin konversiovirheen tuottaneesta kentästä tuotetaan rivi

virhekoodivirheen aiheuttanut termitietueen tunnistevirheen aiheuttanut kenttä kokonaisuudessaan MARC21 muodossa

 

kts. Bibiliografisten tietueiden konversiosäännöt YSAsta ja Allärsistä YSOon