Aika: 19.11.2019 klo 10-15

Paikka: Kansalliskirjasto, Auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs.


10-12 Yleisten asioiden aamupäivä / fasilitaattorina Nina Hyvönen

 Päätöksentekoprosessin (päätetty tiedonhallinnan ohjausryhmässä 28.11.2018, ks. diat) testaus, esimerkkinä aikaontologia / Nina Hyvönen

Päätöksentekoprosessissa pyritään kuvailun asiantuntijaryhmien väliseen konsensukseen. Jos ryhmien välillä ei päästä yhteisymmärrykseen, tuodaan asiat kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiskokoukseen. Jos tällöinkään ei saavuteta yhteisymmärrystä, ratkaistaan asiat viime kädessä kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokouksessa.

Keskusteltiin mahdollisesta aikaontologiasta. Asiantuntijaryhmät pohtivat tahoillaan aikaontologian perustamisen tarpeellisuutta ja sen mahdollista laajuutta. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä esittää esimerkkitapauksen aikaontologia-termistä Fintolle. Kansalliskirjasto selvittää Finnan näkemystä aikaontologian suhteen. Kuvailuryhmät päättävät aikaontologian toteuttamisesta viimeistään keväällä 2020.

Ajanmääritteen (ISO 8601) käyttöä on määritelty KAM-yhteistyönä. KAM-sektorin käytännöt koneluettavan datan suhteen eivät vaikuta kirjastojen käytäntöihin.

 • Viestinnän kehittäminen ja ryhmien välisen yhteistyön lisääminen, mm. viestintäfoorumi / Nina Hyvönen

  Viestintäfoorumi, https://foorumi.kiwi.fi/c/kuvailuryhmat

  Kuvailun asiantuntijaryhmien yhteisen keskustelufoorumin käyttöä halutaan edistää. Toistaiseksi keskustelufoorumi on vain ryhmien jäsenten käytössä. Foorumille pääsee kirjautumaan samoilla tunnuksilla kuin Kiwi-palveluun: korkeakoulukirjastoissa työskentelevät omilla tunnuksillaan. Muilla sektoreilla työskentelevät voivat pyytää itselleen tunnukset osoitteesta kk-it-tukipalvelut@helsinki.fi.

 • Linkki kirjastojen, arkistojen ja museoiden KAM-kuvailuryhmään / Marja-Liisa Seppälä

  KAM-kuvailuryhmän toimintasuunnitelma ja tiekartta kertovat toiminnan painopisteistä. KAM-ryhmä työstää nyt syksyllä linjauksia ajanjaksosta ja ISO-standardin 8601 käytöstä. Keväällä ryhmä jatkaa paikan ja toimijoiden kuvailuun liittyvää määrittelyä. Ryhmä on erityisen tärkeä Finnan kehittämisen kannalta.

 • SLM-sanaston työryhmän kokoonpano ja linjaukset / Tarja Turunen

  Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto –työryhmä on Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen pienryhmä. Ryhmään toivotaan edustajaa Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmästä. Lisäksi SLM-työhön osallistetaan yksi siskulainen lisää siten, että jäsenyys pienryhmässä on kiertävä Siskun jäsenten keskuudessa. Ryhmät valitsevat jäsenet keskuudestaan.

 Kuvailun sujuvoittaminen / Nina Hyvönen

 • Ohjeiden yhteismitallisuus / Jaakko Tuohiniemi
 • Kuvailun työohjeiden kokoomasivu + linkit sivulla / Marja-Liisa Seppälä

  Tällä hetkellä useissa paikoissa hajallaan olevat kuvailuohjeet on koottu linkeiksi Kuvailijan ohjeet –kokoomasivulle (kts. linkki yllä). Eri ohjeisiin voi lisätä linkitystä ohjeiden välillä soveltuvin osin.

 RDA-linjaus- ja -ohjeistusprosessi / Marja-Liisa Seppälä

Kuvailuryhmät käyvät läpi linjauksia uuteen RDA:han kevään 2020 kuluessa sovitun työnjaon mukaan. Linjauksia voitaneen käsitellä yhteisesti syksyn 2020 yhteiskokouksessa. Linjaukset julkaistaan viimeistään vuoden 2020 lopussa.

Nykyiset RDA-linjaukset päästään kohdistamaan uuteen RDA-tekstiin vasta käännöstyön valmistuttua huhti-elokuussa 2020.

Linjauksia työstettäessä on katsottava myös nykyisiä RDA-linjauksia sekä nykyisiin linjauksiin tehtyjä linjausmuutoksia ristiriitaisuuksien välttämiseksi.


13-15 Konkreettisten kuvailuasioiden iltapäivä / fasilitaattorina Katerina Sornova

Keskustelu MARC 21:n kenttien käyttö (asian alustus viestintäforumissa)

Viestintäfoorumi: https://foorumi.kiwi.fi/c/kuvailuryhmat

 • 385- ja 386-kenttien käyttö musiikissa ja muissa aineistoissa / Jaakko Tuohiniemi
 • Metatietosanastotiimi pohtii kohderyhmien jaottelua ja sitä, saadaanko YSO-termejä mahdollisesti täydentämään Metatietosanastoa.

   
 • 651- ja 610-kenttien käyttö / Outi Hintikka

  Keskusteltiin paikannimien ja hallinnollisten alueiden nimien erillisyydestä ja käytöstä MARC:n 610- ja 651-kentissä.

 • Translitterointi / Katerina Sornova

Tulevaisuuden auktoriteettityössä on oltava mahdollisuus huomioida nimien erikieliset versiot ja translitterointitavat ainakin varianttiniminä. Mahdollisesti tulevassa nimitietopalvelussa tämän on tarkoitus toteutua siten, että kaikki nimenmuodot esiintyvät saman tunnisteen alla.

 • Bibliografinen translitterointi - tulevaisuuden haasteet  (diat) / Katja Hyvärinen, KUMEA 

Cyrillux-translitterointiohjelman laajentamista muille kuin slaavilaisille kielille toivotaan.

Talonmiehen tuokiossa voisi käsitellä translitterointia.

Translitteroijille järjestäytynyttä yhteydenpitoa ja kansallista yhteistyötä. • No labels