You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 32 Next »

Syksyn 2017 työpaja

Aika: 26.9.2017 klo 12-16

Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio

Aihe: Kuvailun keventäminen

Osallistujat: Kuvailuryhmien jäsenet

 

Kuvailustandardiryhmän alustus (30 min)

KUMEAn, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän, Luumun (+ MusaMelindan) puheenvuorot (15 min/ryhmä)

 • Mitä keventäminen tarkoittaa käytännössä, miten päällekkäisyyksiä voidaan vähentää? 
 • Asiasanastojen käyttö ja keventäminen sekä sisällönkuvailuohje ja tasojen määrittely (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja Finto-verkosto)
 • Finna-näkökulma keventämiseen (Kumea ja Finna-tiimi)

Kahvi

 • Teostietueiden tekemisen aloittamisen mahdollisuus mm. järjestelmä- ja formaattinäkökulmista (Luumu)
 • Viestintäsuunnitelma kuvailun keventämisestä

 

Jatkoeteneminen:

 • "Projektin" nimen muuttaminen → Kuvailun sujuvoittaminen
 • Tasojen vähentäminen kahteen
 • Huomioitava myös kirjastosektorikohtaisia keventämislinjauksia 
 • Huomioitava Finna-vaikutukset keventämisessä: keventämisen seuraukset saatava huomioimaan myös Finnassa: aikataulutus tärkeää
 • Keventämisprosessissa huomioitava myös konversiot eri tietokannoissa: aikataulutus tärkeää
 • Rakenteistettu metatieto ei kevennä, mutta tuottaa parempia hakutuloksia
 • Yritettävä karsia MARCin päällekkäisyyksiä, vanhat kerrostumat
 • Huomioitava myös kuvailuprosessiin (esim. sanastojen käytön ja ohjeistusten käytön) sujuvoittaminen: keventävät välineet, esim. automatisointi
 • Kuvailuryhmien kannanotto ja ehdotus etenemisestä teosten auktoriteettitietueiden teon aloittamisesta: yhteistyö Melinda-hankkeen kanssa
 • työryhmien yhteisten verkkotilaisuuksien järjestäminen: tammikuussa Kuvailustandardiryhmän linjauksista, toukokuussa lopputulemasta
 • Kaikkien ryhmien työpaja huhtikuussa 2018: tarkempi suunnitelma viestinnästä  

 

Muistiinpanoja: 

 • Ehdotetaan Kuvailun keventäminen -ilmauksen sijaan Kuvailun sujuvoittaminen -ilmausta tai Kuvailun tarkentaminen ilmausta
 • Riittäisikö 2 tasoa, 3 sijaan
 • Pakollisia elementtejä puolustettava tiedonhaun näkökulmasta, vaikka ne poistuisivatkin RDA:sta tulevaisuudessa
 • Kuvailustandardityötä on tarkennettava esim. kirjastosektorikohtaisiksi ja aineistotyyppikohtaisiksi linjauksiksi
 • Kuvailun keventämisen prosessia laajennettava koskemaan koko kuvailuprosessia, esim. ohjeiden toimivuuteen ja päällekkäisyyteen
 • Kuvailua ei voida kaikissa kohden keventää, sillä järjestelmät vaativat tiettyjä elementtejä kuvailuun
 • Linjaukset ohjaavia, ei suosituksia, sillä ei konekaan ymmärrä suosituksia tai harkintaa
 • Sisällönkuvailuryhmän näkökulma Kuvailun keventämiseen + keskustelua:
  • Kuvailun taso ei sisällönkuvailuun  vaikuta, sillä ei sisällönkuvailua minimitasolla, että tiedonhakija löytää aineiston
  • Sujuvoittaminen on prosessien, ohjeistusten ja sanastojen tehokkaampaa käyttöä 
  • Asterin sujuvoittaminen
  • Sanastojen kehittäminen: sanastojen päällekkäisyyttä koordinoitava
  • Sanastojen käyttöä ohjeistetaan sisku-työohjeessa 
 • Kumean näkökulma + keskustelua:
  • Pakolliset elementit tärkeitä tiedon kansainvälisen vaihdettavuuden kannalta → ei liikaa suomalaisia linjauksia
  • Keventämisessä huomioitava Finna: keventämisen olisi vaikutettava positiivisesti löydettävyyteen: aineistoon linkitettyyn tiedot myös tärkeitä
  • Miten Finnan tarpeet sopivat metatietolinjausten kanssa
  • Vaihtoehtoisten kohtien linjaukset olisi hyvä tehdä kuvailijaa varten
  • Kirjaston oman asiakaskunnan huomioiminen → yhteistietokannassa metatieto kumuloituu vaikka jokainen tekisi vain omasta näkökulmasta, jos perusmetatieto (yhteinen osuus) on kunnossa
  • RDA-kuvailussa merkitään samoja asioita eri funktioissa / eri entiteeteissä
  • Mikä on Melindassa riittävä? Yhteisesti tehtävä metatieto keventää yksittäisessä kirjastossa tehtävää kuvailua
  • Mikä on MARCin tasojen suhde uusiin tasoihin?
  • Linjauksissa on huomioitava myös muiden maiden linjaukset: poiminnassa ei lähetä täydentämään kuvailua.
 • Musiikkiryhmien näkökulma + keskustelua:
  •  RDA:n käyttöönotto raskauttanut kuvailua, mutta nyt voitaisiin rakenteistaa pidemmälle musiikin kuvailua ja näin karsia päällekkäistä työtä: uusien kenttiä käyttö, mutta vaatii takautuvia konversioita
  • Teosauktoriteetteihin merkittävät tiedot voisi jättää pois bib-tietueista
  • Kiinteämittaisten ja vaihtuvamittaisten kenttien päällekkäisyyden karsiminen: mitä MARC-formaatti ja eri järjestelmät edellyttävät tallennettavan?
  • Järjestelmät määrittelevät miten osakohteita kuvaillaan, mikä lisää päällekkäistä työtä → pohdintaa uudelle musiikkiryhmälle
  • Teostason kuvailu tai ainakin teosviittausten tekeminen olisi hyödyllistä aineistossa, erityisesti teoksen nimen muotojen hallinnoinnissa: Finna ei tue teosauktoriteettitietueita
  • Sisällönkuvailuryhmä on miettinyt teosviittauksia kohteena oleviin teoksiin ja esittää teosauktoriteettitietueiden tuottamista kansallisbibliografiaan takautuvasti
 • Teostietuekeskustelu:
  • Funktionaalisen kuvailun suuntaa meneminen edellyttäisi teosauktoriteettien käyttöönottoa
  • Teostietueiden takautuva konvertointi vaatii lisäresursointia mm. Melindassa 
  • Kuvailijan työ keventyisi mm. teosten ja ekspressioiden välisten suhteiden merkitsemisen osalta
  • Kaikkien kuvailijoiden pitäisi alkaa tehdä teosauktoriteettejä osana työprosessia
  • Miten Finna voisi hyödyntää teosauktoriteettitietueita? Finnassa vain 1 indeksi → auktoriteettitietokanta pitäisi olla kirjastojärjestelmän ulkopuolella
  • Järjestelmien kehittäminen siihen suuntaan, jotta keventäminen olisi mahdollista esim. aineistojen kuvailussa
  • Tarvitaanko kannanotto kuvailuryhmiltä?
  • Missä teostietueiden tekemisestä päätetään?
  • Mihin poimitaan ulkomaiset teostietueet?
  • RDA:n puhdas toteuttaminen ei onnistu MARC21-formaatissa ja nykyisissä järjestelmistä.
  • Teosauktoriteettitietueita voidaan alkaa kirjastoissa tekemään, jos olisi jokin paikka minne niitä voisi tallentaa 
  • Asian edistäjinä voisi olla Melinda-palvelun Asteri
 • No labels