Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anna Tuominen, Kansalliskirjasto, sihteeri


Viestintä

Ryhmä kokoontui puolipäiväisiin kaksituntisiin etäkokouksiin 15 kertaa vuonna 2022.

Kuvailuryhmien yhteisissä työpajoissa 13 23.4.2021, 28.9.2021 ja 303.2022 ja 22.11.2021 2022 ryhmä alusti ja kommentoi mm. seuraavia teemoja: ajanjaksojen kuvailu, tutkimusaineiston/datan kuvailu ja uudistuneen RDA:n mukaiset kuvailutasotkuvailun laatuun liittyvää keskustelua.

Ryhmä osalllistui Kuvailun tiedotuspäivän 18 10.35.2021 2022 toteutukseen alustamalla ja kommentoimalla kuvailua mm. RDA:n ja tutkimusaineiston/datan näkökulmista.Kirjastoverkkopäivien 2021 työpajassa Tutkimusdatan kuvailu, hallinnointi, organisointi ja niiden pulmat Kuvailustandardiryhmän edustajat alustivat aiheestaosallistumalla ohjelman laatimiseen ja keskusteluun mm. linkitetystä kirjastodatasta, kuvailun ohjauksesta ja kuvailun laadusta.


Tulokset

Ryhmän kokouksista suurin osa käytettiin uudistuvan RDA-kuvailustandardin linjausten laadintaan. Linjauksia tehtiin Ohjeistus-osioon (Guidance), Lähteet-osioon (Resources) sekä Ajanjakso-entiteettiin (Timespan). Lisäksi ryhmä teki alustavan esityksen muille kuvailun asiantuntijaryhmille uudistetuista kuvailutasoista sekä viimeisteli kommenttien pohjalta ryhmien yhteisen kuvailutasotaulukon. tarkennettujen ohjeistusten laatimiseen mm. teoksen auktorisoidulle hakutiedolle.

Ryhmä seurasi kiinteästi Kansalliskirjaston Linkitetetyn kirjastodata -projektin etemistä uuden tietomallin luomisessa sekä työryhmän Teos MARC 21 -formaatissa

Kuvailevan metatiedon standardien lisäksi ryhmä kartoitti tutkimusaineiston/datan kuvailuun liittyviä haasteita. Asian jatkokäsittely tapahtunee korkeakoulu- ja tiedekirjastojen kesken.

...