YSOn käsitteet on linkitetty Yhdysvaltain kongressin kirjaston ylläpitämän Library of Congress Subject Headingsin (LCSH) vastaaviin käsitteisiin aina silloin, kun soveltuva vastine on ollut saatavilla. Linkitysten tarkoituksena on rikastaa YSOn sisältöjä yhdistämällä ne ulkomaisten sanastoresurssien käsitteisiin ja näillä kuvailtuihin aineistoihin. Linkitykset auttavat tiedonhakijaa löytämään itselleen relevantteja aineisto tehokkaasti ja täsmällisesti. Lisäksi kopioluetteloinnissa päästään paremmin hyödyntämään tietokannoista löytyviä valmiita, LCSH:lla tehtyjä sisällönkuvailuja.

Vaikka YSO ja LCSH ovat molemmat kirjastoaineistojen sisällönkuvailuun tarkoitettuja sanastoja, ne eroavat toisistaan sekä sisältönsä että rakenteensa osalta. Erot selittyvät paljolti sillä, että sanastot ovat syntyneet erilaisten kieli- ja kulttuuripiirien tarpeista. Lisäksi molemmilla on oma historiansa ja sen myötä vakiintuneet käytännöt. Näistä eroavaisuuksista johtuen sanastot sisältävät erilaista käsitteistöä, eikä yksittäisten käsitteiden välille voida aina määrittää täydellistä vastaavuutta. Käsitteitä linkittäessä onkin syytä määritellä vaadittavan vastaavuuden taso, eli kuinka läheisiä käsitteiden täytyy olla, jotta ne voidaan linkittää toisiinsa. Ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti, mutta määriteltyjä linjauksia noudattaen, jotta ne säilyisivät mahdollisimman yhtenäisinä läpi koko ontologian.

 Linkityksissä käytetään closeMatch-, broadMatch- ja narrowMatch-suhteita. Niiden käyttö jakautuu seuraavasti: 

 • CloseMatch: käsitteet ovat lähes tai täysin toisiaan vastaavat tyypillisissä käyttökonteksteissa.

 • BroadMatch: YSO-käsite on linkitetty merkitykseltään laajempaan LCSH-käsitteeseen.

 • NarrowMatch: YSO-käsite on linkitetty merkitykseltään kapeampaan LCSH-käsitteeseen tai LCSH-vastine on subdivision-tyyppinen, eli käytettävissä ainoastaan osana ketjua varsinaisen pääsanan lisämääreenä.

Linkitysten tavoitteena ei ole löytää jokaiselle YSO-käsitteelle vastinetta LCSH:sta. NarrowMatch- ja broadMatch-suhteita käytetään vain silloin kun soveltuva vastine on tarkkuustasoltaan sellainen, että linkitys tuottaisi lisäarvoa tiedonhaun tai kopioluetteloinnin apuvälineenä. Jos lähin soveltuva vastine on merkitykseltään YSO-käsitettä huomattavan paljon laajempi/suppeampi, jää linkityksestä saatava hyöty kyseenalaiseksi (esim. YSO-käsiteellä kampaajat on broadMatch-suhde LCSH-käsitteeseen beauty operators, toisaalta YSO-käsite espoolaisuus on liian kaukana lähimmästä LCSH-vastineesta identity).

CloseMatch-suhdetta käytetään silloin, kun käsitteet ovat niin lähellä toisiaan, että sopisivat toistensa vastineiksi sisällönkuvailussa ilman, että palautettavat hakutulokset oleellisesti muuttuisivat. Vastaavuutta arvioitaessa tarkastellaan, mihin käsitteellä viitataan ja missä yhteyksissä sitä käytetään. Lisäksi on syytä pohtia, millaisia suhteita sillä on sanaston muihin käsitteisiin, ja millaisia ohjaustermejä ja käyttöhuomautuksia sille on annettu. Pelkkä termitason vastaavuus ei vielä riitä perusteeksi, sillä sama ilmaisu voi tarkoittaa eri asioita eri konteksteissa.

Esimerkkejä tehdyistä linkityksistä:

 closeMatch-linkitykset 

 1. Molemmista sanastoista löytyy toisiaan vastaavat käsitteet

 2. Käsitteet vastaavat toisiaan, mutta toisessa sanastossa käytetään yksikkö- ja toisessa monikkomuotoa.

 3. Käsitteet vastaavat toisiaan käsitetasolla, mutta eroavat termitasolla (eri termit prefLabelina).

 4. Käsitteiden välillä on merkitysero mutta ne on hyvin lähellä toisiaan (esim. kulttuurisidonnaiset käsitteet, joissa täydellisen vastaavuuden saavuttaminen on hyvin epätodennäköistä).

 5. Käsite on monitulkintainen tai sisältää erilaisia aspekteja, ja soveltuvia linkitysvastineita löytyy useita. Kyseessä ei kuitenkaan ole hierarkkinen merkitysero, ts. toinen käsite ei sisälly toiseen.YSO-käsite

YSO-käsite englanniksi

LCSH-vastine

Linkityssuhde

1

enemmistöt

majorities

majorities

closeMatch

2

energiateollisuus

energy industry

energy industries

closeMatch

3a

laboratoriovälineet

laboratory equipment

laboratories--equipment and supplies

closeMatch

3b

lakiehdotukset

government bills

bills, legislative

closeMatch

4

alkuopetus

elementary education

Note: Refers to the first two years of primary school education: the 1st and 2nd grades

education, primary

Note: Here are entered works on education limited to grades one through three or four.

closeMatch

5ahampaidenhoitodental hygiene

dental hygiene

teeth--care and hygiene

closeMatch

closeMatch

5bavaruuslennotspace flights

space flights

Note: Here are entered works giving accounts of events and experiences during specific manned space flights.

space flight

Note: Here are entered works on the physics and technical details of locomotion beyond the earth's atmosphere.

closeMatch


closeMatch

5c

esikoululaiset +

esikouluikäiset

preschool pupils +

preschool children (age group)

preschool children

closeMatch

closeMatch


Silloin kun linkitysvastineita löytyy useita, mutta ne ovat toistensa suoria ylä- ja alakäsitteitä, riittää yleensä, että linkitys tehdään vain ylimmälle tasolle.

  

BroadMatch- / narrowMatch-linkitykset 

 1. Toisen sanaston laajaa käsitettä vastaa toisessa sanastossa yksi tai useampi kapeampimerkityksinen käsite, ts. merkitysero on selkeästi hierarkkinen

 2. Toisessa sanastossa on yhden käsitteen eri käyttökontekstit omina käsitteinään.

 3. LCSH:n linkitysvastine on subdivision-tyyppinen, eli käytettävissä ainostaan osana ketjua.
     YSO-käsite

YSO-käsite englanniksi

LCSH-vastine

Linkityssuhde

1a

nostaminen +

kantaminen

[kaksi eri käsitettä]

lifting +

carrying

lifting and carrying

broadMatch

broadMatch

1b

saippuaoopperat

soap operas

radio soap operas +

television soap operas

narrowMatch

narrowMatch

2a

hysteria

hysteria

hysteria +

hysteria (social psychology)

narrowMatch

narrowMatch

2b

verismi

verismo

Verismo (Italian literature) +

Verismo (Opera)

narrowMatch

narrowMatch

2c
kambrikausi
Cambrian

Geology, Stratigraphic–Cambrian

Paleobotany--Cambrian

Paleoecology–Cambrian

Paleontology--Cambrian

narrowMatch

narrowMatch

narrowMatch

narrowMatch

3Historiahistory

history

history
Note: Use as a topical subdivision under names of countries, cities, etc., and individual corporate bodies, uniform titles of sacred works, and under classes of persons, ethnic groups, and topical headings.

closeMatch

narrowMatch


  

 Milloin linkitystä ei tehdä: 

 1. YSOn käsitteelle ei löydy tyhjentävää käännösvastinetta vaan se voi kääntyä käyttökontekstista riippuen usealla eri tavalla. Englanniksi eri merkitykset voivat olla hyvin kaukana toisistaan.

 2. Lähin soveltuva linkitysvastine on liian yleinen tai liian spesifi.

 3. Käsitteet vastaavat toisiaan vain ohjaustermien tasolla.

 4. LCSH:n vastine on auktorisoimaton termimuoto.
   

   YSO-käsite

YSO-käsite englanniksi

LCSH-vastine

Linkityssuhde

1

säännöstely

regulation (rationing)

regulation +

rationing

-

2

helsinkiläisyys

regional identity of Helsinki residents

identity (psychology)

-

3

kiintymys

affection

love, ohjaustermi affection

kindness,  ohjaustermi affection

friendship, ohjaustermi affection

-

4
a cappella -musiikki
a cappella

A cappella . .
NOTE: Reference record only; not a valid heading.

-

 


 

                    

 

 • No labels