Kuvailun sujuvoittaminen (keventäminen)

Kuvailustandardiryhmän RDA-pohjaiset kuvailun keventämisehdotukset          

Johdanto

Kuvailustandardiryhmä kävi vuoden 2017 aikana läpi RDA-kuvailusääntötekstin kuvailun keventämisen näkökulmasta. Ryhmä teki listan elementeistä, jotka on joko määritelty ydinelementeiksi RDA-tekstissä tai jotka suomalaiset kirjastot ovat linjanneet ydinelementeiksi. Ryhmä laati myös noin 50 kuvailua sujuvoittavaa linjausta tai linjauksen korjausta.

Kuvailustandardiryhmä pyytää muilta kuvailun kansallisilta ryhmiltä (Kumealta, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmältä ja musiikkiaineistoryhmältä) kommentteja näihin keventämisehdotuksiin (ydinelementtilistaan ja linjauksiin) HELMIKUUN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ .   Lisäksi ryhmät miettivät   kevään 2018 aikana, mitä muita kuvailuprosessia sujuvoittavia toimenpiteitä voitaisiin suositella. Kuvailun keventämistä/sujuvoittamista käsittelevä työpaja järjestettäneen kuvailun kansallisten ryhmien kesken keväällä 2018. Kuvailustandardiryhmä jatkaa kuvailun keventämistä keväällä 2018 laatimalla RDA-kuvailusäännöistä muille kuin kirjastoille (mm. julkaisualalle) soveltuvia kevytversioita.

Kuvailun sujuvoittamiseen vaikuttavat   myös kuvailutyön ulkopuolelta tulevat asiat, esimerkiksi erilaiset standardit ja tunnisteet. Kirjastojärjestelmien uusiminen toivottavasti modernisoi kuvailuvälineitä ja sujuvoittaa kuvailuprosessia, mutta ei poista tarvetta metatietolähtöiseen kuvailun kehittämiseen. Kuvailurakenteen mahdollinen muuttaminen (esim. teostietueiden teon aloittaminen kaikissa aineistotyypeissä) jo nykyisten tuotantovälineiden aikana vaikuttaa kuvailuprosessiin.   Työnjaon kehittäminen kirjastosektorin ulkopuolisten tahojen kanssa   (ns. kuvailun ekosysteemi) voi osaltaan   keventää kirjastoissa tehtävää kuvailutyötä.

Ydinelementit

Ydinelementtilistassa on 99 täyden tason,   94 välitason ja   67 perustason elementtiä.   Täyden tason elementit on merkitty vihreällä värikoodilla ja kursiivilla. Välitason elementit on merkitty keltaisella värikoodilla ja ilman tekstimuotoiluja. Perustason elementit on merkitty punaisella värikoodilla ja paksunnoksella.

Kaikkia elementtejä ei merkitä jokaiseen   kuvailuun, vaan   elementit valitaan aineistokohtaisesti. Ydinelementtilistauksessa on myös ne elementit, joita merkitään kuvailuun vasta, kun tietomallina on linkitetyn datan tuotantoa tukeva tietomalli (ei MARC 21 -formaatissa). Perustason elementit ovat RDA-kuvailusääntötekstin määrittelemiä pakollisia perusydinelementtejä. Välitasolla ja täydellä tasolla on elementtejä, jotka on linjattu Suomen kirjastoissa pakollisiksi perusydinelementtien lisäksi.

Toimijoiden kuvailussa linjattavien lisäydinelementtien määrä voi vielä tarkentua. Listasta puuttuvat ne ydinelementit, jotka tulevat RDA-kuvailusääntöjen muutoksen myötä 2019.  

Kuvailustandardiryhmä suosittaa RDA:ta noudattaville kirjastoille täyden tason käyttämistä. Perustasoa voi kuitenkin käyttää aineistokohtaisesti ja tietokantakohtaisesti. Perustason kuvailu ei estä kuvailijaa tallentamasta myös muita elementtejä. Täyden tason ja välitason elementtimäärien ero on niin pieni, että voidaan pohtia, tarvitaanko välitasoa.

Linjaukset

Kuvailustandardiryhmä teki RDA-kuvailusääntötekstiä ohjaavia ja selittäviä linjausehdotuksia:

 • (EI OLLUT LISTALLA, Katerina kommentoi) Kohdan 1.4 linjaus: Kansallisbibliografia käyttää kyrillisten sanojen translitterointiin kansainvälistä translitterointisääntöä, paitsi henkilöiden ja teosten kuvailussa, jossa käytetään suomalaista translitterointia. Poikkeuksena on musiikin kansallisbibliografinen kuvailu, jossa käytetään vain kansallista translitterointistandardia. tämä pitäisi muuttaa. nykyään myös yhteisöjen nimien translitteroinnissa käytetään kansallista standardia
 • Kohdan 2.3.3   Rinnakkainen päänimeke linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Rinnakkainen nimeke on lisäydinelementti.
  • Ehdotus: Rinnakkainen nimeke on lisäydinelementti täydellä   tasolla ja välitasolla.
 • Kohdan 2.3.4 Muu nimeketieto linjaus   muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Muu nimeketieto on lisäydinelementti.
  • Ehdotus: Muu nimeketieto on lisäydinelementti täydellä tasolla ja välitasolla.
 • Kohdan 2.3.7 Aiempi päänimeke linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Aiempi päänimeke on   lisäydinelementti
  • Ehdotus: Aiempi päänimeke on   lisäydinelementti   täydellä tasolla ja välitasolla.
 • Kohdan 2.3.8   Myöhempi päänimeke linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Myöhempi päänimeke on   lisäydinelementti.
  • Ehdotus: Myöhempi päänimeke on   lisäydinelementti   täydellä tasolla ja välitasolla.
 • Kohdan 2.8.4 Kustantajan nimi linjaus poistetaan [KS1] :
  • Nyt: Lisäydinelementti. Kaikkien tiedonlähteessä esiintyvien kustantajien nimet merkitään, poikkeuksena sarja-aineiston kuvailu.
 • Kohdan 2.9.4 Jakajan nimi linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Lisäydinelementti.
  • Ehdotus: Jakajan nimi merkitään aina videotallenteiden kuvailuun.
 •   Kohdan 3.2.1.3 Mediatyyppi linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Jos aineistolle ei pystytä määrittelemään pääasiallista mediatyyppiä, merkitään kaikki aineistoon liittyvät mediatyypit.

Vaihtoehto: Melindassa sovelletaan vaihtoehtoa b: mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.

 • Ehdotus: Vaihtoehto: Sovelletaan täydellä tasolla sekä väli- ja perustasoilla vaihtoehtoa b:   merkitään mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.  
 • Kohdan 3.3.1.3 Tallennetyyppi linjaus muutetaan   seuraavasti:
  • Nyt: Jos aineistolle ei pystytä määrittelemään pääasiallista tallennetyyppiä, merkitään kaikki aineistoon liittyvät tallennetyypit.

Vaihtoehto: Melindassa sovelletaan vaihtoehtoa b: tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.

 • Ehdotus: Vaihtoehto: Sovelletaan täydellä tasolla sekä väli- ja perustasoilla vaihtoehtoa b:   merkitään mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.  
 • Kohdan   3.4.5.3 Numeroimattomat sivut, lehdet ja palstat yksittäisessä niteessä   linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Suositellaan kohtia a) ja b). Melindassa tehtävässä kuvailussa myös vaihtoehto c) voi olla mahdollinen.
  • Ehdotus: Vaihtoehtoa c ei noudateta täydellä tasolla.
 • Kohdan 3.4.5.3.1 Numeroidut ja numeroimattomat   jaksot   (toinen abc-kohta) linjaus muutetaan   seuraavasti:
  • Nyt: Suositellaan kohtia a) ja b). Melindassa tehtävässä kuvailussa myös vaihtoehto c) voi olla mahdollinen.
  • Ehdotus: Vaihtoehtoa c ei noudateta täydellä tasolla.
 • Kohdan 3.4.5.8 Monimutkainen ja epäsäännöllinen numerointi linjausta muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Suositellaan kohtia a) ja b).
  • Ehdotus: Vaihtoehtoa c ei noudateta täydellä tasolla.
 • Kohtaan 3.5   Koko   lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus : Koko on lisäydinelementti täydellä tasolla ja välitasolla muissa kuin verkkoaineistoissa ja sarja-aineistoissa. Koko ei ole lisäydinelementti perustasolla.
 • Kohtaan 3.5.1.6 Useita tallenteita käsittävät aineistot linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Vaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa.
  • Ehdotus:   Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa perustasolla.
 • Kohtaan 3.16.4.3 Toistonopeuden merkitseminen lisätään linjaus seuraavasti:
 • Kohtaan 3.19.3.3 Koodausmuodon merkitseminen lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus : Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi
 • Kohtaan 4.6.1.4 URL-osoitteen lisäyksen,   korjauksen tai poiston   vaativat muutokset lisätään linjaus seuraavasti:
 • Kohdan 5.4 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä   linjauksesta poistetaan turhana   seuraava lause:
  • Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 • Kohdan 5.7 Tunnistamistaso linjausta muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Lisäydinelementti.
  • Ehdotus : Lisäydinelementti.   Tunnistamistaso ei ole lisäydinelementti perustasolla.
 • Kohdan 5.8 Käytetty lähde linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt:   Lisäydinelementti.
  • Ehdotus : Lisäydinelementti.   Tunnistamistaso ei ole lisäydinelementti perustasolla.
 • Kohdan 6.2.1.8 Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen linjaus poistetaan   linjaus turhana :
  • Nyt: Noudatetaan liitteen A ohjeita.
 • Kohdan 6.2.2.6.1 Nimeke tietolähteistä linjaus poistetaan säännön vastaisena :
  • Nyt: Vakiintuneen nimekkeen valinnassa voidaan käyttää erikielisiä tietolähteitä.
 • Kohtaan 6.2.2.6.2 Sepitetyt nimekkeet lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus: Vaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa.
 • Kohtaan 6.2.2.7 [KS4] Muulla kuin kuvailevan yhteisön käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä löytyvät nimekkeet   lisätään linjaus:
  • Ehdotus: Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa.
 • Kohdan 6.9.1.3 Sisältötyypin merkitseminen linjaus muutetaan seuraavasti:
 • Kohdan 6.15.1.3 Esityskokoonpanon merkitseminen   linjausta lievennetään seuraavasti:  
  • Nyt: Esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista.
  • Ehdotus : Esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista. P erustasolla esityskokoonpanoa ei merkitä ( ei tarvitse [KS6] merkitä?) erillisenä elementtinä.
 • Kohdan 6.16.1.3 Musiikkiteosten   numerointien merkitseminen linjausta lievennetään seuraavasti:  
  • Nyt: Musiikkiteoksen numerointi merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista.
  • Ehdotus [KS7] : Musiikkiteoksen numerointi merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista. perustasolla   musiikkiteoksen numerointia   ei merkitä erillisenä elementtinä.
 • Kohdan 6.17.1.3 Sävellajin merkitseminen   linjausta lievennetään seuraavasti:
  • Nyt: Sävellaji merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista.
  • Ehdotus [KS8] : Sävellaji merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista. P erustasolla   sävellajia   ei merkitä erillisenä elementtinä.
 • Kohdan 7( 6!!). 18.1.4 Sovitukset, transkriptiot tms. linjausta lievennetään seuraavasti:
  • Nyt: Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina kun mahdollista.
  • Ehdotus : Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu [ kursivointi lisätty ] täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina kun mahdollista. P erustasolla   sävellajin sovituksen esityskokoonpanoa   ei merkitä erillisenä elementtinä.
 • Kohtaan 6.23.2.9.5.2 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan numeroinnilla lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus: Vaihtoehto: noudatetaan vaihtoehtoa. Käytetään arabialaisia numeroita luvun merkitsemisessä.
 • Kohdan 7.13.2 Kirjoitusjärjestelmä linjaus poistetaan :
  • Nyt:   Lisäydinelementti silloin, kun kieltä voidaan kirjoittaa usealla kirjoitusjärjestelmällä tai kieltä on kirjoitettu sille poikkeuksellisella kirjoitusjärjestelmällä.
 • Kohdan   7.15 Kuvitus   linjaus poistetaan , sillä kuvateoksen kuvailuun   ei sisällytetä kuvituselementtiä.
  • Nyt: Lisäydinelementti kuvateoksissa.
 • Kohtaan 7.22.1.4 Osien kesto lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus : Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa.
 • Kohdan 7.25.5 Lisätieto mittakaavasta   linjaus poistetaan :
  • Nyt: Lisäydinelementti.
 • Kohtaan 8.10 Tunnistamistaso   lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus :   Lisäydinelementti.
 • Kohdan 9.19.1.1 Yleiset suositukset henkilön auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta   linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä.
  • Ehdotus: Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä kansallisbibliografisessa kuvailussa.
 •   Kohdan 9.19.1.3 Syntymä- ja kuolinaika   linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä.
  • Ehdotus [KS9] : Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä kansallisbibliografisessa kuvailussa.
 • Kohdan 9.19.1.4   linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä. Kansallisbibliografisessa kuvailussa ei sovelluta valinnaista lisäystä.
  • Ehdotus [KS10] : Valinnainen lisäys:   Valinnaista lisäystä ei sovelleta kansallisbibliografisessa kuvailussa.
 • Kohdan 16.2.2.12 Muissa hallintoalueissa sijaitsevat paikat   linjaus muutetaan seuraavasti:
  • Nyt: Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa.
  • Ehdotus: Vaihtoehto:   ei noudatettava vaihtoehtoa.
  • Katerina: HUOM. tyhjät esimerkkilaatikot
 • Kohdan 19.1.2 Teokseen liittyvien henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen merkitseminen   linjausta muokataan   seuraavasti:  
  • Nyt: Aggregaattiteokseen (esim. artikkelikokoomateos) sisältyvien teosten tekijöitä tai teoksiin liittyviä muita henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä ei tarvitse merkitä, jos tekijäviittausten tekeminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
  • Ehdotus : Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiteokseen (esim. artikkelikokoomateos) sisältyvien teosten tekijöistä tai teoksiin liittyvistä muista henkilöistä, suvuista tai yhteisöistä.
 • Kohdan 20.2 Ekspression tekijä   linjausta muokataan seuraavasti:
  • Nyt: Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.
  • Ehdotus : Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja, pääesittäjä   ja sovittaja ovat ydinelementtejä. Kuvittaja on ydinelementti silloin, kun kuvitus on keskeinen, mutta ei ainoa   teoksen sisältö. Kuvateoksissa kuvien tekijä on teoksen tekijä eli roolissa taiteilija .
 • Kohtaan 23.5.1.3 Suhteen määritteen merkitseminen lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus : Liitteen M määritteitä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavissa suhteissa (MARC 21 - formaatin 6XX-kentissä) vaan määritteet merkitään teosten välisiin suhteisiin (MARC 21 -formaatin 7XX-kenttiin).
 •   Kohdan 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos linjausta muokataan seuraavasti:
  • Nyt: Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).  
  • Ehdotus : Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).   Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet   merkitään tapauskohtaisesti.  
 •   Kohdan 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio linjausta muokataan seuraavasti:
  • Nyt: Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat kokoomateosten ydinelementin. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. Kun kokoomateos koostuu alkuperäisestä ekspressiosta ja sen käännöksestä, kummastakin ekspressiosta luodaan analyyttinen auktorisoitu hakutieto. Jos kokoomateokseen sisältyy alkuperäisen ekspression lisäksi useampi kuin yksi käännös, luodaan alkuperäisestä ekspressiosta ja vähintään yhdestä käännöksestä analyyttinen auktorisoitu hakutieto. Samaa periaatetta noudatetaan, kun on kyse kokoomateoksen eri kieliversioista. Kun kokoomateos koostuu muunlaisista ekspressioista, muodostetaan analyyttinen auktorisoitu hakutieto vallitsevasta tai järjestyksessä ensimmäisestä ekspressiosta, jos se muodostaa merkittävän osan kuvailun kohteesta. Esipuhetta tai johdantokappaletta ei huomioida. Ekspressioiden väliset suhteet eivät yleensä muodosta ydinelementtiä silloin kun kyseessä on runoantologia, virsikokoelma, konferenssijulkaisu, aikakausjulkaisu, haastattelu- tai kirjekokoelma tai vastaava. Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat ydinelementin myös silloin kun kyseessä on sarjojen välinen suhde, jota kuvataan ilmaisulla Seuraaja tms. Sarjamaisten ekspressioiden keskinäiset suhteet merkitään.  
  • Ehdotus : Ekspressioiden välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).   Ekspressioiden väliset johdannaissuhteet (esim. käännökset) ja   osa-kokonaisuussuhteet   merkitään tapauskohtaisesti.  
 • Kohtaan A.1 Yleinen suositus   lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus: Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa manifestaation ja kappaleen niiden elementtien merkitsemisessä, joita ei jäljennetä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.
 • Kohtaan I.0 Soveltamisala lisätään linjaus seuraavasti:
  • Ehdotus: Aineiston ja toimijan välisen suhteen määrite merkitään   kuvailuun tapauskohtaisesti.
 • Kohtaan   M Soveltamisala lisätään linjaus seuraavasti:  
  • Ehdotus: Liitteen M määritteitä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavissa suhteissa (MARC 21 - formaatin 6XX-kentissä) vaan määritteet merkitään teosten välisiin suhteisiin (MARC 21 -formaatin 7XX-kenttiin).
    

 

 


[KS1] Katerinan oma näkemys: Pitäisikö linjausta lieventää? voidaan merkitä, jos nähdään tarpeellisena, mutta ei ole pakko. MLA:n linjauksessa sanotaan, että musiikissa kaikki kustantajat merkitään. Tästä ei olla puhuttu ryhmässä.

[KS2] Kokous: puhuimme siitä, että kiinteämittaisissa kentissä toistonopeutta kuitenkin merkitään muodossa tuuma/s. tämä tieto pohjissa valmiina.

[KS3] Tapani/Viola: En kannata seuraavaa linjausehdotusta. En edes ymmärrä, miksi tällaisesta asiasta tarvitsee tehdä linjaus. Toimintatapa olkoon tietokantakohtainen. Violassa halutaan säilyttää vanhentuneitakin URLeja historiallisena informaationa ja aineiston löydettävyyden helpottamiseksi esim. verkkoarkistosta tai Internet Archivesta.

 

Kokous: puhuimme tästä, nykyinen linjaus sai kannatusta.

 

[KS4] Kokous: Ehdotettu linjaus ei olisi musiikkikuvailun nykykäytännön mukainen. Linjausta voisi lieventää (esim. BL PS:n, NLA PS:n tai LAC/BAC-BanQ:n mukaan).

 

Pitäisi samalla miettiä, mitä tehdään ennen vuotta 1501 syntyneiden teosten osalta (6.2.2.5).

[KS5] Kokous: ehdotetaan, että linjaus muutetaan muotoon: Perustasolla   sovelletaan vaihtoehtoa a   ja täydellä ja välitasolla vaihtoehtoa b .

[KS6] kokous: ”ei merkitä” sijasta ”ei tarvitse merkitä”; muutosta toivotaan kaikkialle, missä linjataan perustasoon liittyvät elementit

[KS7] kokous: ehdotetaan tarkennus: merkitään teoksen kuvailuun aina kun mahdollista.

[KS8] Kokous: ehdotus: Sävellaji merkitään erillisenä elementtinä, mikäli sitä pidetään tarpeellisena. SAA MUOKATA.

[KS9] Kokous: ehdotetaan, että nykyinen linjaus säilytetään. Ei ymmärretty, mitä tarkoitetaan kansallisbibliografisella kuvailulla ja miksi muuallakin ei saisi tehdä niin.

[KS10] Kokous: ”kansallisbibliografinen kuvailu” puhutti. ehdotetaan, että nykyinen linjaus säilytetään, mutta siitä poistetaan kohta ”Kansallisbibliografisessa kuvailussa ei sovelluta valinnaista lisäystä.” Tarkennus LC:n ja LAC PS:n linjausten mukaan?