Siirry työpakettikuvaukseen.

Tilastointitiedot

Asiantuntijaryhmän hyväksymä.

Versio 
1Tilastointitietojen siirtoon liittyvät vaatimukset luotu (6.9.2013 PK)
2Tilastointitietojen siirtoon liittyvät vaatimukset siirretty omalle sivulleen ja lisätty kommentit-sarake taulukkoon. (11.9.2013 PK)
3Vaatimuksia täydennetty (23.10.2013 PK)
4Vaatimuksia täydennetty (25.10.2013 PK)
5Vaatimuksia täydennetty (6.11.2013 PK)
6Vaatimuksia täydennetty (8.11.2013 PK)
7Hyväksytty projektiryhmän katselmoinnissa (14.11.2013 PK)
8Hyväksytty asiantuntijaryhmän kokouksessa 26.11.2013 (27.11.2013 PK)
Kommentit kokonaisuudesta
 

UKJ:hin tallennettuja tietoja käytetään monien erilaisten tilastojen tuottamiseen, kuten esimerkiksi kansainvälisen ISO 2789 kirjastotilastostandardin mukaisten tilastojen sekä monien muiden aineiston käyttöön ja kokoelmiin liittyvien tilastojen tuottaminen. UKJ tallentaa kaiken järjestelmän käytöstä syntyvän tapahtumatiedon, joka mahdollistaa myös tilastostandardien määrityksiä huomattavasti monipuolisempien tilastojen tuottamisen. Tapahtatumatietojen yhdisteleminen ja analysoiminen eli itse tilastojen muodostaminen on kuitenkin rajattu UKJ:n tarjoaman toiminnallisuuden ulkopuolelle. UKJ tarjoaa tarvittavat rajapinnat tilastojen tuottamiseen tarvittavien tietojen eli ns. raakadatan siirtämiseksi ulkoisiin järjestelmiin, joissa varsinainen tilastojen tuottaminen ja tietojen yhdisteleminen sekä analysoiminen toteutetaan. Erilliseen tilastointijärjestelmään (data warehouse) voidaan koota useiden eri järjestelmien kokoamat käyttötiedot, joka mahdollistaa eri lähteistä saatujen tietojen yhdistelemisen tilastojen teossa, esimerkiksi Finnasta ja UKJ:sta saatavien tietojen yhdisteleminen. Tilastointijärjestelmä tulee olemaan täysin itsenäinen järjestelmänsä, jota ei toteuteta UKJ-hankkeen osana.

Osa kirjastojen päivittäisessä toiminnassaan tarvitsemista raporteista on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen edellyttää kyselyjen kohdistamista täysin ajan tasalla olevaan dataan, esimerkiksi listaukset noutamatta jääneistä varauksista. Tällaistan raporttien tuottaminen toteutetaan UKJ:n toimesta, eikä niiden tuottamiseen liittyvien yksityiskohtien määrittely näin ollen kuulu tämän rajapinnan piiriin. Raportteihin liittyvän toiminnallisuuden määrittely on toteutettu työpaketissa 10 Raportoinnin ja tilastoinnin kokonaisarkkitehtuuri.

Tässä yhteydessä tilastointitiedoilla tarkoitetaan tilastojen tuottamiseen käytettävää raakadataa.

Osa kirjastojen päivittäisessä toiminnassaan tarvitsemista raporteista on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen edellyttää kyselyjen kohdistamista täysin ajan tasalla olevaan dataan, esimerkiksi listaukset noutamatta jääneistä varauksista. Tällaistan raporttien tuottaminen toteutetaan UKJ:n toimesta, eikä niiden tuottamiseen liittyvien yksityiskohtien määrittely näin ollen kuulu tämän rajapinnan piiriin.

IdVaatimusKommentit
TS-1Tilastointitietoja on voitava siirtää ulkoisiin järjestelmiin sekä ajastetusti että reaaliajassa. 
TS-2Järjestelmän on tuettava useita eri siirtoformaatteja ja uusien siirtoformaattien lisääminen on oltava mahdollista. 
TS-3Asiakkaisiin liittyvät tiedot on anonymisoitava siten, että yksittäiset asiakkaat eivät ole tunnistettavissa. Anonymisointi on tehtävä ennen tietojen siirtoa järjestelmästä. 
TS-4Siirtoon mukaan otettavien tietokokonaisuuksien ja tapahtumien on oltava rajattavissa, esim. lainaustapahtumat, uusintatapahtumat, uudet hankintaehdotukset jne. 
TS-5Siirrettäviä tietoja on oltava mahdollista rajata organisaatioittain ja toimipisteittäin. Järjestelmästä on voitava siirtää esimerkiksi yksittäiseen kirjastoon tai sen toimipisteeseen liittyviä tietoja. 
TS-6Järjestelmästä on voitava siirtää UKJ:n standardisalkussa listattujen tilastointistandardien mukaisten tilastojen tuottamiseen tarvittavat tiedot siltä osin, kun tiedot ovat saatavilla järjestelmästä. 
TS-7Siirrettäviä tietoja on voitava rajata päivä-, kuukausi- ja vuositasolla. 
TS-8Tietojen siirron on tapahduttava järjestelmän tietoturvavaatimusten edellyttämällä tavalla. 
TS-9Tietojen siirtotapahtumat on pystyttävä jäljittämään jälkikäteen. Järjestelmän on tallennettava vähintään seuraavat siirtotapahtumia koskevat tiedot: kuka siirron suoritti (käyttäjätunnus ja/tai IP-osoite), mitä tietoja siirrettiin, minne tiedot siirrettiin (IP-osoite), milloin siirto tapahtui. 
TS-10Tietojen siirrolle on voitava asettaa rajoituksia. Rajoituksia on voitava asettaa ainakin järjestelmän käyttäjäroolien ja -ryhmien sekä IP-osoitteiden perusteella. Lisäksi rajoituksia on voitava asettaa tietokokonaisuuksittain (esim. lainaustapahtumat, uusintatapahtumat jne.) ja organisaatioittain (esim. tietyn organisaation lainaus- ja uusintatapahtumat). 
  • No labels