Ellibs - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.ellibs.com/fi/kirjastoille

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Ellibs -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Ellibs Web kirjastopalvelu on verkkopalvelu yksittäisten e-kirjojen ja kokoelmien hankintaan, hallintaan ja lainaukseen.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat kaikki sopimukseen osallisen organisaation vaikutuspiiriin kuuluvat opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä muut kirjaston asiakkaat, joilla on käytössään tarvittava tilaajaorganisaation myöntämä tunniste.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu, opetus ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityiseen käyttöön:
- lainata ja selailla aineistoja ja tehdä niihin tiedonhakuja,
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- tulostaa, kopioida ja tallentaa sähköisesti aineistoja kustantajien kulloinkin aineistoon asettamien rajoitusten tai teknisten esteiden mukaisesti.
- lainausajan puitteissa oikeus käyttää aineistoa niillä päätelaitteilla, joita käyttämiseen tarkoitettu ohjelmisto tukee ja joihin se on asennettu.
- Kurssipaketit: Asiakkaan tarjoamaan opetukseen liittyen auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää aineistoa elektronisessa muodossa ei-kaupallisten kurssipakettien laatimiseen linkittämällä aineistoa kurssialustalle.
-lukemisesteinen auktorisoitu käyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita välineitä.

Ellibs sitoutuu siihen, että se kustantajien kanssa neuvotellessaan pyrkii se varmistamaan, että aineistoa saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin. Käyttäjien tulee tarkistaa yksittäistapauksissa Ellibsiltä ovatko alla mainitut käyttöoikeudet sallittuja :
- tulostus ja tallennus: aineistoa saa tulostaa ja tallentaa sähköisesti kohtuullisessa määrin.
- tieteellinen kommunikointi: auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa aineistosta satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä tulostettuna tai sähköisesti.

Kielletty käyttö

Ei saa vuokrata, leasing-vuokrata, myydä tai lisensoida aineistoja edelleen, luovuttaa tai siirtää oikeuksia aineistoon tai myöntää käyttöoikeuksia aineistoon tai mihinkään sen osaan niin, että se kopioitaisiin toisen yksityishenkilön tai juridisen henkilön tietokoneelle.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon

Koulutusmateriaali verkossa

Ohjeita ja oppaita

Lisätietoja

 

Ellibs - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.ellibs.com/fi/kirjastoille

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

Ellibs Library is an Internet-based service for acquisition, managing and borrowing single electronic books and collections.

Authorised users

All students, staff and faculty of the organization and library walk-in users in the orbit of the subscribing organization with appropriate authentication.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research:

Authorized and walk-in users may
- lend, browse, search and retrieve the licensed material
- publicly perform parts of the material as part of a presentation at of training, seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- print, copy or electronically save parts of the material in accordance with the respective limitations set up by the publishers
- within the limits of the loan period download a book onto his/her computer or device which are supported by the usage software and in which the usage software has been installed.
- Course packs: in relation to the teaching purposes of the organization use the licensed material in electronic non-commercial course packs by providing links to the material from the course pack platform .
- reading impaired users are allowed to use material in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, voice synthesizer and other equipment.


Ellibs is committed to ensure in negotiations with publishers that the licensed material can be used for following purposes. When it comes to individual cases users are advised to check with Ellibs on these following usage rights:
- Printing and downloading: print and electronically save reasonable parts of the material
- Scholarly communication: authorized users may distribute parts of the material on a non-regular basis to other non-authorized users, in the name of scientific communication, in electronic or printed form.

Prohibited use

It is not allowed to rent, lease, sell or resell material to anyone, grant or move any rights to the licensed material or grant usage rights to the material or any part of the material in such way that the material would be downloaded to other private or juridical person’s computer.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for authorized users via the subscriber organizarions' secure network.

Training material on web

Ohjeita ja oppaita

Additional information

The material is copyrighted.

  • No labels