Linkitetty kirjastodata -projektin päätavoite on laatia suomalaisen bibliografisen kuvailun tarpeisiin sovitettu tietomalli vuoden 2024 loppuun mennessä. LKD-tietomalli perustuu Kongressin kirjaston julkaisemaan BIBFRAMEn 2.2.0 versioon. Tietomalli tukee uudistunutta Official RDA-kuvailusääntöä (2022) sekä suomalaisia kuvailun konventioita.

Tietomallin aineistoa jaetaan Github repositoriossa https://github.com/NatLibFi/lkd/

Tietomallin tunnisteet

Versionumerointi ja viimeisin versio

Tietomallin viimeisin versio on nähtävissä osoitteessa http://schema.finto.fi/bffi/

Palvelussa tietomalli on luettavissa sekä ihmisluettavana listana (HTML) että RDF/XML- ja Turtle-sarjallistamismuodoissa. Kunkin version pienempiä päivityksiä ilmaistaan juoksevalla numerolla toisen pisteen jälkeen.

Esimerkki numeroinnista

Versioissa 0.1.0 -- 0.3.1 käytettiin tilapäisenä prefiksinä "lkd".

Myöhemmin palvelua voidaan täydentää tietomallin tunnisteiden kautta ladattavilla erillisillä resurssikohtaisilla RDF/XML- ja Turtle-tiedostoilla.

Tietomallin valmistelu

Jo ennen tietomallityön aloittamista on Suomessa ja Kansalliskirjastossa valmisteltu linkitettyyn dataan siirtymistä eri tavaoin. On siirrytty käyttämään RDA-pohjaista kuvailua. Kuvailussa on siirrytty yksikielisistä asiasanastoista monikielisen ontolologian käyttöön. Kansallisessa metatietovarannossa Melindassa on konvertoitu YSA ja Allärs -sanastojen asiasanat YSO-käsitteiksi. Linkitetyssa datassa tarvittavat tunnisteet on lisätty myös paikkasanastoon (yso-paikat), laji- ja muototyyppisanastoon (SLM), Metatietosanastoon,  sekä moniin erikoissanastoihin.

LKD-tietomalliin ensimmäiset versiot eivät ole valmiita koekäyttöön. Työstämme mallia vaiheittain tavoitteenamme julkaista useampi versio vuoden 2023 aikana ja osallistaa kuvailun asiantuntijat tietomallin kehitykseen mukaan. Tietomalli on nyt julkaistu schema.finto.fissä myös selailtavana listauksena. Kehitämme edelleen mallin esitystapaa helppolukuisemmaksi ja paremmin käytettäväksi. 

Tietomallin entiteettien nimet on esitetty kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Termit pyritään yhdenmukaistamaan BIBFRAME-mallin, RDA-registryn ja Metatietosanaston kanssa. Termit eivät ole vielä lopullisia, vaan niitä korjataan työn edistyessä ja palautteen perusteella. Ruotsinkielisistä termeistä päätetään yhdessä Åbo Akademin kirjaston AASI-ryhmän kanssa.

v0.1

Tietomallin ensimmäinen raakaversio 0.1.0 julkaistiin 26.1.2023. Versio sisältää uudistuneen RDA:n mukaiset kansalliset suppean ja laajan kuvailutason elementit. Nämä on toteutettu BIBFRAMEn mukaisesti muutamilla lisäyksillä ja sisältävät linkit sekä BIBFRAMEen että RDA:han. 

Tietomalli myös jakaa BIBFRAMEn Work-tason RDA:n mukaisiin teos- ja ekspressiotasoihin luomalla erikseen alaluokat lkd:Work ja lkd:Expression ja tarkistamalla ominaisuuksien arvo- ja määrittelyjoukot vastaavasti. Huomattavaa kuitenkin on, että tietomallia laadittaessa keskeisenä tavoitteena on säilyttää mahdollisimman saumaton yhteentoimivuus BIBFRAMEn suuntaan, eli tehdyt muutokset eivät ole radikaaleja vaan noudattavat linkitetyn datan yhteentoimivuuden periaatteita.

v0.2

Tietomallin toiseen versioon tarkennetaan monimutkaisempien rakenteiden mallinnusta seuraavien luokkien ominasuuksissa: lkd:Title, lkd:provisionActivity, lkd:Contribution.

v0.3.0

Julkaistiin viikolla 45/2023. Käytetyt tunnisteet ovat edelleen väliaikaisia, eikä malli ole valmis käyttöön. 0.2-sarjan versioihin nähden 0.3.0 sisältää uudet annotaatio-tyyppiset linkitysominaisuudet RDA:n suuntaan ja linkkien korjauksia, selkeytetyn nimekekokonaisuuden sekä joukon pienempiä korjauksia. Nimekkeen tyyppi (alaluokat) sekä huomautukset nimekkeestä on tarkoitus poimia Metatietosanastosta, joten niitä ei näy tietomallissa. Jätimme tästä versiosta toistaiseksi pois ruotsinkieliset termit, jotka on tarkoitus käydä läpi ja korjata systemaattisesti tulevaan versioon. Tarkoituksemme on julkaista versio 0.3.1, joka sisältää teos- ja ekspressiojaon loppuunviennin sisältäen Bibframen Teos-luokan alaluokkien vastineet sekä joitakin niihin liittyviä ominaisuuksia. Uutena ominaisuutena schema.finto.fi kykenee näyttämään yläluokalle määritellyt ominaisuudet myös alaluokan yhteydessä, joka helpottaa tietomallin tarkastelua.

v0.3.1

Julkaistiin viikolla 2/2024. Käytetyt tunnisteet ovat edelleen väliaikaisia, eikä malli ole valmis käyttöön. Versiossa 0.3.1 on viety loppuun luokan bf:Work alaluokkia vastaavien luokkien jako lkd:Work ja lkd:Expression alaluokiksi. Nimekkeiden tyypittelyä varten on lisätty lkd:TitleNote-luokka ja lkd:titleNote-ominaisuus.  Uutena ominaisuutena schema.finto.fi kykenee näyttämään transitiivisesti yläluokkien ominaisuudet myös alaluokkien alaluokissa.

v0.4.0

Julkaistiin viikolla 8/2024.  Tässä versiossa on siirrytty väliaikaisista URI-tunnisteista pysyviin URN-muotoisiin tunnisteisiin. Lisäksi on otettu käyttöön uusi prefiksi bffi. Versio saattaa myös valmiiksi BIFRAMEn bf:Work luokan ja sen alaluokkien jaon bffi:Work ja bffi:Expression luokkiin ja niiden alaluokkiin. BIBFRAME:n Work-luokkaan liittyvien ominaisuuksien osalta jako ja kohdistaminen alaluokkiin on vielä osittain kesken. Tietomallissa on myös uusi bffi-meta:relatedValueVocabulary-ominaisuus, jolla voidaan kertoa, että tietyn luokan yksilöitä voidaan poimia jostakin tietystä käsiteryhmästä esimerkiksi Metatietosanastosta. Esimerkiksi bffi:Carrier viittaa Metatietosanaston käsiteryhmään mts:m180, joka sisältää kuvailijan käytettävissä olevat tallennetyypit.

v0.5.0

Julkaistiin viikolla 16/2024. Tämä versio sisältää karttoihin ja kokoelmiin liittyvät ominaisuudet, jotka on jaoteltu teoksen ja ekspression alaluokkiin RDA-kuvailusääntöjen mukaisesti. Olemme lisänneet mappauksia Metatietosanastossa oleviin arvosanastoihin käyttämällä bffi-meta:relatedValueVocabulary -annotaatiota. Tässä versiossa mappaukset BIBFRAME-tietomalliin on määritelty uudelleen ja suhde on pyritty merkitsemään kaikille resursseille. Jos suhde ei ole ekvivalentti, olemme käyttäneet bffi-meta: ontologian suhdemerkintöjä. Tietomallin versioiden väliset muutokset on merkitty näkyviin ja tietomallista poistetut resurssit on listattu sivun lopussa.

v0.6.0

Julkaistiin viikolla 25/2024. Tähän versioon lisättiin mukaan hallinnolliseen metatietoon (bffi:AdminMetadata) liittyvät luokat ja ominaisuudet, luokituksien käsittelyyn liittyvät luokat ja ominaisuudet sekä joitakin yksittäisiä muita ominaisuuksia (bffi:credits, bffi:dimension, bffi:layout). Nimekkeen lähteen käsittelyä varten lisättiin luokka ja ominaisuus. Konversioita varten lisättiin bffi:marcKey ominaisuus alkuperäisen MARC-kentän tietojen säilyttämistä varten.  • No labels