Metatietosanasto (https://finto.fi/mts/fi/)

Toimijoiden kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-käsiteryhmän alla.

Henkilön kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-ryhmän alaryhmästä Henkilö, sukuun liittyvät termit puolestaan alaryhmästä Suku ja yhteisöön liittyvät termit löydät luonnollisesti Yhteisö-nimisestä alaryhmästä.

Metatietosanastosta käytetään suomenkielisessä kuvailussa lyhennettä mts/fin ja ruotsinkielisssä kuvailussa puolestaan lyhennettä mts/swe.

uudet termiehdotukset lähdetetään toimijakuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostiin


Alla löydät ohjeita ja lisätietoa kussakin ryhmässä olevien termien käytöstä.

Henkilö

  • ammatti tai tehtävä
  • arvonimi
  • oppiarvo

Suku

  • suvun kategoria

Yhteisö

Vinkit

eri välilehdet: fuktio/tapa hakea

samannimiset termit (miten erotat)

Yhteisön tyyppi

LinjausEsimerkit

Yhteisötyypillä kuvataan yhteisön muotoa.

Yhteisötyyppi on yhteisön muotoa, oikeudellista tai hallinnollista asemaa osoittava termi, jolla ryhmitellään samantyyppiset yhteisöt yhden käsitteen alle.

Yhteisön tyypiksi merkitään vain sanastossa olevia termejä. Jos sanastosta ei löydy sopivaa (merkitykseltään riittävän tarkkaa) termiä ja yhteisön tyyppi nähdään tarpeellisena, voit tehdä ehdotuksen sanaston täydentämisestä.

Yhteisötyypeiksi voidaan merkitä myös eräät historialliset termit kuten lääninhallitus, nimismiespiiri ja maistraatti.

Yhteisötyyppitermiä käytetään myös auktorisoidun hakutiedon tarkenteena, jos on eroteltava samannimisiä toimijoita tai yhteisön nimestä ei ilmene, että kyseessä on yhteisö. Jos riittävän tarkkaa termiä yhteisön identifioimiseksi hakutiedossa ei löydy metatietosanastosta, voidaan hakutiedon tarkenne ottaa metatietosanaston ulkopuolelta. Silloin se merkitään myös yhteisötyypin kenttään (ilman sanaston tunnusta) sopivimman metatietosanaston termin lisäksi.

Florakören
yhteisön tyyppi: naiskuoro
yhteisön tyyppi: yhdistys (rekisteröity)

Askolan kunta
yhteisön tyyppi: kunta

Kämp (hotelli)
yhteisön tyyppi: yhtiö (metatietosanasto)
yhteisön tyyppi: hotelli (ei metatietosanastossa)

Yhteisöt on luokiteltu yhteisötyyppeinä lähtökohtaisesti suhteellisen yleisellä tasolla.

Kahdesta yhteisötyypin hierarkiatasosta (laajempi ja suppeampi termi) voi kuitenkin useiden tyyppien kohdalla valita käyttötarkoitukseen sopivamman (ei tarvitse valita tarkempaa).

Jos sopivaa suppeampaa termiä ei ole, valitaan laajempi termi (tai toimialaluokka, ks. jäljempänä).

Kempele-opisto
yhteisötyyppi: oppilaitos (laajempi termi)
tai
yhteisötyyppi: opisto (tarkempi termi, jos halutaan tarkentaa, että kyseessä on vapaan sivistystyön oppilaitos)

Trio Lehtelä
yhteisötyyppi: yhtye (laajempi termi)
tai
yhteisötyyppi: pianotrio (tarkempi termi)

Yhteisötyyppejä voi merkitä useampia samalle toimijalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
yhteisötyypit: ministeriö ja alayksikkö

Ylioppilaskunnan Laulajat
yhteisötyypit: mieskuoro ja yhdistys (rekisteröity)

Toimialaluokan ja yhteisötyypin valinta pitää nähdä toisiaan täydentävinä. Tietylle yhteisölle voidaan valita yksi toimiala ja yksi tai useampi yhteisötyyppi.

Huom: Yhteisötyypeistä on jätetty pois useimmat tarkemmat viranomaistyypit kuten syyttäjäviranomainen, veroviranomainen tai liiketoiminnan yhteisötyypit kuten hotelli, ravintola, tehdas, myymälä, pankki, lääkäriasema ja parturi-kampaamo. Näitä on tarkoitus ilmaista tarkemmin toimialatermien avulla.

Jos sopivaa termiä ei löydy metatietosanastosta, yhteisön kuvailussa voidaan lisäksi käyttää YSOssa olevia toimialatermejä. 

kunnanvaltuustot
yhteisötyyppi: valtuusto
toimiala: kunnallishallinto

hiippakuntavaltuustot
yhteisötyyppi: valtuusto
toimiala: kirkon hallinto

asutustoimikunnat
yhteisötyyppi: toimikunta ja paikallisviranomainen
toimiala: maa- ja metsätaloushallinto

kirjastontarkastajat
yhteisötyyppi: piiriviranomainen
toimiala: opetus- ja kulttuurihallinto

Jos kuvailtava yhteisö on osa isompaa yhteisöä, valitaan ensisijaisesti alayksikköä kuvaavaa yhteisötyyppiä. On kuitenkin suositeltavaa käyttää näissä tapauksissa sekä pää- että alayhteisöä kuvaavia yhteisötyyppejä.

yliopiston tiedekunta
yhteisötyyppi: tiedekunta
yhteisötyyppi: yliopisto

ministeriön alaisuudessa toimiva yksikkö/osasto/laitos tms. yhteisötyypit: ministeriö ja alayksikkö

Kun sanastossa on useampi samanniminen yhteisötyyppi, termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. 

yhdistys (julkisoikeudellinen)
yhdistys (rekisteröity)

hallitus (toimielin)
hallitus (valtion hallitus)

Jos yhteisön tyyppinä kuvaava termi voi tarkoittaa muuta kuin yhteisöä (esim. rakennusta tai henkilöä), termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin.

poliisi (organisaatio)

kaupanvahvistaja (viranomainen)

talo (yhteisö)


. Toimialaluokitus

  • Yhteisötoimijoiden luokittelu yhteisön toimialan mukaan (erotuksena yhteisöjen luokittelusta esim. juridisen muodon, omistusmuodon tai toimintatavan perusteella)
  • Luokituksen lähtökohtana on ollut Tilastokeskuksen toimialaluokitus, joka kuvaa yhteisöjä ensisijaisesti niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan mukaan. Sen vuoksi luokitusta on tarkennettu ja laajennettu erityisesti julkisen hallinnon (hallinnonalat) ja järjestötoiminnan yhteisöjen kuvaamiseksi.


LinjausEsimerkit

Luokitusta suositellaan käytettäväksi (vanhan) RDA:n kohdan 11.10 Yhteisön toiminta-ala merkitsemisessä. YSOn käyttö yhteisön toiminta-alan merkitsemisessä on mahdollista rinnan toimialaluokituksen kanssa. Toiminta-alan merkitsemisessä voi käyttää myös pelkästään YSOa, jos se soveltuu kuvailevan yhteisön tarpeisiin paremmin.

Suomen diabetesliitto
toimiala: terveysjärjestöt
YSO: potilasyhdistykset ja diabetes

Veikkaus
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: rahapelit

Lordi
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: hard rock

Luokituksen perusperiaate on, että kukin yhteisötoimija kuuluu vain yhteen luokkaan, joka valitaan yhteisön pääasiallisen toiminnan mukaan. Toisin sanoen samalla hierarkiatasolla tai hierarkiapuun haarassa olevat luokkakäsitteet on tarkoitettu käsitealaltaan poissulkeviksi. Yhteisön sivutoimintojen mukaisen toimialat voidaan kuvailla YSO:n avulla. Jos saman yhteisön pääasiallinen toiminta on muuttunut yhteisön toiminta-aikana, yhteisö toimialan luokka valitaan viimeisimmän pääasiallisen toiminnan mukaan. Jos yhteisön pääasiallinen toiminta-ala ei ole tiedossa tai määriteltävissä, toimialaluokaksi valitaan määrittelemätön toimiala.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
toimiala: harrastusjärjestöt
YSO: tähtitiede ja kustannusala

Mainitun perusperiaatteen puitteissa yhteisötoimija voidaan liittää valinnanvaraiselle hierarkiatasolle riippuen siitä, millä tarkkuustasolla luokitus halutaan ottaa käyttöön. Jos alemmalta hierarkiatasolta ei löydy sopivaa termiä, käytä ylemmän hierarkiatason termiä.

Suomi. Oikeusministeriö
toimiala: oikeushallinto


Vaikka toimialaluokitus ja yhteisön tyypit ovat kaksi erillistä yhteisötoimijoiden kuvailussa hyödynnettävää Metatietosanaston sanastoa, ne voidaan ajatella toisiaan täydentävinä. Esim. jos yhteisölle ei löydy tarkkaa yhteisön tyyppiä, toimialatermi voi kuvata yhteisöä paremmin.

UPM-Kymmene
yhteisön tyyppi: osakeyhtiö 
toimiala: metsäteollisuus


  • No labels