Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


FinELib-konsortietFinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek.
FinELib främjar tillgången på e-resurser och öppen publicering.


UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconmail
title[email protected]
urlmailto:[email protected]
    
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconhome
tooltipFölj nyheterna on FinELibs förhandlingar
titlefinelib.fi
urlhttps://finelib.fi/forhandlingar/
    
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
icontwitter
titleX
urlhttps://twitter.com/FinELibpalvelu
FinELib-konsortiet anskaffar elektroniska resurser centraliserat till sina medlemsorganisationer. Konsortiet består av finska universitet, yrkeshögskolor, forskningscentra och allmänna bibliotek. Konsortiets serviceenhet FinELib-byrån finns vid Nationalbiblioteket. FinELib-byrån förhandlar om licensiering av e-resurser på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Merparten av konsortiemedlemmarnas e-resurser anskaffas via serviceenheten. Till resursutbudet hör bl.a. e-tidningar, e-böcker, uppslagsverk och referensdatabaser. Varje konsortiemedlem väljer självständigt vilka resurser denne vill beställa i konsortiets utbud.

FinELib-byrån förhandlar även om nya resurser varje år. Resurserna väljs ut på förslag av FinELib-konsortiets medlemsorganisationer.

Vid anskaffningen tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel användarvillkor för materialen, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

FinELib-byrån erbjuder dessutom konsortiemedlemmarna stöd vid anskaffning av resurser utanför konsortiet. Konsortiet främjar också användning och utbud av e-resurser genom olika utvecklingsprojekt.

Konsortiets serviceenhet finns vid Nationalbiblioteket.
Children Display