Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metatietosanasto (https://finto.fi/mts/fi/)

Toimijoiden kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-käsiteryhmän alla.

Henkilön kuvailuun liittyvät termit löydät Toimija-ryhmän alaryhmästä Henkilö, sukuun liittyvät termit puolestaan alaryhmästä Suku ja yhteisöön liittyvät termit löydät luonnollisesti Yhteisö-nimisestä alaryhmästä.

Metatietosanastosta käytetään suomenkielisessä kuvailussa lyhennettä mts/fin ja ruotsinkielisssä kuvailussa puolestaan lyhennettä mts/swe.

Uudet termiehdotukset lähetetään toimijakuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostiin.


Alla löydät ohjeita ja lisätietoa kussakin ryhmässä olevien termien käytöstä.

Henkilö

  • ammatti tai tehtävä
  • arvonimi
  • oppiarvo

Suku

  • suvun kategoria

Yhteisö

Vinkit

eri välilehdet: fuktio/tapa hakea

samannimiset termit (miten erotat)

Anchor
Yhteisön tyyppi
Yhteisön tyyppi
Yhteisön tyyppi

Yhteisön tyyppejä kuvaava sanasto on laadittu Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston yhteisessä työryhmässä. Luokittelun lähtökohdaksi otettiin yhteisön muoto. Yhteisön tyyppi -sanasto muodostaakin Metatietosanastossa rinnakkaisen yhteisöluokittelun toimialaluokituksen kanssa. Yhteisön tyypit lisättiin Metatietosanastoon ja otettiin käyttöön keväällä 2021. 

Tavoitteena on ollut pitää yhteisön tyypit käsitealaltaan suhteellisen yleisellä tasolla, jotta luokkien määrä ei kasvaisi sanaston käytettävyyden näkökulmasta liikaa. Lähinnä musiikkialan toimijat on tästä poiketen luokiteltu tarkemmin, sillä luokitus oli jo otettu käyttöön yhteisön tyyppeinä ennen työryhmän työn alkua.

Sanastotyön myöhemmässä vaiheessa havaittiin tarve luokitella toimijoita myös niiden hallintoalueen tyypin mukaan. Hallintoalueen tyyppi -sanasto linkitettiin yhteisön tyyppi -sanastoon siten, että hallintoalueen tyyppejä kuvaavia termejä voidaan käyttää toisessa merkityksessä yhteisön tyyppeinä.

Jotkin yhteisön tyypit on merkitty yläkäsitteiksi eli niillä on tarkempia alakäsitteitä. Kuvailija voi valita yläkäsitteen ja alakäsitteen välillä luokittelun kohteen olevan toimijan mukaan. Sanastossa on mukana myös yleistermi ”yhteisö”, jota voi käyttää, jos muuta sopivaa termiä ei löydy ja jokin yhteisön tyyppi halutaan toimijalle antaa.

Sanaston käyttöä ohjaavat useimmille termeille annetut määritelmät sekä ohjaustermit, assosiatiiviset termit ja käyttöhuomautukset.

Kun sanastossa on useampi samanniminen yhteisön tyyppi, termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. Samoin on tehty myös silloin, kun yhteisön tyyppinä kuvaava termi voi tarkoittaa muuta kuin yhteisöä (esim. rakennusta tai henkilöä).

LinjausEsimerkit

Yhteisön tyypillä kuvataan yhteisön muotoa.

Yhteisön tyyppi on yhteisön muotoa, oikeudellista tai hallinnollista asemaa osoittava termi, jolla ryhmitellään samantyyppiset yhteisöt yhden käsitteen alle.

Yhteisön tyypiksi merkitään vain sanastossa olevia termejä. Jos sanastosta ei löydy sopivaa (merkitykseltään riittävän tarkkaa) termiä ja yhteisön tyyppi nähdään tarpeellisena, voit tehdä ehdotuksen sanaston täydentämisestä.

Yhteisön tyypeiksi voidaan merkitä myös eräät historialliset termit kuten lääninhallitus, nimismiespiiri ja maistraatti.

Kirjastoissa yhteisön tyyppiä käytetään myös auktorisoidun hakutiedon tarkenteena, jos on eroteltava samannimisiä toimijoita tai yhteisön nimestä ei ilmene, että kyseessä on yhteisö. Jos riittävän tarkkaa termiä yhteisön identifioimiseksi hakutiedossa ei löydy metatietosanastosta, voidaan hakutiedon tarkenteena käyttää metatietosanaston ulkopuolista termiä mukaan lukien metatietosanaston ohjaustermit. Silloin se merkitään myös yhteisön tyypin kenttään (ilman sanaston tunnusta) sopivimman metatietosanaston termin lisäksi. Jos jotain kontrolloimatonta termiä joudutaan käyttämään usein, se voidaan myöhemmin lisätä metatietosanaston käytettäväksi termiksi.

Florakören
yhteisön tyyppi: naiskuoro
yhteisön tyyppi: yhdistys (rekisteröity)

Tampereen ylioppilaskunta
yhteisön tyyppi: yhdistys (julkisoikeudellinen)

Askolan kunta
yhteisön tyyppi: kunta

Punos-kustannus
yhteisön tyyppi: toiminimi

Siikaisten seurakunta
yhteisön tyyppi: seurakunta

Varkauden vapaaseurakunta
yhteisön tyyppi: uskonnollinen yhteisö

Estonia (laiva)
yhteisön tyyppi: alus (metatietosanasto)
yhteisön tyyppi: laiva (metatietosanastossa ohjausterminä)

Kahdesta yhteisön tyypin hierarkiatasosta (laajempi ja suppeampi termi) voi useiden tyyppien kohdalla valita käyttötarkoitukseen sopivamman (ei tarvitse valita tarkempaa).

Jos sopivaa suppeampaa termiä ei ole, valitaan laajempi termi (tai toimialaluokka, ks. jäljempänä).

Kempele-opisto
yhteisön tyyppi: oppilaitos (laajempi termi)
tai
yhteisön tyyppi: opisto (tarkempi termi, jos halutaan tarkentaa, että kyseessä on vapaan sivistystyön oppilaitos)

Trio Lehtelä
yhteisön tyyppi: yhtye (laajempi termi)
tai
yhteisön tyyppi: pianotrio (tarkempi termi)

Yhteisön tyyppejä voi merkitä useampia samalle toimijalle, jos termien yhdistelmä identifioi yhteisön paremmin kuin yksittäinen termi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
yhteisön tyypit: ministeriö ja alayksikkö

Ylioppilaskunnan Laulajat
yhteisön tyypit: mieskuoro ja yhdistys (rekisteröity)

Outokumpu Chrome Oy. Kemin kaivos
yhteisön tyypit: yhtiö ja alayksikkö

Toimialaluokan ja yhteisön tyypin valinta pitää nähdä toisiaan täydentävinä. Yhteisön tyyppien tarkoitus ei ole kuvata yhteisön toimialaa. Tietylle yhteisölle voidaan valita yksi toimiala ja yksi tai useampi yhteisön tyyppi.

Huom: Yhteisön tyypeistä on jätetty pois useimmat tarkemmat viranomaistyypit kuten syyttäjäviranomainen, veroviranomainen tai liiketoiminnan lukuisat yhteisön tyypit kuten lääkäriasema, asianajotoimisto, meijeri  ja parturi-kampaamo. Näitä on tarkoitus ilmaista tarkemmin toimialatermien avulla.


kunnanvaltuustot
yhteisön tyyppi: valtuusto
toimiala: kunnallishallinto

hiippakuntavaltuustot
yhteisön tyyppi: valtuusto
toimiala: kirkon hallinto

asutustoimikunnat
yhteisön tyyppi: toimikunta ja viranomainen
toimiala: maa- ja metsätaloushallinto

kirjastontarkastajat
yhteisön tyyppi: viranomainen
toimiala: opetus- ja kulttuurihallinto

Jos kuvailtava yhteisö on osa isompaa yhteisöä, valitaan ensisijaisesti alayksikköä kuvaavaa yhteisön tyyppiä. On kuitenkin suositeltavaa käyttää näissä tapauksissa sekä pää- että alayhteisöä kuvaavia yhteisön tyyppejä.

yliopiston tiedekunta
yhteisön tyyppi: tiedekunta
yhteisön tyyppi: yliopisto

ministeriön alaisuudessa toimiva yksikkö/osasto/laitos tms.
yhteisön tyypit: ministeriö ja alayksikkö

Kun sanastossa on useampi samanniminen yhteisön tyyppi, termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. 

yhdistys (julkisoikeudellinen)
yhdistys (rekisteröity)

hallitus (toimielin)
hallitus (valtion hallitus)

Jos yhteisön tyyppinä kuvaava termi voi tarkoittaa muuta kuin yhteisöä (esim. rakennusta tai henkilöä), termiin on lisätty lisämääre kaarisulkeisiin. 

poliisi (organisaatio)

kaupanvahvistaja (viranomainen)

talo (yhteisö)

Hallintoalueen tyyppejä kuvaavia termejä voidaan käyttää toisessa merkityksessä yhteisön tyyppeinä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Helsingin  hiippakunta. Tuomiokapituli
yhteisön tyyppi: toimielin
yhteisön tyyppi: hiippakunta


.

Anchor
Toimialaluokitus
Toimialaluokitus
Toimialaluokitus

  • Yhteisötoimijoiden luokittelu yhteisön toimialan mukaan (erotuksena yhteisöjen luokittelusta esim. juridisen muodon, omistusmuodon tai toimintatavan perusteella)
  • Luokituksen lähtökohtana on ollut Tilastokeskuksen toimialaluokitus, joka kuvaa yhteisöjä ensisijaisesti niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan mukaan. Sen vuoksi luokitusta on tarkennettu ja laajennettu erityisesti julkisen hallinnon (hallinnonalat) ja järjestötoiminnan yhteisöjen kuvaamiseksi.


LinjausEsimerkit

Luokitusta suositellaan käytettäväksi (vanhan) RDA:n kohdan 11.10 Yhteisön toiminta-ala merkitsemisessä. YSOn käyttö yhteisön toiminta-alan merkitsemisessä on mahdollista rinnan toimialaluokituksen kanssa. Toiminta-alan merkitsemisessä voi käyttää myös pelkästään YSOa, jos se soveltuu kuvailevan yhteisön tarpeisiin paremmin? 

Suomen diabetesliitto
toimiala: terveysjärjestöt
YSO: potilasyhdistykset ja diabetes

Veikkaus (yhtiö)
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: rahapelit

Lordi (yhtye)
toimiala: kulttuuri- ja viihdeala
YSO: hard rock

Luokituksen perusperiaate on, että kukin yhteisötoimija kuuluu vain yhteen luokkaan, joka valitaan yhteisön pääasiallisen toiminnan mukaan. Toisin sanoen samalla hierarkiatasolla tai hierarkiapuun haarassa olevat luokkakäsitteet on tarkoitettu käsitealaltaan poissulkeviksi. Yhteisön sivutoimintojen mukaisen toimialat voidaan kuvailla YSOn avulla. Jos saman yhteisön pääasiallinen toiminta on muuttunut yhteisön toiminta-aikana, yhteisö toimialan luokka valitaan viimeisimmän pääasiallisen toiminnan mukaan. Jos yhteisön pääasiallinen toiminta-ala ei ole tiedossa tai määriteltävissä, toimialaluokaksi valitaan määrittelemätön toimiala.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
toimiala: harrastusjärjestöt
YSO: tähtitiede ja kustannusalaEsimerkki toimialan muutoksesta?

Mainitun perusperiaatteen puitteissa yhteisötoimija voidaan liittää valinnanvaraiselle hierarkiatasolle riippuen siitä, millä tarkkuustasolla luokitus halutaan ottaa käyttöön. Jos alemmalta hierarkiatasolta ei löydy sopivaa termiä, käytä ylemmän hierarkiatason termiä.

Suomi. Oikeusministeriö
toimiala: oikeushallinto


Vaikka toimialaluokitus ja yhteisön tyypit ovat kaksi erillistä yhteisötoimijoiden kuvailussa hyödynnettävää Metatietosanaston sanastoa, ne voidaan ajatella toisiaan täydentävinä. Esim. jos yhteisölle ei löydy tarkkaa yhteisön tyyppiä, toimialatermi voi kuvata yhteisöä paremmin.

UPM-Kymmene
yhteisön tyyppi: osakeyhtiö 
toimiala: metsäteollisuus