Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Johtopäätökset edellisestä kokouksesta 17.6. ja keskustelu:
  • Ei päästy selkeään päätökseen tietomallista tai paikan identiteettiin vaikuttavista muutoksista
  • Oltiin yhtämieltä abstraktion tarpeesta
  • Koordinaateilla tunnistettava paikka ja nimellinen (hallinnollinen) paikka on erotettava
  • Maantieteellinen paikka voi kuulua moneen hallinnolliseen alueeseen
  • Paikkatietopalvelu voisi olla hyvä sisällyttää sekä maantieteelliset alueet että hallinnolliset alueet
  • Rakenne pitää olla granulaarinen ja hierarkkinen, jotta voi sisällyttää suhteet pienten maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden välille
  • Hallinnolliset ja maantieteelliset paikat sisältyvät paikkatietopalveluun, hallinnollisista paikoista luodaan suhde hallinnolliseen toimijaan
  • YSO-paikoissa on tehty linjauksia hierarkkisten paikkojen välille: esim. joen halkomien laajempien alueiden hierarkkian osalta
  • Historiallinen näkökulma täytyy tulla mukaan mm. paikan nimen osalta
 • Ehdolla olevan tietomallin tarkastelu:
  •  Miten aika liitetään tietomalliin:
   • Jokaiseen ominaisuuteen liitetään aika vai
   • aika liitetään itse viittaukseen aineistosta paikkaan (teknisesti haasteellisuus)
   • On pystyttävä viittaamaan sekä abstraktioon, jolle ei ole määritelty aikaa, että tarkempiin ominaisuuksiin (kuten nimiin), joihin on liitetty aika
  • Miten valmis ontologiahierarkkian pitää olla paikkatietopalvelun perustamisen hetkellä vai voiko hierarkkiatasoja lisätä myöhemmin?
   • Hierarkkian muutos/täydentäminen YSO-paikoissa vaatii lisäresursseja
  • Wikidatassa kohteen Loire ominaisuuksista ja siihen viittaavien kohteiden ominaisuuksista
  • Susannan ja Mikon esitys Wikidata-konffassa tästä aiheesta https://docs.google.com/presentation/d/10EM5irKm5NjbZoyinFsviNgpP9vfz1wUw4ij5lWr5a4/edit
  • Mihin kohtaan sijoitetaan monimutkaisuus?:
   • Aineiston kuvailija pakotetaan määrittämään paikkaviittaukseen aikamäärettä
   • Paikan kuvailuun lisätään aikamääreitä esim. nimikohtaisesti
   • Hakijan huolehtii aikamäärerajauksia
  • Uusi ehdotus:
   • Eri ominaisuuksien (tyypin ja geolokaation) ajallinen seuranta sidotaan mentaaliin paikkaa
   • Nimi sidotaan vain mentaaliin paikkaan ja nimelle määritellään käyttöaika (nimet on kuvailtava erikseen): sillä on tunniste ja siihen pitää voida viitata "aineiston" kuvailussa
   • Mentaaliin paikkaan on oltava myös mahdollista viitata ilman aikarajoitusta ja ilman nimiviittausta
 • Ominaisuuksien muutokset
  • Susannan kuva: https://docs.google.com/presentation/d/1Z0Jo66y1RmD_CPutVsdYAif_ALLPQ13Ppa_RvTwj1so/edit
  • Mitä muutoksia pitää voida seurata ajallisesti mentaalisen paikan ominaisuuksina?
   • Tyypin muutos, geolokaation muutos ja nimen muutos
  • Tarvitaanko tarkenteita samannimisten paikkojen erottelemiseen? helpottaa kuvailijaa identifioimaan, mutta vaatii tarkenteiden päivittämistä ja takautuvien tietojen konvertointia
  • Ominaisuuksien muutosten raja-arvojen määrittäminen
   • Nimen muutos ei muuta paikkaa toiseksi
   • Tyypin muutokseen vaikuttaa mm. YSO-paikkojen hierarkkiaan (jos yläpaikasta tulee alapaikka, paikan tyyppi muuttuu): tarpeeksi merkittävä muutos paikan tyypissä muuttaa paikan toiseksi, esim. Neuvostoliiton muutos Venäjäksi synnyttää kaksi paikkaa
   • Geolokaation muutos vaikuttaa vain hyvin suurissa muutoksissa
 • Paikkatietopalvelun rahoituksen haku:
  • hjkhjkh
 • Seuraavaan työpajaan:
  • Merkittävien tyypin muutosten määrittely: esimerkkinä kuntaliitos yhdistyneet kunnat lakkauttamalla
  • Geolokaation suuren muutoksen määrittely
  • Tietomallin testaus käyttäjätapaustestausten avulla kuvailijan, sanaston muodostajan ja Finnan tiedonhakijan näkökulmista (Miialta lista tapauksista)
  • Sitoutuminen tietomalliin

...