• Paikka (URI)
  • Paikan todellinen nimi (kieli)
  • Paikan tyyppi
   • Aika
   • Tyyppi <Tyyppi> (Tyypeistä on listaus Metatietosanastossa; jotkin tyyppimuutokset muuttavat paikan eri mentaaliseksi paikaksi)
  • Virallinen nimi (Auktorisoitu hakutieto ilman sulkutarkennetta)
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Epävirallinen nimi
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Sijainti
   • Aika
   • Koordinaatti
   • Polygoni
  • Suhde viittausolioon <Viittausolio> (jos halutaan kuvailussa viitata paikkaan tietyn nimisenä versiona)
  • Assosiatiivinen suhde <Paikka>
  • Osa-kokonaisuus-suhde <Paikka>
   • Aika (Finton hierarkiassa olisi vain nykyinen hierarkia)
  • Suhde toimijaan <Toimija> - pitäisikö suhteen olla vain toimijasta paikkaan?
   • Aika
  • Linkki <ulkoinen tunniste>
  • Edeltäjä-seuraajasuhde <Paikka>
  • Huomautus
  • LOCODE
   • Aika
  • Maakoodi
   • Aika
  • Lähde
 • Viittausolio (URI) (vain viralliset nimet, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä) (Paikan alakäsite)
  • Auktorisoitu hakutieto
  • Aika
  • viittaus paikkaan <Paikka>

Paikka Pietari p12; Viittausolio Leningrad p13; viittausolio Petrograd p14

Pohdintaa

 • Onko Viittausolio järkevä?
  • Tehdäänkö vain silloin, jos paikka on sellainen, että siihen halutaan voida viitattavan aiemmalla nimellä kuvailussa? Vai tehdäänkö viittausoliot aina virallisista nimistä?
  • Tarvitaanko viittausolio myös nykyiselle viralliselle nimelle?
  • Pitäisikö viittausolioiden olla ainoa kuvailun tulokulma paikkaan? Eli viittaukset tehtäisiin aina Viittausolioon eikä koskaan itse "mentaaliin paikkaan"?
   • Tämä pitäisi miettiä käyttöjärjestelmän kannalta (esim. Finnan)
    • Paikka p12 "Pietari (mentaalinen paikka)"
    • Viittausolio p13 "Pietari (tsaarinaikainen)"
    • Viittausolio p14 "Petrograd"
    • Viittausolio p15 "Leningrad"
    • Viittausolio p16 "Pietari (moderni)"
    • Viittausolio p17 "Pietari (läpi aikojen)" (tarvitaanko tätä vai ei?)
   • Pitäisikö jokaisen Viittausolion tuoda automaattisesti myös Paikka p12 mukaan viittaukseen?
   • Linkit muihin järjestelmiin (esim. Wikidataan) menevät kuitenkin Paikan mukaan
  • Pietarin lisäksi toinen esimerkki: Matildedahl aiemmin Matildedahl (Perniö) ja kun Perniö liitettiin Saloon, saatiin Matildedahl (Salo) - voiko tarve viitata Matildedahl (Perniö):ön olla riittävän oleellinen tietomallin kannalta?
   • Kysymys 22.3.2021: Onko Matildedahl yksi vai kaksi viittausoliota? Matildedahl (Salo) on auktorisoitu muoto ja Matildedahl (Perniö) vaihtoehtoinen nimi, mutta pitääkö luoda uusia viittausolioita hierarkian muuttuessa? HUOM! YSO-paikoissa Matildan suomenkielinen auktorisoitu muoto on ruotsinkielinen.
  • Mitä jos aiemmin sovitty tyypinmuutos ei loisikaan uutta mentaalista paikkaa vaan vain uuden Viittausolion? Pyörtäisi aiemman päätöksen
   • Paikka Oulunkylä p22; Viittausolio Oulunkylä (kunta) p23; Viittausolio Oulunkylä (kaupunginosa) p24
    • Viittausolio on Oulunkylä ja viittausolion auktorisoitu nimenmuoto "Oulunkylä (kunta)"?
   • Paikka p33 "Perniö (mentaalinen paikka)"
    • osaPaikkaa p44 "Salo (mentaalinen paikka)" ..1980→
    • tyyppi <KunnanOsa> ..1980→
    • tyyppi <Kunta> ..1500-1980
    • Viittausolio p34 "Perniö (Salo)"
    • Viittausolio p35 "Perniö (kunta)"

Vaihtoehdot 1 ja 2

Vaihtoehto 1: Mennään aiemmin päätetyllä, eli mentaalisia paikkoja luodaan aina, kun tyyppi vaihtuu merkittävästi. Kaikilla paikoilla on yksi viittausolio, jota käytetään kuvailussa.

    Poikkeus: Jos halutaan, että paikkaan voidaan viitata kuvailussa useammalla nimellä, niin luodaan näille omat viittausolionsa

    Poikkeus: Vaikka paikan tyyppi ei muuttuisi, niin kun paikka siirtyy yhden valtion alta toisen alle, niin voi olla tarpeen luoda uusi mentaali paikka

Vaihtoehto 2: Merkittävä tyypin muutos ei luo uutta mentaalista paikkaa vaan vain uuden viittausolion saman mentaalin paikan alle

Kaksi vai yksi Perniötä: Perniö (kaupunki) ja Perniö (Salo)

 • Nykyinen YSO-paikka pitäisi hajoittaa kahdeksi (2. vaihtoehdossa pitäisi myös luoda kaksi viittausoliota)
 • Jos kuvailussa viitataan Perniöön kokonaisuutena, pitäisi käyttää kahta URIa
 • Fintossa ”paikannimirekisterin tyyppitiedoissa” ”Kylä, kaupunginosa tai kulmakunta” yhtenä tyyppinä ja ”kunta, kaupunki” toisena
 • Paikannimirekisterissä nyt luokitus näin (missä eri luokitukset nähtävissä?):

PERNIÖ

    Paikanlajiteema: Asutus

    Paikanlajiryhmä: Taajamat ja kylät

    Paikanlaji: Kaupunkialue tai taajama

    Paikanlajin kuvaus: Yleensä Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaukseen sisältyvä asutuskeskittymä; keskustaajama, kirkonkylä tai asemanseutu.

OULUNKYLÄ

    Paikanlajiteema: Asutus

    Paikanlajiryhmä: Taajamanosat

    Paikanlaji: Kaupunkialueen tai taajaman osa

    Paikanlajin kuvaus: Yleensä Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaukseen sisältyvä asutuskeskittymän osa.

URIt, labelit, kuvailu ja tiedonhaku

 • Voiko kahdella käsitteellä (mentaalinen paikka ja viittausolio) olla sama label? Ei haittaa kuvailutiedoissa, jos on käytetty jompaakumpaa samaa labelia. Mutta jos on käytetty näitä kahta samannimistä käsitettä kahteen kertaan, näkyykö sama label kuvailutiedoissa kahdesti?
 • Jos kuvailija käyttää vain yläkäsitettä / mentaalista paikkaa esim. Pietari (Venäjä), miten hakutuloksissa tämä saadaan Leningrad-haulla näkymään?
 • Pystytäänkö paikan edeltäjää hakemalla saada paikan seuraaja (tai päinvastoin), jos tyyppi on muuttunut ja nämä käsitetään eri paikkoina. (esim. yhteisö, jonka nimi on muuttunut ja jatkaa samaa julkaisua, julkaisutietoihin on lisätty kaikki yhteisön ja edeltäjän seuraajat. Esim. https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3939504?lng=fi)

Aiemmat päätökset

 • Mentaali paikka pysyy aina samana, vaikka nimi ja geolokaatio muuttuvat. Vain paikan tyypin muutos aiheuttaa mentaalin paikan muutoksen.
  • Aiheuttaako paikan siirtyminen Suomen rajojen ulkopuolelle mentaalin paikan muutoksen?
   • Samannimiset paikat Länsi-Suomessa ja Karjalassa ja niiden sulkutarkenne (outoa jos on Venäjä (tai sen nykyinen kunta), koska aineisto koskee paikkaa Suomessa)
 • Paikkatietopalvelun identifioitava ja kuvailtava entiteetti on yhteisesti tunnistettu ja melko stabiilin paikka, joka kuitenkin muuttuu ajassa. Paikka on tunnistettavissa nimien ja sijainnin perusteella ja ne voivat muuttua ajassa.
 • Ajallisesti seurataan nimen, tyypin ja geolokaation muutoksia eli nimeen, tyyppiin ja geolokaatioon liitetään aikamääre. (toteutus mahdollinen lisäresursseilla)
 • URI-tunnisteet liitetään mentaalin paikan lisäksi paikan nimiin, jotta nimeen voi yhdistää ominaisuuksia, esim. aikamääreen. Hakujärjestelmä voi hyödyntää nimikohtaisia URI-tunnisteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia. (toteutus mahdollinen lisäresursseilla)
 • Nimen, geolokaation tai laajemman paikan muutos ei muuta mentaalia paikkaa.
 • Erikseen määritellyt tyyppiryhmien väliset muutokset muuttavat mentaalin paikan toiseksi.
  • Muutokset seuraavien tyyppiryhmienvälillä muuttavat mentaalin paikan toiseksi mentaaliksi paikaksi:
   • Alue, maanosa
    • Maa, valtio
     • Maakunta
      • Kunta, kaupunki
       • Kylä, kulmakunta, kaupunginosa
       • Katu, liikennealue
   • Valtatie
   • Luonnonmaantieteellinen paikka
   • Historiallinen paikka
  • Kategoriat on määriteltävä ohjeistukseen, esim. asujaimisto, vesistö...
  • kylän muuttumisesta kaupunginosaksi epäselvyyttä?
 •  Kysymyksiä
  • Paikan määrittely ja nimen rakentuminen
   • peruskysymys: miten tietomalli on sovitettavissa eri järjestelmiin (Wikibase, Finto, hakujärjestelmät, esim. paikan vanhalla nimellä hakeminen)?
    • mentaalinen YSO-paikka?
    • "Jos otetaan ajaton abstraktio, mennäänkö SAPO- vai Wikidata-henkisellä mallilla?"
   • kuvaillaanko mentaalista paikkaa vai paikan nimeä? Vai onko mahdollista tehdä kummallakin tavalla? paikan yhteydessä ilmoitettava aika, jos viitataan mentaaliin paikkaan? Jos viitataan vanhaan nimeen (tai sen URIin), niin aikaa ei välttämättä tarvitse ilmoittaa?
    • Onko Pietareita kolme vai neljä (vai viisi, jos mentaalinen paikka on yksi)? Onko vanha ja uusi Pietari kaksi eri nomenia?
    • olisiko viittausolioita niin monta kuin on auktorisoituja tai varianttihakutietoja?
   • pitäisikö tarkenteiden olla omana ominaisuutenaan eikä osana nimeä?
   • Voiko kuvailussa käyttää nomenia? Mitkä kaikki nimistä ovat erillisiä nomeneita (vain ensijaiset nimet ja niiden edeltäjät, mutta ei vaihtoehtoiset nimimuodot)?

   • Mentaalisen paikan prefLabel on nykyinen nimi ja tämän lisäksi nykyinen nimi oma nomeninsa, johon voi liittää aikamääreitä yms.

   • Virallisia nimiä on vain yksi yhdellä kielellä ja hetkellä, mitä ovat altLabelit? Vain erilainen kirjoitusasu tai lempinimi on altLabel? Entinen nimi olisi oma nomen. Onko epävirallinen nimi sidottu tiettyyn nomeniin? Ja minkä niminen on nimen ja epävirallisen nimen suhde ja voiko tällaisia nimiä olla useampia (”epävirallinen nimi”, ”eri kirjoitusasu” jne.)
    • voisivatko virallinen nimi ja epävirallinen nimi olla varianttinimen tai varianttihakutiedon tyyppejä?
   • Paikan nimet nomeneita, joilla voi olla altLabeleita? Esim. Piter on Pieterin eikä Leningrad-nomenin lempinimi
   • Jos paikan tyyppi muuttuu (ja syntyy uusi paikka), mutta nimi ei muutu, niin viitataanko kahdesta eri paikasta samaan nomeniin (vai muodostetaanko aina uusi nomen)?
   • liitetäänkö koordinaatit ja ajalliset määreet nomeniin vai vain mentaaliin paikkaan?
   • soveltuuko kaikki edellä luonnonmaantieteellisisiin paikkoihin?
  • Muutokset ja suhteet
   • Halutaanko yhdistymisiä ja jakaantumisia ja vastaavia muutoksia merkitä tietomalliin jotenkin?
   • RDA-ehdotus(?) Paikan linjaukset ja esimerkit sekä soveltamisprofiiliehdotus: edeltäjä/seuraaja-ketjuja ei tarvita
   • Suhde toimijaan: toimijoilla voi olla edeltäjiä ja seuraajia, joten mihin näistä tarkalleen ottaen linkitetään ja mikä (nomen / mentaalinen paikka)?
   • Jos tietomalli on aivan omansa, missä suhteessa sen paikat ovat muiden tietokantojen paikkoihin (close/exact)?
  • ominaisuudet
   • joihinkin ominaisuuksiin liitettävissä aika, mihin ominaisuuksiin ei aika ole liitettävissä? Hierarkiat ajassa muuttuvia.
   • voitaisiinko käyttää ominaisuuksina RDA:n ominaisuuksia, sillä kaikille näille ominaisuuksille löytyy vastaavuudet RDA registrystä?
   • RDA:n näkemys: sijaintiin ei pysty liittämään ajallista ulottuvuutta, kuitenkin toistettava attribuutti
   • Pääkaupunkien lisääminen: Erotellaanko pää- ja hallintokaupungit jollakin ominaisuudella? Pitäisi myös liittää ajanjakso tähän statukseen.
   • "Tarvittaessa lisätään paikkatietopalveluun uusi ominaisuus (property) containedBy, jolla voidaan eri alueiden läpi kulkevat valtatiet tms. eri alueisiin"
   • lisättäviä ominaisuuksia: maakoodit ja LOCODEt?
  • tietotyypit
   • Tiedot nimenmuutoksista päivämäärätasolla/-vuositasolla? Jos kumpaakin, niin tuleeko sekaannuksia, jos oletuspäivämääränä esim. 01-01, jos tarkka päivämäärä ei tiedossa?
   • Aikaontologian tilanne?
 • No labels

1 Comment

 1. Kommentteja ja kysymyksiä: onko luonnonmaantieteellisten paikkojen hierarkia erilainen/erillinen hallinnollisten alueiden hierarkiasta (kylä, kunta, piiri, lääni, jne.)? Miten näiden suhde merkitään - esim. luonnonmaantieteellisen paikan sijainti yhden tai useamman hallinnollisen alueen sisällä tai rajalla (esim. järvi tai joki)?  Voiko luonnonmaantieteellisen paikan sijainti/koordinaatti muuttua?
  Jos ja kun nimet/labelit voidaan käsitellä erillään paikasta (Nomen) niin montako eri label-/nimityyppiä tarvitaan? Koordinaatit liittyvät paikkaan ei nomeniin.