Metadatakentät on jaettu pakollisiin, soveltaen pakollisiin, suositeltaviin ja vapaaehtoisiin kenttiin. Listatut Dublin Core -kentät ovat OpenAIREn sivuilta löytyvät tarkenteettomat eli simplified Dublin Core -kentät, eivät esim. DSpace-julkaisuarkistoissa käytössä olevia kenttiä. Konversio OpenAIREn vaatimiin kenttiin tehdään OAI-PMH -rajapinnassa. Kotimaisissa julkaisuarkistoissa käytettäväksi suositellut kentät on listattu metadatahahmotelmaan. Alla olevat kentät on merkitty myös hahmotelmaan OpenAIREn nimellä. Englanninkieliset otsikot ovat ensin ja samalla linkkejä kullekin OpenAIRE:n ohjesivulle.


*Pakolliset kentät

1. Title: dc.title - Nimekkeet: dc.title / dc.title.alternative
- Säilytä alkuperäisen kirjoitusmuoto ja järjestys, alaotsikot erotetaan kaksoispisteellä (ilman välilyöntejä)

2. Creator: dc.creator - Tekijä: dc.contributor.author / dc.creator
- Nimi käänteisessä järjestyksessä: sukunimi, etunimi/etunimen alkukirjaimet
- Organisaation nimi organisaation hierarkian mukaan suuremmasta pienempään
- DSpace-kenttä dc.contributor.author korjataan OAI-PMH -rajapinnassa vaadituksi
- Pysyvä tunniste myös tekijöillä, erotetaan puolipisteellä tekijän nimestä; id_orcid 0000-0000-0000-0000

3. Access Level: dc.rights - OpenAIRE-pääsyoikeudet: dc.rights.accessLevel
- Käytä osoitteesta https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights löytyviä arvoja

 • info:eu-repo/semantics/closedAccess
 • info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
 • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
 • info:eu-repo/semantics/openAccess

4. Publication Date: dc.date - Julkaisuaika: dc.date.issued
- Käytä ISO 8601 -standardin mukaista (vvvv-kk-pp) formaattia, vain vuoden ilmoittaminen on pakollista

5. Publication Type: dc.type - OpenAIRE-aineistotyyppi: dc.type.publication
- Käytä OpenAIREn luomaa kontrolloitua sanastoa

 • info:eu-repo/semantics/article
 • info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
 • info:eu-repo/semantics/masterThesis
 • info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
 • info:eu-repo/semantics/book
 • info:eu-repo/semantics/bookPart
 • info:eu-repo/semantics/review
 • info:eu-repo/semantics/conferenceObject
 • info:eu-repo/semantics/lecture
 • info:eu-repo/semantics/workingPaper
 • info:eu-repo/semantics/preprint
 • info:eu-repo/semantics/report
 • info:eu-repo/semantics/annotation
 • info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical
 • info:eu-repo/semantics/patent
 • info:eu-repo/semantics/other


6. Resource Identifier: dc.identifier - Teoksen tunniste: dc.identifier.urn / dc.identifier.doi / dc.identifier.uri / dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]
- Yksiselitteinen julkaisun rinnakkaistallenteen tunniste, kuten urn, doi tai uri
- Tunnisteeksi suositellaan pysyvää tunnistetta: URN, DOI, Handle (tämä tai dc.relation-kenttään muun kuin rinnakkaistallenneversion tunniste)

 

*Soveltuessaan pakolliset kentät

1. Project Identifier: dc.relation - EU-projektirahoituksen tunniste: dc.relation.projectID
- Vaaditaan vain kun kyseessä EU-rahoitteinen projekti, OAI-PMH syntaksi: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/[Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym]

2. Embargo End Date: dc.date - Saatavilla julkaisuarkistosta: dc.date.available
- Kun pääsyoikeudeksi merkitty info:eu-repo/semantics/embargoedAccess, syntaksi päivämäärän ilmoittamiseen: info:eu-repo/date/embargoEnd/<YYYY-MM-DD>

3. Subject: dc.subject - Avain- ja asiasanat: dc.subject / dc.subject.[asiasanaston lyhenne]
- Avainsanat ja luokitustiedot mahdollisia, suositellaan käyttämään kontrolloituja asiasanastoja ja luokituksia ja näissä URI:en käyttö suositeltavaa

4. Description: dc.description - Lyhyt kuvaus: dc.description
- Julkaisun kirjallinen/sanallinen kuvaus, ei saa käyttää moniosaisen tallenteen eri URLien listaamiseen

5. Publisher: dc.publisher - Julkaisija: dc.publisher
- Alkuperäisjulkaisun yksityinen tai julkinen kustantaja, käytä koko nimeä ja yliopiston hierarkia suuremmasta pienempään pisteillä erotettuna; epäselvissä tapauksissa kopioi tieto suoraan julkaisusta

 

*Suositellut kentät

1. License Condition: dc.rights - Tekijänoikeus-/käyttöoikeustiedot: dc.rights / dc.rights.uri / dc.rights.accessRights
- Suositellaan viittaamaan URLin avulla johonkin lisenssisivustoon, esim. CC-lisensseihin koneluettavuuden varmistamiseksi
- Käytettävä myös jos julkaisulla on embargo

2. Alternative Identifier: dc.relation - Vaihtoehtoinen tunniste: dc.relation.doi / dc.relation.[tunnisteen lyhenne]
- Esimerkiksi kustantajan version DOI-tunniste, PubMed tai arXiv ID; OpenAIREssa erillinen skeema näiden tunnisteiden tunnistamiseen:
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/<scheme>/<identifier>
- Suositellaan pysyvän tunnisteen käyttöä (tämä tai dc.identifier-kentän rinnakkaistallennetunniste)

3. Publication reference: dc.relation - Lähteiden verkko-osoitteet: dc.relation.reference
- Julkaisussa viitattujen aineistojen verkko-osoitteita varten, skeema: info:eu-repo/semantics/reference/<scheme>/<identifier>

4. Dataset Reference: dc.relation - Viittaus tutkimusdataan: dc.relation.dataset
- Julkaisussa käytetyn tutkimusdatan splash-pagen/esittelysivun verkko-osoite, skeema: info:eu-repo/semantics/dataset/<scheme>/<identifier>

5. Contributor: dc.contributor - Toimittaja tai muu tekijä: dc.contributor.editor / dc.contributor.[muu tekijyys]
- Julkaisun tekoon liittyvä toissijainen henkilö-, organisaatio- tai palvelu(?) -tekijä, muotoilu sama kuin tekijä-kentässä
- Ilmoitus EU-rahoituksesta ”kontrolloiduilla” termeillä: European Union (EU) and Horizon 2020 ; Euratom and Euratom research and training programme 2014–2018

6. Publication Version: dc.type - OpenAiRE-aineistoversio: dc.type.version
- Suosituksen mukainen tieto rinnakkaistallenteen aineistoversiosta, oletuksena vertaisarvioinnin läpikäynti. 

 • info:eu-repo/semantics/draft
 • info:eu-repo/semantics/submittedVersion
 • info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
 • info:eu-repo/semantics/publishedVersion (käytännössä vertaisarvioitu)
 • info:eu-repo/semantics/updatedVersion

7. Format: dc.format - MIME Type -aineistotyyppi: dc.format.mimetype
- Julkaisun fyysinen tai elektroninen muoto, MIME-tyyppejä suositellaan käytettäväksi http://www.iana.org/assignments/media-types

8. Source: dc.source - Lähdeviite, alkuperäisen teoksen ilmestymistiedot: dc.identifier.citation / dc.relation.isPartOfSeries / dc.relation.issn / dc.relation.isPartOfJournal
- Viittaus alkuperäiseen painettuun julkaisuun sen digitoidun version kuvailusta

9. Language: dc.language - Teoksen kieli: dc.language.iso
- ISO 639-x -standardin mukainen kielikoodi, suositellaan 3-merkkistä koodia http://www.sil.org/iso639-3/

10. Coverage: dc.coverage - Sivumäärä, tiedoston koko tai sivunumerot: dc.format.extent / dc.format.size / dc.format.pagerange
- Julkaisun avaruudellinen, ajallinen tai juridinen laajuus

11. Audience: dc.audience - Yleisö: ei käytössä
- dc.audience kuuluu tarkenteiden kanssa Qualified DC:een, joka sittemmin korvattu DCMI Metadata Termseillä, eli dcterms-kentillä
- Julkaisun oletettu lukijakunta, ei erikseen määriteltyä skeemaa → tekijän, julkaisijan tai kolmannen osapuolen määriteltävissä (esimerkkinä Yhdysvaltain opetushallituksen metadatatietokanta)


*Vapaaehtoinen kenttä

1. Relation: dc.relation - Muu relaatio: ei käytössä
- Julkaisun mahdollinen linkittyminen muihin metadatatietueisiin/julkaisuihin

 

 • No labels