luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

HUOM!

Katso myös YSO RDF korjaustarpeita?

Katso myös: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/blob/master/vocabularies/yso/yso-metadata.ttl

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.58 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-23

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen, Henri Yli-Kotila

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

 

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.  YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

1 Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.  Katso myös: YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

2 Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

3 Sanaston tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin.  YSOn ruotsinkielisen version lyhenne on ALLFO, mutta kirjastojärjestelmissä tunnisteena käytetään muotoa yso/swe.  Mikäli käytetään yso:n englanninkielistä termiä, tunnisteeksi kirjataan yso/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

4 Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt luokat ja ominaisuudet (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

dct:

dcterms:

http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se ohjautuu tänne: http://pub.tenforce.com/schemas/iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • definition (313)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

 

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xlTULOSSA KÄYTTÖÖN
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:

Kehitysversiossa

sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

5 Käsitekaavio

 

tähän kuva - työstetään erikseen

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

Classes are described using the RDF Schema resources rdfs:Class and rdfs:Resource, and the properties rdf:type and rdfs:subClassOf. 

 

LabelRDF

Nimi

 

rdfs:label

 

Kuvaus tai määritelmäskos:definition
rdf-suhteetrdf:???
Alaluokat tai -ominaisuudetrdf:subClassOf
Domainrdfs:domain
Rangerdfs:range
Huomautus tai Kommentitskos:note

 

6 Käsitteet   (owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

rdfs:Classskos:Concept
NimiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Suhteeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual; ysometa:Hierarchy
katso myösskos:ConceptGroup 
KommentitPitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?
rdfs:Classyso-meta:Concept
NimiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite.
Suhteet

yso-meta:Concept a owl:Class ; rdfs:subClassOf skos:Concept .

rdfs:label"General concept"@en, "Yleiskäsite"@fi, "Allmänbegrepp"@sv ;
Kommentit 

 

 

rdfs:Classyso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Suhteet

yso-meta:Individual a owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

rdfs:labelrdfs:label "Individual concept"@en, "Yksilökäsite"@fi, "Individualbegrepp"@sv ;
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.

 

Hierarkisoivat käsitteet

rdfs:Classyso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Suhteetowl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept
Katso myös 
Huomautus

EI KÄYTETTY. Kehitysversiossa (101 kpl)

Domain?
Range?

 


Poistetut käsitteet

rdfs:Classskosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Suhteetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

Yleiset luokat

rdfs:Classowl:class
NimiLUOKKA
Kuvaus https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Class
Suhteet

Käytetty seuraavissa:

yso-meta:Hierarchy
yso-meta:Individual
yso-meta:Concept

  


 

7 Termit (rdfs:label)

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabel


rdf:Propertyskos:prefLabel
Nimi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa Käytettävä termi -kentässä. SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:hiddenLabel; skos:altLabel
rdf:Propertyskos:altLabel
Nimi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Korvatusta termistä käytetään myös nimitystä ohjaustermi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Korvattu termi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:label
Esimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminä

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen korvattu termi. Esim. YSOssa termi “kansanterveystyö” on korvattu termi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen korvattu termi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

rdf:Propertyskos:hiddenLabel
Nimi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin. Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja. SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:prefLabel; skos:altLabel
subPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;
EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.
Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

Yksikkö- ja monikkomuodot

 

rdf:Propertyyso-meta:singularPrefLabel
Nimi

Käytettävän termin yksikkömuoto

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subClassOf owl:class; a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

rdfs:domainyso-meta:Concept
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
rdf:Propertyyso-meta:singularAltLabel
NimiKorvatun termin yksikkömuoto
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen korvatun termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subClassOf owl:class; owl:DatatypeProperty;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainyso-meta:Concept;
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

 

 

8 Semanttiset suhteet (skos:semanticRelation)

 

RDFskos:broader
NimiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
Suhteeta owl:ObjectProperty, owl:inverseOf skos:narrower
  

 

 

RDF skos:narrower
Nimi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
Suhteeta owl:ObjectProperty, owl:inverseOf skos:broader
  

 

 

 skos:related 
Nimi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet

Suhteeta owl:objectProperty, owl:SymmetricProperty; Super-property: skos:semanticRelation
  
RDFskos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semattisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
Suhteetowl:ObjectProperty
Domainskos:Concept
Rangeskos:Concept
  
RDFskos:topConceptOf
NimiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

SuhteetinverseOf skos:hasTopConcept
DomainConcept Scheme
RangeConcept
HuomautusJos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita ontologian yläkäsitteeksi .

 

 

RDFskos:hasTopConcept
NimiRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

labelhas top concept
Suhteet

inverseOf skos:topConceptOf; type ObjectProperty. Property

DomainConcept Scheme
RangeConcept
  

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen Vastaava käsite -kentässä.

 

RDFskos:member 
NimiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN;
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.
Suhteet

type: ObjectProperty, Property

DomainCollection
Rangeskos:Concept or skos:Collection
Labelhas member (@en)

 


 

RDF skosext:partOf
NimiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
Suhteettype: ObjectProperty
Huomautus

Onko tämä (täsmälleen) sama kuin dcterms:isPartOf? Ellei ole, niin mikä on ero?

dcterms:isPartOf rdf:Property, rdfs:subPropertyOf dcterms:relation ;
RDF yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
KommenttiKEHITYSVERSIO
Huomautus

Onko tämä (täsmälleen) sama kuin dcterms:isPartOf? Ellei ole, niin mikä on ero?

dcterms:isPartOf rdf:Property, rdfs:subPropertyOf dcterms:relation ;

 


RDF skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

Label is in scheme {@en}

Suhteet

rdf:type ObjectProperty, Property

RangeConcept Scheme
EsimerkkiysoRDFdct:isReplacedBy 
NimiKORVAAVA KÄSITE
KuvausYSOssa käytöstä poistetun (deprekoidun) käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
Suhteet
a rdf:Property; rdfs:subPropertyOf dct:relation 
HuomautusViittaus käsitteen tunnisteeseen, ei termiin.RDF dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
Suhteet
a rdf:Property; rdfs:subPropertyOf dcterms:coverage .
Rangedct:Location
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.


RDF yso-meta:hasThematicGroup
TermiKuuluu temaattiseen ryhmään
Kuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

rdf:type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?


 

RDFrdau:P60683 
 Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683 ja Fintossa se näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet

type a rdf:Property, owl:ObjectProperty; ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en; inverseOf: rdau:P60686

SubPropertiesrdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"
  

 

RDFrdau:P60686
Nimi seuraaja
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686 ja Fintossa se näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

Suhteet

isdefined by rdau:; a rdf:Property, owl:ObjectProperty ; rdfs:label "has successor"@en

Lexical Aliashttp://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en
SubProperties
 • rdaa:P50053"has descendant family"
 • rdaa:P50099"has descendants"
 • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"

 

RDF rdau:predecessor.en
Nimikorvattu aikaisempi termi
 (Lexical Alias)
Suhteet 

 

 rdau:successor.en
Nimikorvaava uusi termi
 (Lexical Alias)
Suhteet 

 

RDFrdfs:subClassOf
NimiAlaluokka
KuvausOminaisuus rdfs:subClassOf on  rdf:Property instanssi, jolla ilmaistaan, että kaikki yhden luokan instanssit ovat myös toisen luokan instansseja.
Suhteet 
  

 

 

 allars:allars_juuri
NimiALLÄRS YLIN KÄSITE
KuvausAllärs asiasanaston ylin käsite.
Suhteeta rdfs:Resource
  


  ysa:ysa_juuri
 NimiYSAN YLIN KÄSITE 
 Kuvaus Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite
 Suhteet a rdfs:Resource


9 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

RDFskos:note
NimiHuomautus
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
Suhteeta owl:AnnotationProperty
Rangerdfs:Resource
Subpropertiesskos:scopeNote, skos:changeNote, skos:editorialNote, skos:historyNote, skos:example, skos:definition
  
RDFskos:definition
NimiMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kehityskommentit

skos:definition on käytetty nyt lähinnä musa-käsitteille!

Aiemmin määritelmille on käytetty skos:note -kenttää (2520 esiintymää), sillä MARC tietueissa oli vain yhdentyyppinen note-kenttä ja siinä oleva tieto siirrettiin 'epämääräiseen'. kenttään

  
RDFskos:scopeNote
NimiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 
  
RDFskos:changeNote
NimiMuutos
Kuvaus

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitoa varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit

Käytössä vain kehitysversiossa.

  
RDFskos:editorialNote
NimiTOIMITUSHUOMAUTUS
Kuvaus

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset.

Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
KommentitKäytössä vain kehitysversiossa.
  
RDFskos:historyNote
NimiHISTORIA
KuvausMerkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 
  
RDF skos:example
Nimi ESIMERKKI
Kuvaus Käyttöesimerkkejä
Suhteet rdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit Ei ole käytetty
  
RDF skos:notation
Nimi NOTAATIO
label notation (@en)
Kuvaus

skos:definition: A notation, also known as classification code, is a string of characters such as "T58.5" or "303.4833" used to uniquely identify a concept within the scope of a given concept scheme. {@en}

skos:scopeNote: By convention, skos:notation is used with a typed literal in the object position of the triple. {@en}

Suhteet type DatatypeProperty, Property
Kommentit

 KEHITYSVERSIOSSA

  
RDFrdfs:comment
Nimi Kommentti
Kuvaus

Vapaamuotoinen ihmisen luettavissa oleva käsitteen selitysteksti. 

Suhteet a rdf:Property
rdfs:domainrdfs:Resource
rdfs:rangerdfs:Literal
skos:examplerdfs:comment "fläktar = puhaltimet + tuulettimet"@sv ;
Kehityskommentit

Käytetty 14 kertaa. Eri tapoja, käsitettä tarkentavia kommentteja ja myös määritelmä.

yso:p25549 a skos:Concept, yso-meta:Concept ;
rdfs:comment "Traditional Finnish fish dish."@en ;

tuossa voisi varmaan käyttää skos:note -kenttää?

  

 

 

SKOSissa voidaan noteen liittää resurssi, jossa on esim. dublin corella kuvattu parametreja ja voidaan liittää resurssille URI (esim. lähdeviittauksiin). esim. http://browser.agrisemantics.org/gacs/en/page/C25028
gacs:def_b7124f46
 rdf:value "A technique to assess the environmental aspects and potential impacts associated with a product, process, or service, by: compiling an inventory of relevant energy and material inputs and environmental releases [outputs]; evaluating the potential environmental impacts associated with identified inputs and releases [outputs]; interpreting the results to help you make a more informed decision."@en ;
 a <http://id.agrisemantics.org/vocab#Definition> .

 

10 Skeemat (skos:conceptScheme)

rdfs:Classskos:ConceptScheme
NimiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
Suhteet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Alaluokat

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl
rdfs:Classyso:aggregateconceptscheme
NimiKOOSTEKÄSITTEET
KuvausKäsitteiden koosteryhmä
Suhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  
rdfs:Classyso:deprecatedconceptscheme
NimiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
Suhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

11 Mäppäysominaisuudet (skos:mappingRelation)


SKOS provides several properties that map concepts between different concept schemes. This can be done by asserting that two concepts have a similar meaning, using the skos:exactMatch and skos:closeMatch properties. Two concepts from different concept schemes can also be mapped using properties that parallel the semantic relations introduced in Section 2.3skos:broadMatchskos:narrowMatch and skos:relatedMatch.


Linkitysominaisuudet

RDFskos:exactMatch
NimiVASTAAVA KÄSITE
KuvausKahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:closeMatch
DescriptionThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch.
RDFskos:closeMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation
DescriptionThe property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.
RDFskos:broadMatch
NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:broader, skos:mappingRelation
DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
RDFskos:narrowMatch
NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
Suhteet

rdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation, skos:narrower, rdf:inverseOf: skos:broadMatch

DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
RDFskos:relatedMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
KuvausAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.
Suhteet

rdfs:subPropertyOf  skos:mappingRelation, skos:related

  

 

12 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

RDF Luokkaskos:Collection
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia.
SuhteetEI KÄYTETTY
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;

 

 

RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Suhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection; isothes:ThesaurusArray

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Suhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection; isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts
RDF luokkaysometa:StructuringClass
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
Suhteet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept; isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;
RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Suhteet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept; yso:deprecatedconceptscheme;

 

13 Ominaisuudet (rdf:property)

Käsitteen ominaisuudet

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

 • OWL distinguishes between two main categories of properties that an ontology builder may want to define:
  • Object properties link individuals to individuals.
  • Datatype properties link individuals to data values.
 • NOTE: OWL also has the notion of annotation properties (owl:AnnotationProperty) and ontology properties (owl:OntologyProperty). These are needed in OWL DL for semantic reasons. See Sec. 7 and the OWL Semantics and Abstract Syntax document [OWL S&AS].

In addition to describing the specific classes of things they want to describe, user communities also need to be able to describe specific properties that characterize those classes of things. In RDF Schema, properties are described using the RDF class rdf:Property, and the RDF Schema properties rdfs:domainrdfs:range, and rdfs:subPropertyOf. All properties in RDF are described as instances of class rdf:Property

RDFrdfs:label
NimiNimi
Kuvaus

Luokalle tai ominaisuudelle annettu nimi (termi).

Suhteeta rdf:Property
HuomautusTermille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.
DescriptionThe rdfs:label property can be used to provide a more human-readable version of a resource's name. 
RDFdc:source
NimiLähde
KuvausYSOssa tähän on merkitty käsitteen lähde.
Suhteeta rdf:Property ; rdfs:label "Source"@en ; rdfs:isDefinedBy <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
EsimerkkiKontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.
Kommentti
skos:note "A second property with the same name as this property has been declared in the dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). See the Introduction to the document \"DCMI Metadata Terms\" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for an explanation."@en .
RDFdct:created
NimiLuontipäivä
KuvausYSOssa päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon
Suhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal 
  
RDFdct:modified
NimiMuokkauspäivä
KuvausPäivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattu
Suhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal 
  

Muuttujien ominaisuudet

 

RDFrdfs:domain
NimiAihealue
Kuvaus

rdfs:domain on rdf:Property:n instanssi, jolla ilmaistaan, että mikä tahansa resurssi, jolla on nimetty ominaisuus, on samalla yhden tai useamman luokan instanssi.

Suhteeta rdf:Property
Huomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)
RDFrdfs:isDefinedBy
Nimi 
Kuvaus 
Suhteetrdfs:subPropertyOf rdfs:seeAlso
Huomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)
DescriptionThe rdfs:isDefinedBy property can be used to indicate a resource that (in a sense not specified by RDF; e.g., the resource may not be an RDF schema) "defines" the subject resource. 
RDFrdfs:subPropertyOf
NimiAlaominaisuus
Kuvaus

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .
DescriptionRDF Schema provides a way to specialize properties as well as classes. This specialization relationship between two properties is described using the predefined rdfs:subPropertyOf property.
Katso myösyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel
RDFrdfs:seeAlso
NimiKatso myös
KuvausThe rdfs:seeAlso property can be used to indicate a resource that might provide additional information about the subject resource. 
  

 

 

RDFns3:HasSubProperty
Nimi Osaominaisuus
KuvausOminaisuuden alaominaisuus
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:lexicalAlias
Nimi Kirjoitusmuoto
KuvausLuokan tai ominaisuuden toinen kirjoitusmuoto
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:name
NimiLuokan tai ominaisuuden nimi
KuvausNumeerisesta luokasta käytetty nimi
Suhteetrdau:P60683 ; rdau:P60686 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:status
NimiStatus
KuvausOminaisuuden julkaisutila
Suhteet 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001
Esimerkki 

 

 

RDFxsd:date
NimiPäiväys
KuvausPäiväyksen tyyppi
  
RDFowl:ObjectProperty 
Nimi 
Kuvaus 
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: kentille
Esimerkki 
RDFowl:DatatypeProperty 
Nimi Datatyyppi
Kuvaus Käytetyn luokan tai ominaisuuden tyyppi
Suhteetyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel, ysoupdate:removedAltlabel
Huomautus 
Esimerkki

 

RDF owl:inverseOf
Nimi Vastakohta
Kuvaus 
Suhteet 
Huomautus Käytetty vain rdau: muuttujien kanssa
Esimerkki 

 

 

RDFrdf:about
Nimi 
Kuvaus 
Suhteet 
 ei käytetty

 

 

RDFrdf:type 
Nimi 
Kuvaus Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.
Suhteet 
 ei käytetty

 

RDFrdfs:range 
Nimi range
Kuvaus The rdfs:range property is used to indicate that the values of a particular property are instances of a designated class. The rdfs:range property can also be used to indicate that the value of a property is given by a typed literal.
Suhteet 
  

 

RDF rdfs:domain
Nimi domain
KuvausThe rdfs:domain property is used to indicate that a particular property applies to a designated class. For example, 
Suhteet 
  

 

Ontologian ominaisuudet   

RDFNimiKuvausKäyttö
dc:descriptionKUVAUSOntologian kuvaus 
dc:titleNIMIOntologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJAOntologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469

(14 --- Kommentteja yms. kehittämistä )

 

https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

4.7 On Specializing the SKOS Model

SKOS is intended to serve as a common denominator between different modeling approaches. As such, the current vocabulary specification will allow many existing KOSs to be ported to the Semantic Web. However, the great variety of KOS models makes it impossible to capture every detail of these models while still retaining the first "S" ("simple") in "SKOS".

Applications that require finer granularity will greatly benefit from SKOS's being a Semantic Web vocabulary. SKOS can indeed be seamlessly extended to suit the specific needs of a particular KOS community while retaining compatibility with applications that are based on the core SKOS features.

This can mostly be done by specializing existing SKOS constructs into more-specific ones. Users can create their own properties and classes and attach them to the standard SKOS vocabulary elements by using the rdfs:subPropertyOf and rdfs:subClassOf properties from the RDF Schema vocabulary [RDF-PRIMER].

The example in Section 4.3 illustrates how skosxl:labelRelation can be specialized into a semantically richer property devoted to acronym link representation. Other uses are possible, such as creating different "flavors" of the properties skos:broader and skos:narrower. Thesaurus standards indeed identify a small number of kinds of hierarchical relation, such as generic, part-whole, or instance-class [ISO2788]. The SKOS approach allows an application designer to create new properties to capture this distinction, and to declare them as sub-properties of skos:broader:

ex:broaderGeneric rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderPartitive rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderInstantive rdfs:subPropertyOf skos:broader.

Every ex:broaderPartitive statement between two concepts, for instance, can be formally interpreted by a proper Semantic Web reasoning engine. This interpretation will yield the inference of askos:broader statement between these concepts—a piece of information which may then be exploited by basic SKOS tools.