Tässä esitetyt linjaukset on laadittu yhdessä Finto-palvelun ja YSO-pohjaisten ontologioiden ylläpitäjien kesken. Ensimmäinen versio linjauksista julkaistiin toukokuussa 2017 ja sitä on päivitetty lisälinjauksin ja tarkennuksin useita kertoja sen jälkeen. Linjausten osalta ei vaadita takautuvia korjauksia ontologioiden sisältöön. Toisin sanoen niitä sisältöjä, jotka ovat olleet ontologioissa ennen tietyn linjauksen luontia ja jotka ovat ristiriidassa kyseisen linjauksen kanssa, ei vaadita korjaamaan. Finto tarjoaa kuitenkin tukea, mikäli korjauksia päätetään tehdä.

Kehityslinjauksissa esiintyvät termit määritelmineen

Käsite

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.

Käytettävä termi

Jokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Käytettävästä termistä käytetään myös nimitystä suositettu termi. SKOS-kielen käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa Käytettävä termi -kentässä.

Korvattu termi

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Korvatusta termistä käytetään myös nimitystä ohjaustermi. SKOS-kielessä tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Fintossa korvatut termit näkyvät käsitetietueessa Korvatut termit -kentässä.

Piilotermi

Termi, jota ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta joka toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävän termin äärelle. Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja. SKOS-kielessä piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:HiddenLabel.

Yläkäsite-alakäsite-suhde

Yläkäsite-alakäsite-suhdetta nimitetään myös geneerisen hierarkiasuhteeksi. SKOS-kielellä alakäsitteen suhde yläkäsitteeseen ilmaistaan alakäsitteessä ominaisuudella skos:broader.  Suhteen käyttö on määritelty tarkemmin kohdassa Hierarkiaperiaatteet. Fintossa käsitteen yläkäsitteet näkyvät käsitetietueessa Yläkäsite-kentässä ja alakäsitteet Alakäsitteet-kentässä.

Osa-kokonaisuus-suhde

Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-kielellä osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.

Assosiatiivinen suhde

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-kielellä suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. Fintossa suhde näkyy kentässä Assosiatiiviset käsitteet.

Ekvivalenssi

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen Vastaava käsite -kentässä.

Kehityslinjaukset

Käsitteiden termit

 

 

 

Hierarkiaperiaatteet

 

 

Huomautukset

 

Lähteet

 

Käsitetyypit

Poikkeukset