KOKO-ontologiapilveen sisältyville ontologioille on laadittu alla olevat vaatimukset. Lisäksi YSO-pohjaisille ontologioille (ml. kaikki KOKOon sisältyvät ontologiat) on laadittu yhteiset kehityslinjaukset. KOKOon sisältyvien ontologioiden vaatimukset on laadittu KOKO-työpajassa 24.3.2015. Yhteisiä kehityslinjauksia on laadittu, päivitetty ja täydennetty Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmässä vuodesta 2017 lähtien (ks. tarkemmin YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset).

Yleiset vaatimukset

 • Ontologian tekninen toteutus ei aiheuta kohtuutonta vaivaa palvelun ylläpidolle.
  • Optimitapauksessa ontologia on valmiiksi SKOS-muodossa.

  • Suoraviivaisten teknisten muunnosten tulisi olla mahdollisia.

 • Käyttöehdot sallivat avoimen julkaisun.
 • Kaikkien erikoisontologian käsitteiden on oltava joko hierarkiassa tai sillattuna YSOon.
 • Tuleva Finto-verkosto määrittää tarkemmat tekniset vaatimukset.

Käyttö

 • Ontologialle pitää olla tiedossa käyttöä nyt tai tulevaisuudessa.
  • Finto-palvelu tarjoaa tulevaisuudessa käyttäjille tavan ilmoittaa ontologian käytöstä tietyssä järjestelmässä tai tietyn aineiston sisällönkuvailussa.
 • Käyttö tarkoittaa tässä yhteydessä ontologian käyttöä sisällönkuvailussa, joka voi toteutua esim. Finton tarjoamien rajanpintojen kautta.

Ylläpito

 • Ontologialla pitää olla nimetty päätoimittaja (ts. omistaja). Lisäksi ontologialla pitää olla nimetty ylläpitäjä, mikäli ylläpito on ulkoistettu.
 • Päätoimittaja ja ylläpitäjä on aina oltava nimettynä henkilötasolla yhteistyöverkoston toimivuuden takaamiseksi.
 • Ylläpitoon kuuluu
  • osallistuminen KOKO-kokouksiin
  • toimiminen erikoisontologian asiantuntijana ja yhteyshenkilönä
  • YSO-ontologiassa tapahtuvien muutosten vaikutusten tarkistaminen erikoisontologian kannalta
   • Finto-palvelu tarjoaa tulevaisuudessa tarkistamiseen teknisen apuvälineen.
 • Ylläpidolta edellytettävää ontologioiden päivitysaikataulua ei määritelty tässä vaiheessa.

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset