AbstraktiArtikkelin tai muun tekstin sisällöstä tehty tiivistelmä.
APC (Article Processing Charge)

Julkaisumaksu, jonka artikkelin kirjoittaja maksaa lehden kustantajalle siitä, että artikkeli julkaistaan avoimena. Lehti voi olla joko Gold Open Access tai Hybridi Open Access lehti.

Auktorisoitu käyttäjä

Auktorisoidulla käyttäjällä on oikeus käyttää aineistoa. Auktorisoitujen käyttäjien määrittely on aineistokohtaista. Pääsääntöisesti auktorisoituihin käyttäjiin luetaan aineiston lisensioineen organisaation opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat. Joskus auktorisoituihin käyttäjiin luetaan myös paikalliskäyttäjät. Auktorisoitujen käyttäjien eri ryhmillä voi olla erilaiset käyttöoikeudet. 

AutentikointiKäyttäjän tunnistaminen.
Bibliografinen tieto

Tieto, jonka avulla alkuperäinen julkaisu voidaan jäljittää:

 • lehtien osalta tekijä(t), artikkelin otsikko, lehden nimi, julkaisuvuosi, vuosikerran numero, lehden numero, artikkelin sivunumero
 • kirjojen osalta tekijä(t), kirjan nimi, painosmerkintä, kustannuspaikka, kustantaja, julkaisuvuosi.

CC-lisenssit

CC-lisensseillä tarkoitetaan Creative Commons lisenssejä, joilla tekijä voi jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa haluamiaan vapauksia teoksen käyttäjille. Lisenssejä on kuusi

 • Nimeä (CC BY)
 • Nimeä-Tarttuva (CC BY-SA)
 • Nimeä-Ei muutoksia (CC BY-ND)
 • Nimeä-Epäkaupallinen (CC BY-NC)
 • Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva (CC BY-NC-SA)
 • Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen (CC BY-NC-ND)

Lisäksi Creative Commonsilla on erityinen CC0-luopuma, jolla tekijä voi luopua kaikista oikeuksistaan teokseen siinä määrin kuin se on lainsäädännön puitteissa mahdollista. Lisätietoja: https://creativecommons.fi/

Corresponding author/first author

Artikkelin kirjoittaja, joka tyypillisesti toimii julkaisuprosessin aikana kaikkien artikkelin kirjoittajien yhteyshenkilönä ja vastaa siitä, että muut kirjoittajat saavat tarvittavat tiedot prosessin vaiheista. Myös artikkelin julkaisemisen jälkeen hänelle voidaan osoittaa artikkeliin liittyviä kysymyksiä.

COUNTERCOUNTER-tilastosuosituksilla tarkoitetaan kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteisen kansainvälisen COUNTER-projektin (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) tuottamia elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Ks. tarkemmin COUNTER-hankkeen sivut.
DDADDA (demand driven access) ks. PDA.
Embargo

Embargolla voidaan tarkoittaa asiayhteydestä riippuen eri asioita. Välittäjien tarjoamiin lehtipalveluihin liittyen embargo on kustantajan määrittämä viive, jonka vuoksi lehden uusimmat kokotekstit ilmestyvät välittäjän palveluun yleensä vasta 3-12 kuukautta niiden ilmestymisen jälkeen.

Tieteellisten lehtiartikkeleiden Green Open Accessiin eli vihreään tiehen liittyen embargo viittaa ajanjaksoon, jonka aikana artikkelia ei saa julkaista rinnakkaistallenteena avoimessa julkaisuarkistossa. Ajanjakso alkaa artikkelin julkaisuajankohdasta ja kustantaja määrittelee sen pituuden. Embargot ovat eripituisia eri lehdillä, tyypillisesti pituus on 6-24 kuukautta.


EPUBE-kirjan tallennukseen tarkoitettu avoin tiedostomuoto, joka on laitteisto- ja ohjelmistoriippumaton.
EtäkäyttöAineiston käyttö verkon yli kirjautumalla (tunnistautumalla) organisaation suojattuun verkkoon muualta kuin tilaavan organisaation tiloista.
Fair use

Fair use on USAn tekijänoikeuslain alainen doktriini, joka sallii tekijänoikeudenalaisen aineiston rajoitetun käytön ilman luvan hankkimista oikeudenhaltijalta. Se, onko tietty teoksen käyttö sallittua (fair use) perustuu tapauskohtaiseen punnintaan. Punninnassa käytetään neljää kriteeriä:

 • käytön tarkoitus ja luonne
 • teoksen luonne
 • käytön määrä ja käytetyn osan laatu
 • käytön vaikutus teoksen potentiaalisiin markkinoihin.
Finna

Kansallinen hakupalvelu Finna.fi kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot yhteen. Lisäksi useilla organisaatoilla on oma finna, joka on rajattu pääasiassa kyseisen organisaation käytössä oleviin aineistoihin. Ks lisätietoja Finnan verkkosivuilta

FTE-lukuFTE (full time equivalent) -luvulla tarkoitetaan laskennallista lukua, jolla ilmoitetaan kokopäiväinen henkilömäärä (esim. opiskelijat, tutkijat, muu henkilökunta). FTE-lukujen laskemistavat vaihtelevat käyttötarkoituksittain ja maittain. E-aineistojen lisensioinnissa FTE-lukua käytetään usein hinnoitteluperusteena. FinELib-toimisto ylläpitää aineistohankintaa varten tietoja konsortion jäsenten potentiaalisista käyttäjämääristä.
Gold Open Access (Gold OA, kultainen tie)

Kultaisen tien mallia noudattavassa lehdessä artikkelit ovat heti ilmestyttyään avoimia. Tyypillisesti kirjoittaja maksaa artikkelista julkaisumaksun (APC). Kustantaja ei kerää lehdestä tilausmaksuja.

Green Open Access (Green OA), vihreä tie

Vihreän tien mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä. Artikkelin kirjoittaja tallentaa artikkelinsa avoimeen julkaisuarkistoon. Yleensä julkaisuarkistoon on lupa tallentaa vain artikkelin lopullinen vertaisarvioitu käsikirjoitus, sillä kustantajat eivät tyypillisesti salli lopullisen artikkeliversion jakamista julkaisuarkistossa. Lisäksi kustantaja asettaa käsikirjoituksen julkaisemiselle julkaisuarkistossa usein embargon (ks. embargo)
Hybridi Open Access (Hybrid OA)

Hybridi Open Access-mallissa kustantaja kerää lehdestä tilausmaksuja, mutta kirjoittaja voi maksaa artikkelista julkaisumaksun (APC), jolloin artikkeli julkaistaan avoimena. Hybridi OA-lehdessä voi siten olla samanaikaisesti avoimia artikkeleita ja maksumuurin takana olevia artikkeleita. 

Impact factorTieteellisten julkaisujen laadun arvioimiseen käytettävä mittari, joka kertoo, kuinka usein jonkin lehden artikkeleita siteerataan muissa tieteellisissä julkaisuissa.
Kaupallinen tarkoitusLisensioidun aineiston suora ja/tai epäsuora kaupallinen hyödyntäminen.

Kokotekstitietokanta

Tietokanta, joka sisältää kokonaisia artikkeleita tai muita tekstejä.
KonsortioUseamman organisaation vapaaehtoisesti muodostama yhteenliittymä tietyn asian toteuttamiseksi (FinELibin tapauksessa e-aineistojen hankkimiseksi).
KurssipakettiKurssipaketti (myös materiaalipaketti) on opettajan kurssin suorittamista varten opiskelijoille kokoama aineistopaketti (esim. valikoituja lehtiartikkeleita).
LisenssiKäyttöoikeus (FinELibin tapauksessa e-aineiston käyttöoikeus).
LukuohjelmaOhjelma, jonka e-kirjan lukeminen päätelaitteella vaatii. Lukuohjelma tulee asentaa päätelaitteelle ennen e-kirjan latausta.
Nelli-portaaliNelli-portaali on kansallinen kirjastojen tiedonhakujärjestelmä ja yhteinen tietokantojen käyttöliittymä. Nelli-portaalia käyttävät erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot. Näiden lisäksi on olemassa alueellisia Nelli-portaaleita. Nelli on kansallisen elektronisen kirjaston hanke, mistä tulee myös nimi (National ELectronic Library Interface). Nelli on metahakujärjestelmä, jolla käyttäjä voi suorittaa tiedonhaun useista tietokannoista ja muista tiedonlähteistä samalla kertaa.
OffsettingAlennus, jonka organisaatio saa tieteellisen lehtipaketin lisenssimaksusta. Alennuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon organisaation tutkijat ovat maksaneet julkaisumaksuja (ks. APC) artikkeleista, jotka he ovat julkaisseet lehtipakettiin sisältyvissä lehdissä.
Offsetting-sopimusLehtipaketin käyttöön oikeuttavan lisenssimaksun ja artikkelien julkaisumaksut yhdistävä sopimus, jolla pyritään siihen, että open access -julkaisemiseen siirtymisestä ei aiheudu organisaatioille lisäkustannuksia.
Online-lukeminenOnline-lukemisesta käytetään myös termejä streaming, suoratoisto ja pilvilukeminen. Online-lukemisella tarkoitetaan tiedonsiirtotapaa, jossa e-kirja välitetään lukijan päätelaitteeseen internetin kautta sitä mukaa kun lukija käyttää kirjaa. Teosta voi lukea suoraan selaimessa ilman erillisen lukuohjelman lataamista.
Open AccessOpen Access tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa saatavuutta. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.
PaikalliskäyttäjäPaikalliskäyttäjä (myös paikallisasiakas) tarkoittaa organisaation ulkopuolista henkilöä (= ei kuulu organisaation henkilökuntaan eikä opiskelijoihin). Paikalliskäyttäjällä on yleensä oikeus käyttää aineistoa (ainoastaan) kirjaston tiloissa.
Pay-per-viewPay-per-view mallissa asiakas voi ostaa pääsyn yksittäiseen dokumenttiin (esim. lehtiartikkeliin tai kirjan lukuun). Usein pääsy on rajattu aikaan (esim. artikkelin voi ladata/lukea 24 tunnin ajan).
PDA

PDA:lla (patron driven acquisition) - myös DDA (demand driven acquisition) tai EBS (evidence based selection) - tarkoitetaan asiakaslähtöisiä hankintamalleja, joissa hankittava elektroninen aineisto valikoituu tilaajaorganisaation auktorisoitujen käyttäjien valintojen tai käytön perusteella.

PäätelaiteDigitaalinen laite (esim. tietokone, tabletti, puhelin, e-kirjan lukulaite), jota voidaan käyttää e-kirjan lukemiseen.
SitaattiSuora lainaus kirjallisesta tai muusta esityksestä.
Suojattu verkkoAineistoa tilaavan organisaation verkko, johon on pääsy vain auktorisoiduilla käyttäjillä, jotka on autentikoitu (tunnistettu).
SuojausmenetelmäOhjelmistotekninen standardi/menettely, jonka avulla e-kirjan kopiointia tai tallennusta voidaan estää tai säädellä. Esim. Adoben suojaustekniikka edellyttää henkilökohtaisen Adobe ID -tunnuksen luomista sekä Adobe Digital Editions –ohjelman asentamista päätelaitteelle.
SUSHIProtokolla, joka käytetään e-aineistojen käyttötilastojen automaattisissa siirroissa. Ks. tarkemmin Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) Protocol.
TeosTekijänoikeuslain tarkoittama ihmisen itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos (esim. artikkeli).
Tekstin/tiedon louhinta 

Automaattiset tai puoliautomaattiset menetelmät, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Tieteellinen kommunikointiTutkijoiden välinen viestintä.
TietueTietokannan perusyksikkö, joka sisältää yhtä kuvailtavaa kohdetta koskevat tiedot (esim. viitetietokannassa viite, joka sisältää yhtä julkaisua koskevat tiedot).
TilaajaorganisaatioAmmattikorkeakoulu, yliopisto, tutkimuslaitos tai yleinen kirjasto, joka on tilannut (hankkinut käyttöoikeuden) kyseisen elektronisen aineiston.
ViiteViite koostuu kentistä, jotka sisältävät tietoa julkaisusta kuten tekijä, julkaisun nimi ja julkaisuvuosi. Viite voi sisältää julkaisun sisältöä kuvaavia asiasanoja sekä tiivistelmän eli abstraktin ja linkin kokotekstiin.
ViitetietokantaTietokanta, joka sisältää tietoa (tekijä, nimeke, julkaisuajankohta jne.) artikkeleista ja muista julkaisuista, mutta ei itse tiedonlähdettä kokonaisuudessaan.