Blog

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu jatkaa tänä keväänä uudistuneita RDA-kuvailusääntöjä esittelevien videoiden julkaisua.

 • Ensimmäisenä julkaisemme RDA:han sisällytettyjen hallinnollisten metatietojen (provenienssitietojen) esittelyn maaliskuussa.
 • Huhtikuussa jatkamme viime syksynä aloittamaamme kartta-aineiston RDA-kuvailun esittelyä.
 • Toukokuun videotallenteen aiheena on RDA Toolkitin rakenne ja uusin sisältö.
 • Kesäkuussa kertaamme, miten tehdään kansallisia ja kansainvälisiä muutosehdotuksia RDA:han.

Koulutussuunnitelma sekä linkit videotallenteisiin ja esitysdioihin löytyvät RDA-koulutussivulta.


Kuvailusääntöpalvelu on järjestänyt uudistunutta RDA:ta esitteleviä koulutuksia kahden vuoden ajan:

 • 19 verkkoon tuotettua tallennetta
 • 6 tallennettua etätilaisuutta, joissa yhteensä 12 esitystä
 • 1440 videotallenteiden katselukertaa.

Linkit tallenteisiin ja esitysdioihin löytyvät Kuvailusääntöpalvelun RDA-verkkosivuilta.


Esittelevät koulutukset antavat käsityksen keskeisistä uutuuksista ja aineistotyyppikohtaisista muutoksista siirryttäessä käyttämään uudistunutta RDA Toolkit -palvelua. Esittelyt on suunnattu jo kuvailua osaaville eivätkä siten ole kuvailun peruskoulutusta. Kysymyksiä ja ehdotuksia koulutuksiin liittyen voi lähettää Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen ylläpito- ja päivitysprosessi on nyt vakiintunut. Kuvailusääntöpalvelu päivitti RDA Toolkit -palveluun vuonna 2023:

 • 282 käännöstiedostoa
 • 315 linjaustiedostoa
 • 34 tarkennettua ohjetta
 • 670 termiä

Tukipyyntöjä Yhdysvalloissa sijaitsevaan tekniseen ylläpitoon lähetettiin 31 kertaa.

Uudistunut RDA Toolkit on käyttöönotettavissa kirjastoissa, kun formaattipohjaiset sovellusohjeet ja Metatietosanasto päivitetään uudistuneiden kuvailusääntöjen mukaiseksi vuoden 2024 aikana.


Osana käyttöönottoon valmistautumista Kuvailusääntöpalvelu jatkaa uudistunutta RDA:ta esittelevien videotallenteiden julkaisemista myös tänä keväänä. Aineisto- tai elementtiryhmäkohtaisten esittelyjen lisäksi käsittelemme yleisempiä RDA:n liittyviä aiheita, kuten RDA Toolkitin rakennetta, muutosehdotusten tekemisen prosesseja ja käyttöönoton askelia. Kevään koulutuksista tiedotetaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Aiemmat koulutukset löytyvät Kuvailusääntöpalvelun RDA-verkkosivuilta.


Uudistuneen RDA:n käyttöönotto on askel kohti linkitetyn (meta)tiedon tuotantoympäristöä. Kansalliskirjastossa valmisteilla olevaa BIBFRAME-pohjaista tietomallia rikastetaan uudistuneen RDA:n elementeillä. Eri tarkkuustasolla olevien standardien semanttista yhteentoimivuutta tuetaan kohdentamalla (mappaamalla) 1330 RDA-elementtiä vastaaviin BIBFRAME-ominaisuuksiin. Vastaavuustaulukko julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Kohdentamiselle varmistetaan, että RDA-kuvailusääntöjä on mahdollista noudattaa tulevaisuuden kuvailussa aiempaa paremmin.

RDA-kuvailusääntöjen uudistunut versio on jälleen päivittynyt. Suomenkielisiä sääntöjä on täydennetty mm. toimijoiden ja teoksen tarkennetuilla ohjeilla. RDA Toolkit päivittyy neljä kertaa vuodessa, ja jokaiseen päivitykseen Kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalvelut yhteistyössä kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien kanssa tuottavat lisää linjauksia, esimerkkejä ja tarkennettuja ohjeita. Tavoitteena on saada uudistunut RDA Toolkit käyttöönottokuntoon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Uudistunutta RDA:ta esittelevät koulutukset jatkuvat aineistotyyppikohtaisilla videoilla. Videotallenteissa käsiteltyihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun järjestämillä kaikille avoimilla kyselytunneilla. Ennakkokysymykset ja -kommentit kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. Viime syksyn RDA-koulutusvideot ja koulutustilaisuuksien tallenteet löytyvät Kuvailusääntöpalvelun RDA-koulutussivuilta.

Kuvailusääntöpalvelun RDA-verkkosivusto

Kuvailusääntöpalvelun osoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Kattava suomenkielinen versio uudistuneesta RDA:sta on julkaistu. Suomenkielisen sääntötekstin lisäksi uudistuneesta RDA Toolkitistä löytyvät keskeiset suomalaiset linjaukset (ks. Linjaukset-välilehti) ja kansallisia ohjeita (ks. Lähteet-välilehti). Suomenkieliset sisällöt löytyvät valitsemalla sekä sivuston että RDA:n kieleksi suomen. Suomenkielinen versio täydentyy vielä suomalaisilla esimerkeillä, lisälinjauksilla ja kansallisilla ohjeteksteillä tämän ja ensi vuoden aikana. Englanninkielinen sääntöteksti päivittyy 4 kertaa vuodessa, mikä on myös suomenkielisen version päivitystahti jatkossa.

RDA:n uusia piirteitä esitteleviä koulutusvideoita on julkaistu nyt yhdeksän. Syksyllä 2022 järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa keskitytään laajempiin kuvailukokonaisuuksiin. Katso tilaisuuksien tarkemmat tiedot RDA-koulutussivulta ja sen alasivuilta. Ennen koulutustilaisuuksiin osallistumista olisi hyvä tutustua koulutusvideoiden lisäksi RDA:n terminologiaan.

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu on käynnistänyt uudistuneen RDA:n koulutukset. RDA-koulutussivuilla on nyt julkaistu ensimmäiset koulutusvideot. Kesän 2022 aikana julkaistaan yhteensä 11 videota, joissa esitellään RDA:n uusia piirteitä.

Syksyllä 2022 järjestetään koulutustilaisuudet, joissa keskitytään laajempiin kuvailukokonaisuuksiin. Viiteen puolipäiväiseen koulutustilaisuuteen voi osallistua etänä tai tulemalla paikan päälle. Ajat ja aiheet löytyvät RDA-koulutussivuilta. Koulutustilaisuuksiin osallistujien olisi hyvä katsoa koulutusvideot etukäteen. Koulutustilaisuuksien esitykset tallennetaan myös verkkoon.

Kuvailusääntöpalvelu on päivittänyt sivun RDA-terminologia uudistuneen RDA:n mukaiseksi. Terminologiassa näkyy mm. linkitetyn datan vaikutus. Terminologiaan kannattaa tutustua ennen RDA-koulutuksia.

Uudistuneen RDA:n suomenkielinen käännös on valmistunut, mutta sen julkaisu odottaa vielä teknisiä toimenpiteitä toolkit-palvelussa ja RDA Registryssä. Suomenkielinen versio käsittää suomenkielisen sääntötekstin lisäksi RDA:n sanastot, keskeiset suomalaiset linjaukset ja ohjedokumentteja, mm. uudelleen määritellyt kuvailutasot.


På svenska nedan

Vuonna 2022 julkaistaan suomeksi uusittu versio RDA-kuvailustandardista, joka antaa määrityksiä ja tavoitteita kirjastojen siirtymiselle linkitetyn datan tuotantoon. Kansalliskirjasto tukee uudistuvan RDA:n käyttöönottoa kuvailussa.

Mikä RDA?

RDA (Resource Description and Access) on kirjastojen metatietojen tuotantoa eli kuvailua ohjaava kansainvälinen kuvailustandardi. RDA määrittelee:

 • mitä kohteita valitaan kuvailtavaksi
 • mitä elementtejä käyttäen kohde kuvaillaan
 • mitä tiedonhaun osa-aluetta (esim. löytämistä ja valintaa) kukin elementti tukee.

RDA:n hyödyt

RDA antaa säännöt kuvailuun. Kuvailusäännöt:

 • yhdenmukaistavat eri maissa tuotettavia metatietoja, mikä lisää kattavuutta tiedonhaussa.
 • sisältävät sanastoja, jotka tuovat metatietoihin runsaasti eri näkökulmia. Tämä lisää tarkkuutta tiedonhaussa.
 • valmistavat siirtymistä linkitetyn datan tuotantoon, joka tehostaa kuvailuprosessia. Metatietojen päällekkäisestä tuottamisesta tai kopioimisesta siirrytään metatietojen linkittämiseen.

RDA:n kustannukset

 • RDA Toolkit -palvelun käyttö ei aiheuta kustannuksia suomalaisille kirjastoille. Kansalliskirjasto rahoittaa kansallisen lisenssin kaikille kirjastoille.
 • Kansalliskirjaston järjestämät RDA-koulutukset ovat maksuttomia. Koulutuksiin voi osallistua joko etäyhteydellä tai paikan päällä.
 • Uudistuneen RDA:n käyttöönotto voi aiheuttaa muutostarpeita tietojärjestelmissä. Muutostarpeet ja mahdollisten kustannusten suuruus riippuvat käytettävästä tietojärjestelmästä.

Käyttöönoton aikataulu päätetään järjestelmäkohtaisesti. Kuvailijoita ja järjestelmäkehittäjiä kannustetaan tutustumaan uudistuneisiin ohjeisiin ja osallistumaan koulutukseen.

Lisätietoja:

En förnyad standard för en beskrivningsmiljö i förändring

År 2022 publiceras på finska en förnyad version av katalogiseringsstandarden RDA. Den ger anvisningar och mål för biblioteken då de övergår till en produktion av länkade data. Nationalbiblioteket stöder ibruktagningen av det förnyade RDA.

Vad är RDA?

RDA (Resource Description and Access) är en internationell katalogiseringsstandard som styr katalogisering, dvs. metadataproduktionen, på bibliotek. RDA definierar:

 • vad är föremålet för beskrivning
 • med vilka element beskrivs föremålet
 • hur de olika elementen stöder olika delområden av informationssök (t.ex. att hitta och att välja rätt).

Fördelarna med RDA

RDA är ett regelverk för beskrivning. Beskrivningsreglerna:

 • gör metadata som produceras i olika länder mer enhetligt. Detta medför en bredare täckning vid informationssök.
 • innehåller ordlistor som medför flera olika ingångar till metadata. Detta medför bättre precision vid informationssök.
 • förbereder övergången till en produktion av länkade data som gör beskrivningsprocessen mer effektiv. Från en produktion och kopiering av parallella metadata sker en övergång till att skapa länkar mellan metadata.

Kostnader för RDA

 • Användningen av RDA Toolkit -plattformen är kostnadsfri för de finländska biblioteken. Nationalbiblioteket finansierar en nationell licens för alla bibliotek.
 • Den RDA-skolning som Nationalbiblioteket organiserar är kostnadsfri. Det går att delta i skolningen antingen närvarande eller på distans.
 • Ibruktagandet av det förnyade RDA kan orsaka behov av förändringar i informationssystemen. Behoven av förändringar och storleken på eventuella kostnader beror på det informationssystem som är i bruk.

Tidtabellen för ibruktagandet görs enskilt för varje informationssystem. Både personalen som beskriver samt systemutvecklarna uppmanas att bekanta sig med de förnyade anvisningarna och att delta i skolningen.

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu on julkaissut RDA-kuvailustandardiin keskittyvän uuden verkkosivuston. Kuvailusääntöpalvelun omalla verkkosivustolla ovat jatkossakin muut palvelun vastuulla olevat asiat. RDA-verkkosivuston julkaisu tukee valmistautumista uudistuneen RDA:n koulutuksiin, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Uudistuneen RDA Toolkitin suomenkielisen version virallinen julkaisu siirtyy vuoden 2022 kevääseen RDA Toolkitin palvelimen migraation vuoksi. Myös RDA Registryn uusin versio odottaa järjestelmän päivittämistä.

Kevään 2022 julkaisu tulee sisältämään kaiken kattavan suomenkielisen sääntötekstin, keskeiset suomalaiset linjaukset sekä muita ohjedokumentteja, mm. uudelleen määritellyt kuvailutasot. Uudistunut RDA sisältää määrityksiä ja tavoitteita ns. linkitetyn datan tuotantoon siirtymiseksi.

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivustolta löytyvät muistiinpanot tämänvuotisista metatietoaiheisista kansainvälisistä konferensseista ja kokouksista, mm. IFLAn, EURIGin ja Euroopan BIBRAME -verkoston tilaisuuksista.


RDA-verkkosivusto
Kuvailusääntöpalvelun verkkosivusto
Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi