Blog

FinELib-konsortio ja Yleisten kirjastojen konsortio kilpailuttavat yhteistyössä elokuvapalvelut yleisille kirjastoille. Syksyn kuluessa kaikilta kilpailutukseen mukaan lähteviltä kirjastoilta tullaan pyytämään sitoutuminen hankintaan sekä tieto elokuvapalveluiden hankinnan ennakoidusta arvosta.

Hankinnan arvon määrittäminen on yksi edellytys kilpailutuksen onnistumiselle.  Järjestämme työpajan hankinnan ennakoidun arvon määrittämiseen to 14.10. klo 13–15. Työpajassa käydään lyhyesti läpi kilpailutusprosessi, mitä kilpailutettavalla elokuvapalvelulla tarkoitetaan, millaisia liiketoimintamalleja palveluntarjoajilla on käytössään, ja miten  hankinnan arvon voi määritellä.

Työpajaan voi ilmoittautua sähköpostilla marja.hjelt@hel.fi pe 8.10. saakka. Työpaja järjestetään etäyhteydellä Teamsissa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Elokuvapalvelujen kilpailutus yleisiä kirjastoja varten

Elokuvapalveluiden kilpailutusta varten on perustettu projektiryhmä ja sisältötyöryhmä. Projektiryhmä organisoi kilpailutusprosessia ja sisältötyöryhmä määrittelee hankinnan kohteen ja luo kriteereitä tarjousten arviointia varten.

Työryhmät aloittivat työskentelyn elokuussa ja alustavan aikataulun mukaan hankittavien palvelujen käyttöönotto voisi alkaa keväällä 2022. Aikataulu tarkentuu vielä syksyn 2021 aikana.

Projektin sivut FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).

FinELib-konsortion uuden ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1/2021 (15.9.2021) on käsiteltävänä mm. FinELibin kustannustenjakotyöryhmän esitys ja ProQuestin RefWorks ja Ulrichsweb -aineistojen konsortiohankinnan jatko. Lisäksi keskustellaan konsortion jäseniltä tulleiden ajatusten pohjalta mihin ohjausryhmän mielestä konsortion tulisi keskittyä lähivuosina (FinELib-konsortion palveluvisio 2025).


Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020? Mitä saatiin aikaiseksi? Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020

FinELib-konsortion vuosi 2020 lukuina.


Kesäajan yhteystiedot

FinELib-toimisto julistaa kesälomakauden alkaneeksi ja muistuttaa samalla, että kannattaa laittaa tärkeät viestit henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.


Aurinkoista kesää kaikille!


Kuva: Foto Roos, Helsingin kaupunginmuseo


FinELib-konsortion ja Yleisten kirjastojen konsortion yhteisessä projektissa on tarkoitus hankkia yleisille kirjastoille elokuvapalveluja kilpailutuksella. Tavoitteena on, että kilpailutus on valmistunut ja elokuvapalvelusopimus on FinELibiin kuuluvien yleisten kirjastojen käytettävissä vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Palvelu on tarkoitettu FinELib-konsortioon kuuluville yleisille kirjastoille ja edellyttää FinELib-konsortion voimassaolevaa palvelusopimusta. FinELibiin liittyminen ei aiheuta yleisille kirjastoille maksuja – jos kirjastosi on kiinnostunut elokuvahankinnasta eikä ole FinELib-konsortion jäsen, ota yhteyttä FinELibin palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi. 


Projektille on nimetty projektiryhmä:

 • Ritva Nikola, Oulun kaupunginkirjasto
 • Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
 • Aino Ketonen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio
 • Arja Tuuliniemi, FinELib
 • Terhi Manninen, FinELib
 • Toni Vesterinen, FinELib


Projektin sisältötyöryhmän tehtävänä on tuoda projektiin sisältöosaamista elokuva- ja digimedia/Video on Demand -palveluiden toiminnasta. Sisältötyöryhmään on nimetty:

 • Maarit Helen (Tampere)
 • Tuija Kalke (Helsinki)
 • Saimi Kallio (Lahti)
 • Minna Koistinen (Kuopio)
 • Katja Pesonen (Vantaa)
 • Maija Suoyrjö (Turku)
 • Siina Vieri (Pori)


Lue lisää projektista kirjastot.fi-sivuilta: Elokuvapalvelujen kilpailutus yleisiä kirjastoja varten.

FinELib-konsortion uuden palveluvision johtoajatus on avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen ja oppimisen menestystekijänä. Laajan konsortion säilyminen on erittäin tärkeää suomalaisen tieteen ja tutkimuksen mahdollistajana. Tiedejulkaisemisen avoimuuden lisääminen, ketterän yhteistyön vahvistaminen ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytäminen ovat tulevaisuudessa toiminnan keskiössä, kun tähdätään kohti entistäkin parempaa konsortiota.

Rakentavasti päämääriin

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koko konsortion kesken käytävää avointa ja rakentavaa keskustelua. Konsortiolle on ensiarvoisen olennaista, että myös neuvotteluja käydään yhdessä, jotta takana on neuvotteluvoimaa ja voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Jäsenorganisaatiot kokevat asiakaskyselyn perusteella FinELib-toimiston tarjoamat palvelut hyödyllisinä, helppokäyttöisinä ja toimintavarmoina. Positiivinen palaute FinELib-toimiston toiminnasta tukee hedelmällisen yhteistyön jatkumista. Palveluvisio puolestaan tarjoaa vakaan perustan yhteisten tavoitteiden toteuttamiselle

Tasapuolisesti yhdessä

Ilman yhteistyötä aineistojen hankinta olisi yksittäisille organisaatioille paljon työläämpää ja vaikeampaa. Ei kuitenkaan riitä, että yhteistyöllä säästetään merkittävästi organisaatioiden työpanosta lisenssineuvotteluista - on muistettava kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että kaikkia jäsenorganisaatioita kuunnellaan tasapuolisesti. Esimerkiksi organisaation koko tai sektori ei saa aiheuttaa taloudellista estettä konsortiotilauksiin osallistumiseen.

Toinen toisiamme kuunnellen

Konsortion jäsenten ja FinELib-toimiston välinen molempiin suuntiin tapahtuva viestintä on tärkeässä roolissa. FinELib-toimisto toivoo ja pyytää palautetta, jonka avulla toimintaa saadaan kehitettyä jäsenorganisaatioiden haluamaan suuntaan. Konsortion toiminnasta viestitään eri kanavissa monipuolisesti ja selkeästi, jotta informaatio saadaan välitettyä jokaiselle jäsenorganisaatiolle sopivimmalla tavalla. Verkkosivuilla tapahtuvan uutisoinnin ja aineistoneuvotteluwebinaarien lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia liittyen yksittäisiin teemoihin tai aineistoihin.

Yhteisöllisesti toimien

Suuntaviivat tulevalle toiminnalle on visioitu yhteisissä työpajoissa, joiden tuloksena FinELib-toimisto on alkanut toteuttaa sovittuja projekteja yhdessä jäsenorganisaatioiden kanssa. Näitä ovat mm. neuvottelut laadukkaista vaihtoehtoisista avoimista julkaisukanavista tutkijoille, pyrkimys ammattilehtien avoimuuden lisäämiseen ja aineistojen valinta- ja hankintaprosessin uusiminen vastaamaan paremmin konsortion jäsenten tarpeita.

Palautteesta voimaa ammentaen

Konsortion jäsenten tutkijoilta ja muilta loppukäyttäjiltä sopimuksista ja esimerkiksi avoimesta julkaisemisesta saatu palaute kannustaa konsortiota siinä tärkeässä työssä, jonka avulla yhdessä voimme taata edellytykset laadukkaalle tutkimukselle:

”Kiitos avusta – ja uurastuksesta näiden diilien kanssa”

”I love to do science in Finland”

”Hienoa, että tämä [avoin julkaiseminen] järjestyi. Olisi ollut harmillista, jos olisi jäänyt mahdollisuus käyttämättä.”

”Tämä maksuton OA mahdollisuus on meille tutkijoille ja tutkimukselle erinomainen asia.”

 “I was really happy to read that FinELib provides the [APC] coverage.”

“Tämäpä [avoimen julkaisemisen maksuttomuus] iloinen uutinen!”

”Tämä open-access homma on todella hyvä käytäntö. Ja erityisesti se, että FinELIB onnistui saamaan suht laajat kiintiöt kustantajille – huikea saavutus!”

FinELibin palveluvision yhtenä tavoittena on monipuolinen ja ketterä aineistohankinta. Konsortion aineistovalinnan kehittämistyö tehdään Aineistovalinnan uudistaminen -projektissa, joka toteutetaan työryhmätyöskentelynä.

Projektin tavoitteina on

 • ketterän menettelyn kehittäminen uusien aineistojen valitsemiseksi konsortiolle
 • uudentyyppisten aineistojen (esim. äänikirjat, videot, verkkokurssit, oppimisympäristöt) saaminen konsortioon sekä
 • uusien aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän ja tiedonkulun kehittäminen.


Ryhmän työskentely tapahtuu etänä verkkokokousten avulla. Ensimmäinen kokous pyritään järjestämään kesäkuussa 2021 ja muut kokoukset (2-3 kpl) syksyn 2021 aikana.

Projektin työryhmään ovat tervetulleita kaikki uuden aineistovalintaprosessin suunnittelusta kiinnostuneet konsortion jäsenet.


Lue lisää:

Projektin sivu ja ilmoittautumisohjeet FinELibin ekstranetissä
FinELib-konsortion palveluvisio 2025


FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt tavoitteet ovat:

 • konsortion yhteistoiminta
 • avoimet julkaisut
 • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
 • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Maaliskuun loppupuolella järjestetään konsortion jäsenille kaksi etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Syksyn 2020 työpajoissa ideoimme konsortion yhteistoimintaa ja monipuolista ja ketterää aineistohankintaa, kevään työpajojen painopisteet ovat avoimet julkaisut ja vaikuttava, dataan perustuva toiminta.

Työpajojen ajankohdat ovat:

 • Avoimet julkaisut: ma 22.3. klo 13 - 15
 • Vaikuttava, dataan perustuva toiminta: pe 26.3. klo 10 - 12


Lue lisää FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).(info) Webinaarin tallenne on katsottavissa Kirjastokaistalla


Yleisten kirjastojen konsortio järjestää yhteistyössä FinELibin ja Kirjastokaistan kanssa kaikille kiinnostuneille digitaalisten aineistojen hankinnan webinaarin ke 27.1.2021 klo 13–14.30.

Webinaari koostuu viidestä lyhyestä asiantuntijaesityksestä, joissa käydään läpi e-aineistojen hankintaan liittyviä asioita. Esitysten jälkeen asiantuntijat vastaavat tilaisuuden aikana tulleisiin kysymyksiin.

Aiheet::

 • Aina kannattaa sopia! / Aino Ketonen
 • Sopimuksen kulmakivet / Arja Tuuliniemi
 • Miten vältät sopimuksen sudenkuopat? / Paula Mikkonen
 • Onko se hintansa väärti? / Marja Hjelt
 • Hankinta – yhdessä vai erikseen? / Marja Hjelt ja Aino Ketonen
 • Loppukeskustelu ja webinaarin seuraajien kysymyksiin vastaaminen

FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 5/2020 (25.11.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).


Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Osana FinELibin uutta palveluvisiota myös konsortion ohjausjärjestelmää uudistetaan. Kansalliskirjasto tekee esityksen FinELib-konsortion ohjausryhmän kokoonpanosta ja säännöistä Kansalliskirjaston johtokunnalle. Kansalliskirjaston johtokunta myös nimittää uuden ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajan.


Lämpimät kiitokset ohjausryhmälle kuluneesta 4-vuotiskaudesta!

Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.


Kuva: Erik Lindgren

Ohjausryhmän kokouksen 5/2020 (25.11.2020) esityslistalla on käsiteltävänä esitykset konsortion tiedelehtineuvottelujen vähimmäistavoitteista ja siitä, miten avoimet artikkelit tulisi jakaa aineiston tilaajien kesken, mikäli julkaisuoikeus ei koske kaikkia artikkeleita. Lisäksi käydään läpi mm. FinELibin tulevan ohjausryhmän kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintatapoja.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

Ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.2020) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion ohjausjärjestelmän uudistaminen ja kustannustenjakomalli tulevalla sopimuskaudella. Lisäksi käydään läpi lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteita ja nykytilannetta.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).