Blog

Vuoden 2024 alussa otettiin merkittävä harppaus eteenpäin, kun Asteri-nimitietokannan henkilöiden auktoriteettitietueisiin lisättiin koneellisesti 1249 uutta ORCID-tutkijatunnistetta. Tämän mahdollisti yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa. Pohjana käytettiin TUHAT-tutkimustietojärjestelmän tietoja, jossa ORCID on aktiivisessa käytössä. Yhteensä Asteri-nimitietokannassa on ORCID-tunnisteita nyt 2905 kappaletta. 

Toimijoiden kuvailussa henkilöiden auktoriteettitietueisiin lisätään aina tutkijoiden ORCID-tunniste, kun se on saatavilla. ORCID on ISNI-numeron ohella merkittävä henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista edistävä tunniste.

Kuva. Henkilön tiedoista osanäkymä, jossa näkyvät Asteri ID sekä ISNI- ja ORDID-tunnisteet, Kanto – kansalliset toimijat -palvelussa.

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) on tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin suunniteltu järjestelmä, jota hallinnoi voittoa tavoittelematon organisaatio. Järjestelmässä tutkijalla on keskeinen rooli tietojensa omistajana ja hallinnoijana. ORCID otettiin käyttöön syksyllä 2012. Suomessa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ylläpitää suomalaisia ORCID-tunnisteita.

Lisätietoja tunnisteesta verkkosivuilla:

https://orcid.org/

https://tutkijatunniste.fi/

Toimijakuvailupalvelun ensisijaisena tehtävänä on Kansallisbibliografian aineistoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailu. Uusien auktoriteettitietueiden lisäksi Toimijakuvailupalvelu pyrkii aktiivisesti täydentämään jo olemassa olevia, mutta tietosisällöltään niukkoja, tietueita esimerkiksi henkilön kuollessa. Vuonna 2023 Asterin nimitietokannan koko kasvoi 4 657 tietueella ja lisäksi 4 004 tietuetta oli täydennetty. Erityisesti täydennettyjen tietueiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana (ks. kuva alla). Vuoden lopussa tietokannassa oli 163 552 henkilöauktoriteettia ja 53 158 yhteisöauktoriteettia.

Auktoriteettitietueiden kartunta ja muokattujen tietueiden määrä vuosina 2021-2023

Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu on vastuussa toimijoiden kuvailusta ja antaa myös neuvontaa ja laatii ohjeistuksia. Palvelupostiin tulikin vuoden aikana lukuisia erilaisia yhteydenottoja: auktorisointipyyntöjä, auktoriteettitietueisiin liittyviä korjaus- ja täydennyspyyntöjä kuten syntymävuoden poistaminen tai kuolinvuoden täydentäminen sekä kysymyksiä nimenmuodon valinnasta ja ISNI-tunnisteesta.

Toimijakuvailupalvelussa tehdään jatkuvasti työtä myös toiminnan kehittämisen ja nimitietokannan laadun parantamisen eteen  yhdessä muiden kanssa. Yksi tällainen tarpeellinen, mutta työllistävä tehtävä on, vanhojen kuvailusääntöjen mukaan tehtyjen saman henkilön nimiauktoriteettitietueiden yhdistäminen, jota edistetään resurssien mukaan.

Yhteistyökumppanit ovat toimijakuvailussa tärkeä voimavara. Vuonna 2023 yhteistyökumppanit täydentyivät kahdella uudella eli myös Helsingin yliopiston kirjasto ja Itä-Suomen yliopiston kirjasto osaltaan kuvailevat jatkossa toimijoita.

Lisätietoa Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Palvelun+kuvaus.
Palvelupostimme sähköpostiosoite: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston kaksivuotinen toimikausi vuosille 2024 - 2025 käynnistyi. Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelu on verkoston toiminnassa vahvasti mukana kahdella  asiantuntijajäsenellä, ja lisäksi verkoston puheenjohtaja ja sihteeri ovat Toimijakuvailupalvelusta.

Verkosto on aloittanut toimintansa vuonna 2020 ja on yksi kansallisen kuvailun asiantuntijaryhmistä. Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto on keskeisessä roolissa suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimijakuvailutyön edistämisessä ja toimijoihin liittyvien kuvailukäytäntöjen yhtenäistämisessä. Lisää tietoa verkostosta ja sen toiminnasta löytyy verkoston verkkosivuilta.

Jos haluat osallistua verkoston toimintaan, olethan yhteydessä verkoston puheenjohtajaan.

Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelun yhteistyökumppanit lisääntyvät jälleen yhdellä uudella toimijalla, kun Itä-Suomen yliopiston kirjasto tuli mukaan tiedontuottajaksi Asterin nimitietokantaan. Jatkossa Itä-Suomen yliopiston kirjasto kuvailee oman yliopistonsa väitöskirjojen tekijät.

Asterin toimijatiedot löytyvät myös avoimena datana KANTO - Kansalliset toimijatiedot Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/.

Toimijakuvailupalvelulla on ennestään jo kuusi Kansalliskirjaston ulkopuolista yhteistyökumppania:

 • Avoimen tiedon keskus – Jyväskylän yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Aalto-yliopiston oppimiskeskus/kirjasto (väitöskirjan tekijät ja Aalto-yliopistoon liittyvät yhteisöt)
 • Oulun yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Turun yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto (ulkomaiset musiikintekijät)
 • Helsingin yliopiston kirjasto (ulkomaiset henkilöt)

Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Toimijakuvailupalvelu sai uuden yhteistyökumppanin, kun Helsingin yliopiston kirjasto tuli mukaan tiedontuottajaksi Asterin nimitietokantaan. Helsingin yliopiston kirjasto kuvailee ulkomaalaisia henkilöitä omaan aineistoonsa perustuen. Avoimena datana toimijatiedot löytyvät KANTO - Kansalliset toimijatiedot Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/.

Toimijakuvailupalvelulla on ennestään jo viisi yhteistyökumppania:

 • Avoimen tiedon keskus – Jyväskylän yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Aalto-yliopiston oppimiskeskus/kirjasto (väitöskirjan tekijät ja Aalto-yliopistoon liittyvät yhteisöt)
 • Oulun yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Turun yliopiston kirjasto (yliopiston väitöskirjan tekijät)
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto (ulkomaiset musiikintekijät)

Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Toimijakuvailupalvelu on yhdessä toimijakuvailun asiantuntijaverkoston pienryhmän kanssa laatinut kuvailuohjeet fiktiivisille ja ei-inhimillisille entiteeteille. Fiktiivisiä ja ei-inhimillisiä entiteettejä ovat eläimet, fiktiiviset hahmot, taruhahmot ja jumalolennot. Fiktiivisellä hahmolla tarkoitetaan kaunokirjallisuudessa tai muussa taiteessa esiintyvää hahmoa, jonka keksinyt henkilö tai yhteisö on tiedossa. Taruhahmolla tarkoitetaan kansanperinteen hahmoa, joka ei ole historian tai pyhien kirjoitusten mukaan todellinen henkilö. Ja jumalolennolla puolestaan tarkoitetaan jonkin uskonnon tai mytologian jumalaksi määrittelemää yliluonnollista entiteettiä.

Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöohjeiden mukaan fiktiivisiä ja ei-inhimillisiä entiteettejä ei jatkossa enää nähdä toimijoina. Suomalaisten linjausten mukaan niitä kuvaillaan jatkossakin toimijoina. Kuvailussa entiteetin tyyppinä käytetään ei-RDA-entiteetti.

Fiktiivisiä hahmoja, taruhahmoja ja jumalolentoja on tarpeen auktorisoida, jos:

 • hahmo esiintyy sekä kauno- että tietokirjallisuudessa (esim. Batman)
 • hahmolla on useita nimenmuotoja (esim. Paavo Pesusieni, SvampBob Fyrkant, Käsna-Kalle Kantpüks)
 • hahmolla on sama nimi kuin todellisella henkilöllä (esim. Antti Rokka)
 • nimi voi tarkoittaa eri asioita (esim. Isis (jumalolento) ja ISIS (järjestö))
 • hahmo esiintyy useissa teoksissa kuten sarjoissa (esim. Maria Kallio, Kurt Wallander).

Fiktiiviset yhteisöt eivät kuulu toimijakuvailun piiriin.

Käyttöön otettuun 075-kenttään valitaan entiteetin tyyppi, jota auktoriteettitietue kuvaa kokonaisuutena. Metatietosanastosta valittavia entiteetin tyyppejä ovat henkilö, yhteisö, suku, toimija ja ei-rda-entiteetti. Yleisempiä entiteetin tyyppejä ovat henkilö ja yhteisö. Jos ei ole tiedossa, onko toimija yhteisö vai henkilö, voidaan käyttää myös entiteetin tyyppiä toimija. Fiktiivisille ja muille hahmoille, jotka eivät täytä RDA:n määritelmiä toimijaentiteeteille, käytetään entiteetin tyyppiä ei-rda-entiteetti. Kullekin toimijalle voidaan valita vain yksi entiteetin tyyppi eli kenttää ei toisteta.

Esimerkiksi:

Aleksis Kivi
075 ## ‡a henkilö ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4985

Leevi and the Leavings
075 ## ‡a yhteisö ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4984

075-kenttä lisätään myöhemmin takautuvasti kaikkiin toimijoiden auktoriteettitietueisiin.

Kustantajien kuvailu

Toimijakuvailupalvelu kuvailee jatkossa kansallisbibliografiaan liittyvät kustantajat Asteriin. 

Suomen ISBN-keskuksen ylläpitämässä kustantajarekisterissä olevista kustantajista on viimeisen vuoden aikana tehty auktoriteettitietueita Asteri-nimitietokantaan. Lisäksi kustantajista on tehty takautuvasti lisäkirjauksia Suomen kansallisbibliografiaan liittyvän aineiston bibliografisten tietueiden 710-kenttään. Takautuvan linkittämisen osalta työ on vielä kesken. Tavoitteena on, että bibliografisissa tietueissa on tulevaisuudessa lisäkirjaus kustantajasta auktorisoidussa muodossa. Tämä parantaa kustantajien julkaisujen löydettävyyttä.

Asteriin kuvatuille kustantajille haettiin samalla ISNI-tunnukset, kuten muillekin kansallisbibliografiaan liittyville auktorisoiduille toimijoille. ISNI-tunnukset näkyvät Kantossa

Tietopaketti ISNIstä on nyt käännetty myös ruotsiksi (Om ISNI på svenska) ja englanniksi (About ISNI in English).

The information package About ISNI in English is now translated into English and updated! The new section is about using ISNI in Copyright Management Organisations. In this section you can find answers for such questions as What are ISNI identifiers needed for in Copyright Management Organisations? or Why is ISNI important for the creative industry and/or a copyright system?.

Informationspaket om ISNI är nu översatt till svenska och har uppdaterats! Den nya delen är om användningen av ISNI inom upphovsrättsorganisationer. I den här delen kan du hitta svar på frågor som Varför behövs ISNI-identifikatorer inom upphovrättsorganisationer? eller Varför är ISNI-identifikatorn viktig för den kreativa branschen och upphovsrättssystemet?.

Onko suomalaisilla luovan alan tekijöillä jo ISNI-tunnuksia? Mihin ISNI-tunnuksia tarvitaan tekijänoikeusjärjestöissä?

Tietopaketti ISNIstä on täydennetty kysymysosiolla, joka on tarkoitettu erityisesti tekijänoikeusjärjestöille ja järjestöjen asiakkaille.

Tietopakettiin pääset tästä linkistä: Tietopaketti ISNIstä, uusi osio on nimeltään ISNIn käytöstä tekijänoikeusjärjestöissä.

Kansalliskirjasto on mukana tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektissa (lisätietoja projektista löydät Kansalliskirjaston sivuilla).

Kansalliskirjasto on mukana kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa tekijänoikeusjärjestöjen projektissa, jonka tarkoituksena on ottaa ISNI-tunnuksen laajasti käyttöön.

Uutinen projektin käynnistymisestä julkaistiin Kansalliskirjaston sivuilla 2.3.2022: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/isni-projekti-kaynnistyi-tekijanoikeusjarjestoissa.

Projektin etenemistä voi seurata sivuilla Tekijänoikeusjärjestöt ja ISNI.

Lisätietoja ISNI-tunnuksesta on kootu sivuille Tietopaketti ISNIstä.

Metatietosanaston lisäykset toimijoiden kuvailun näkökulmasta (joulukuu 2021)

Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston toimesta Metatietosanastoon on lisätty uudet käsiteryhmät: suvun kategoriat (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4865) ja hallintoalueen tyypit (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4872).

Suvun tyypit merkitään MARC 21 -formaatissa 376-kenttään a-osakenttään. Sukuja on toistaiseksi kuvailtu aika vähän Kansalliskirjastossa.

Hallintoalueen tyypit merkitään MARC 21 -formaatissa 368-kenttän b-osakenttään.


Keväällä 2021 julkaistu tietopaketti Kansallisista toimijatiedoista eli Kantosta on saatavilla nyt myös ruotsiksi. Tietopaketti käännetään kuluvan vuoden aikana myös englanniksi.

Kansalliskirjasto avasi kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana vuoden 2020 lopussa. Kokonaisuus sai nimekseen Kanto – kansalliset toimijatiedot ja se löytyy osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. Kantosta löytyvät Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevien toimijoiden ohjeelliset nimenmuodot. Kotimaiseen julkaistutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Toimijakuvailupalvelu on koonnut Kantosta tietopaketin, josta löytyy vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Tietopaketti Kantosta on nyt käännetty myös ruotsiksi. Tietopaketista löytyy tietoa mm. tietojen käsittelystä, henkilötietojen merkitsemiskäytännöistä sekä tietojen korjaamisesta ja täydentämisestä. Tietosuojaa koskevat vastaukset ovat Tietojen käsittelystä -osiossa.

Tutustu tietopakettiin toimijakuvailupalvelun sivuilla: Tietopaketti Kantosta ja Om Kanto på svenska. Kuluvan vuoden 2021 aikana tietopaketti käännetään myös englanniksi.

Kysymyksiä Kantoon liittyen tai palautetta tietopaketin sisällöstä voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Informationspaketet om tjänsten för nationella aktörsnamn Kanto är nu tillgänglig även på svenska. Informationspaketet översätts dessutom till engelska i år.

Nationalbiblioteket öppnade aktörsnamnen i nationalbibliografin som öppna data i slutet av år 2020. Helheten fick namnet Kanto – nationella aktörsnamn, och den finns på adressen https://finto.fi/finaf/fi/. Kanto innehåller de riktgivande namnformerna för aktörer som är upphov till eller som behandlas i material som publicerats i Finland. I Kanto finns beskrivningar på personer och sammanslutningar som förekommer i finländska publikationer, men också en del information om utländska personer och sammanslutningar.

Tjänsten för aktörsnamn har sammanställt ett informationspaket om Kanto. I informationspaketet finns svar på vanliga frågor. Informationspaketet har nu översatts till svenska. I informationspaketet finns tilläggsinformation om bland annat behandling av personuppgifter, praxis för införing av personuppgifter i databasen samt om möjligheter att korrigera och komplettera personuppgifter. Svar som gäller dataskyddet finns i avsnittet Behandling av uppgifter.

Ta del av informationspaketet på webbplatsen för tjänsten för aktörsnamn: Tietopaketti Kantosta och Om Kanto på svenska. Informationspaketet kommer att ges ut på engelska under år 2021.

Om du har frågor om Kanto eller respons på informationspaketets innehåll, skicka e-post till adressen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Onko sinulla kysyttävää Kantosta? Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin on koottu tietopakettiin.


Vuoden ensimmäisessä Missä mennään -webinaarissa (16.2.2021) esitetään tarkemmin Kantoa.

Webinaarin esitykset löytyvät tapahtuman sivuilta.