Blog

ISNI-tunnusten käyttöönotto Suomessa edistyy. Kansalliskirjaston vuodenvaiheessa käynnistyneen ISNI-projektin myötä Fennica- ja Viola-tietokannan yhteisötietueet (noin 47 500 yhteisöä) on lähetetty kansainväliseen ISNI-tietokantaan syyskuussa. Odotellessamme yhteisöjen ISNI-tunnuksia valmistelemme Fennica-tietokannassa olevien henkilökuvailujen lähettämistä rikastamalla ja yhtenäistämällä dataa.

Kansainvälisestä ISNI-tietokannasta saadut ISNI-tunnukset lisätään yhteisöjen kuvailutietoihin Asteri-auktoriteettitietokantaan, josta ne ovat Melinda-kirjastojen käytössä. ISNI-tunnukset löytyvät myöhemmin myös Fintoon avatuista yhteisökuvailuista (Suomalaiset yhteisönimet). Tarkemmista aikatauluista ei tässä vaiheessa voida luvata mitään, mutta merkittävistä edistysaskeleista tiedotetaan erikseen.

Kansalliskirjasto ottaa ISNI-tunnukset käyttöön toimijoiden kuvailussa sitä mukaan, kun tunnukset on tarkistettu ja lisätty toimijoiden kuvailutietoihin. ISNI-tunnuksen merkitsemiseen liittyvät ohjeet päivitetään toimijakuvailuohjeeseen lähiaikoina.

ISNI-tunnuksesta puhutaan myös Kuvailun tiedotuspäivillä, jossa aiheesta tietoisku.

Mikä on ISNI-tunnus?
Kansainvälisen ISNI-tunnuksen (International Standard Name Identifier) avulla voidaan identifioida ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen (eli toimijoiden) nimet, erottaa samannimiset toimijat toisistaan ja yhdistää samaan toimijaan liittyvät eri nimenmuodot. Toimijaan liittyvä ainutkertainen tunnus mahdollistaa tietojen linkittämistä eri tietokantojen välillä ja näin edistää eri tietokantojen yhteentoimivuutta.

Lisätietoa ISNI-tunnuksesta:
- Toimijakuvailupalvelun sivut: ISNI-tunnus (https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/ISNI-tunnus).
- ISNI (International Standard Name Identifier): johdatus julkisten toimijoiden tunnistamiseen / Juha Hakala. Tietolinja 2010/1. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005211890.
- Kansallinen ISNI-hanke: Nimien kansainvälisen standarditunnuksen käyttöönotto / Maarit Huttunen. Tietolinja 2012/2. https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/arkisto/2012-2/1202-isni/.

Kansallisdiskografia Violan yhteisöauktoriteetit on viety Asteriin. Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot näkyvät myös Fintossa Suomalaiset yhteisönimet -sanastossa.  Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia.

Translitterointikyselyn tuloksia voi lukea täältä (PDF).

Kansalliskirjaston henkilönnimet on translitteroitu aina kansallisella standardilla. Kyselyn tuloksena toimijakuvailupalvelu muuttaa myös yhteisöjen nimien translitteroinnin kansainvälisestä kansalliseksi. Asteri-tietokannassa on siis jatkossa yhtenäinen käytäntö kaikissa nimissä.

Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu on julkaissut ohjeen henkilön- ja yhteisönnimien kuvailusta auktoriteettitietueissa: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje.

Toimijakuvailuohje sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä auktoriteettitietojen Marc 21 -formaatissa. Ohje perustuu RDA-kuvailuohjeisiin. Ohjeessa on yhdistetty aikaisemmat erilliset Fennican ja Violan henkilöiden ja yhteisöjen nimien auktorisointia koskevat ohjeet. Tämän yhdistämisen tarkoituksena on yhtenäistää toimijakuvailuohje kattamaan eri alojen toimijat selkeäksi kokonaisuudeksi. Ohjeen suosituksia noudatetaan myös Melindan Asteri-ympäristössä. 

Toimijakuvailuohjeeseen on koottu runsaasti esimerkkejä helpottamaan ohjeen käyttöä. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan ja palautetta voi lähettää osoitteeseen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Ohjetta voi myös kommentoida suoraan verkkosivuilla.

Lisätietoja toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/toimijakuvailupalvelu.

Kansalliskirjaston tekemä kysely on tarkoitettu kirjastojen eri sektoreille, arkistoille ja museoille. Siinä selvitetään käytössä olevia tapoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Sen lisäksi selvitetään mahdollisuuksia yhtenäisten translitterointikäytäntöjen muodostamiseen.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html.

Vastauksia toivotaan jokaisen organisaation kuvailun vastuuhenkilöltä. Jos kysely ei kuulu työkuvaasi, ole ystävällinen ja siirrä se eteenpäin oikealle henkilölle.

Kysely koostuu kahdesta osiosta: ensimmäisessä kysytään ensisijaisten nimien translitterointiin liittyvistä tavoista auktoriteettitietueissa, toisessa puolestaan kysytään bibliografisissa tietueissa käytetyistä translitteroinnin tavoista. Vastauksia auktoriteettitietueiden osalta käsitellään Toimikuvailupalvelussa, bibliografisiin tietueisiin liittyvät vastaukset hyödynnetään esimerkiksi Melinda-tietovarannon translitterointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi kuvailussa.

Kysymyksiin vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia riippuen siitä, vastataanko kyselyn molempiin osioihin. Vastaukset kyselyyn toivotaan 25.10.2017 mennessä.

Lisätietoja selvityksestä saa Toimijakuvailupalvelun osoitteesta toimijakuvailuposti@helsinki.fi.

Kiitos vastauksestasi

Toimijakuvailupalvelu on Kansalliskirjaston vuonna 2017 perustama palvelu, joka tarjoaa ohjeistusta sekä suomalaisten että ulkomaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Palvelua tarjotaan erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä myös arkistoille ja museoille RDA:n käyttöönoton myötä.

Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua. Yhteentoimivuutta edistetään mm. muodostamalla kirjastojen yhteistyöverkosto. Tavoitteena on saada aluksi yhteistyökumppaneita yliopisto- ja vapaakappalekirjastoista ja myöhemmin laajentaa yhteistyötä myös muille sektoreille. Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Asiantuntijapalvelun tavoitteena on auttaa kirjastoja, arkistoja ja museoita tuottamaan toimijakuvailuja yhtenäisin periaattein. Tätä edistetään mm. yhtenäistämällä RDA-pohjaiset ohjeet henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä. Toimijakuvailupalvelu ylläpitää henkilöiden ja yhteisöjen auktoriteettikuvailuun liittyvät MARC 21 -formaatin sovellusohjetta. Toimijakuvailuohje julkaistaan Toimijakuvailupalvelun sivuilla lokakuussa 2017.

Kuvailuneuvonnan lisäksi annetaan tietoa toimijakuvailusta tiedonhakijoille ja muille toimijatietojen hyödyntäjille. Palveluun sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden (mm. ISNI) käytön ohjeistus.

Lisätietoja toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/toimijakuvailupalvelu.

26.9.2017