Blog

Kasvava ja kehittyvä Finna vaatii sekä perustehtävää tukevaa jatkuvaa työtä että uudistavaa kehitystä. Ydinpalvelujen vahvistamisen rinnalla vuonna 2024 saatetaan loppuun visiokaudella 2024–2025 aloitettuja isompia tavoitteita sekä aletaan suunnata tekemistä jo uuden vision mukaiseen kehittämiseen. 

Keväällä saadaan maaliin useampi iso kehitysaskel. Helmet siirtyy täysin käyttämään Finna-alustaa. Lisäksi julkaistaan Finna.fi:n pohjoissaamenkielinen versio sekä uusi aineistopakettityökalu. Tulossa on myös uudistettu versio Finna Luokkahuoneesta. Hankkeina kehitetään Finnan rajapintoja dataintensiivisen tutkimuksen tarpeisiin sekä testataan tekoälyn ja kielimallien mahdollisuuksia Finnassa. 

Vuoden 2024 alussa Finnassa on mukana jo yli 450 asiakasorganisaatiota, joista 120:lla on käytössään oma Finna-näkymä. Finna.fi:n ja muiden Finna-näkymien yhteinen käyntimäärä nousi edellisenä vuonna huimaan 59,3 miljoonaan kertaan. Finna palvelee koko ajan kasvavaa ja monipuolistuvaa käyttäjäkuntaa, mikä vaatii sekä teknistä kehitystyötä että sisältöpalvelujen uudistamista. Lisäksi teknologian nopea kehitystahti luo uusia odotuksia hakupalvelulle. Finnalle onkin tärkeää hakupalvelun käyttökokemuksen parantaminen eri tavoin. Tänä vuonna käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huomiota esimerkiksi mobiilikehityksessä. 

“Tätä vuotta leimaa se, että se on toimintakauden 2021–2024 viimeinen vuosi. Toimintakaudella aloitettuja isompia kehityskohteita tehdään loppuun ja aletaan jo orientoitua tietyissä asioissa uuden visiokauden mukaiseen kehittämiseen. Esimerkiksi Finnan rajapintojen kehittäminen osana FIN-CLARIAH-hanketta pohjustaa hyvin tulevaa kautta”, kuvailee Finnan johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen.

Käyttäjäystävällisyys edellä

Finnan käyttäjämäärän odotetaan kasvavan selvästi myös vuoden 2024 aikana. Tähän tulee vaikuttamaan muun muassa pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen verkosto Helmetin verkkokirjaston siirtyminen Finna-alustalle. Helmet tuo mukanaan Finnaan noin miljoona pääkaupunkiseudun kirjastoja käyttävää asiakasta. Verkkokirjasto on avattu koekäyttöön osoitteessa helmet.finna.fi viime vuoden puolella ja varsinaiseen käyttöön siirrytään huhtikuun alussa. 

Tämän vuoden aikana Finnassa tullaan panostamaan mobiilikehitykseen, kuten Finnan selainversion sovellusmaiseen käyttöön. Kehitystyöllä halutaan helpottaa erityisesti yleisten kirjastojen asiakkaiden asiointia verkkokirjastoissa. Tärkeä alkuvuodesta lisätty ominaisuus on kirjautumisen muistaminen. Käyttäjä voi estää automaattisen uloskirjautumisen tallentamalla käyttäjätunnuksensa ja salasanansa hakupalveluun. 

Finnaan kirjautuneiden käyttäjien kommenttien ja arvostelujen moderointiperiaatteita yhtenäistetään kuluvan vuoden aikana. Kasvavien käyttäjämäärien myötä myös tarve tarkemmalle moderoinnille on lisääntynyt ja ennalta määritellyt moderointiperiaatteet tulevat helpottamaan eri Finna-näkymien ylläpitäjien yhdenmukaisten ratkaisujen tekemistä. 

Tänä vuonna tietuesivua on tarkoitus uudistaa digitaalisten objektien, kuten kuvien ja videoiden näyttämisen suhteen. Nykyään digitaalisten objektien näyttökuvien ja videoiden laatu on noussut. Voimme muuttaa tietuesivun pohjaa siten, että pystymme nostamaan digitaalisena saatavan objektin entistä voimakkaammin käyttökokemuksen keskiöön. 

Toimikauden 2021–2024 yksi tavoite on ollut kokotekstihaun edistäminen. Pilottiaineistoina ovat olleet julkaisuarkistojen tarjoamat avoimet aineistot. Tavoitetta on edistetty askel kerrallaan ja mm. lisätty kokotekstihaun vaatimaa suorituskykyä. Tänä vuonna kokeilua jatketaan. 

Kevään 2024 aikana Finna.fi julkaistaan pohjoissaamenkielisenä versiona – tämä vahvistaa Finnan käyttäjien kielellistä tasa-arvoisuutta. Uuden kieliversion valmistelutyötä on tehty pitkäjänteisesti ja se on jo lähestymässä julkaisuvaihetta. Myös alustapalvelun osana Finnan käyttöliittymä on käännetty pohjoissaameksi ja jo nyt Finna-organisaatioilla olla mahdollista testailla kielen käyttöönottoa omissa näkymissään. Pohjoissaame tulee olemaan jatkossa yksi tuetuista käyttöliittymäkielistä.

Oppimisen sisällöt uudistuvat

Finnan oppimisen kokonaisuutta yhtenäistetään ja käytettävyyttä parannetaan sekä aineistopakettien että Luokkahuoneen osalta. Finnassa on jo viime vuoden puolelta alkaen työstetty uutta aineistopakettityökalua osana oppimisen palvelukokonaisuutta. Uudistettu työkalu julkaistaan asiakasorganisaatioiden käyttöön oppimisen sisältöpakettien luomiseen ja ylläpitämiseen. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa asteittain työkalun käytön laajentamista muunkin tyyppisiin aineistopaketteihin. 

Aineistopaketit löytyvät nykyisin aineistotyyppeinä sekä Finna.fi-hausta että Oppimateriaalit-välilehdeltä. Uudistukseen jälkeen aineistopaketti on yksi tietolähde muiden joukossa, joten jatkossa on mahdollista ottaa oppimisen aineistopaketit myös omaan näkymäänsä samaan tapaan kuin Avoimen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaalit. 

Finnan Luokkahuonetta uudistetaan sekä visuaalisesti että käytettävyyden kannalta mm. siten, että sisältö on jaettu uusien kategorioiden alle, jotka palvelevat paremmin oppiaineiden sisältöluokittelua. Näin tietyn oppiaineen aineistopaketit löytyvät siis jatkossa helpommin Luokkahuoneesta, kuten käyttäjät ovat toivoneet. 

Tulevaisuuden näkymiä

Finnan rajapintapalvelupalvelua kehitetään vuosina 2024–2025 osana laajempaa FIN-CLARIAH-tutkimusinfrasruktuurin hanketta. Suomen Akatemian rahoittama valtakunnallinen hanke edistää datan käyttöä ihmistieteissä. Finnan osalta hanke tukee tulevan visiokauden tavoitteita kulttuuriperintöaineistojen hyödyntämisestä datana.

Tekoälyn hyödyntämisen aloittaminen on ollut yksi tämän visiokauden tavoitteista ja on vielä vahvemmin tulevan kauden fokuksessa. Tekoäly ja edistyneet kielimallit ovat mullistamassa tiedonhakua ja hakutuloksiin liittyvää analyysiä. Niiden avulla voidaan nopeuttaa ja tarkentaa hakutoimintoja sekä tuottaa helpommin ymmärrystä suuresta datamäärästä. Finnassa on tarkoitus testata, miten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kattava kuvaileva tieto voitaisiin yhdistää suuriin kielimalleihin, siten, että käyttäjän esittämiin kysymyksiin kyetään vastaamaan luotettavasti mm. auttamalla sopivien aineistojen löytämisessä.

Tekoälyn lisäksi aletaan orientoitua tulevan visiokauden haasteisiin tutkimalla, miten kirjautumistapoja ja Finna-tilien muodostumista tulisi uudistaa. Toimintaympäristö on tämän suhteen muuttumassa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Finna vahvistuu ruotsinkielisten palvelujen osalta, kun Ahvenanmaan kulttuuriperintöorganisaatioiden mukaantuloa Finnaan aletaan valmistella vuoden 2024 aikana. Samalla kun ahvenanmaalaiset museot ja yleisten kirjastot liittyvät Finnaan, parannetaan myös ruotsinkielistä asiakasorganisaatioiden palvelua ja vahvistetaan kahden kotimaisen kielen toimintamallia.

Lue lisää kehittyvästä Finnasta.

Kirjautumisen muistaminen eli ns. pysyvä kirjautuminen on uusi ominaisuus, jonka on tarkoitus helpottaa erityisesti Finnan mobiilikäyttöä. Kirjautumisen muistamisen myötä käyttäjä voi valita haluamansa laitteen selaimen muistavan kirjautumisen. Näin käyttäjän ei tarvitse kirjautua joka kerta uudestaan.

Ohessa muutamia faktoja kirjautumisen muistamiseen liittyen:

 • Kirjautuminen on voimassa oletuksena 180 päivää, eli noin 6 kuukautta.
 • Organisaatiot voivat omassa näkymässään muokata kirjautumisen tallennusaikaa. Tallennusaika kannattaa pitää riittävän pitkänä, jotta se olisi käyttäjäystävällinen. Vähimmäissuosituksena 3 kuukautta.
 • Kirjatumisen pysyminen perustuu evästeisiin. Jos selausintunto suljetaan niin, että evästeet katoavat, kirjautuminen ei pysy voimassa.
 • Kirjautumisen pysyminen on selainkohtainen. Jos laitteella käytetään useampia eri selaimia, kirjautumisen tallentaminen pitää valita jokaisessa niistä erikseen. Samoin jokaisella laitteella valinta tulee tehdä erikseen.
 • Kirjautumistavat joita pysyvä kirjautuminen koskee: 
  • Finna-tili
  • Kirjastokorttikirjautuminen
  • Sähköpostilla vahvistettava kirjautuminen (Alma-kirjastot)
 • Pysyvää kirjautumista ei ole mahdollista kytkeä Haka-kirjautumisen yhteyteen.

Lisää tietoa ominaisuudesta löydät Finnan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/DYE9Fw

Keskustelua aiheesta löytyy Kansalliskirjaston foorumilta.

Nyt voit vaikuttaa Finnan moderointiperiaatteisiin! Käynnissä on asiakasorganisaatioillemme suunnattu kysely, joka on avoinna 4.3. asti.

Finnaan jätetyt käyttäjäkommentit ja -arvostelut julkaistaan ilman ennakkohyväksyntää. Hallintaliittymässä organisaatiot moderoivat kommentteja ja arvosteluita piilottamalla niitä Finna-näkymistä. Moderointi on perustunut mukana olevien organisaatioiden oma-aloitteisuuteen sekä käyttäjien ilmoituksiin asiattomista kommenteista.
Lisää tietoa moderoinnista löydät Finnan asiakaswikistä

On kuitenkin noussut esiin tarve yhtenäisille moderointiperiaatteille, joiden perusteella olisi helpompi tehdä yhdenmukaisempia moderointiratkaisuja. Kasvavien käyttäjämäärien myötä tarve tarkemmalle moderoinnille kasvaa.

Asiaan liittyy deduplikoitujen aineistojen kommentit ja arvostelut. Deduplikoiduissa aineistoissa näkyvät kaikista näkymistä tulevat arvostelut ja kommentit. Tällöin moderointiperiaatteet helpottaisivat yhdenmukaisten ratkaisujen tekemistä niissä tapauksissa, kun omassa näkymässä näkyvä arvostelu onkin alunperin tehty jossain muussa näkymässä.

Oheisessa kyselyssä esitellään ehdotus moderointiperiaatteista. Toivomme kommentteja periaatteiden sopivuudesta juuri oman organisaation tai sektorin näkökulmasta. Lisäksi toivomme kommentteja varsinaisen moderointityön näkökulmasta: mitkä periaatteista helpottavat moderointia, mitkä voivat olla hankalia tulkita tai aiheuttaa rajatapauksia, joiden ratkaiseminen yhden henkilön arvioinnin perusteella ei ole helppoa.

Vastaa kyselyyn >>

Toivomme vastauksia 4.3. mennessä.

Saamme Finnaan runsaasti kiinnostavia ja hyödyllisiä kehitysehdotuksia, jotka koskettavat niin asiakasorganisaatioitamme kuin hakupalvelun loppukäyttäjiä. Jotta ehdotusten käsittely Finnassa olisi mahdollisimman sujuvaa ja tasapuolista, olemme sopineet kehitystyön priorisoinnille tietyt periaatteet ja kriteerit suhteessa sekä Finnan tuotehallintaan että vision näkökulmiin. 

Kehitysehdotusten priorisoinnissa huomioidaan kolme tekijää: haluttavuus, toteutuskelpoisuus ja kannattavuus. Priorisointitekijöiden painoarvot voivat vaihdella tilanteen ja ajankohdan mukaan. Kehitystyössä kuuntelemme myös asiakkaidemme toiveita ja neuvottelemme tarvittaessa keskeisistä asioista suoraan kehitysehdotuksen tehneiden kanssa. 

Kolmea priorisointitekijää arvioidaan seuraavasti:

Haluttavuus 

 • Huomioimme sekä Finnan vision että peruspalvelun näkökulmat ja painopisteet. Finnassa tehdäänkin runsaasti peruspalvelun mukaista kehitystyötä. 

 • Tarkastelemme kuinka laajasti ominaisuus hyödyttäisi sekä loppukäyttäjiä että asiakasorganisaatioita. 

 • Arvioimme ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä asiakasorganisaatioiden kannalta suhteessa asiakasorganisaation mukaantuloon tai tuotannossa pysymiseen. Pyrimme myös poistamaan Finnaan liittymisen esteitä. 

 • Arvioimme kehitettävän ominaisuuden kriittisyyttä ja hyötyä loppukäyttäjän kannalta. Olennaisia tarpeita nousee esille myös käytettävyystesteissä.

Toteutuskelpoisuus 

 • Arvioimme ohjelmiston toimintavarmuuden ja suorituskyvyn säilyttämistä. 

 • Arvioimme vaikutukset tietoturvaan ja tietosuojaan. 

 • Huomioimme säädökset ja lain asettamat velvollisuudet. 

 • Arvioimme vaikuttavuuden koko tuotteen kehitettävyyteen ja käytettävyyteen. Tässä yhteydessä tarkastellaan  avoimen lähdekoodin ylävirran tuotehallintaa, ohjelmistoarkkitehtuurin vaikutuksia ja ohjelmiston ylläpidettävyyttä. 

 • Huomioimme riippuvuudet asiakkaiden ja kolmansien osapuolten järjestelmiin ja toimintaan, vaikutukset kokonaisarkkitehtuuriin sekä metadatan ja järjestelmien yhteentoimivuuden.

Kannattavuus 

 • Tarkastelemme vaadittavaa työmäärää ja resursointia suhteessa kehitettävään ominaisuuteen. 

 • Arvioimme tehostaako ominaisuus palvelun tuottamista. 

 • Arvioimme pidentääkö ominaisuus tuotteen elinkaarta. 

 • Huomioimme strategisen vaikuttavuuden ja sen tukeeko ominaisuus Finnan visiota. 

Miten kehitystoiveita voi jättää Finnalle? 

 • Lähettämällä viestin Finnan palvelupostiin: [email protected] 

 • Nostamalla asian esille Keskustelufoorumilla. Foorumilta saattaa löytyä jo olemassa oleva ratkaisu!

 • Kehitysehdotuksen on hyvä sisältää: selkeä ja tarkka kuvaus, linkki tapaukseen ja kuvakaappaus. Jos kyse on uudesta ominaisuudesta, kerro myös mikä olisi ominaisuuden käyttötarkoitus, mitä kohderyhmää ominaisuus palvelisi ja miksi? 
   

Priorisointikriteerit sekä lisää tietoa kehittyvästä Finnasta löydät asiakawikistä.

YSO-paikkatietoa hyödynnetään nyt myös Finnan karttarajauksissa. Kuvailutietoon sisältyvien URIen avulla aineistoihin on rikastettu paikkatietojen koordinaatit. Tämä parantaa käyttökokemusta ja tekee aineistojen löytämisestä helpompaa.

Käyttöönottoon päästiin Finto- ja Finna-palveluiden yhteistyössä: YSO-paikkatiedot sisältävät nyt paikkatietoluokituksen, eli esimerkiksi valtio, kaupunki ja kaupunginosa pystytään erottamaan toisistaan myös Finnan indeksissä. Tämän avulla yleensä liikaa hakutuloksia tuottavat karttarajaukset, kuten Suomi-paikan keskipisteeseen osuvat hakurajaukset, pystytään suodattamaan pois hausta.Koordinaatteja hyödyntävää hakurajausta voi käyttää tarkennetussa haussa ja Alue-hakurajaimessa.  Myös Finna Streetin hakutuloksiin tulee mukaan YSO-paikkatietoa sisältäviä aineistoja. Toiminnot sisältyvät kaikkiin näkymiin, joissa nämä rajausmahdollisuudet ovat tarjolla. Aineistot sisältävät paikkatietoa, kuten koordinaatteja.

Otamme mielellämme vastaan paikkatietietojen hyödyntämiseen liittyvää palautetta Finnan keskustelufoorumilla tai osoitteessa finna-posti (at) helsinki.fi.

Finnan Oikopolku tutkittuun tietoon -sivulle toivotaan ehdotuksia uusista julkaisuista! Nostamme sivulla esille Finna.fi-hakupalvelusta löytyviä avoimia tieteellisiä julkaisuja ja tutkittua tietoa. Oikopolku tutkittuun tietoon on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille, jotka haluavat löytää uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sivulta löytyy osio Poimintoja ajankohtaisista tutkimusjulkaisuista, johon voit ehdottaa oman organisaatiosi tuotantoa, vinkata yhteistyökumppanin julkaisua tai jotain muuta kiinnostavaa nostoa. 28.2. mennessä tehdyistä ehdotuksista poimitaan karuselliin julkaisuja maaliskuun aikana. Välitäthän viestiä tarvittaessa eteenpäin myös organisaatiosi sisällä!

Ehdotetun julkaisu tulee olla:

 • Avoimesti verkossa saatavilla oleva tieteellinen julkaisu
 • Julkaistu viimeisen vuoden aikana tai aihe erityisen ajankohtainen
 • Suurta yleisöä kiinnostava ja mielenkiintoa herättävä
 • Otsikon tulee olla yleistajuinen, vaikeaa ammattisanastoa tai lyhenteitä tulisi välttää
 • Julkaisulla pitää olla kansikuva Finnassa

Lähetä ehdotuksesi meille osoitteeseen: [email protected]

Löydät tarkemmat ohjeet ja aikataulun Finnan asiakaswikistä.

Finnan helmikuun etäkoulutuksissa saat monipuolisesti tietoa niin Finnasta kuin Finna-näkymien ylläpidosta. Tutustu tarkemmin koulutusten sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan!

Finnan peruskoulutus

tiistai 6.2. klo 9.50–14

Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Peruskoulutuksessa käydään läpi miten Finna toimii sekä omana hakupalveluna että yhteisenä alustana. Kuulet myös mm. Finnaan liittymisen vaiheista, Finnan viestinnästä ja Finna.fi:n sisältöalueista.

Ilmoittaudu >>

Hallintaliittymän peruskoulutus

maanantai 12.2. klo 10–16

Koulutus on hyödyllinen erityisesti Finna-näkymien ylläpitäjille. Koulutuksessa tutustut Finnan hallintaliittymään ja opit, miten sitä käytetään oman näkymän rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Koulutuksesta saa enemmän irti, jos tunnet HTML-kielen perusteet.

Ilmoittaudu >>

Hallintaliittymän kyselytunti

tiistai 13.2. klo 12.30–16

Kyselytunnin tarkoituksena on käsitellä joko oman näkymän luonnissa tai ylläpidossa esiin tulleita ongelmia sekä muita hallintaliittymän käyttöön liittyviä ajatuksia ja pulmia.

Ilmoittaudu >>

Finnan palvelusopimukseen on aiemmin kirjattu erilliset yhteyshenkilöt sopimukseen ja palveluun liittyville asioille. Kehittämispäällikkö Erkki Tolonen on vuorotteluvapaalla, ja hänen poissaolonsa aikana Finnan palvelusopimukseen kirjattuna ainoana yhteyshenkilönä toimii toistaiseksi johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen.  

Finnan palvelusopimuksissa määriteltyjen yhteyshenkilöiden mahdollisista muutoksista tiedotetaan sopimuskumppaneille. Löydät palvelusopimuksen Finnan asiakaswikistä

Yhteydenottoja tähän tai muihin Finnaan liittyviin asioihin toivomme tuttuun tapaan Finna-postiin osoitteessa finna-posti (at) helsinki.fi.  

Suurin kotimainen hakupalvelu jatkaa kasvuaan. Finnaa käytettiin vuoden 2023 aikana huimat 59,3 miljoonaa kertaa. Nousua vuoteen 2022 verrattuna kertyi 15 prosenttia.

Kävijämäärä koostuu valtakunnallisesta Finna.fi:stä, joka kokoaa yhteen jo 453 museon, kirjaston, arkiston ja tutkimuslaitoksen aineistot. Finna.fi:tä käytettiin yli 4,8 miljoonaa kertaa, mikä on suurempi määrä kuin koskaan aiemmin. Lisäksi osa Finnaan kuuluvista organisaatioista ylläpitää omaa Finna-sivustoaan, jollaisia ovat esimerkiksi verkkokirjastot tai museon omia kokoelmia esittelevät sivustot.

Lue lisää Finna.fi:n uutisesta!

Vuosi 2024 on täällä, joten nyt on hyvä hetki ilmoittautua Finnan tuleviin kevätkauden etätapahtumiin. Varaa siis päivät hyvissä ajoin kalenteristasi. Tapaamisiin!

Webinaari: Uusi aineistopakettityökalu

tiistai 16.1. klo 10–12
Webinaarissa esitellään kehitteillä olevaa uutta aineistopakettityökalua. Webinaari on suunnattu organisaatioille, joilla on entuudestaan aineistopaketteja Finnassa. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka aikovat tehdä tulevaisuudessa Finnaan aineistopaketteja. 
Ilmoittaudu >>

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa

perjantai 19.1. klo 11–12
Tietoiskussa kuullaan Finnan vastuullisuustyön pääteemoista ja siitä, miten Finnan käyttäjät toivovat Finnan vastuullisuustyötä edistettävän konkreettisesti. 
Ilmoittaudu >>

Finnan peruskoulutus

tiistai 6.2. klo 9.50–15.30
Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. 
Ilmoittaudu >>

Hallintaliittymän peruskoulutus

maanantai 12.2. klo 10–16 
Koulutus on hyödyllinen erityisesti Finna-näkymien ylläpitäjille. Koulutuksessa tutustut Finnan hallintaliittymään ja opit, miten sitä käytetään oman näkymän rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Koulutuksesta saa enemmän irti, jos tunnet HTML-kielen perusteet.
Ilmoittaudu >>

Hallintaliittymän kyselytunti

tiistai 13.2. klo 12–16
Kyselytunnin tarkoituksena on käsitellä joko oman näkymän luonnissa tai ylläpidossa esiin tulleita ongelmia sekä muita hallintaliittymän käyttöön liittyviä ajatuksia ja pulmia.
Ilmoittaudu >>

Kevään Finna-tapaamiset

Finnan eri asiakassektoreille suunnatuissa etätapaamisissa kerrotaan Finnan ajankohtaisista teemoista ja esitellään uusia toiminnallisuuksia. Lisäksi käydään läpi yhteisiä asioita ja kuulumisia muilta asiakasorganisaatioilta.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen

keskiviikko 24.4. klo 9–12
Ilmoittaudu >>

Museoiden Finna-tapaaminen

torstai 25.4. klo 10–16
Ilmoittaudu >>

Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen

torstai 2.5. klo 9–12
Ilmoittaudu >>

Arkistojen Finna-tapaaminen

keskiviikko 8.5. klo 9.20–12
(Huomioithan muuttuneen päivämäärän.)
Ilmoittaudu >>

Koulutus: Aineistopakettityökalu

perjantai 17.5. klo 13–15
Koulutuksessa tarkastellaan aineistopakettien kriteerejä ja tutustutaan uusien aineistopakettien luomiseen aineistopakettityökalun avulla.
Ilmoittaudu >>

 

Pohjoissaamenkielinen Finna.fi edistyy hyvää vauhtia.

Teemme myös saamenkielisen Finna.fi:n puolelle listauksen Finnassa mukana olevista toimijoista, joten pyydämme teitä lähettämään meille organisaationne saamenkielisen nimen, mikäli sellainen on. Jos nimeä ei ole, käytämme saamenkielisessä Finna.fi:ssä organisaatioista niiden suomenkielisiä nimiä.

Jos organisaatiollanne on saamenkielinen nimi, lähetäthän sen 31.1. mennessä osoitteeseen finna-viestinta (at) helsinki.fi.

Kiitokset jo etukäteen!

Finna-näkymien tilastotietojen tallentaminen muuttuu ja jatkossa kaikki viisi vuotta vanhemmat tilastotiedot tullaan poistamaan säännöllisesti. Vanhat tilastot poistetaan ensimmäisen kerran tammikuun 2024 lopussa. Muutos koskee kaikkia asiakasorganisaatioiden Finna-näkymiä ja valtakunnallista Finna.fi-näkymää. 

Huomioittehan tämän muutoksen ja otatte talteen Finna-näkymänne hallintaliittymästä tarvitsemanne tilastotiedot, esimerkiksi vuosittaiset aikasarjat, ennen 31.1.2024.

Syynä uudelle käytännölle on tarve pitää tilastoinnin vaatima levytila kohtuullisena. 

Ohjeet tilastojen hakemiseen hallintaliittymästä löytyvät asiakaswikistä.

10-vuotiaan Finnan syntymäpäivät on nyt juhlittu! Tästä onkin hyvä jatkaa kohti seuraavaa vuosikymmentä. Kuluneen vuoden aikana on ollut tärkeää tehdä yhteistyötä myös asiakasorganisaatioidemme kanssa mm. juhlavuoden somehaasteiden muodossa. Suuret kiitokset siis kaikille asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneille, jotka olette ottaneet osaa tavalla tai toisella 10-vuotisjuhlintaamme. 

Esimerkiksi somekanavissa #Finna10-tunnuksella on merkitty yli 300 julkaisua tämän vuoden aikana. Toivottavasti haasteiden avulla saitte inspiraatiota omiin julkaisuihinne ja uutta yleisöä löysi aineistojenne pariin. 

Lisäksi juhlavuosi sai upean päätöksen seminaarissamme Musiikkitalolla 14.12. Samana päivänä laajalle levinneiden liikennelakkojen vuoksi aivan kaikki vieraat eivät valitettavasti päässeet paikalle asti. Livestriimin kautta seminaaria seurasikin runsas määrä katsojia. 

Varastokirjaston johtaja Johanna Vesterinen lainasi seminaaripuheessaan palautetta, jonka hän oli saanut Finna-palveluista, näin: ”Yhteiskunnallisesta näkökulmasta Finna on kiistämättä kaikista onnistunein julkinen ICT-hanke”. 

Näiden sanojen saattelemana kiitämme teitä kaikkia vuodesta 2023.

Matkaamme yhdessä eteenpäin kohtia uusia digitaalisia löytöretkiä! 

Finnassa on jälleen luvassa kiinnostavia asiakastapahtumia vuodelle 2024. Varaathan siis päivät kalenteristasi! Tammikuun tapahtumiin voit ilmoittautua jo nyt. Lähetämme tarkempia tietoja muusta kevään ohjelmasta ensi vuoden puolella.

Webinaari: Uusi aineistopakettityökalu 16.1. 

Webinaarissa esitellään kehitteillä olevaa uutta aineistopakettityökalua. Webinaari on suunnattu organisaatioille, joilla on entuudestaan aineistopaketteja Finnassa. Olette myös tervetulleita mukaan, mikäli tarkoituksenanne on tehdä tulevaisuudessa Finnaan aineistopaketteja! Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa 19.1.

Tietoiskussa kuullaan Finnan vastuullisuustyön pääteemoista ja siitä, miten Finnan käyttäjät toivovat Finnan vastuullisuustyötä edistettävän konkreettisesti. Ilmoittaudu mukaan >>

Tulossa keväällä 2024:

Finnan peruskoulutus 6.2.
Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 12.2.
Finnan hallintaliittymän kyselytunti 13.2. 
Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen 24.4.
Museoiden Finna-tapaaminen 25.4.
Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen 2.5.
Arkistojen Finna-tapaaminen 7.5.

Ilmoittautuminen näihin tapahtumiin avautuu myöhemmin.

Nähdään siis vuonna 2024!

Finna on juhlinut tämän vuoden aikana 10-vuotista matkaansa ja juhla huipentuu seminaariin Musiikkitalossa torstaina 14.12. klo 13–16. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan juhlaseminaarin livestriimiä, jossa kuullaan inspiroivia ja ajankohtaisia puheenvuoroja datataloudesta löytöretkeilyyn!

Seminaari striimataan suorana lähetyksenä Paavo-salista, jossa ääneen pääsevät sekä finnalaiset että monet asiantuntijat:

Ismo Malinen, yli-intendentti, Museovirasto
Finna – 10 vuotta museoiden kokoelmia ja kulttuuriperintöä kaikkien hyödyksi

Sari Multala, tiede- ja kulttuuriministeri
Valtiovallan tervehdys
 
Antti Poikola, datatalouden asiantuntija, Sitra
Kulttuuriperintöaineistot data-avaruutena

Johanna Vesterinen, kirjastonjohtaja, Varastokirjasto
Finna ja KAMUt – kymmenen vuoden kasvutarina
 
Matkalla Finnan kanssaBjarne Beckmann, tietojärjestelmäpäällikkö; Kristiina Hormia-Poutanen, palvelujohtaja; Heidi Mustajoki, johtava viestinnän asiantuntija; Riitta Peltonen, johtava käytettävyyssuunnittelija; keskustelua vetää Maria Virtanen, johtava palvelusuunnittelija

Patrick Degerman, löytöretkeilijä ja vuorikiipeilijä
Löytöretki Etelämantereelle / -93,0°C

Varaa siis aika kalenteristasi! Ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti >> 

Lue lisää tapahtumasta.