Blog

Kesän aikana KOKO päivitettiin heijastamaan YSA:sta YSO:on -konversiossa tehtyjä muutoksia YSO:on. Samalla KOKO:on liittyvien erityisontologioiden kehityslinjauksia päivitettiin. Muutoslista on tavallista pitempi:

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/KOKOn+muutokset+10.7.2019

Vanhoista KOKO:n ureista on olemassa uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin siltä osin kuin jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKO:n käsitteitä, eli yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:n uudesta rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse finto-posti@helsinki.fi .

Näiden muutosten myötä KOKOn päivitystahtia nostetaan vastaamaan paremmin erikoisontologioiden päivitystahtia.

KOKOon on lisätty myös uusi yläluokka, hierarkian ulkopuoliset (ks. tästä), joka tuo yhteen sellaiset käsitteet, jotka ovat KOKOn päivityksen yhteydessä jääneet hierarkian ulkopuolelle. Tämä selkeyttää KOKOn hierarkianäkymää: aiemmin tällaiset käsitteet näkyivät hierarkianäkymän juuressa hierarkian pääluokkien rinnalla.


Finto-tiimin koolle kutsuma Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä (OY) on kokoustanut 5.6.2019 YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksista. Kokouksen ja kommenttikierroksen jälkeen olemme tehneet lisäyksiä kehityslinjauksiin koskien ontologioiden ohjaustermejä, käytöstä poistettuja käsitteitä sekä KOKO-ontologianpilven kokoamista. Lisätyt linjaukset mahdollistavat entistä laadukkaamman KOKO-ontologiapilven rakentamisen sekä karsivat KOKOn sisäisiä ristiriitoja. Tehdyt lisäykset on listattu täällä:
https://www.kiwi.fi/x/9wMYBw

Päivitetyt kehityslinjaukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä:
https://www.kiwi.fi/x/4xfHB

YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.
http://finto.fi/koko/

Päivityksen pääarkkitehtina toimi Finto-tiimin tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala. Päivityksessä KOKOn käsitteiden muodostamisen logiikkaa on paranneltu vastaamaan tarkemmin erikoisontologioiden vastaavuussuhteita YSOon. Muutos selkeyttää KOKOn rakennetta ja käsitteiden ryhmittelyä niissä tapauksissa, joissa erikoisontologian hierarkia eroaa merkittävästi YSOn hierarkiasta.

Vanhoista KOKOn ureista on muodostettu uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin niissä tapauksissa, joissa jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKOn käsitteitä. Yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Merkittävimmät lisäykset KOKOn käsitteisiin juontuvat MERO-ontologian muuttumisesta ja päivittymisestä Liikenteen ontologia LIIKOksi (n. 800 uutta KOKO-käsitetta) sekä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian MAO/TAOn helmikuussa 2019 valmistuneesta päivityksestä (n. 1700 uutta KOKO-käsitettä). Tämän lisäksi YSOsta on tullut lähes 700 uutta käsitettä KOKOon, mukaan lukien kaikki YSOon vuonna 2018 lisätyt käsitteet. Nyt julkaistu versio korvaa kaikilta osin joulukuussa 2018 julkaistun KOKOn. Alla olevassa linkissä on listattuna KOKOssa tapahtuneet muutokset (käytettävien termien muutokset, uudet käsitteet) verrattuna joulukuuta 2018 edeltäneeseen KOKO-versioon:
 
Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa uudesta KOKO-versiosta tai KOKOn rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse:

finto-posti@helsinki.fi

Yleinen suomalainen asiasanasto YSA ja sen ruotsinkielinen vastine Allärs jäädytetään toukokuun aikana. Tämän jälkeen Yleisen suomalaisen ontologian YSOn ylläpito ei enää ole riippuvainen YSAn ja Allärsin ylläpitoprosesseista, mikä mahdollistaa aivan uusia ylläpitomalleja ja automaatioratkaisuja.

Tähän asti lisäys- ja muutosehdotukset YSAan ja Allärsiin sekä niiden kautta YSOon on tehty ehdotusjärjestelmällä. Jatkossa YSOn uudet käsitteet poimitaan Wikidatasta, joka on maailmanlaajuinen, yhteisöllisesti ylläpidetty semanttinen tietämysverkko (Knowledge Graph). Pääperiaatteena on, että kaikki uudet Wikidatan kohteet, joille on annettu suomenkielinen nimitys eli termi, poimitaan päivittäin automaattisesti osaksi YSOa. Wikidatan kohteilla on pysyvä Q-alkuinen tunniste (esim. Q2396858 ja Q336191), johon uudet YSOn käsitteet automaattisesti linkittyvät. Samalla voidaan hyödyntää Wikidatan rikasta rakenteista tietoa, kuten linkkejä muihin sanastoihin ja Wikipediaan. Mahdolliset puuttuvat ruotsin- ja englanninkieliset termit tuotetaan tarvittaessa Google Translate -pilvipalvelun avulla.

Joukkoistamiseen ja yhteisöllisyyteen perustuva päivitysprosessi vaatii tarkkaa ja tietoturvallista muutoshistorian tallentamista ja seurantaa, joten kaikki muutokset kirjataan lohkoketjuteknologian avulla lokiin, jota ei ole jälkikäteen mahdollista muuttaa. Näin kaikista muutoksista jää pysyvä jälki ja mahdolliset vahingot tai tihutyöt voidaan perua.

Uusien käsitteiden sijoittelu osaksi YSOn hierarkiaa, semanttista suhdeverkkoa ja temaattisia ryhmiä tapahtuu neuroverkkopohjaisella koneoppimisalgoritmilla, joka on koulutettu olemassaolevien YSO-käsitteiden avulla tunnistamaan, mihin mikäkin käsite YSOssa kuuluu. Koska YSOn käsitteiden määrä (n. 30 000) ei yksinään riitä tällaisen algoritmin koulutusaineistoksi, on apuna käytetty myös YSOa rakenteellisesti muistuttavan Kongressin kirjaston asiasanaston eli LCSH:n käsitteitä, joita on lähes puoli miljoonaa.

Nämä muutokset otetaan käyttöön vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Ne tehostavat YSOn ylläpitoa merkittävästi ja helpottavat myös YSOn laajentamista uusilla käsitteillä, kun päästään hyödyntämään Wikidatan tarjoamia joukkoistamismahdollisuuksia ja työläästä hyväksymisprosessista raskaine kokouksineen luovutaan. Uudistusten jälkeen YSOn ylläpitäjien rooliksi jää valvoa ja kehittää automatisoituja prosesseja, mikä vapauttaa merkittävästi työaikaa mielekkäämpiin työtehtäviin kuten YSAsta YSOon konversiossa havaittujen ongelmien siivoukseen bibliografisista tietokannoista.

Seuraava ja samalla viimeinen varsinainen YSA-kokous pidetään 19.3. Tässä kokouksessa käsitellään tavalliseen tapaan uusia termi- ja muutosehdotuksia. Huhtikuussa valmistellaan vielä konversiota 1-2 kokouksen verran, mutta näissä kokouksissa ei enää oteta sanastoon uusia asiasanoja lukuunottamatta tapauksia, joissa se on tarpeen YSAn ja YSOn yhdenmukaistamiseksi konversiota varten. Myös maantieteellisiä nimiä lisätään vielä huhtikuussa. Huhtikuun jälkeen YSAn päivitys loppuu.

Sanastotyö jatkuu normaalisti YSAsta YSOon siirtymän jälkeen syksyllä. Entiset YSA-kokoukset jatkuvat YSO-kokouksina.

 

Sista YSA-mötet (på vilket motsvarande Allärs-möte grundar sig) hålls 19.3. Under detta möte behandlas förslag till nya termer och ändringar som vanligt. I april förbereds ännu konversionen från YSA och Allärs till ALLFO med 1-2 möten, men under dessa möten upptas inte längre nya ämnesord i tesauren, förutom i fall där det behövs för att förenhetliga YSA och Allärs med ALLFO inför konversionen. Också geografiska ämnesordstillägg görs ännu i april. Efter april upphör uppdateringen av YSA och Allärs.

Ämnesordsarbetet fortsätter som vanligt på hösten efter övergången från YSA och Allärs till ALLFO. Det som har varit YSA-möten blir då YSO-möten.

 

Lisätietoa: tietoasiantuntija Mirja Anttila, mirja.anttila@helsinki.fi

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio 2019.3.Cicero. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. 2019.3.Cicero on optimoitu TopBraid Composer editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2018.3.Boethius  julkaistiin keväällä 2018. Nyt julkaistu 2019.3.Cicero vastaa YSOn tilaa 4.3.2019 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2019.3.Cicero

Cicero sisältää seuraavat, edellisestä jäädytetystä YSO-versiosta (2018.3.Boëthius) puuttuvat lisäykset ja uudistukset:

  • Kaikki 1.3.2018-4.3.2019 aikana lisätyt uudet käsitteet
  • MUSA-asiasanasto on sulautettu kokonaisuudessaan YSOon tietyin sisällöllisin muutoksin
  • YSOn toimintahierarkian uudistus (koskien yli 4600 käsitettä eli n. 15,7% YSO-käsitteistä). Lisätietoa: https://www.kiwi.fi/x/DgCOBQ
  • uudistus yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yläluokkiin kuuluville YSO-käsitteille (koskien yli 200 käsitettä). Lisätietoja: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/2

Alla olevasta linkistä (xlsx-taulukko) löytyvät listattuna erillisiin välilehtiin YSOn Boethius-versioon verrattuna tapahtuneet prefLabel-muutokset kaikilla kolmella kielellä, uudet käsitteet ja käytöstä poistetut käsitteet:

YSO-muuttuneet-Cicero.xlsx

Roomalainen filosofi ja kirjailija Cicero on tämänkertaisen YSO-version suojelija ja innoittaja. Hän oli oman aikansa merkittävä sivistyksen edistäjä ja kielen uudistaja, jonka mittavan proosatuotannon on sanottu muuttaneen latinan karkeasta arkikielestä monipuoliseksi sivistyskieleksi. Cicero on mm. sanonut: "kirjaton huone on kuin sieluton ruumis."

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

 

Ontologiassa olevien käsitteiden käytöstä poistamiseen ei ole aiemmin ollut linjauksia Kansalliskirjaston asiakaswikissä, pelkästään tekniset ohjeet. Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä puuttui tähän epäkohtaan 28.11.2018 kokouksessaan. YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjaukset on nyt päivitetty tältä osin Kansalliskirjaston asikaswikissä. Huom! Aiemmin Finton viestinnässä on käytetty termiä deprekointi, kun on puhuttu käsitteen poistamisesta käytöstä. Em. kokouksessa päätettiin, että deprekointi-termiä ei jatkossa enää käytetä.  Päivitetyt linjaukset löytyvät täältä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

Nyt tehdyt lisäykset on erikseen listattu täällä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteisiin kehityslinjauksiin 18.2.2019 tehdyt lisäykset

 

Museovirasto ja Sanastokeskus päivittivät keväällä 2017 alkaneessa projektissa Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaa (MAO/TAO) lisäämällä siihen liki 2 000 kulttuuriympäristöön liittyvää käsitettä. Päivityksen jälkeen suomenkielisessä ontologiassa on yhteensä 12 500 käsitettä.

Museovirasto ja Sanastokeskus ovat kehittäneet MAO/TAO-ontologiaa yhteensä kolmessa eri projektissa vuodesta 2015 lähtien. Viimeisimmässä projektissa ontologiaa haluttiin kehittää niin, että se soveltuu entistä paremmin käytettäväksi kulttuuriympäristön kuvailuun. Ontologiatyön ohella tehtiin myös määrittelevää sanastotyötä. Museoviraston asiantuntijoiden ja Sanastokeskuksen terminologin muodostamissa työryhmissä muokattiin tai laadittiin suomenkieliset määritelmät liki 200 käsitteelle. Näiden lisäksi ontologiaan lisättiin Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta poimittuja määritelmiä noin 100 käsitteelle. Koska ontologiaan on aiemmin lisätty Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto (Versio 1.0) -julkaisun käsitteet määritelmineen, MAO/TAOn uusin versio sisältää yhteensä 418 määritelmää.

Museoalan ja taideteollisuusalan asiasanastoihin perustuva Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia (MAO/TAO) laadittiin osana FinnONTO-projektia (2003–2012), jolloin Semanttisen laskennan tutkimusryhmän tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Museovirasto ja Taideteollinen korkeakoulu. Museovirasto on vastannut koko ontologian kehittämisestä vuodesta 2016 lähtien.

Päivitetty MAO/TAO löytyy osoitteesta: https://finto.fi/maotao/fi/

Tiedotteen laati Sanastokeskus TSK.

JUHOn monikkomuotoisille termeille on nyt lisätty yksikkömuodot. Tämä on toteutettu ns. piilotermeillä eli yksikkömuodot eivät näy ontologiaa selatessa, mutta ne toimivat taustalla ohjaustermien tavoin: kirjoittamalla yksikkömuodon järjestelmä ohjaa oikean käsitteen äärelle. JUHO on kolmikielinen (suomi, ruotsi ja englanti). Yksikkömuodot on lisätty kaikilla kolmella kielellä. Kun kirjoitat "alus", järjestelmä tarjoaa käsitettä "alukset", ja samaan tapaan esim. däcksman > däcksmän; ACP country > ACP countries.

https://finto.fi/juho/fi/

Yksikkömuodot tuotettiin valtioneuvoston kansliassa, joka vastaa JUHOn ylläpidosta. Niihin JUHO-käsitteisiin, jotka ovat ekvivalentteja ja termimuodoltaan samoja YSOn käsitteiden kanssa, yksikkömuodot poimittiin YSOsta.  JUHO on Finton ontologioista YSOn jälkeen toinen, johon yksikkömuodot on lisätty.

Yleisen suomalaisen ontologian YSOn linkitykset Library of Congress Subject Headingsiin on julkaistu LCSH:n omassa asiakaskäyttöliittymässä osoitteessa http://id.loc.gov/.

Julkaistujen linkkien määrät ja tyypit jakaantuvat seuraavasti:

12941 kpl         hasCloseExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85091153.html)
136 kpl              hasNarrowerExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85047439.html)
1049 kpl           hasBroaderExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85026716.html
)

YSO on yksi ensimmäisistä kansallisen tason yleissanastoista, joihin LCSH:ssa on julkaistu linkitykset. Aiemmin linkitykset on julkaistu Saksan, Ranskan ja Italian kansalliskirjastojen vastaaviin sanastoihin sekä useisiin englanninkielisiin sanastoresursseihin.

Yleisten kirjastojen kymmenluokituksen verkkoversio Verkko-YKL, kaunokirjallisuuden asiasanasto Kaunokki-Bella sekä Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän (HKLJ) verkkoversio siirretään Kirjastot.fi-palvelukokonaisuudesta Finto.fi-palveluun.
Tammikuun alusta alkaen näiden palveluiden sisällöt ovat käytettävissä osoitteesta https://finto.fi
Palveluihin liittyvät ohjeet, muutoshistoriat, tiedotteet ja yhteystiedot tulevat Kansalliskirjaston ylläpitämään asiakaswikiin: Kaunokki, YKL, HKLJ

Yhteystiedot ja palaute: Marjut Puominen, marjut.puominen@hel.fi

Yleisontologia YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Edellisestä KOKOn päivityksestä on vierähtänyt pitkä tovi, johtuen musiikkialan ontologia MUSOn sulauttamisesta Yleiseen suomalaiseen ontologiaan YSOon. Sulautus oli tehtävä loppuun, jotta käsitteet eivät kahdentuisi ja tilanne ymmärrettiin vasta keväällä 2018, jolloin oli jo myöhäistä tehdä ratkaisu KOKOn kannalta vaiheittain. MUSOn käsitteet on nyt viety YSOon ja MUSOon on luotu uudelleenohjaukset. Koska KOKOn päivitys tehtiin vasta kun sulauttaminen oli valmis, ei tämä muutos juurikaan näy KOKOssa. Toisin sanoen, KOKOn tunnisteet eivät muuttuneet sulautuksen myötä, vaikkakin KOKOn käsitteet eivät enää ohjaakaan MUSOon.

Vuoden aikana monet ontologiat ovat uudistuneet laajaltikin ja niinpä tässä uudessa KOKOn versiossa on huomattavasti tavallista enemmän uusia käsitteitä, eli 2332. Lisäksi 113 käsitteen kohdallan suositeltava suomenkielinen termi on muuttunut. Ruotsinkielisiä suositeltavan termin muutoksia löytyi 169 kappaletta. Tarkemmat listaukset löytyvät täältä: KOKOn muutokset 14.12.2018

Puolustushallinnon ontologia PUHO on vaihtanut nimensä Sotatieteen ontologia SOTOksi. SOTO on selailtavissa ja käytettävissä Fintossa osoitteessa: https://finto.fi/soto/fi/. Vanhaa Puolustushallinnon asiasanastoa ei enää ylläpidetä. Nimenmuutoksen taustalla on tarve rajata ja selkeyttää ontologian omistajuutta ja käyttötarkoitusta. SOTOn tekijänoikeus on Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla ja se julkaistaan Finto-palvelussa Creative Commons 4.0 Nimeä ­-lisenssillä. Uusi nimi kuvastaa ontologian sisältöä: kyseessä on nimenomaan sotatieteen erikoisontologia.

PUHO-käsitteiden URIt on muutettu Finto-palvelussa SOTO-käsitteiden UReiksi. Vanhoista UReista on tehty uudelleenohjaus uusiin. Melindassa muutos koskee noin 51 000 bibliografista tietuetta, joihin muutokset tehdään koneellisesti Melinda-palvelun toimesta. Huom! Jos tietojärjestelmässäsi on käytetty PUHO-käsitteitä kuvailussa, muistathan päivittää nämä SOTO-käsitteiksi uudelleenohjauksen mukaisesti. Vanha PUHO on toistaiseksi selailtavissa Fintossa, mutta se poistetaan siirtymävaiheen jälkeen. Lisätietoja SOTOsta saa ottamalla yhteyttä ontologian ylläpitäjään Esa Hämäläiseen. Puhelin: 0299 530 134. Sähköposti: esa.i.hamalainen@mil.fi


Sanasto- ja ontologia-alusta Finto.fi:hin on toteutettu uutena ominaisuutena Wikipedia-widgetti. Widgetin avulla käyttäjä saa lisätietoa valitusta käsitteestä käsitesivuun upotetun Wikipedia-ikkunan avulla. Wikipedian tietojen avulla voidaan esimerkiksi auttaa kuvailijaa ymmärtämään paremmin kunkin käsitteen sisältö, ja tätä kautta helpottaa oikean kuvailukäsitteen valintaa.

Wikipedia-ikkuna saadaan käyttöön niille ontologioille ja sanastoille, joiden käsitteistöä on linkitetty wikidataan (ikkuna näkyy niillä käsitteillä, joilla on olemassa Wikidata-linkitys).
Alkuun ominaisuus on käytössä YSO-paikat -ontologiassa.

Fintossa aikoinaan julkaistu MERO - Merenkulun ontologia on saapunut satamaan ja jatkaa nyt matkaa uudesti nimettynä modernina hybridiajoneuvona maalla, merellä ja ilmassa. Uusi nimi on Liikenteen ontologia LIIKO.

LIIKO-ontologiaprojekti käynnistettiin Liikennevirastossa alkuvuodesta 2017 osana digitalisaatiohanketta. Projektin tavoitteena oli ontologisoida Tiehallinnon kirjastossa käytössä ollut asiasanasto rakentamalla se MEROn pohjalle. Työ tilattiin Sanastokeskus TSK:lta ja toteutettiin Liikenneviraston asiantuntijoista kootun asiantuntijaryhmän avulla. Työn tuloksena syntynyt LIIKO on tarkoitettu ensisijaisesti liikennealan julkaisujen ja arkistoaineiston sisällönkuvailuun. MERO-ontologia puolestaan pohjautui Merenkulun asiasanastoon ja laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003-2012).

LIIKO on suoraa jatkoa MEROlle. Ontologian nimiavaruus ja URIt ovat edelleen samat kuin MEROssa. Tämä  tarkoittaa sitä, että ne järjestelmät, jotka ovat aiemmin käyttäneet MEROa, voivat nyt käyttää LIIKOa ja ainoa tarvittava muutos on, että rajapintakutsuissa pitää kutsuttavan ontologian nimi vaihtaa MEROsta LIIKOon. LIIKO päivitetään tulevaisuudessa myös KOKO-ontologiapilveen, joka tältä osin vastaa vielä MERO-ontologian aikaista tilaa. Lisäksi MERO-ontologian osoite Finton sivuilla (http://finto.fi/mero/) on poistunut käytöstä.

Uusi ja uudistettu LIIKO-ontologia löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://finto.fi/liiko/fi/