Blog

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä ja sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ovat antaneet lausuntonsa Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käyttöönotosta kirjastojen sisällönkuvailussa. Lausunnot ovat luettavissa asiasanastojen ja ontologioiden asiakaswikistä:
Lisää tietoa YSOn käyttöönoton suunnittelusta kirjastoissa: https://www.kiwi.fi/x/GxNhB

YSO-paikat -paikkaontologia on julkaistu Fintossa.

YSO-paikat täydentää Yleisen suomalaisen ontologian YSOn yleiskäsitteistöä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä sanastona. YSO-paikat on kehitetty erityisesti muistiorganisaatioiden, sekä muiden ontologioita hyödyntävien tahojen kuvailutarpeita ajatellen.

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö, joka sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on  otettu mukaan suomalaisen julkaisutuotannon sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Mukana on sekä nykyisiä, että historiallisia paikkoja. Käsitteet pohjautuvat rikastettuihin ja paranneltuihin Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja sen ruotsinkielisen vastineen Allärsin paikkakäsitteisiin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu  käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi  käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomen alueella sijaitsevat paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Nyt julkaistu versio on YSO-paikkojen ensimmäinen koeversio, joka voi sisältää virheitä. YSO-paikkoja on tarkoitus kehittää edelleen havaittujen puutteiden sekä saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO-paikat

 

Palaute ja kehittämisehdotukset:

Tietoasiantuntija Mikko Lappalainen

mikko.lappalainen@helsinki.fi

0503175502

Asiasanaehdotuksia voi tehdä ehdotusjärjestelmässä osoitteessa ehdotus.finto.fi. Muut YSAn ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat voi lähettää sähköpostitse osoitteella finto-posti@helsinki.fi tai verkkosivun kautta http://finto.fi/ysa/fi/feedback.

Journal of Documentation on julkaissut YSOn käännös- ja  siltaustyötä käsittelevän artikkelin The future of metadata: open, linked, and multilingual – the YSO case.  Artikkelissa avataan ontologiatyön prosesseja ja käytännön haasteita monikielisyyden näkökulmasta. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Satu Niininen ja Osma Suominen Kansalliskirjastosta sekä Susanna Nykyri Helsingin yliopiston kirjastosta. Post print -rinnakkaistallenne on saatavilla Kansalliskirjaston julkaisuarkistosta Doriasta: http://www.doria.fi/handle/10024/134927

Lisätietoja YSOn käännös- ja siltauslinjauksista löytyy asiakaswikistä.

YSA-kokous 7.3.2017

Kokouksessa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-1 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/6. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi (8 kpl), hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita (142 kpl). Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Myös vesa-posti on edelleen käytössä, mutta toivomme ehdotuksia ensisijaisesti lomakkeella, jolloin ne ovat heti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään tiistaina 2.5. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

IPTC on kansainvälinen uutistoimistojen yhteistyöelin. IPTC:n uutisaineistojen ja valokuvien kuvailuun tarkoitetuista NewsCodes-sanastoista kaksi (Scene ja Subject Code) on nyt julkaistu Fintossa, jotta niitä voi selailla ja käyttää Finton rajapintojen kautta. Erityisesti museosektorin rakenteilla oleva uusi tietojärjestelmä vaatii näitä sanastoja. IPTC on julkaissut sanastot SKOS-muodossa Creative Commonsin Nimeä-lisenssillä, mikä mahdollistaa niiden uudelleenjulkaisun Fintossa ja vapaan jatkokäytön, kunhan lähde on mainittu.

Selaa IPTC-sanastoja Fintossa: http://finto.fi/iptc/

Sanastoihin on otettu mukaan Sanomalehtien Liitto ry:n tuottamat suomennokset, jotka kattavat koko Scene-sanaston sekä suurimman osan Subject Code -sanastosta. Fintossa julkaistu IPTC NewsCodes-sanasto sisältää nämä molemmat osasanastot. Sitä voidaan tarpeen vaatiessa myöhemmin laajentaa myös muilla NewsCodes-perheen sanastoilla.

Katri Seppälä Sanastokeskuksesta on laatinut alla olevan tiedotteen JUPO-ontologian päivityksestä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Julkisen hallinnon palveluontologian (JUPO) 1. versio valmistui JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa -suositustyön yhteydessä v. 2013. Tämän jälkeen Sanastokeskus jatkoi JUPOn kehitystyön suunnittelua Kansalliskirjaston Finto-hankkeen kanssa. Suunnittelusta siirryttiin toteutusvaiheeseen, kun Palvelutietovaranto-hanke (PTV) tilasi joulukuussa 2015 Väestörekisterikeskuksen kautta ontologian jatkokehitystyötä PTV:n tarpeisiin.

JUPOn jatkokehitysprojektiin kuului useita erilaisia vaiheita. Suurin muutoksista oli ontologiaan yhdistetyn palveluiden luokitusnäkökulman purkaminen ontologian rakenteesta ja erillisen vaikkakin JUPOn kanssa rinnakkain hyödynnettävän luokituksen muodostaminen. Luokitus laadittiin Suomi.fi-toimituksessa ja julkaistiin Finto-palvelussa nimellä Julkisten palvelujen luokitus. Siihen sisältyvät palvelujen luokitus sisällön, kohderyhmän, tuotantotavan ja tuottajatyypin mukaan sekä elämäntilanneluokitus.

Luokitusnäkökulman purkamisen jälkeen JUPOn rakennetta muokattiin niin, että se mukailee aiempaa tarkemmin YSOn rakennetta ja soveltuu siten paremmin YSO-pohjaisista ontologioista koottavan KOKO-ontologian osaksi. Rakenteen muokkauksen lisäksi yhdenmukaistettiin JUPOssa ja YSOssa suositettavia termejä niiltä osin kuin eri termien käyttöön ei ollut perusteltua syytä.

Osana jatkokehitystä myös JUPOn käsitevalikoimaa tarkistettiin ja muokattiin PTV:n tarpeita vastaavaksi. Erikoisalojen käsitteistöä otettiin mukaan esimerkiksi Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusten perusteella.

Em. toimenpiteiden lisäksi JUPOssa otettiin käyttöön uusi Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) versio. Tämä työvaihe toi JUPOon isoja rakenteellisia muutoksia, jotka johtuvat YSOn ylätason rakenteiden uudistuksesta.

Vuoden 2016 aikana JUPOsta valmistui kaksi uutta versiota, joista jälkimmäinen julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa tammikuussa 2017.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Myös vesa-posti on edelleen käytössä, mutta toivomme ehdotuksia ensisijaisesti lomakkeella, jolloin ne ovat heti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään maanantaina 20.2. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

YSAn maantieteellisiä käsitteitä on rikastettu Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin tiedoilla. Paikannimirekisteri on noin 800 000 käsitteen nykyisiin suomalaisiin paikkoihin keskittynyt tietolähde, jota hyödynnetään usean verkkopalvelun taustalla. 

YSAan on lisätty PNR:n pohjalta käsitteiden välisiä suhteita sekä tyyppitietoja (onko paikka esim. järvi, kylä vaiko kunta). Lisäksi YSAn käsitteisiin on lisätty linkki vastaavaan PNR-käsitteeseen, jonka avulla paikalle saadaan tarvittaessa tarkat sijaintitiedot. Sijaintitietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi Finnan kaltaisissa tiedonhakujärjestelmissä.

Paikkojen rikastus pohjautuu YSAn paikannimissä havaittuihin kehittämistarpeisiin, joita koskeva raportti on luettavissa Doriassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1870-7

YSAn maantieteellisiä käsitteitä on noin 6500. Tässä vaiheessa paikkarikastus koskee noin 65%:a näistä paikoista, keskittyen nykyisiin suomalaisiin paikkoihin. Historiallisille ja Suomen ulkopuolisille paikoille tehtävä vastaava uudistus on vasta suunnitteilla. 

Rikastetut maantieteelliset käsitteet tullaan julkaisemaan lähitulevaisuudessa Fintossa omana YSO-paikat -sanastonaan, jota voidaan käyttää YSOn rinnalla tai omana itsenäisenä sanastonaan.Paikkakäsitteiden luonnin periaatteet ja MARC21-formaattia koskevat auktoriteettitietueohjeet: https://www.kiwi.fi/x/C4l7B

Lisätietoja: finto-posti@helsinki.fi

ysa-helsinki.png
YSAn käsite Helsinki ennen rikastusta

ysa-helsinki-pnr.png
YSAn käsite "Helsinki" rikastuksen jälkeen

ysa-ahvenanmaa.png
YSAn käsite Ahvenanmaa ennen rikastusta

ysa-ahvenanmaa-pnr.png
YSAn käsite Ahvenanmaa rikastuksen jälkeen

YSO 2017.1.Aristoteles
Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on nyt julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles. YSOn Aristoteles-versio on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. YSOn Aristoteles-versio vastaa YSOn tilaa 24.12.2016. Versio on optimoitu TopBraid Composer -työkalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Jatkossa julkaisemme YSOsta ajallisesti jäädytetyn version noin kaksi kertaa vuodessa.

Versio sisältää YSOn keskeiset viime vuosien aikana toteutetut sisällölliset uudistukset, kuten
 • uudistetun ylärakenteen 
 • uudistetut ominaisuudet- ja ilmiöt-hierarkiahaarat 


Muita kehitysversioon sisältyviä uudistuksia ovat mm.

 • käsitteiden tyypittely yleis-, yksilö-, ja hierarkisoiviin käsitteisiin 
 • yksikkömuotoiset piilotermit käsitteille

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi
Kansalliskirjastossa suunnitellaan Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käyttöönottoa sisällönkuvailussa. YSO on verkkomaailman lähtökohdista rakennettu päivitetty versio Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta, ja se korvaa tulevaisuudessa YSAn ja Allärsin kirjastojen keskeisimpänä kuvailutyökaluna.

YSO tuo kuvailijan käyttöön monikielisen termistön, linkitetyt käsitteet sekä pysyvät URI-tunnisteet, joiden avulla kuvailutietoa voidaan rikastaa ja päivittää helposti. Tarkemmat perustelut YSOn käyttöönotolle löydät täältä: https://www.kiwi.fi/x/BYd7B
Kyselyyn vastaajia kannustetaan tutustumaan perusteludokumenttiin ainakin alustavasti ennen vastaamista.

Kyselyn tarkoituksena on kartuttaa nykyisten YSAa käyttävien organisaatioiden tilannetta kuvailukäytänteiden ja järjestelmien suhteen, sekä saada tietoa siitä mitä mahdollinen YSOn käyttöönotto tarkoittaisi kussakin organisaatiossa.


Kysely on auki 31.1.- 17.2.

TAUSTAA IMPORTOINNISTA

Finto-palvelussa on vuosien 2015-2016 aikana tutkittu erikoisontologioiden päivitykseen liittyvää problematiikkaa erityisesti YSOn ja KOKOn näkökulmasta. Taustalla on ollut kaikkiin erikoisontologioihin liittyvä haaste: kukin erikoisontologia on luotu tiettynä ajankohtana ja linkitetty luontihetken aikaiseen YSOon. YSO kasvaa vuodessa noin 1000 käsitteellä ja lisäksi YSOon on tehty merkittäviä hierarkkisia muutoksia vuodesta 2013 lähtien. Nämä muutokset ja uudet käsitteet eivät ole päivittyneet erikoisontologioihin.

KOKO-ontologiapilvi on se, missä tämä vanhentuminen on näkynyt kriittisimmin: käsitteitä on päätynyt hierarkian ulkopuolelle, kun tietyn erikoisontologian linkit johtavat YSOsta jo poistuneeseen käsitteeseen. Ongelmasta on keskusteltu KOKO-työpajoissa ja esitetty yhdeksi kehitysaskeleeksi tuoreen YSOn importointia erikoisontologiaan. Importoinnissa erikoisontologiaan linkitetty vanha YSO korvataan ajantasaisella sekä tehdään tästä aiheutuvia välittömästi havaittavia korjaustöitä.

Importointi ei kuitenkaan ole ongelmaton eikä se ratkaise kaikkia erikoisontologian ja YSOn suhteeseen liittyviä haasteita. Kattavaan YSO-muutosten läpikäyntiin erikoisontologioiden osalta on kehitetty muutoksenhallintatyökalua (MUTU), mutta kehitystyö on vielä kesken. Tuoreen YSOn importointi on MUTU-työkalusta irrallinen toimenpide. Vasta valmis MUTU tekee näkyväksi kaikki erikoisontologian ylläpidon kannalta olennaiset muutokset YSOssa.

TOTEUTETUT IMPORTOINNIT

Koska MUTU-kehitys on ollut vuosina 2015-2016 suvantovaiheessa ja YSOn importointi sen sijaan todettu melko kevyeksi toimenpiteeksi, Finto-tiimi on lähtenyt viemään asiaa eteenpäin tältä osin. Sidosryhmät ovat myös pitäneet importointia hyvänä jatkotoimenpiteenä. Operaatio on toteutettu JUHO-, KAUNO-, MERO-, MUSO-, TSR- ja VALO-ontologioille. Päivitetyt, uudemman YSOn sisältävät versiot em. ontologioista on julkaistu Finto-palvelussa.  Päivityksen yhteydessä on tehty seuraavat korjaukset: 1) on linkitetty erikoisontologian käsitteitä YSOn tulleisiin samamerkityksisiin käsitteisiin, joita YSOssa ei vielä ollut, kun erikoisontologia alunperin rakennettiin, 2) on korjattu linkkejä, joita erikoisontologiasta on ollut sellaisiin käsitteisiin, jotka YSOsta on hierarkian läpikäynnin yhteydessä poistettu. Tämän enempiä korjaustoimenpiteitä ei ilman valmista MUTU-työkalua ole kuitenkaan vielä mahdollista toteuttaa.

On eria asia importoida ajantasainen YSO erikoisontologian kehitysversioon kuin tehdä varsinaisen julkaisuversion YSO-päivityksestä automatisoitu. Molemmat on mahdollista toteuttaa, mutta tähän mennessä Finto-tiimi on pelkästään importoinut YSOn  erikoisontologioiden kehitysversioon. Julkaistut, prosessin läpikäyneet erikoisontologiat sisältävät siis julkaisuhetken aikaisen (vuoden 2016) YSOn, eivät jatkuvasti ajantasaista.

ONGELMANA KESKENERÄISYYS

YSOn ylähierarkia on muuttunut ja sen pääluokat jaettu ja hahmotettu uudella tavalla vanhaan FinnONTO-projektin aikana kehitettyyn ylähierarkiaan nähden. Tämä uusi jako (oliot; tapahtumat ja toiminta; ominaisuudet) on tarkoittanut sitä, että YSOn käsitteitä on tarkistettu ja hierarkisoitu uudelleen vastaamaan nykyistä hierarkkista jaottelua. Läpikäynti jatkuu vuoden 2017 loppuun ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan asteittain kokonaisuuksien valmistuessa.

Kun erikoisontologia linkitetään tuoreeseen YSOon, tarkoittaa se sitä, että myös erikoisontologiassa tulisi huomioida uusi hierarkiajako, tarkistaa erikoisontologian käsitteet uuden hierarkian kannalta ja tehdä tarvittavat muutokset. Tätä työtä ei edellä kuvatussa erikoisontologioiden YSO-importointipäivityksessä vielä ole voitu tehdä, koska sekä YSOn hierarkian läpikäynti että MUTU-kehitys ovat edelleen kesken. Mikäli YSOn importointia ei ole tehty, tämä läpikäynti ei ole vielä ajankohtainen. Läpikäynti on kuitenkin toteutettava jossain vaiheessa kaikille erikoisontologioille, mikäli halutaan erikoisontologiat ja KOKO-ontologiapilvi harmoniseksi ja yhteismitalliseksi kokonaisuudeksi.

 

 Importoitu YSOVanha YSO
Hyödyt
 • uudet YSO-käsitteet käytettävissä ja linkitettävissä
 • YSOn hierarkiamuutokset näkyvissä
 • eheä KOKO-ontologiapilvi
 • ontologiaan tehtävät päivitykset vaativat vähemmän resursseja tässä vaiheessa

Haitat
 • tarve käydä erikoisontologian hierarkia kokonaisuudessaan läpi YSO-muutosten kannalta konkretisoituu
 • YSOn hierarkian läpikäynnin keskeneräisyys heijastuu erikoisontologiaan
 • uudet YSO käsitteet eivät käytettävissä tai linkitettävissä
 • KOKO-ontologiapilvi rikkonainen

VAIHTOEHDOT

Finto-tiimi on saanut palautetta importoinnin ajoituksesta ja siitä aiheutuneesta keskeneräisyydestä. Asiaan liittyy luonnollisesti myös kysymys siitä, onko organisaatioilla päivitykseen ja ontologian läpikäyntiin riittävästi resursseja. Mikäli tilanne koetaan huonoksi jo YSO-importoitujen erikoisontologioiden kohdalla, on näistä mahdollista palauttaa Fintoon importointia edeltänyt versio.

Kuten on jo todettu KOKO-ontologiapilven näkökulmasta importointi olisi kuitenkin selkeä edistysaskel, jolla päästäisiin eroon vanhentuneiden YSO-versioiden tuottamista rikkinäisistä linkeistä. Lisäksi importoinnin etuna on, että erikoisontologioiden kautta saadaan käyttöön myös uudemmat YSOon tulleet käsitteet, joita voi olla useita tuhansia tapauksesta riippuen.

Finto-palvelu keskustelee lähitulevaisuudessa kunkin erikoisontologian omistajatahon kanssa vaihtoehdoista ja julkaisee toivotun version kustakin ontologiasta Fintossa.