Blog

Yleisontologia YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Edellisestä KOKOn päivityksestä on vierähtänyt pitkä tovi, johtuen musiikkialan ontologia MUSOn sulauttamisesta Yleiseen suomalaiseen ontologiaan YSOon. Sulautus oli tehtävä loppuun, jotta käsitteet eivät kahdentuisi ja tilanne ymmärrettiin vasta keväällä 2018, jolloin oli jo myöhäistä tehdä ratkaisu KOKOn kannalta vaiheittain. MUSOn käsitteet on nyt viety YSOon ja MUSOon on luotu uudelleenohjaukset. Koska KOKOn päivitys tehtiin vasta kun sulauttaminen oli valmis, ei tämä muutos juurikaan näy KOKOssa. Toisin sanoen, KOKOn tunnisteet eivät muuttuneet sulautuksen myötä, vaikkakin KOKOn käsitteet eivät enää ohjaakaan MUSOon.

Vuoden aikana monet ontologiat ovat uudistuneet laajaltikin ja niinpä tässä uudessa KOKOn versiossa on huomattavasti tavallista enemmän uusia käsitteitä, eli 2332. Lisäksi 113 käsitteen kohdallan suositeltava suomenkielinen termi on muuttunut. Ruotsinkielisiä suositeltavan termin muutoksia löytyi 169 kappaletta. Tarkemmat listaukset löytyvät täältä: KOKOn muutokset 14.12.2018

Puolustushallinnon ontologia PUHO on vaihtanut nimensä Sotatieteen ontologia SOTOksi. SOTO on selailtavissa ja käytettävissä Fintossa osoitteessa: https://finto.fi/soto/fi/. Vanhaa Puolustushallinnon asiasanastoa ei enää ylläpidetä. Nimenmuutoksen taustalla on tarve rajata ja selkeyttää ontologian omistajuutta ja käyttötarkoitusta. SOTOn tekijänoikeus on Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla ja se julkaistaan Finto-palvelussa Creative Commons 4.0 Nimeä ­-lisenssillä. Uusi nimi kuvastaa ontologian sisältöä: kyseessä on nimenomaan sotatieteen erikoisontologia.

PUHO-käsitteiden URIt on muutettu Finto-palvelussa SOTO-käsitteiden UReiksi. Vanhoista UReista on tehty uudelleenohjaus uusiin. Melindassa muutos koskee noin 51 000 bibliografista tietuetta, joihin muutokset tehdään koneellisesti Melinda-palvelun toimesta. Huom! Jos tietojärjestelmässäsi on käytetty PUHO-käsitteitä kuvailussa, muistathan päivittää nämä SOTO-käsitteiksi uudelleenohjauksen mukaisesti. Vanha PUHO on toistaiseksi selailtavissa Fintossa, mutta se poistetaan siirtymävaiheen jälkeen. Lisätietoja SOTOsta saa ottamalla yhteyttä ontologian ylläpitäjään Esa Hämäläiseen. Puhelin: 0299 530 134. Sähköposti: esa.i.hamalainen@mil.fi


Sanasto- ja ontologia-alusta Finto.fi:hin on toteutettu uutena ominaisuutena Wikipedia-widgetti. Widgetin avulla käyttäjä saa lisätietoa valitusta käsitteestä käsitesivuun upotetun Wikipedia-ikkunan avulla. Wikipedian tietojen avulla voidaan esimerkiksi auttaa kuvailijaa ymmärtämään paremmin kunkin käsitteen sisältö, ja tätä kautta helpottaa oikean kuvailukäsitteen valintaa.

Wikipedia-ikkuna saadaan käyttöön niille ontologioille ja sanastoille, joiden käsitteistöä on linkitetty wikidataan (ikkuna näkyy niillä käsitteillä, joilla on olemassa Wikidata-linkitys).
Alkuun ominaisuus on käytössä YSO-paikat -ontologiassa.

Fintossa aikoinaan julkaistu MERO - Merenkulun ontologia on saapunut satamaan ja jatkaa nyt matkaa uudesti nimettynä modernina hybridiajoneuvona maalla, merellä ja ilmassa. Uusi nimi on Liikenteen ontologia LIIKO.

LIIKO-ontologiaprojekti käynnistettiin Liikennevirastossa alkuvuodesta 2017 osana digitalisaatiohanketta. Projektin tavoitteena oli ontologisoida Tiehallinnon kirjastossa käytössä ollut asiasanasto rakentamalla se MEROn pohjalle. Työ tilattiin Sanastokeskus TSK:lta ja toteutettiin Liikenneviraston asiantuntijoista kootun asiantuntijaryhmän avulla. Työn tuloksena syntynyt LIIKO on tarkoitettu ensisijaisesti liikennealan julkaisujen ja arkistoaineiston sisällönkuvailuun. MERO-ontologia puolestaan pohjautui Merenkulun asiasanastoon ja laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003-2012).

LIIKO on suoraa jatkoa MEROlle. Ontologian nimiavaruus ja URIt ovat edelleen samat kuin MEROssa. Tämä  tarkoittaa sitä, että ne järjestelmät, jotka ovat aiemmin käyttäneet MEROa, voivat nyt käyttää LIIKOa ja ainoa tarvittava muutos on, että rajapintakutsuissa pitää kutsuttavan ontologian nimi vaihtaa MEROsta LIIKOon. LIIKO päivitetään tulevaisuudessa myös KOKO-ontologiapilveen, joka tältä osin vastaa vielä MERO-ontologian aikaista tilaa. Lisäksi MERO-ontologian osoite Finton sivuilla (http://finto.fi/mero/) on poistunut käytöstä.

Uusi ja uudistettu LIIKO-ontologia löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://finto.fi/liiko/fi/

Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikissä on julkaistu ohjeet YSO-pohjaisten ontologioiden kieliversioiden vastinetyölle. Arkipuheessa tätä voitaisiin nimittää ontologian kääntämiseksi, mutta ontologian käsitteitä ei oikeastaan käännetä. Sen sijaan niille etsitään käsitteen merkityksen parhaiten tavoittava vastine toisesta kielestä. Toivomme, että laatimamme ohjeet tuovat valoa tuleville vastinetyön tekijöille tähän etsintään. Ohjeissa linjataan vastinetyön periaatteet sekä tarjotaan esimerkkejä, ratkaisuja ja lähdevinkkejä työn keskeisiin haasteisiin. Ohjeet on laadittu hyödyntämällä JUHO-ontologian englannin ja ruotsin kieliversioiden tuottamisessa saatuja käytännön kokemuksia. Ohjeet ovat laatineet Finto-tiimiin kuuluvat Maria Forsén, Satu Niininen ja Tuomas Palonen. Rakentavia ideoita ja kommentteja on tullut myös sidosryhmiltä sekä muulta Finto-tiimiltä, mistä nöyrin kiitoksemme!

Ohjedokumentti löytyy täältä:

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=97880153

Finto-tiimi kutsui ontologioiden ylläpitäjät 12.6.2018 keskustelemaan yhteisistä linjauksista ja YSOn toimintakäsitteiden hierarkiasta. Kokous nimesi itsensä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmäksi (OY). Ryhmä vastaa jatkossa YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksista. Kokouksessa vahvistettiin uusia linjauksia ontologioiden monikielisyyttä ja termejä koskien. Kansalliskirjaston asiakaswikissä oleva kehityslinjausdokumentti on nyt päivitetty näiden päätösten mukaisesti:
Tässä erikseen listattuna linjausdokumenttiin tehdyt päivitykset: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=97879306
Kokouksessa hyväksyttiin myös YSOn toimintakäsitteiden hierarkian uudistussuunnitelma, jonka YSOn ylläpitäjät ovat laatineet yhdessä sidosryhmien kanssa. Uudistuksen myötä YSOn toiminta-käsitteen alainen hierarkia (yli 4600 käsitettä) käydään läpi ja tehdään tarvittavat hierarkiamuutokset. YSOn läpikäynnin jälkeen myös erikoisontologioiden vastaavat hierarkiat on tarkistettava. Uudistuksen myötä toimintahierarkian jaottelu pelkistyy kolmeen pääluokkaan: kohdistuva toiminta, keskinäinen toiminta ja itsenäinen toiminta. Tarkempi dokumentaatio uudistuksesta löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+toimintahierarkian+muutos

Finto-palvelu oli mukana valtioneuvoston kanslian järjestämässä ontologiakoulutuksessa keskiviikkona 6.6. työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa. Koulutuksen yleisönä olivat valtioneuvoston tietojärjestelmien (esim. Vahva, Kampus, Hankeikkuna) sisällöntuottajat, jotka kuvailevat sisältöjä JUHOlla ja YSOlla. Valtioneuvoston tietojärjestelmät ovat uudistuneet viime aikoina. Monet sisällöntuottajista eivät ole aiemmin käyttäneet ontologioita tai tehneet sisällönkuvailua. Tämän huomioiden Finto-palvelu tuotti tilaisuuteen esitykset, joissa esitellään ontologioiden ja sisällönkuvailun peruspiirteitä. Tilaisuuden ohjelma on katseltavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

https://platform.goodmood.fi/video/3054/321

Tilaisuuden esitykset:

 • Asiasanojen käyttö valtioneuvoston eri järjestelmissä / Outi Örn, VNK:n Tietotuki ja julkaisuyksikön päällikkö
 • Ontologian ylläpito JUHO-käyttäjäryhmässä / Leena Granholm, VNK
 • Finto, YSO ja yhteentoimiva metatieto / Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto
 • Sisällönkuvailun perusteet - miten valitsen oikean asiasanan / Satu Niininen, Kansalliskirjasto
 • Viestinnän näkökulma ja ontologioiden hyödyntäminen valtioneuvoston verkkosivuilla / Pilkkuniina Brandt, VNK

Finto-palvelussa on julkaistu Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM). Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä. Sanastoa on tarkoitus käyttää, kun kuvaillaan aineiston lajityyppiä ja/tai muotoa. Sanasto on suomen- ja ruotsinkielinen ja sisältää tällä hetkellä 1155 käsitettä. Se kattaa niin tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden kuin musiikinkin lajityypit ja muodot. Sanasto löytyy täältä: http://finto.fi/slm/fi/

Lajityyppi- ja muotosanaston termeissä on pyritty yhdenmukaisuuteen YSAn ja Allärsin kanssa. Aineiston aiheiden kuvailussa, silloin kun aiheena on jokin lajityyppi tai muoto, käytetään jatkossakin tarkoituksenmukaisia sanastoja kuten YSAa, Allärsia tai YSOa.

Tarkempaa tietoa Lajityyppi- ja muotosanastosta ja sen käytöstä saa ottamalla yhteyttä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmään, jonka yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473

Kansalliskirjaston ja Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankkeen (YTI) asiantuntijat ovat laatineet kannanoton, jossa suositetaan vastuuhenkilön ja työryhmän nimeämistä kullekin YSOa laajentavalle erikoisontologialle. Kannanotto on julkaistu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän suomidigi.fi:n blogissa:

https://suomidigi.fi/kannanotto-tiedon-loydettavyys-vaatii-yhteistyota/

 

YSAsta ja Allärsistä YSOn käyttöön siirtyminen on pitkään ollut puheena niin kirjastokentällä kuin laajemminkin. Finto-palvelu ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä järjestävät yhdessä siirtymästä koulutustilaisuuden ma 21.5. klo 9:30-12:00 otsikolla "YSAsta ja Allärsista YSOon - mikä kuvailussa muuttuu vai muuttuuko mikään?" Tilaisuus pidetään Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, 2. krs). Koulutuksessa aiheen kimppuun käydään aiempaa konkreettisemmin, kerrotaan lähitulevaisuuden suunnitelmista sekä valotetaan sitä, mikä kuvailijan arjessa muuttuu - vai muuttuuko mikään. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Adobe Connect Pro).

Tilaisuuden aiheisiin lukeutuvat siirtymän aikataulu ja tekniset kysymykset, YSOn monikielisyys ja LCSH-linkitys, Melindassa tehtävä konversio sekä YSO-paikat-ontologia.

Koulutustilaisuuden sivut löytyvät Kansalliskirjaston asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93194833

Lisäämme sivulle tarkan ohjelman, ilmoittautumislinkin sekä etäosallistumisohjeet lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätiedot ja yhteydenotot: finto-posti@helsinki.fi

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2018.3.Boethius. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Tämä versio on optimoitu TopBraid Composer-editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles julkaistiin vuoden 2017 alussa. Nyt julkaistu 2018.3.Boethius vastaa YSOn tilaa 1.3.2018 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2018.3.Boethius 

Boethius sisältää seuraavia, Aristoteles-versiosta puuttuvia uudistuksia:

 • kaikki vuoden 2017 aikana YSOon lisätyt uudet käsitteet sekä olemassa oleviin käsitteisiin tehdyt muutokset
 • tietomallia on huomautusominaisuuksien osalta yhdenmukaistettu ja rikastettu: rdfs:comment-kenttää ei enää käytetä, sen sijaan käytössä ovat skos:note, skos:scopeNote sekä skos:definition
 • huomautus- ja määritelmäteksteihin on sisällytetty linkkejä toisiin käsitteisiin, ks. esim. http://finto.fi/yso/fi/page/p7061


YSOn tarkoituksena on yhdistää ja yhdenmukaistaa metatieto yli organisaatiorajojen. Ja kuten myöhäisantiikin filosofi Boëthius, jolta uusi YSO-versio lainaa nimensä, on todennut: "Ykseys on tarkalleen sama asia kuin hyvyys.”

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 20.4. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.Jo FinnONTO-hankkeesta asti ontologioiden parissa työskennellyt Henri Ylikotila on siirtynyt Houston Inc.-konsulttiyrityksen palvelukseen. Finto-tiimi toivottaa Henrille antoisia hetkiä uusien haasteiden parissa!
Henriin saa jatkossa yhteyden esim. LinkedInin kautta. 

Finton uudeksi kehittämispäälliköksi on nimetty projektissa alusta asti mukana ollut Mikko Lappalainen. Projektipäällikön tehtävistä vastaavan Mikon tavoittaa helpoiten sähköpostilla: etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi

Finto-palvelu on kokoustanut yhdessä YSO-pohjaisten ontologioiden ylläpitäjistä kootun asiantuntijaryhmän kanssa laatien lisäyksiä ja korjauksia jo olemassa oleviin, asiakaswikissä julkaistuihin YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. Ehdotetut lisäykset hyväksyttiin Finto-palvelun laajennetun projektiryhmän kokouksessa 31.1.2018. Uudistettu kehityslinjausdokumentti löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO-pohjaisten+ontologioiden+yhteiset+kehityslinjaukset

Tässä vielä tiivistettynä dokumenttiin tehdyt lisäykset:

 • Termien yksikkö/monikko-muodon valinnassa noudatetaan tästedes tesaurusstandardeja.
 •  Kun samasta termistä on sekä yksikkö- että monikkomuotoinen käsite ontologiassa, lisätään käsitteille tästedes sulkutarkenteet, mikäli ne selventävät käsitteiden eroa.
 • Dokumenttiin lisättiin termin muuttumista koskevat linjaukset.
 • Dokumenttiin lisättiin assosiatiivisia suhteita koskevat linjaukset.
 • Dokumenttiin lisättiin ekvivalenssisuhteita koskevat linjaukset.

Laajennetun projektiryhmän kokouksessa päätettiin myös, että jatkossa ontologiaylläpitäjien asiantuntijaryhmä (niin kutsuttu pienryhmä) on päätösvaltainen YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjausten suhteen eli sen tekemiä päätöksia ei tästedes tarvitse viedä hyväksyttäväksi laajemmalle forumille.

Finton asiakaswikiin on lisätty laajennetun projektiryhmän kokouksen muistio, joka sisältää myös esityskalvot.2018-01-31 Finto-projektin Laajennetun projektiryhmän kokous

Koneluettavien ja monikielisten ontologioiden käyttöönotto kirjastojen sisällönkuvailussa etenee. Asiasanastoista (YSA, Allärs) ontologioihin siirtymästä on julkaistu yksityiskohtaisempi projektisuunnitelma ja kevään aikana muodostetaan organisaatiorajat ylittävä työryhmä suunnittelemaan siirtymään liittyviä kirjastodatan muunnoksia.

Vuoden 2018 keskeisimmät tavoitteet ovat tarkan konversiosuunnitelma laadinta, YSOn käytön mahdollistaminen MARC21-formaatissa Melinda-yhteisluettelossa ja kuvailijoiden YSO-käyttökoulutus. Bibliografisen datan Melinda-konversiot on suunniteltu toteutettaviksi kesällä 2019.

Jarmo Saarikko ja Alex Kourijoki ovat aloittaneet uusina asiantuntijoina työskentelemään siirtymän parissa. Jarmon ja Alexin tavoitat sähköpostilla: etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi

Lisätietoja etenemisestä siirtymän kotisivustolta sekä sähköpostilla finto-posti@helsinki.fi