Blog

Ontologiassa olevien käsitteiden käytöstä poistamiseen ei ole aiemmin ollut linjauksia Kansalliskirjaston asiakaswikissä, pelkästään tekniset ohjeet. Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä puuttui tähän epäkohtaan 28.11.2018 kokouksessaan. YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjaukset on nyt päivitetty tältä osin Kansalliskirjaston asikaswikissä. Huom! Aiemmin Finton viestinnässä on käytetty termiä deprekointi, kun on puhuttu käsitteen poistamisesta käytöstä. Em. kokouksessa päätettiin, että deprekointi-termiä ei jatkossa enää käytetä.  Päivitetyt linjaukset löytyvät täältä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

Nyt tehdyt lisäykset on erikseen listattu täällä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteisiin kehityslinjauksiin 18.2.2019 tehdyt lisäykset

 

Museovirasto ja Sanastokeskus päivittivät keväällä 2017 alkaneessa projektissa Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaa (MAO/TAO) lisäämällä siihen liki 2 000 kulttuuriympäristöön liittyvää käsitettä. Päivityksen jälkeen suomenkielisessä ontologiassa on yhteensä 12 500 käsitettä.

Museovirasto ja Sanastokeskus ovat kehittäneet MAO/TAO-ontologiaa yhteensä kolmessa eri projektissa vuodesta 2015 lähtien. Viimeisimmässä projektissa ontologiaa haluttiin kehittää niin, että se soveltuu entistä paremmin käytettäväksi kulttuuriympäristön kuvailuun. Ontologiatyön ohella tehtiin myös määrittelevää sanastotyötä. Museoviraston asiantuntijoiden ja Sanastokeskuksen terminologin muodostamissa työryhmissä muokattiin tai laadittiin suomenkieliset määritelmät liki 200 käsitteelle. Näiden lisäksi ontologiaan lisättiin Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta poimittuja määritelmiä noin 100 käsitteelle. Koska ontologiaan on aiemmin lisätty Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto (Versio 1.0) -julkaisun käsitteet määritelmineen, MAO/TAOn uusin versio sisältää yhteensä 418 määritelmää.

Museoalan ja taideteollisuusalan asiasanastoihin perustuva Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia (MAO/TAO) laadittiin osana FinnONTO-projektia (2003–2012), jolloin Semanttisen laskennan tutkimusryhmän tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Museovirasto ja Taideteollinen korkeakoulu. Museovirasto on vastannut koko ontologian kehittämisestä vuodesta 2016 lähtien.

Päivitetty MAO/TAO löytyy osoitteesta: https://finto.fi/maotao/fi/

Tiedotteen laati Sanastokeskus TSK.

JUHOn monikkomuotoisille termeille on nyt lisätty yksikkömuodot. Tämä on toteutettu ns. piilotermeillä eli yksikkömuodot eivät näy ontologiaa selatessa, mutta ne toimivat taustalla ohjaustermien tavoin: kirjoittamalla yksikkömuodon järjestelmä ohjaa oikean käsitteen äärelle. JUHO on kolmikielinen (suomi, ruotsi ja englanti). Yksikkömuodot on lisätty kaikilla kolmella kielellä. Kun kirjoitat "alus", järjestelmä tarjoaa käsitettä "alukset", ja samaan tapaan esim. däcksman > däcksmän; ACP country > ACP countries.

https://finto.fi/juho/fi/

Yksikkömuodot tuotettiin valtioneuvoston kansliassa, joka vastaa JUHOn ylläpidosta. Niihin JUHO-käsitteisiin, jotka ovat ekvivalentteja ja termimuodoltaan samoja YSOn käsitteiden kanssa, yksikkömuodot poimittiin YSOsta.  JUHO on Finton ontologioista YSOn jälkeen toinen, johon yksikkömuodot on lisätty.

Yleisen suomalaisen ontologian YSOn linkitykset Library of Congress Subject Headingsiin on julkaistu LCSH:n omassa asiakaskäyttöliittymässä osoitteessa http://id.loc.gov/.

Julkaistujen linkkien määrät ja tyypit jakaantuvat seuraavasti:

12941 kpl         hasCloseExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85091153.html)
136 kpl              hasNarrowerExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85047439.html)
1049 kpl           hasBroaderExternalAuthority (esim. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85026716.html
)

YSO on yksi ensimmäisistä kansallisen tason yleissanastoista, joihin LCSH:ssa on julkaistu linkitykset. Aiemmin linkitykset on julkaistu Saksan, Ranskan ja Italian kansalliskirjastojen vastaaviin sanastoihin sekä useisiin englanninkielisiin sanastoresursseihin.

Yleisten kirjastojen kymmenluokituksen verkkoversio Verkko-YKL, kaunokirjallisuuden asiasanasto Kaunokki-Bella sekä Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän (HKLJ) verkkoversio siirretään Kirjastot.fi-palvelukokonaisuudesta Finto.fi-palveluun.
Tammikuun alusta alkaen näiden palveluiden sisällöt ovat käytettävissä osoitteesta https://finto.fi
Palveluihin liittyvät ohjeet, muutoshistoriat, tiedotteet ja yhteystiedot tulevat Kansalliskirjaston ylläpitämään asiakaswikiin: Kaunokki, YKL, HKLJ

Yhteystiedot ja palaute: Marjut Puominen, marjut.puominen@hel.fi

Yleisontologia YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Edellisestä KOKOn päivityksestä on vierähtänyt pitkä tovi, johtuen musiikkialan ontologia MUSOn sulauttamisesta Yleiseen suomalaiseen ontologiaan YSOon. Sulautus oli tehtävä loppuun, jotta käsitteet eivät kahdentuisi ja tilanne ymmärrettiin vasta keväällä 2018, jolloin oli jo myöhäistä tehdä ratkaisu KOKOn kannalta vaiheittain. MUSOn käsitteet on nyt viety YSOon ja MUSOon on luotu uudelleenohjaukset. Koska KOKOn päivitys tehtiin vasta kun sulauttaminen oli valmis, ei tämä muutos juurikaan näy KOKOssa. Toisin sanoen, KOKOn tunnisteet eivät muuttuneet sulautuksen myötä, vaikkakin KOKOn käsitteet eivät enää ohjaakaan MUSOon.

Vuoden aikana monet ontologiat ovat uudistuneet laajaltikin ja niinpä tässä uudessa KOKOn versiossa on huomattavasti tavallista enemmän uusia käsitteitä, eli 2332. Lisäksi 113 käsitteen kohdallan suositeltava suomenkielinen termi on muuttunut. Ruotsinkielisiä suositeltavan termin muutoksia löytyi 169 kappaletta. Tarkemmat listaukset löytyvät täältä: KOKOn muutokset 14.12.2018

Puolustushallinnon ontologia PUHO on vaihtanut nimensä Sotatieteen ontologia SOTOksi. SOTO on selailtavissa ja käytettävissä Fintossa osoitteessa: https://finto.fi/soto/fi/. Vanhaa Puolustushallinnon asiasanastoa ei enää ylläpidetä. Nimenmuutoksen taustalla on tarve rajata ja selkeyttää ontologian omistajuutta ja käyttötarkoitusta. SOTOn tekijänoikeus on Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla ja se julkaistaan Finto-palvelussa Creative Commons 4.0 Nimeä ­-lisenssillä. Uusi nimi kuvastaa ontologian sisältöä: kyseessä on nimenomaan sotatieteen erikoisontologia.

PUHO-käsitteiden URIt on muutettu Finto-palvelussa SOTO-käsitteiden UReiksi. Vanhoista UReista on tehty uudelleenohjaus uusiin. Melindassa muutos koskee noin 51 000 bibliografista tietuetta, joihin muutokset tehdään koneellisesti Melinda-palvelun toimesta. Huom! Jos tietojärjestelmässäsi on käytetty PUHO-käsitteitä kuvailussa, muistathan päivittää nämä SOTO-käsitteiksi uudelleenohjauksen mukaisesti. Vanha PUHO on toistaiseksi selailtavissa Fintossa, mutta se poistetaan siirtymävaiheen jälkeen. Lisätietoja SOTOsta saa ottamalla yhteyttä ontologian ylläpitäjään Esa Hämäläiseen. Puhelin: 0299 530 134. Sähköposti: esa.i.hamalainen@mil.fi


Sanasto- ja ontologia-alusta Finto.fi:hin on toteutettu uutena ominaisuutena Wikipedia-widgetti. Widgetin avulla käyttäjä saa lisätietoa valitusta käsitteestä käsitesivuun upotetun Wikipedia-ikkunan avulla. Wikipedian tietojen avulla voidaan esimerkiksi auttaa kuvailijaa ymmärtämään paremmin kunkin käsitteen sisältö, ja tätä kautta helpottaa oikean kuvailukäsitteen valintaa.

Wikipedia-ikkuna saadaan käyttöön niille ontologioille ja sanastoille, joiden käsitteistöä on linkitetty wikidataan (ikkuna näkyy niillä käsitteillä, joilla on olemassa Wikidata-linkitys).
Alkuun ominaisuus on käytössä YSO-paikat -ontologiassa.

Fintossa aikoinaan julkaistu MERO - Merenkulun ontologia on saapunut satamaan ja jatkaa nyt matkaa uudesti nimettynä modernina hybridiajoneuvona maalla, merellä ja ilmassa. Uusi nimi on Liikenteen ontologia LIIKO.

LIIKO-ontologiaprojekti käynnistettiin Liikennevirastossa alkuvuodesta 2017 osana digitalisaatiohanketta. Projektin tavoitteena oli ontologisoida Tiehallinnon kirjastossa käytössä ollut asiasanasto rakentamalla se MEROn pohjalle. Työ tilattiin Sanastokeskus TSK:lta ja toteutettiin Liikenneviraston asiantuntijoista kootun asiantuntijaryhmän avulla. Työn tuloksena syntynyt LIIKO on tarkoitettu ensisijaisesti liikennealan julkaisujen ja arkistoaineiston sisällönkuvailuun. MERO-ontologia puolestaan pohjautui Merenkulun asiasanastoon ja laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003-2012).

LIIKO on suoraa jatkoa MEROlle. Ontologian nimiavaruus ja URIt ovat edelleen samat kuin MEROssa. Tämä  tarkoittaa sitä, että ne järjestelmät, jotka ovat aiemmin käyttäneet MEROa, voivat nyt käyttää LIIKOa ja ainoa tarvittava muutos on, että rajapintakutsuissa pitää kutsuttavan ontologian nimi vaihtaa MEROsta LIIKOon. LIIKO päivitetään tulevaisuudessa myös KOKO-ontologiapilveen, joka tältä osin vastaa vielä MERO-ontologian aikaista tilaa. Lisäksi MERO-ontologian osoite Finton sivuilla (http://finto.fi/mero/) on poistunut käytöstä.

Uusi ja uudistettu LIIKO-ontologia löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://finto.fi/liiko/fi/

Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikissä on julkaistu ohjeet YSO-pohjaisten ontologioiden kieliversioiden vastinetyölle. Arkipuheessa tätä voitaisiin nimittää ontologian kääntämiseksi, mutta ontologian käsitteitä ei oikeastaan käännetä. Sen sijaan niille etsitään käsitteen merkityksen parhaiten tavoittava vastine toisesta kielestä. Toivomme, että laatimamme ohjeet tuovat valoa tuleville vastinetyön tekijöille tähän etsintään. Ohjeissa linjataan vastinetyön periaatteet sekä tarjotaan esimerkkejä, ratkaisuja ja lähdevinkkejä työn keskeisiin haasteisiin. Ohjeet on laadittu hyödyntämällä JUHO-ontologian englannin ja ruotsin kieliversioiden tuottamisessa saatuja käytännön kokemuksia. Ohjeet ovat laatineet Finto-tiimiin kuuluvat Maria Forsén, Satu Niininen ja Tuomas Palonen. Rakentavia ideoita ja kommentteja on tullut myös sidosryhmiltä sekä muulta Finto-tiimiltä, mistä nöyrin kiitoksemme!

Ohjedokumentti löytyy täältä:

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=97880153

Finto-tiimi kutsui ontologioiden ylläpitäjät 12.6.2018 keskustelemaan yhteisistä linjauksista ja YSOn toimintakäsitteiden hierarkiasta. Kokous nimesi itsensä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmäksi (OY). Ryhmä vastaa jatkossa YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksista. Kokouksessa vahvistettiin uusia linjauksia ontologioiden monikielisyyttä ja termejä koskien. Kansalliskirjaston asiakaswikissä oleva kehityslinjausdokumentti on nyt päivitetty näiden päätösten mukaisesti:
Tässä erikseen listattuna linjausdokumenttiin tehdyt päivitykset: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=97879306
Kokouksessa hyväksyttiin myös YSOn toimintakäsitteiden hierarkian uudistussuunnitelma, jonka YSOn ylläpitäjät ovat laatineet yhdessä sidosryhmien kanssa. Uudistuksen myötä YSOn toiminta-käsitteen alainen hierarkia (yli 4600 käsitettä) käydään läpi ja tehdään tarvittavat hierarkiamuutokset. YSOn läpikäynnin jälkeen myös erikoisontologioiden vastaavat hierarkiat on tarkistettava. Uudistuksen myötä toimintahierarkian jaottelu pelkistyy kolmeen pääluokkaan: kohdistuva toiminta, keskinäinen toiminta ja itsenäinen toiminta. Tarkempi dokumentaatio uudistuksesta löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+toimintahierarkian+muutos

Finto-palvelu oli mukana valtioneuvoston kanslian järjestämässä ontologiakoulutuksessa keskiviikkona 6.6. työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa. Koulutuksen yleisönä olivat valtioneuvoston tietojärjestelmien (esim. Vahva, Kampus, Hankeikkuna) sisällöntuottajat, jotka kuvailevat sisältöjä JUHOlla ja YSOlla. Valtioneuvoston tietojärjestelmät ovat uudistuneet viime aikoina. Monet sisällöntuottajista eivät ole aiemmin käyttäneet ontologioita tai tehneet sisällönkuvailua. Tämän huomioiden Finto-palvelu tuotti tilaisuuteen esitykset, joissa esitellään ontologioiden ja sisällönkuvailun peruspiirteitä. Tilaisuuden ohjelma on katseltavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

https://platform.goodmood.fi/video/3054/321

Tilaisuuden esitykset:

  • Asiasanojen käyttö valtioneuvoston eri järjestelmissä / Outi Örn, VNK:n Tietotuki ja julkaisuyksikön päällikkö
  • Ontologian ylläpito JUHO-käyttäjäryhmässä / Leena Granholm, VNK
  • Finto, YSO ja yhteentoimiva metatieto / Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto
  • Sisällönkuvailun perusteet - miten valitsen oikean asiasanan / Satu Niininen, Kansalliskirjasto
  • Viestinnän näkökulma ja ontologioiden hyödyntäminen valtioneuvoston verkkosivuilla / Pilkkuniina Brandt, VNK

Finto-palvelussa on julkaistu Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM). Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä. Sanastoa on tarkoitus käyttää, kun kuvaillaan aineiston lajityyppiä ja/tai muotoa. Sanasto on suomen- ja ruotsinkielinen ja sisältää tällä hetkellä 1155 käsitettä. Se kattaa niin tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden kuin musiikinkin lajityypit ja muodot. Sanasto löytyy täältä: http://finto.fi/slm/fi/

Lajityyppi- ja muotosanaston termeissä on pyritty yhdenmukaisuuteen YSAn ja Allärsin kanssa. Aineiston aiheiden kuvailussa, silloin kun aiheena on jokin lajityyppi tai muoto, käytetään jatkossakin tarkoituksenmukaisia sanastoja kuten YSAa, Allärsia tai YSOa.

Tarkempaa tietoa Lajityyppi- ja muotosanastosta ja sen käytöstä saa ottamalla yhteyttä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmään, jonka yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473

Kansalliskirjaston ja Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankkeen (YTI) asiantuntijat ovat laatineet kannanoton, jossa suositetaan vastuuhenkilön ja työryhmän nimeämistä kullekin YSOa laajentavalle erikoisontologialle. Kannanotto on julkaistu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän suomidigi.fi:n blogissa:

https://suomidigi.fi/kannanotto-tiedon-loydettavyys-vaatii-yhteistyota/

 

YSAsta ja Allärsistä YSOn käyttöön siirtyminen on pitkään ollut puheena niin kirjastokentällä kuin laajemminkin. Finto-palvelu ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä järjestävät yhdessä siirtymästä koulutustilaisuuden ma 21.5. klo 9:30-12:00 otsikolla "YSAsta ja Allärsista YSOon - mikä kuvailussa muuttuu vai muuttuuko mikään?" Tilaisuus pidetään Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, 2. krs). Koulutuksessa aiheen kimppuun käydään aiempaa konkreettisemmin, kerrotaan lähitulevaisuuden suunnitelmista sekä valotetaan sitä, mikä kuvailijan arjessa muuttuu - vai muuttuuko mikään. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Adobe Connect Pro).

Tilaisuuden aiheisiin lukeutuvat siirtymän aikataulu ja tekniset kysymykset, YSOn monikielisyys ja LCSH-linkitys, Melindassa tehtävä konversio sekä YSO-paikat-ontologia.

Koulutustilaisuuden sivut löytyvät Kansalliskirjaston asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93194833

Lisäämme sivulle tarkan ohjelman, ilmoittautumislinkin sekä etäosallistumisohjeet lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätiedot ja yhteydenotot: finto-posti@helsinki.fi