Blog

Alkuvuodesta julkaistiin Kansalliskirjaston uusi metatietovisio, joka kuvailee Kansalliskirjaston näkemystä metatiedon tuotannon ja käytön kehityssuunnista. Julkaisun tavoitteena on herättää keskustelua Kansalliskirjaston ja sen sidosryhmien kesken datasta, sen merkityksestä ja siitä, kuka sitä hallitsee.

Tätä keskustelua varten Kansalliskirjasto ja Digime-verkosto järjestävät perjantaina 11.9. klo 9.30–12.00 webinaarin otsikolla Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta. Webinaarissa keskustellaan mm. Finto-palvelusta ja sen sanastoista, joilla on tärkeä rooli Kansalliskirjaston metatietovision toteuttamisessa.

Tervetuloa kuulemaan, esittämään kommentteja ja kysymyksiä etukäteen ja keskustelemaan webinaariin. Lisätietoa, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki (ilmoittautuminen 9.9. mennessä) löytyvät täältä: https://www.digime.fi/event/metatietovisio-webinaari/

YSO-paikkojen kehityslinjauksia on päivitetty. Tehdyt päivitykset liittyvät erityisesti ulkomaisiin paikkoihin sekä termien sulkutarkenteisiin. Linjauksista vastaa YSO-paikkojen ylläpito.
Päivitykset on listattu täällä: https://www.kiwi.fi/x/aQCNCg
Täydennetyt linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä: https://www.kiwi.fi/x/wQPfB
YSO-paikkoja ylläpidetään nykyisin verkkopohjaisessa VocBench-ontologiaeditorissa.

Uusi KOKO julkaistu

Olemme julkaisseet KOKOsta uuden version: http://finto.fi/koko/fi/

Uusi KOKO sisältää seuraavia muutoksia:

 • Kulttuurintutkimuksen ontologia KULO on poistettu KOKOsta. KULOn omistajataho Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS on siirtynyt käyttämään kuvailussaan YSOa. KULO-käsitteistä on tehty uudelleenohjaukset vastaaviin YSO-käsitteisiin.
 • KOKOn käsitteille on lisätty muokkaus- ja luontipäiviä. Aikaleimat näytetään päivän tarkkuudella. Luontipäivä on vanhin löydetty käsitteen aikaleima, muokkauspäivä tuorein löydetty aikaleima. KOKOssa on myös jonkin verran käsitteitä, joiden aikaleimatietoja ei ollut saatavilla.
 • Edelliseen KOKO-versioon verrattuna uusia käsitteitä on 1577 kpl. Nämä ovat peräisin mm. YSOsta, MAOsta, TEROsta ja KAUNOsta. Uusia käsitteitä ovat mm. COVID-19 ja SARS-CoV-2-virus.
 • KOKOn ylähierarkia ei vastaa täysin YSOn ylähierarkiaa: ominaisuudet-käsite on uudessa KOKOssa oliot-käsitteen alla. YSOssa ominaisuudet on yksi ylähierarkian pääluokista oliot-käsitteen ohella. Syynä epäsuhtaan on se, että KOKOn kokoamisessa mukaan on päässyt vanhan YSOn tietoja. Ongelman korjaamista tutkitaan seuraavan KOKO-julkaisun yhteydessä.
 • Lista KOKOn muutoksista, ml. uudet käsitteet, löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/x/QQNLCg

Otamme mielellämme KOKOa koskevaa palautetta vastaan osoitteessa: finto-posti@helsinki.fi

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio: 2020.1.Diotima. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. 2020.1.Diotima on optimoitu TopBraid Composer -editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2019.3.Cicero julkaistiin maaliskuussa 2019. 2020.1.Diotima vastaa YSOn tilaa 19.2.2020 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2020.1.Diotima

Diotima sisältää nämä edellisestä jäädytetystä YSO-versiosta (2019.3.Cicero) puuttuvat lisäykset ja uudistukset:

 • Kaikki vuoden 2019 YSA- ja YSO-kokouksissa päätetyt uudet käsitteet sekä käsitteiden muutokset
 • Kaikkien YSA-käsitteiden luontipäivätiedot lisättynä vastaavien YSO-käsitteiden tietoihin

Alla olevasta taulukkolinkistä (xlsx) löytyvät listattuna erillisiin välilehtiin YSOn Cicero-versioon verrattuna tapahtuneet käytettävien termien muutokset kaikilla kolmella kielellä, uudet käsitteet sekä käytöstä poistetut käsitteet:

YSO-muuttuneet-Diotima.xlsx

Uusi YSO-versio on nimetty kreikkalaisen filosofin Diotiman mukaan. Diotima oli antiikin Kreikan ensimmäisiä nimeltä tunnettuja naispuolisia filosofeja. Tärkein hänestä säilynyt tietolähde on Platonin Pidot, jossa esitetään hänen ajatuksiaan rakkaudesta. Diotiman mukaan korkeimmat rakkauden asteet ovat rakkaus tietoa kohtaan ja kaikkein korkeimpana rakkaus rakkautta itseään kohtaan.

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Finto-palvelun laatimat ja asiakaswikissä julkaisemat YSOn kehityslinjaukset sisälsivät osin vanhentunutta tietoa, koska linjaustyö on viime ajat keskittynyt YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. Näitä Finto-palvelu on työstänyt yhteistyössä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa. Linjaustyö keskittyy jatkossakin näihin ontologioiden yhteisiin linjauksiin, jotka koskevat myös YSOa. YSOn kehityslinjaukset on nyt päivitetty siten, että sivulla on listattu ne poikkeukset, jotka koskevat vain YSOa ja joita ei ole määritelty samalla tavoin YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksissa. Muutoin YSOon pätevät kaikki YSO-pohjaisten ontologioiden linjaukset. Vanhentuneet, vuosina 2015-2017 laaditut YSOn kehityslinjaukset on julkaistu omana sivunaan historiatiedosta kiinnostuneille. Asiakaswikin sivuhierarkiaa muutettiin siten, että YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjaukset ja YSOn kehityslinjaukset koottiin saman otsikon alle: Ontologioiden kehityslinjaukset.

YSOn päivitetyt kehityslinjaukset löytyvät täältä: YSOn kehityslinjaukset.

Asiakaswikin korjattu rakenne:

Finto-palvelua on kehitetty Kansalliskirjastossa projektimuotoisesti vuodesta 2013 alkaen. Projektivaihe päättyi vuoden 2018 lopussa, jolloin Fintosta tuli osa Kansalliskirjaston tarjoamia pysyviä palveluita. 

Projektivaiheessa Finton kehittämistä rahoittivat Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pysyvän palvelun rahoitus tulee opetus ja kulttuuriministeriöltä ja sillä mahdollistetaan palvelu OKM:n hallinnonalan organisaatioille. Rahoitusmallin muuttuessa osa Finton palveluista joudutaan muuttamaan maksullisiksi OKM:n hallinnonalan ulkopuolisille organisaatioille.

Finto.fi:n selailu- ja rajapintakäyttö pysyvät kaikille maksuttomina jatkossakin. Maksullisuus koskee pääasiassa oman sanaston/ontologian julkaisua ja päivittämistä Finto.fi:ssä sekä oman sanaston kehittämiseen ja käyttöön liittyviä tukipalveluita.

Finto järjestää tammikuussa sidosryhmille keskustelutilaisuuden maksullisen palvelun mallista. Keskusteluja käydään myös organisaatiokohtaisesti tarpeen mukaan. Maksullisuus tulee voimaan vuoden 2020 aikana. 

Kansalliskirjasto odottaa luottavaisin mielin Finton ympärille muodostuneen laajan, hallinnon rajat ylittävän kumppanuusverkoston hyvin sujuneen yhteistyön jatkoa yhteentoimivuuden edistämiseksi myös tulevaisuudessa. 

Lisätietoa: Finton kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Finto-palvelu on julkaissut Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikissä ohjeen YSO-pohjaisten ontologioiden käytöstä sisällönkuvailussa. Tämä täydentää jo aiemmin julkaistua yleisempää ohjetta ontologioiden käytöstä sisällönkuvailussa. Nyt julkaistu ohje keskittyy YSO-pohjaisten ontologioiden kuvailukäytön erityispiirteisiin. Finto-palvelu on laatinut ohjeet käyttäen pohjana KAUNO-ontologiaa koskevia kuvailuohjeita, jotka laadittiin yhdessä Kirjastopalvelun ja Helsingin kaupunginkirjaston KAUNO-ylläpidon kanssa. Ohje YSO-pohjaisten ontologioiden käytöstä sisällönkuvailussa löytyy täältä:
https://www.kiwi.fi/x/xoArC
Mikäli ohjeesta on kommentoitavaa, otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa: finto-posti@helsinki.fi

KOKOsta julkaistiin ensimmäinen neljännesvuosittain julkaistava versio. Se sisältää päivityksiä MAO/TAOon, JUHOon ja YSOon

Muutoslistan löydätte täältä:

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/KOKOn+muutokset+1.11.2019

Vanhoista KOKO:n ureista on olemassa uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin siltä osin kun jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKO:n käsitteitä, eli yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:n uudesta rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse finto-posti@helsinki.fi 

YSOn julkaisuversiota on rikastettu lisäämällä sulkutarkenteellisille termimuodoille piilotermiksi sulkutarkenteeton muoto. Esimerkiksi "albumit (äänitteet)"-käsitteelle on lisätty piilotermi "albumit". Näin on menetelty sekä käytettävien että ohjaustermien osalta ja piilotermit on lisätty käyttämällä ominaisuutta skos:hiddelLabel. Taustana lisäykselle on, että tunnistamme tieto- ja hakujärjestelmissä olevan eroja ja haluamme varmistaa tiedonhaun toimivuuden erilaisissa järjestelmissä. Poikkeuksena sulkutarkenteetonta piilotermiä ei ole lisätty tapauksissa, joissa sulkutarkenteeton muoto esiintyy jo käsitteen ohjausterminä. Piilotermit lisättiin kaikille YSOn kolmelle kielelle. Piilotermejä lisättiin suomeksi 848 kpl, ruotsiksi 513 kpl ja englanniksi 2008 kpl. Yhteensä 3369 kpl. Jatkossa tällaiset piilotermimuodot lisätään YSOon uusille sulkutarkenteellisille termeille automaattisesti.

Kesän aikana KOKO päivitettiin heijastamaan YSA:sta YSO:on -konversiossa tehtyjä muutoksia YSO:on. Samalla KOKO:on liittyvien erityisontologioiden kehityslinjauksia päivitettiin. Muutoslista on tavallista pitempi:

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/KOKOn+muutokset+10.7.2019

Vanhoista KOKO:n ureista on olemassa uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin siltä osin kuin jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKO:n käsitteitä, eli yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:n uudesta rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse finto-posti@helsinki.fi .

Näiden muutosten myötä KOKOn päivitystahtia nostetaan vastaamaan paremmin erikoisontologioiden päivitystahtia.

KOKOon on lisätty myös uusi yläluokka, hierarkian ulkopuoliset (ks. tästä), joka tuo yhteen sellaiset käsitteet, jotka ovat KOKOn päivityksen yhteydessä jääneet hierarkian ulkopuolelle. Tämä selkeyttää KOKOn hierarkianäkymää: aiemmin tällaiset käsitteet näkyivät hierarkianäkymän juuressa hierarkian pääluokkien rinnalla.


Finto-tiimin koolle kutsuma Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä (OY) on kokoustanut 5.6.2019 YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksista. Kokouksen ja kommenttikierroksen jälkeen olemme tehneet lisäyksiä kehityslinjauksiin koskien ontologioiden ohjaustermejä, käytöstä poistettuja käsitteitä sekä KOKO-ontologianpilven kokoamista. Lisätyt linjaukset mahdollistavat entistä laadukkaamman KOKO-ontologiapilven rakentamisen sekä karsivat KOKOn sisäisiä ristiriitoja. Tehdyt lisäykset on listattu täällä:
https://www.kiwi.fi/x/9wMYBw

Päivitetyt kehityslinjaukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä:
https://www.kiwi.fi/x/4xfHB

YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.
http://finto.fi/koko/

Päivityksen pääarkkitehtina toimi Finto-tiimin tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala. Päivityksessä KOKOn käsitteiden muodostamisen logiikkaa on paranneltu vastaamaan tarkemmin erikoisontologioiden vastaavuussuhteita YSOon. Muutos selkeyttää KOKOn rakennetta ja käsitteiden ryhmittelyä niissä tapauksissa, joissa erikoisontologian hierarkia eroaa merkittävästi YSOn hierarkiasta.

Vanhoista KOKOn ureista on muodostettu uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin niissä tapauksissa, joissa jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKOn käsitteitä. Yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Merkittävimmät lisäykset KOKOn käsitteisiin juontuvat MERO-ontologian muuttumisesta ja päivittymisestä Liikenteen ontologia LIIKOksi (n. 800 uutta KOKO-käsitetta) sekä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian MAO/TAOn helmikuussa 2019 valmistuneesta päivityksestä (n. 1700 uutta KOKO-käsitettä). Tämän lisäksi YSOsta on tullut lähes 700 uutta käsitettä KOKOon, mukaan lukien kaikki YSOon vuonna 2018 lisätyt käsitteet. Nyt julkaistu versio korvaa kaikilta osin joulukuussa 2018 julkaistun KOKOn. Alla olevassa linkissä on listattuna KOKOssa tapahtuneet muutokset (käytettävien termien muutokset, uudet käsitteet) verrattuna joulukuuta 2018 edeltäneeseen KOKO-versioon:
 
Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa uudesta KOKO-versiosta tai KOKOn rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse:

finto-posti@helsinki.fi

Yleinen suomalainen asiasanasto YSA ja sen ruotsinkielinen vastine Allärs jäädytetään toukokuun aikana. Tämän jälkeen Yleisen suomalaisen ontologian YSOn ylläpito ei enää ole riippuvainen YSAn ja Allärsin ylläpitoprosesseista, mikä mahdollistaa aivan uusia ylläpitomalleja ja automaatioratkaisuja.

Tähän asti lisäys- ja muutosehdotukset YSAan ja Allärsiin sekä niiden kautta YSOon on tehty ehdotusjärjestelmällä. Jatkossa YSOn uudet käsitteet poimitaan Wikidatasta, joka on maailmanlaajuinen, yhteisöllisesti ylläpidetty semanttinen tietämysverkko (Knowledge Graph). Pääperiaatteena on, että kaikki uudet Wikidatan kohteet, joille on annettu suomenkielinen nimitys eli termi, poimitaan päivittäin automaattisesti osaksi YSOa. Wikidatan kohteilla on pysyvä Q-alkuinen tunniste (esim. Q2396858 ja Q336191), johon uudet YSOn käsitteet automaattisesti linkittyvät. Samalla voidaan hyödyntää Wikidatan rikasta rakenteista tietoa, kuten linkkejä muihin sanastoihin ja Wikipediaan. Mahdolliset puuttuvat ruotsin- ja englanninkieliset termit tuotetaan tarvittaessa Google Translate -pilvipalvelun avulla.

Joukkoistamiseen ja yhteisöllisyyteen perustuva päivitysprosessi vaatii tarkkaa ja tietoturvallista muutoshistorian tallentamista ja seurantaa, joten kaikki muutokset kirjataan lohkoketjuteknologian avulla lokiin, jota ei ole jälkikäteen mahdollista muuttaa. Näin kaikista muutoksista jää pysyvä jälki ja mahdolliset vahingot tai tihutyöt voidaan perua.

Uusien käsitteiden sijoittelu osaksi YSOn hierarkiaa, semanttista suhdeverkkoa ja temaattisia ryhmiä tapahtuu neuroverkkopohjaisella koneoppimisalgoritmilla, joka on koulutettu olemassaolevien YSO-käsitteiden avulla tunnistamaan, mihin mikäkin käsite YSOssa kuuluu. Koska YSOn käsitteiden määrä (n. 30 000) ei yksinään riitä tällaisen algoritmin koulutusaineistoksi, on apuna käytetty myös YSOa rakenteellisesti muistuttavan Kongressin kirjaston asiasanaston eli LCSH:n käsitteitä, joita on lähes puoli miljoonaa.

Nämä muutokset otetaan käyttöön vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Ne tehostavat YSOn ylläpitoa merkittävästi ja helpottavat myös YSOn laajentamista uusilla käsitteillä, kun päästään hyödyntämään Wikidatan tarjoamia joukkoistamismahdollisuuksia ja työläästä hyväksymisprosessista raskaine kokouksineen luovutaan. Uudistusten jälkeen YSOn ylläpitäjien rooliksi jää valvoa ja kehittää automatisoituja prosesseja, mikä vapauttaa merkittävästi työaikaa mielekkäämpiin työtehtäviin kuten YSAsta YSOon konversiossa havaittujen ongelmien siivoukseen bibliografisista tietokannoista.

Seuraava ja samalla viimeinen varsinainen YSA-kokous pidetään 19.3. Tässä kokouksessa käsitellään tavalliseen tapaan uusia termi- ja muutosehdotuksia. Huhtikuussa valmistellaan vielä konversiota 1-2 kokouksen verran, mutta näissä kokouksissa ei enää oteta sanastoon uusia asiasanoja lukuunottamatta tapauksia, joissa se on tarpeen YSAn ja YSOn yhdenmukaistamiseksi konversiota varten. Myös maantieteellisiä nimiä lisätään vielä huhtikuussa. Huhtikuun jälkeen YSAn päivitys loppuu.

Sanastotyö jatkuu normaalisti YSAsta YSOon siirtymän jälkeen syksyllä. Entiset YSA-kokoukset jatkuvat YSO-kokouksina.

 

Sista YSA-mötet (på vilket motsvarande Allärs-möte grundar sig) hålls 19.3. Under detta möte behandlas förslag till nya termer och ändringar som vanligt. I april förbereds ännu konversionen från YSA och Allärs till ALLFO med 1-2 möten, men under dessa möten upptas inte längre nya ämnesord i tesauren, förutom i fall där det behövs för att förenhetliga YSA och Allärs med ALLFO inför konversionen. Också geografiska ämnesordstillägg görs ännu i april. Efter april upphör uppdateringen av YSA och Allärs.

Ämnesordsarbetet fortsätter som vanligt på hösten efter övergången från YSA och Allärs till ALLFO. Det som har varit YSA-möten blir då YSO-möten.

 

Lisätietoa: tietoasiantuntija Mirja Anttila, mirja.anttila@helsinki.fi

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio 2019.3.Cicero. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. 2019.3.Cicero on optimoitu TopBraid Composer editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2018.3.Boethius  julkaistiin keväällä 2018. Nyt julkaistu 2019.3.Cicero vastaa YSOn tilaa 4.3.2019 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2019.3.Cicero

Cicero sisältää seuraavat, edellisestä jäädytetystä YSO-versiosta (2018.3.Boëthius) puuttuvat lisäykset ja uudistukset:

 • Kaikki 1.3.2018-4.3.2019 aikana lisätyt uudet käsitteet
 • MUSA-asiasanasto on sulautettu kokonaisuudessaan YSOon tietyin sisällöllisin muutoksin
 • YSOn toimintahierarkian uudistus (koskien yli 4600 käsitettä eli n. 15,7% YSO-käsitteistä). Lisätietoa: https://www.kiwi.fi/x/DgCOBQ
 • uudistus yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yläluokkiin kuuluville YSO-käsitteille (koskien yli 200 käsitettä). Lisätietoja: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/2

Alla olevasta linkistä (xlsx-taulukko) löytyvät listattuna erillisiin välilehtiin YSOn Boethius-versioon verrattuna tapahtuneet prefLabel-muutokset kaikilla kolmella kielellä, uudet käsitteet ja käytöstä poistetut käsitteet:

YSO-muuttuneet-Cicero.xlsx

Roomalainen filosofi ja kirjailija Cicero on tämänkertaisen YSO-version suojelija ja innoittaja. Hän oli oman aikansa merkittävä sivistyksen edistäjä ja kielen uudistaja, jonka mittavan proosatuotannon on sanottu muuttaneen latinan karkeasta arkikielestä monipuoliseksi sivistyskieleksi. Cicero on mm. sanonut: "kirjaton huone on kuin sieluton ruumis."

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi