Finnan tavoite on tarjota käyttäjille helppokäyttöinen ja saavutettava palvelu, joka on rakenteeltaan että ulkoasultaan selkeä ja jota voi käyttää ruudunlukijan tai muun apuvälineen avulla. Finnaa tulee koskemaan myös tuleva saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Direktiivi tulee koskemaan kansallista näkymää finna.fi sekä Finnaan kuuluvien organisaatioiden omia näkymiä.

Teknisesti tämä tarkoittaa että Finnan pitää noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa.

WCAG 2.1-ohjeistusta saatavilla myös suomeksi.

Aikataulu direktiivin soveltamiseen

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Se toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka velvoittaa julkisen sektorin toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa niin sanotun saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti.i tuli voimaan 1.4.2019
 • Vaatimuksia sovelletaan
  • 23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2019 alkaen (vuoden siirtymäaika)
  • Ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2020 alkaen (kahden vuoden siirtymäaika)

Mitä Finnaan kuuluvan organisaation pitää ottaa huomioon saavutettavuudessa omassa Finna-näkymässä?

 • Finna-toimisto vastaa, että Finnan koodi noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa

  • Mikäli huomaatte puutteita toteutuksessa, raportoikaa niistä Finna-postiin: finna-posti(at)helsinki.fi.

 • Organisaation vastuulle jäävät hallintaliittymän kautta tehdyt omat muutokset sivupohjiin ja tyylitiedostoihin

 • Tarkistakaa, että Finna-näkymään tuotettu oma sisältö noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa (Huom! koskee myös RSS-uutissyötteiden sisältöjä sekä esimerkiksi PDF-tiedostoja, Microsoft Office -tiedostoja ja vastaavia avoimen lähdekoodin tiedostoja, jotka on julkaistu sivustolla 24.9.2018 jälkeen).

 • Välttäkää kapulakielen käyttöä verkkosisällöissä. Noudattakaa selkeän verkkosisällön kirjoittamisen periaatteita.

Saavutettavuusseloste ja palautelomake liittyen saavutettavuuteen

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa, että Finnaan lisätään saavutettavuusseloste ja siihen liittyvä palautelomake. Saavutettavuusseloste tulee sisältämään kuvauksen saavutettavuudesta, mittaustuloksia liittyen saavutettavuuteen, perustelut kohtuuttoman rasitteen käytöstä, sekä kuvauksen palautemekanismista. Palautelomakkeen avulla kuka tahansa voi ilmoittaa asianomaiselle julkisen sektorin elimelle siitä, että verkkosivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Aikataulu saavutettavuusdirektiivin soveltamiseen Finnassa

TyökokonaisuusAikatauluVastuu
WCAG 2.1 tason AA korjaukset Finnaan sekä tarkistus, että HTML-elementtejä on käytetty semanttisesti oikein tammikuu 2019Finna-toimisto
Oman Finna-näkymän tarkistus ja korjaus WCAG 2.1 tason AA mukaiseksi (näkymään tehdyt omat muutokset sivupohjiin ja tyylitiedostoihin)23.9.2019 (uudet näkymät) / 23.9.2020 (vanhat näkymät)Organisaatiot
Palautelomakeen lisäyssyyskuu 2019Finna-toimisto

Saavutettavuusselosteen lisäys (saavutettavuusselosteen viim. julkaisupäivä 23.9.2020)

Finna.fi lisätty saavutettavuusseloste joulukuussa 2019. 

joulukuu 2019 - 23.9.2020Finna-toimisto / Organisaatiot 

Ulkopuolinen arviointi palvelun saavutettavuudesta, testausta yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, jolla on autenttinen käyttökokemus.

joulu 2018 - tammikuu 2019Finna-toimisto


Miten saavutettavuusvaatimusten toteuttamista valvotaan?

Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), joka myös antaa neuvontaa saavutettavuusvaatimuksista. Alkuvuonna 2019 avataan uusi sivusto www.saavutettavuusvaatimukset.fi, jonne AVIn tuottama ohjeistus ja tieto keskitetään.

Esityksiä

Finnan saavutettavuus-webinaari (21.11.2018)

Lisätietoa ja oppaita liittyen saavutettavuuteen

Saavutettavuusvaatimukset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö (Valtiovarainministeriö)

Celian tuottama Saavutettavasti sivusto verkkosisältöjen tekijöille

Verkkopalvelujen saavutettavuus (Aluehallintovirasto)

Papunetin saavutettavuus ohjeet ja oppaat 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus

Näkövammaisten liiton saavutettavuus verkossa ja mobiililaitteissa -sivusto

Foorumi-keskustelu aiheesta

https://foorumi.kiwi.fi/t/saavutettavuus-finnassa/


 • No labels