You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.53 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-12

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen, Henri Yli-Kotila

 

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.  YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

1 Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.  Katso myös: YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

2 Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

3 Sanaston tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin.  YSOn ruotsinkielisen version lyhenne on ALLFO, mutta kirjastojärjestelmissä tunnisteena käytetään muotoa yso/swe.  Mikäli käytetään yso:n englanninkielistä termiä, tunnisteeksi kirjataan yso/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

4 Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

dct:

dcterms

http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se

ohjautuu tänne: http://pub.tenforce.com/schemas/iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • definition (313)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

 

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xlTULOSSA KÄYTTÖÖN
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/

Todennäköisesti virhe. Pyritään poistamaan tuotantoversiosta

 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:

Kehitysversiossa

sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

5 Käsitekaavio

 

Käsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

Jarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

6 Käsitteet   (owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

rdfs:Classskos:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

Ominaisuudeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual; ysometa:Hierarchy
katso myösskos:ConceptGroup 
rdfs:Classyso-meta:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myös 
rdfs:Classyso-meta1:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausYSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

Katso myösyso-meta:Concept; skos:Concept
rdfs:Classyso-meta:Individual
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösysometa:IndividualConcept
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
rdfs:Classysometa:IndividualConcept
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

Katso myösysometa:IndividualConcept

Hierarkisoivat käsitteet

rdfs:Classyso-meta:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet EI KÄYTETTY
Katso myösysometa:Hierarchy
Huomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

rdfs:Classysometa:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta:Hierarchy
Huomautus

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

Range? 
Domain? 


Poistetut käsitteet

rdfs:Classskosext:DeprecatedConcept
TyyppiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Ominaisuudetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

Yleiset luokat

rdfs:Classowl:class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Class
Suhteet

Käytetty seuraavissa:

yso-meta1:Concept
yso-meta:Hierarchy
yso-meta:Individual
yso-meta:Concept

Alaluokat yso-meta1:Class


RDF luokkayso-meta1:Class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus 
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class
Alaluokatyso-meta1:Concept
KommentitPOISTETAAN

 

7 Termit (rdfs:label)

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.  Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: termit (label). SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää termi käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabel


rdf:Propertyskos:prefLabel
Tyyppi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausJokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Fintossa käytettävä termi näkyy käsitetietueessa Käytettävä termi -kentässä. SKOS-tietomallissa käytetty termi ilmaistaan ominaisuudella skos:prefLabel. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä. PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste. 
Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:hiddenLabel; skos:altLabel
rdf:Propertyskos:altLabel
Tyyppi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

Kuvaus

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Korvatusta termistä käytetään myös nimitystä ohjaustermi. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel. Korvattu termi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:label
Esimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksikkö- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminä

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
Huomautus

Saman ontologian sisällä sama termi voi olla useamman käsitteen korvattu termi. Esim. YSOssa termi “kansanterveystyö” on korvattu termi käsitteille “terveyden edistäminen”, “terveydenhuolto” ja “terveyskatsaus”.

Ontologioiden välillä esiintyy sitä, että yhden käsitteen korvattu termi on toisessa ontologiassa toisen käsitteen käytettävä termi.

rdf:Propertyskos:hiddenLabel
Tyyppi

PIILOTERMI

Kuvaus

Piilotermiä ei näytetä käsitetietueessa tai ennakoivassa tekstinsyötössä, mutta se toimii ennakoivan tekstinsyötön taustalla korvatun termin tavoin ohjaten käytettävään termiin. Piilotermit voivat olla esim. monikkomuotoisesta käytettävästä termistä muodostettuja yksikkömuotoja. SKOS-tietomallissa piilotermi ilmaistaan ominaisuudella skos:hiddenLabel.

Suhteetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:prefLabel; skos:altLabel
subPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;
EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.
Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

Yksikkö- ja monikkomuodot

 

rdf:Propertyyso-meta:singularPrefLabel
Label

Käytettävän termin yksikkömuoto

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Ominaisuudet

rdfs:subClassOf owl:class; a owl:DatatypeProperty ; rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

rdfs:domainyso-meta:Concept
Katso myösskos:prefLabel; skos:hiddenLabel
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
rdf:Propertyyso-meta:singularAltLabel
TyyppiKorvatun termin yksikkömuoto
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen korvatun termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subClassOf owl:class; owl:DatatypeProperty;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainyso-meta:Concept;
Katso myös

skos:altLabel; skos:hiddenLabel;

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

 

 

8 Semanttiset suhteet

 

RDFskos:broader
TermiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:narrower
  

 

 

 

RDF skos:narrower
Termi ALAKÄSITE
Kuvaus Käsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite).
SuhteetinverseOf skos:broader
  

 


 

 skos:related 
Termi ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen vahva semanttinen suhde (muu kuin hierarkkinen tai osa-kokonaisuus-suhde). SKOS-tietomallissa suhde ilmaistaan ominaisuudella skos:related. vrt. rinnakkaistermi. Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet

Suhteet 
  

 

 

RDFskos:topConceptOf
TermiYLÄKÄSITE KUULUU RYHMÄÄN
Kuvaus

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi .

SuhteetinverseOf skos:hasTopConcept
DomainConcept Scheme
RangeConcept
  

 

 

RDFskos:hasTopConcept
TERMIRYHMÄN YLÄKÄSITE
Kuvaus

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite, joka antaa lähtöpisteen kyseisein ryhmän suppeampi/laajempi käsitehierarkian selailuun.

labelhas top concept
Suhteet

inverseOf skos:topConceptOf; type ObjectProperty. Property

DomainConcept Scheme
RangeConcept
  

 

 

 

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Fintossa suhde näkyy käsitetietueen Vastaava käsite -kentässä.

 

RDFskos:member 
TermiKUULUU RYHMÄÄN; KUULUU JAOTTELUUN; has member (@en)
KuvausKäsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevään käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.
Suhteet

type: ObjectProperty, Property

DomainCollection
Rangeskos:Concept or skos:Collection
  

 


 

RDF skosext:partOf
TermiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
suhteet 
  
RDF yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
 KEHITYSVERSIO

 


RDF skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

label is in scheme {@en}

Suhteet

type: ObjectProperty, Property

RangeConcept Scheme
EsimerkkiysoRDFdct:isReplacedBy 
TermiKORVAAVA TERMI
Kuvaus Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella. 
Suhteet 
Huomautus RDF dct:spatial
TermiPAIKKATIETO
KuvausKäsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 
Suhteet 
HuomautusMaantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.


RDF yso-meta:hasThematicGroup
TermiKuuluu temaattiseen ryhmään
Kuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?


RDF yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup
TermiPoistettu käsite kuului temaattiseen ryhmään
Kuvaus Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään
Suhteet 

 

RDFrdau:P60683 
 Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683 ja Fintossa se näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet

type a rdf:Property, owl:ObjectProperty; ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en; inverseOf: rdau:P60686

SubPropertiesrdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"
  

 

RDFrdau:P60686
Termi seuraaja
Kuvaus

Seuraajasuhde on käsitteen suhde sitä seuranneeseen käsitteeseen.SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella  rdau:P60686 ja Fintossa se näytetään kentässä Seuraaja. Edeltäjäkäsitettä ei ole poistettu sanastosta, vaan se on edelleen käyttökelpoinen esimerkiksi historiallisissa yhteyksissä.

Suhteet

isdefined by rdau:; a rdf:Property, owl:ObjectProperty ; rdfs:label "has successor"@en

Lexical Aliashttp://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en
SubProperties
 • rdaa:P50053"has descendant family"
 • rdaa:P50099"has descendants"
 • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body"

 

RDF rdau:predecessor.en
TERMIkorvattu aikasempi termi (Lexical Alias)
  
  

 

 rdau:successor.en
TERMIkorvaava uusi termi (Lexical Alias)
  
  

 

RDFrdfs:subClassOf
TermiAlaluokka
KuvausOminaisuus rdfs:subClassOf on  rdf:Property instanssi, jolla ilmaistaan, että kaikki yhden luokan instanssit ovat myös toisen luokan instansseja.
  

 

 

 allars:allars_juuri
TermiALLÄRS YLIN KÄSITE
KuvausAllärs asiasanaston ylin käsite.
Suhteeta rdfs:Resource
  


  ysa:ysa_juuri
 TermiYSAN YLIN KÄSITE 
 Kuvaus Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite
 Suhteet a rdfs:Resource


9 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

RDFskos:note
TyyppiHuomautus
Labelnote
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
Ominaisuudeta owl:AnnotationProperty
Rangerdfs:Resource
Subpropertiesskos:scopeNote, skos:changeNote, skos:editorialNote, skos:historyNote, skos:example, skos:definition
RDFskos:definition
rdf:typeMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
Ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kehityskommentit

Käytetty nyt lähinnä musa-käsitteille!

Aiemmin määritelmille on käytetty skos:note -kenttää (2520 esiintymää), sillä MARC tietueissa oli vain yhdentyyppinen note-kenttä ja siinä oleva tieto siirrettiin 'epämääräiseen'. kenttään

RDFskos:scopeNote
TyyppiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 
RDFskos:changeNote
TyyppiMuutos
Kuvaus

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitoa varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit

Käytössä vain kehitysversiossa.

RDFskos:editorialNote
Tyyppi 
Kuvaus

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset.

Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
KommentitKäytössä vain kehitysversiossa.
RDFskos:historyNote
TyyppiHISTORIA
KuvausMerkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)
RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 

 

 

RDF skos:example
Tyyppi ESIMERKKI
Kuvaus Käyttöesimerkkejä
RDF ominaisuudet rdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit Ei ole käytetty

 

 

RDFrdfs:comment
Tyyppi Kommentti
Kuvaus Vapaamuotoinen käsitteen selitysteksti. 
RDF ominaisuudet a rdf:Property
rdfs:domainrdfs:Resource
rdfs:rangerdfs:Literal
skos:examplerdfs:comment "fläktar = puhaltimet + tuulettimet"@sv ;
Kehityskommentit

Käytetty 14 kertaa. Eri tapoja, käsitettä tarkentavia kommentteja ja myös määritelmä.

yso:p25549 a skos:Concept, yso-meta:Concept ;
rdfs:comment "Traditional Finnish fish dish."@en ;

tuossa voisi varmaan käyttää skos:note -kenttää?

RDF skos:notation
Tyyppi NOTAATIO
label notation (@en)
Kuvaus

skos:definition: A notation, also known as classification code, is a string of characters such as "T58.5" or "303.4833" used to uniquely identify a concept within the scope of a given concept scheme. {@en}

skos:scopeNote: By convention, skos:notation is used with a typed literal in the object position of the triple. {@en}

RDF ominaisuudet type DatatypeProperty, Property
Kommentit

 KEHITYSVERSIOSSA

SKOSissa voidaan noteen liittää resurssi, jossa on esim. dublin corella kuvattu parametreja ja voidaan liittää resurssille URI (esim. lähdeviittauksiin). esim. http://browser.agrisemantics.org/gacs/en/page/C25028
gacs:def_b7124f46
 rdf:value "A technique to assess the environmental aspects and potential impacts associated with a product, process, or service, by: compiling an inventory of relevant energy and material inputs and environmental releases [outputs]; evaluating the potential environmental impacts associated with identified inputs and releases [outputs]; interpreting the results to help you make a more informed decision."@en ;
 a <http://id.agrisemantics.org/vocab#Definition> .

 

10 Skeemat (skos:conceptScheme)

rdfs:Classskos:ConceptScheme
TyyppiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
Ominaisuudet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Alaluokat

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl
rdfs:Classyso:aggregateconceptscheme
TyyppiKOOSTEKÄSITTEET
KuvausKäsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  
rdfs:Classyso:deprecatedconceptscheme
TyyppiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

11 Mäppäykset

Linkitysominaisuudet

RDFskos:exactMatch
TermiVASTAAVA KÄSITE
KuvausKahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:closeMatch
TermiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

  
RDFskos:broadMatch
TermiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:narrowMatch
TermiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
  
RDFskos:relatedMatch
TermiOHJAUSTERMT
KuvausAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.
  

 

12 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

RDF Luokkaskos:Collection
TYYPPIKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia.
OminaisuudetEI KÄYTETTY
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;
RDF Luokkayso-meta1:AggregateConcept
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo. 

Ominaisuudet 
RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection; isothes:ThesaurusArray

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection; isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts
RDF luokkaysometa:StructuringClass
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
Ominaisuudet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept; isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;
RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Ominaisuudet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept; yso:deprecatedconceptscheme;
RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConcept
TyyppiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.
Ominaisuudetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;
Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;

13 Ominaisuudet (rdf:property)

Käsitteen ominaisuudet

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Property

 • OWL distinguishes between two main categories of properties that an ontology builder may want to define:
  • Object properties link individuals to individuals.
  • Datatype properties link individuals to data values.
 • NOTE: OWL also has the notion of annotation properties (owl:AnnotationProperty) and ontology properties (owl:OntologyProperty). These are needed in OWL DL for semantic reasons. See Sec. 7 and the OWL Semantics and Abstract Syntax document [OWL S&AS].
RDFrdfs:label
NimiNimi
Kuvaus

Muuttujalle annettu nimi (termi). Termille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.

Suhteeta rdf:Property
RDFdc:source
NimiLähde
KuvausYSOssa tähän on merkitty käsitteen lähde.
Suhteeta rdf:Property ; rdfs:label "Source"@en ; rdfs:isDefinedBy <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
EsimerkkiKontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.
Kommentti
skos:note "A second property with the same name as this property has been declared in the dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). See the Introduction to the document \"DCMI Metadata Terms\" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for an explanation."@en .
RDFdct:created
NimiLuontipäivä
KuvausYSOssa päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon
Suhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal 
  
RDFdct:modified
NimiMuokkauspäivä
KuvausPäivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattu
Suhteet
a rdf:Property ; xsd:date; rdfs:subPropertyOf dct:date .
Rangerdfs:Literal 
  

Muuttujien ominaisuudet

 

RDFrdfs:domain
NimiAihealue
Kuvaus

rdfs:domain on rdf:Property:n instanssi, jolla ilmaistaan, että mikä tahansa resurssi, jolla on nimetty ominaisuus, on samalla yhden tai useamman luokan instanssi.

Suhteeta rdf:Property
Huomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)
RDFrdfs:isDefinedBy
Nimi 
Kuvaus 
Huomautuskäytetty rdau: muuttujien yheydessä (edeltäjä, seuraaja)
RDFrdfs:subPropertyOf
NimiAlaominaisuus
Kuvaus

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .
Huomautus 
Katso myösyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel
RDFns3:HasSubProperty
Nimi Osaominaisuus
Kuvaus Muuttujan osaominaisuus
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:lexicalAlias
Nimi Kirjoitusmuoto
Kuvaus Muuttujan toinen kirjoitusmuoto
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:name
NimiMuuttujan nimi
KuvausNumeerisesta muuttujasta käytetty nimi
Suhteetrdau:P60683 ; rdau:P60686 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:status
NimiStatus
KuvausMuuttujan julkaisutila
Suhteet 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001
Esimerkki 

 

 

RDFxsd:date
NimiPäiväys
KuvausPäiväyksen tyyppi
  
RDFowl:ObjectProperty 
Nimi 
Kuvaus 
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: kentille
Esimerkki 
RDFowl:DatatypeProperty 
Nimi Datatyyppi
Kuvaus Käytetyn kentän tai muuttujan tyyppi
Suhteetyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel, ysoupdate:removedAltlabel
Huomautus 
Esimerkki

 

RDF owl:inverseOf
Nimi Vastakohta
Kuvaus 
Suhteet 
Huomautus Käytetty vain rdau: muuttujien kanssa
Esimerkki 

 

Ontologian ominaisuudet   

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdf:about  ei käytetty
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytetty
rdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1
rdfs:range  ei käytetty
rdfs:seeAlso Katso myösei käytetty
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus 
dc:titleNIMI Ontologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469

(15 --- Kommentteja yms. kehittämistä )

 

Alla ONKI-palvelun muuttujia - ovatko kaikki täällä?

yso-meta1:AggregateConcept - YSO Aggregate Concept
yso-meta1:Class - Class
yso-meta1:Concept - YSO Concept
yso-meta1:DeprecatedAggregateConcept - DeprecatedAggregateConcept
yso-meta1:DeprecatedClass - DeprecatedClass
yso-meta1:DeprecatedConcept - DeprecatedConcept
yso-meta1:DeprecatedGroupConcept - DeprecatedGroupConcept
yso-meta1:GroupConcept - YSO Group Concept  RYHMITTELEVÄ KÄSITE
yso-meta1:StructuringClass - StructuringClass

 


 

https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

4.7 On Specializing the SKOS Model

SKOS is intended to serve as a common denominator between different modeling approaches. As such, the current vocabulary specification will allow many existing KOSs to be ported to the Semantic Web. However, the great variety of KOS models makes it impossible to capture every detail of these models while still retaining the first "S" ("simple") in "SKOS".

Applications that require finer granularity will greatly benefit from SKOS's being a Semantic Web vocabulary. SKOS can indeed be seamlessly extended to suit the specific needs of a particular KOS community while retaining compatibility with applications that are based on the core SKOS features.

This can mostly be done by specializing existing SKOS constructs into more-specific ones. Users can create their own properties and classes and attach them to the standard SKOS vocabulary elements by using the rdfs:subPropertyOf and rdfs:subClassOf properties from the RDF Schema vocabulary [RDF-PRIMER].

The example in Section 4.3 illustrates how skosxl:labelRelation can be specialized into a semantically richer property devoted to acronym link representation. Other uses are possible, such as creating different "flavors" of the properties skos:broader and skos:narrower. Thesaurus standards indeed identify a small number of kinds of hierarchical relation, such as generic, part-whole, or instance-class [ISO2788]. The SKOS approach allows an application designer to create new properties to capture this distinction, and to declare them as sub-properties of skos:broader:

ex:broaderGeneric rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderPartitive rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderInstantive rdfs:subPropertyOf skos:broader.

Every ex:broaderPartitive statement between two concepts, for instance, can be formally interpreted by a proper Semantic Web reasoning engine. This interpretation will yield the inference of askos:broader statement between these concepts—a piece of information which may then be exploited by basic SKOS tools.


 

 • No labels