You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.51 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-08

Toimittajat:

Osma Suominen, Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen

 

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.  YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

Käsitteiden tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin, yso/swe (tai yso/eng).

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)
dct:
http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#
 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

 

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
 • Thing (1)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • skos:example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • skos:changeNote (0)
 • skos:editorialNote (0)
 • skos:historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

 

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/
EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:
sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

Käsitekaavio

Käsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

Jarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

Luokat

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

RDF luokkaskos:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

Ominaisuudeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual; ysometa:Hierarchy
katso myösskos:ConceptGroup 
RDF luokkayso-meta:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta1:Concept
RDF luokkayso-meta1:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausYSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

Katso myösyso-meta:Concept; skos:Concept
RDF luokkayso-meta:Individual
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösysometa:IndividualConcept
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
RDF luokkaysometa:IndividualConcept
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

Katso myösysometa:IndividualConcept

Hierarkisoivat käsitteet

RDF luokkayso-meta:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet EI KÄYTETTY
Katso myösysometa:Hierarchy
Huomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

RDF luokkaysometa:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta:Hierarchy
Huomautus

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

Range? 
Domain? 


Poistetut käsitteet

RDF luokkaskosext:DeprecatedConcept
TyyppiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Ominaisuudetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ryhmittelevät käsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

RDF Luokkaskos:Collection
TYYPPIKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia.
OminaisuudetEI KÄYTETTY
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;
RDF Luokkayso-meta1:AggregateConcept
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo. 

Ominaisuudet 
RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection; isothes:ThesaurusArray

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection; isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts
RDF luokkaysometa:StructuringClass
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
Ominaisuudet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept; isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;
RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Ominaisuudet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept; yso:deprecatedconceptscheme;
RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConcept
TyyppiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.
Ominaisuudetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;
Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;

 

Skeemat

RDF Luokkaskos:ConceptScheme
TyyppiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
Ominaisuudet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Alaluokat

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl
RDF Luokkayso:aggregateconceptscheme
TyyppiKOOSTEKÄSITTEET
KuvausKäsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  
RDF Luokkayso:deprecatedconceptscheme
TyyppiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

Yleiset luokat

RDF luokkaowl:class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus 
Ominaisuudet 
Alaluokat yso-meta1:Class


RDF luokkayso-meta1:Class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus 
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class
Alaluokatyso-meta1:Concept
Kommentit EI MÄÄRITETTYNÄ TIEDOSTOISSA


RDF luokka

owl:DeprecatedClass

TyyppiKÄYTÖSTÄ POISTETTU LUOKKA
Kuvausviitattu ONKI palvelussa
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class

 

 

Käsitteiden väliset semanttiset suhteet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:topConceptOf 

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi .

 
skos:hasTopConcept Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite.Suhde skos:ConceptSchemestä skos:Conceptiin
skos:broaderYLÄKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite). 
skos:narrowerALAKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite). 
skos:related

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

Käsitteiden väliset assosiatiiviset suhteet (vrt. rinnakkaistermi) ilmaistaan skos:related-suhteella. (Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet) 
skos:member

KUULUU RYHMÄÄN

KUULUU JAOTTELUUN

Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.

Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.

 
skosext:partOf Osa-kokonaisuus-suhde, jossa käsite on osa toisen käsitteen edustamaa laajempaa kokonaisuutta.  
skos:inSchemeysoKäsite kuuluu nimettyyn skeemaan.1
dct:isReplacedBy Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella.  
dct:spatial 

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

 
yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään 
rdau:P60683 

rdfs:label "has predecessor"@en, "edeltäjä"@fi, "företrädare"@sv;

a rdf:Property, owl:ObjectProperty;

inverseOf: rdau:P60686"has successor"

"Relates an agent that precedes another agent to an agent."

SubProperties:
rdaa:P50012"has predecessor"
rdaa:P50055"has progenitor"


 
rdau:P60686 

a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "has successor"@en, "seuraaja"@fi, "efterträdare"@sv ;

"Relates an agent that succeeds or follows another agent to an agent."

Lexical Alias: http://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en

SubProperties:
rdaa:P50053"has descendant family"

rdaa:P50099"has descendants"

rdaa:P50016"has successor" - "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body" 
rdau:predecessor.en korvattu aikasempi termi - Lexical Alias 
rdau:successor.en korvaava uusi termi - Lexical Alias 
rdfs:subClassOf Alaluokka. 
allars:allars_juuri Allärs asiasanaston ylin käsite. a rdfs:Resource 
ysa:ysa_juuri Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite 

 

Termien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:altLabel

OHJAUSTERMIT

MUUNKIELISET TERMIT

Käsitteen vaihtoehtoinen termi (ohjaustermi), joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin. 
skos:prefLabelKÄYTETTÄVÄ TERMIKäsittestä käytettävä termi sisällönkuvailussa 
skos:hiddenLabel

 

Käsitteen piilotettu ohjaustermi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin. (Esimerkiksi termin kirjoitusvirheellinen muoto.)

 
yso-meta:singularAltLabel  

Vaihtoehtoisen termin yksikkömuoto

owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta:Concept;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

yso-meta:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

skos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta:Concept ;

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

yso-meta1:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

a owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

owl:deprecatedtrueKäsite tai ryhmätyyppi on deprekoitu eikä näy haettaessa/hakuliittumässä 
rdf:Property Käytetty vain rdau: ominaisuuksille.owl:ObjectProperty
rdfs:Resource ysa:ysa_juuri; allars:allars_juuri ; lcsh; 
ysoupdate:removedAltLabel Poistettu vaihtoehtoinen termi

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

yso-meta1:deprecatedConcepts Poistettujen käsitteiden listaisothes:ThesaurusArray

Käsitteen ominaisuuksien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdfs:subPropertyOf 

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

yso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .
ns3:HasSubProperty Muuttujan osaominaisuus. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:lexicalAlias Muuttuja toinen kirjoitusmuoto. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:name Muuttuja nimi. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:status(Published)

Julkaisutila. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001 

rdau:P60683 ; rdau:P60686 
owl:ObjectProperty Käytetty vain rdau: kentille

rdau:P60683 ; rdau:P60686 

owl:DatatypeProperty Käytetyn kentän tai muuttujan tyyppi

yso-meta1:singularPrefLabel

yso-meta:singularAltLabel

yso-meta:singularPrefLabel

ysoupdate:removedAltlabel

    


Huomautukset

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:definitionMääritelmäKattava selitys käsitteen määritelmästä.a skos:note
skos:noteHuomautusYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja. 
skos:scopeNoteHuomautusKäyttöhuomautus. Tietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.a skos:note
skos:changeNoteMuutos

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitotarkoituksia varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

a skos:note

Käytössä vain kehitysversiossa.

skos:editorialNote 

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset. Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

a skos:note

Käytössä vain kehitysversiossa.

skos:exampleEsimerkki

Käyttöesimerkkejä

a skos:note

Ei käytössä.

skos:historyNote 

Merkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)

a skos:note

Ei käytössä.

rdfs:label Muuttujalle annettu tunniste (yso) tai tyypin nimi (owl:class) 
rdfs:commentKommenttiVapaamuotoinen käsitteen selitysteksti.  
dc:sourceLähdeLähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja. 
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon 
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattuxsd:date
xsd:date Päivyksen tyyppi 

 

Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:closeMatchLÄHES VASTAAVA KÄSITE

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
skos:broadMatchVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITEKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa. 
skos:narrowMatchVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITEKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa. 
skos:relatedMatchOHJAUSTERMTAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan. 
owl:inverseOf Vastakohta. Käytetty rdau: muuttujien kanssa 

 

Ontologian ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdf:about  ei käytetty
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytetty
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1
rdfs:range  ei käytetty
rdfs:seeAlso Katso myösei käytetty
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus 
dc:titleNIMI Ontologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469


Alla ONKI-palvelun muuttujia - ovatko kaikki täällä?

yso-meta1:AggregateConcept - YSO Aggregate Concept
yso-meta1:Class - Class
yso-meta1:Concept - YSO Concept
yso-meta1:DeprecatedAggregateConcept - DeprecatedAggregateConcept
yso-meta1:DeprecatedClass - DeprecatedClass
yso-meta1:DeprecatedConcept - DeprecatedConcept
yso-meta1:DeprecatedGroupConcept - DeprecatedGroupConcept
yso-meta1:GroupConcept - YSO Group Concept  RYHMITTELEVÄ KÄSITE
yso-meta1:StructuringClass - StructuringClass


 • No labels