You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennican tietomallin mukkaan Fennica RDF data model

Johdanto

YSOn tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tälle sivulle on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS:ia ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML tai Turtle datana:   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data 

Paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

Käsitteiden tunnisteet

YSO ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään termin kielen tunniste: YSO/fin,  YSO/swe tai YSO/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä URI tunniste muodossa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa  NNNNN on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

Käsitekaavio

Käsitekaavio

tähän kuva

Jarmon kommentteja

Tarkastelu on tehty yso-skos.ttl tiedostosta. Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

Käsitetyypit

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä tyypistä yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva käsite ja poistettu käsite

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:ConceptYleiskäsiteKuvailuun käytettävä yleiskäsite. 
ysometa:IndividualConcept
YksilökäsiteKuvailuun käytettävä yksilökäsite.       EI KÄYTÖSSÄ
yso-meta:IndividualYksilökäsite 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta:Concept
Yleiskäsite

 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta1:Concept 

YSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

owl:Class;

rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

ysometa:Hierarchy

Hierarkisoiva käsite

Hierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101)

yso-meta:Hierarchy  

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

skosext:DeprecatedConceptKäytöstä poistettu käsiteDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  dct:isReplacedBy
ysometa:DeprecatedGroupConceptKäytöstä poistettu ryhmmittelevä käsiteDeprekoitu ryhmäkäsite.a skos:ConceptScheme
owl:ClassAggregateConceptIndeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan. Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo.

yso-meta1:Concept

yso-meta1:Hierarchy

yso-meta:Individual

yso-meta:Concept

owl:Thing käytetty vain kerran: poistetulle käsitteelle "minipossu" yso:p19724;skos:broadMatch owl:Thing;

 

Ryhmätyypit

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
isothes:ConceptGroupKokoelma

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Aiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.

 
isothes:ThesaurusArrayKäsiteryhmä

Ryhmittelevä käsite. YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Rymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.

 
skos:Collection skos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia. isothes:ConceptGroup ja isothes:ThesaurusArray ovat sen alatyyppejä. 
skos:ConceptScheme 

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

3 kpl

ysometa:StructuringClass 

YSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan. rdfs:SubClassOf:Class

Ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.

Kehitysversiossa

yso-meta1:Class
 Ei ole määriteltynä, mutta yso-meta1:Concept; rdfs:subcClassOf yso-meta1:Class. 
yso-meta1:deprecatedConcepts Poistettujen käsitteiden ryhmä

isothes:ThesaurusArray,

skos:Collection:

owl:Deprecated true;

yso:aggregateconceptscheme Käsitteiden koosteryhmäskos:ConceptScheme
yso:deprecatedconceptscheme Käytöstä poistettujen käsitteiden ryhmäskos:ConceptScheme

 

Käsitteiden väliset semanttiset suhteet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:topConceptOf 

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi.

 
skos:hasTopConcept Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite. 
skos:broaderYLÄKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite). 
skos:narrowerALAKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite). 
skos:related

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

Käsitteiden väliset assosiatiiviset suhteet (vrt. rinnakkaistermi) ilmaistaan skos:related-suhteella. (Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet) 
skos:member

KUULUU RYHMÄÄN

KUULUU JAOTTELUUN

Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.

Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.

 
skosext:partOf Osa-kokonaisuus-suhde, jossa käsite on osa toisen käsitteen edustamaa laajempaa kokonaisuutta.  
skos:inSchemeysoKäsite kuuluu nimettyyn skeemaan.1
dct:isReplacedBy Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella.  
dct:spatial 

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

 
yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään 
rdau:P60683 

rdfs:label "has predecessor"@en, "edeltäjä"@fi, "företrädare"@sv;

a rdf:Property, owl:ObjectProperty;

 
rdau:P60686 

a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "has successor"@en, "seuraaja"@fi, "efterträdare"@sv ;

 
rdau:predecessor.en korvattu aikasempi termi 
rdau:successor.en korvaava uusi termi 
rdfs:subClassOf Alaluokka. 
allars:allars_juuri Allärs asiasanaston ylin käsite. a rdfs:Resource 
ysa:ysa_juuri Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite 

 

Termien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:altLabel

OHJAUSTERMIT

MUUNKIELISET TERMIT

Käsitteen vaihtoehtoinen termi (ohjaustermi), joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin. 
skos:prefLabelKÄYTETTÄVÄ TERMIKäsittestä käytettävä termi sisällönkuvailussa 
skos:hiddenLabel

 

Käsitteen piilotettu ohjaustermi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin. (Esimerkiksi termin kirjoitusvirheellinen muoto.)

 
yso-meta:singularAltLabel  

Vaihtoehtoisen termin yksikkömuoto

owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta:Concept;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

yso-meta:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

skos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta:Concept ;

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

yso-meta1:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

a owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

owl:deprecatedtrueKäsite tai ryhmätyyppi on deprekoitu eikä näy haettaessa 
rdf:Property Käytetty vain rdau: ominaisuuksille.owl:ObjectProperty
rdfs:Resource ysa:ysa_juuri; allars:allars_juuri ; lcsh; 
ysoupdate:removedAltLabel Poistettu vaihtoehtoinen termi

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

yso-meta1:deprecatedConcepts Poistettujen käsitteiden listaisothes:ThesaurusArray

Käsitteen ominaisuuksien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdfs:subPropertyOf 

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

yso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .
ns3:HasSubProperty Muuttujan osaominaisuus. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:lexicalAlias Muuttuja toinen kirjoitusmuoto. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:name Muuttuja nimi. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:status(Published)

Julkaisutila. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001 

rdau:P60683 ; rdau:P60686 
owl:ObjectProperty Käytetty vain rdau: kentille

rdau:P60683 ; rdau:P60686 

owl:DatatypeProperty Käytetyn kentän tai muuttujan tyyppi

yso-meta1:singularPrefLabel

yso-meta:singularAltLabel

yso-meta:singularPrefLabel

ysoupdate:removedAltlabel

    


Huomautukset

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:definitionMääritelmäKäsitteen määritelmä. 
skos:noteHuomautusYleinen huomautus. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja. 
skos:scopeNoteHuomautusKäyttöhuomautus.  
skos:changeNoteMuutos

(Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväys)

Käytössä vain kehitysversiossa.
skos:editorialNote 

(Tähän voi merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.)

Käytössä vain kehitysversiossa.
skos:exampleEsimerkki

(Tähän voisi lisätä käyttöesimerkkejä mikäli on epäselvää rinnakkaisten käsitteiden kanssa)

Ei käytössä.
skos:historyNote 

(Esimerkiksi versiohistoria)

Ei käytössä.
rdfs:label Muuttujalle annettu tunniste (yso) tai tyypin nimi (owl:class) 
rdfs:commentKommenttiVapaamuotoinen käsitteen selitysteksti.  
dc:sourceLähdeLähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja. 
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon 
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattuxsd:date
xsd:date Päivyksen tyyppi 

 

Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:closeMatchLÄHES VASTAAVA KÄSITE

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
skos:broadMatchVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITEKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa. 
skos:narrowMatchVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITEKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa. 
skos:relatedMatchOHJAUSTERMTAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan. 
owl:inverseOf Vastakohta. Käytetty rdau: muuttujien kanssa 

 

Ontologian ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdf:about  ei käytetty
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytetty
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1
rdfs:range  ei käytetty
rdfs:seeAlso Katso myösei käytetty
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus 
dc:titleNIMI Ontologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469


XML nimiavaruudet

@prefixURIYSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)
dct:
http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#
 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/
 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
 • Thing (1)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • skos:example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • skos:changeNote (0)
 • skos:editorialNote (0)
 • skos:historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/
EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:
sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
@prefixURI (sanastokohtaiset ominaisuudet) 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 


 • No labels