You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennican tietomallin mukkaan Fennica RDF data model

Johdanto

YSOn tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tälle sivulle on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS:ia ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML tai Turtle datana:   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data 

Paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

Käsitteiden tunnisteet

YSO ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään termin kielen tunniste: YSO/fin,  YSO/swe tai YSO/eng

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä URI tunniste muodossa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa  NNNNN on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

Käsitekaavio

Käsitekaavio

tähän kuva

Jarmon kommentoinnin lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdolliset tuplat 

 

Käsitetyypit

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä tyypistä yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva käsite ja poistettu käsite

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:ConceptYleiskäsiteKuvailuun käytettävä yleiskäsite. 
ysometa:IndividualConcept
YksilökäsiteKuvailuun käytettävä yksilökäsite.        
yso-meta:IndividualYksilökäsite 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta:Concept
Yleiskäsite

 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta1:Concept 

YSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka

owl:Class;

rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

ysometa:Hierarchy

Hierarkisoiva käsite

Hierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.EI KÄYTETTY
yso-meta:Hierarchy  

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

skosext:DeprecatedConceptKäytöstä poistettu käsiteDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite (dc:isReplacedBy). Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.   
ysometa:DeprecatedGroupConceptKäytöstä poistettu ryhmmittelevä käsite a skos:ConceptScheme
owl:ClassAggregateConceptIndeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan. Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo.

yso-meta1:Concept

yso-meta1:Hierarchy

yso-meta:Individual

yso-meta:Concept

owl:Thing   

 

Ryhmätyypit

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
isothes:ConceptGroupKokoelma

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Aiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.

 
isothes:ThesaurusArrayKäsiteryhmäRyhmittelevä käsite. YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.). 
skos:Collection skos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia. isothes:ConceptGroup ja isothes:ThesaurusArray ovat sen alatyyppejä. 
skos:ConceptScheme   
ysometa:StructuringClass YSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan. rdfs:SubClassOf:Class 
yso-meta1:Class
 -- ei ole määriteltynä -- 
yso-meta1:deprecatedConcepts Poistettujen käsitteiden ryhmä

isothes:ThesaurusArray,

skos:Collection:

owl:Deprecated true;

yso:aggregateconceptscheme   
yso:deprecatedconceptscheme Käytöstä poistettujen käsiteiden ryhmä
a skos:ConceptSchem
 

 

Käsitteiden väliset semanttiset suhteet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:topConceptOf 

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi.

 
skos:hasTopConcept Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite. 
skos:broaderYLÄKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite). 
skos:narrowerALAKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite). 
skos:related

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

Käsitteiden väliset assosiatiiviset suhteet (vrt. rinnakkaistermi) ilmaistaan skos:related-suhteella. (Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet) 
skos:member

KUULUU RYHMÄÄN

KUULUU JAOTTELUUN

Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella. 
skos:inSchemeysoKäsite kuuluu nimettyyn skeemaan.1
dct:isReplacedBy Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella.  
skosext:partOf Osa-kokonaisuus-suhde, jossa käsite on osa toisen käsitteen edustamaa laajempaa kokonaisuutta.  
dct:spatial 

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

 
yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään 
rdau:P60683 

rdfs:label "has predecessor"@en, "edeltäjä"@fi, "företrädare"@sv;

a rdf:Property, owl:ObjectProperty;

 
rdau:P60686 

a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "has successor"@en, "seuraaja"@fi, "efterträdare"@sv ;

 
rdau:predecessor.en korvattu aikasempi termi 
rdau:successor.en korvaava uusi termi 
rdfs:subClassOf Alaluokka. 
allars:allars_juuri Allärs asiasanaston ylin käsite. a rdfs:Resource 
ysa:ysa_juuri Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite 
    

 

Termien ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:altLabel

OHJAUSTERMIT

MUUNKIELISET TERMIT

Käsitteen vaihtoehtoinen termi (ohjaustermi), joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.0 .. n
skos:prefLabelKÄYTETTÄVÄ TERMIKäsitteen käytettävä termi sisällönkuvailussa1
skos:hiddenLabel

 

Käsitteen piilotettu ohjaustermi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.

(Esimerkiksi termin kirjoitusvirheellinen muoto.)

0 .. n
yso-meta:singularAltLabel  

Vaihtoehtoisen termin yksikkömuoto

owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-metla:Concept;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

yso-meta:singularPrefLabel Käytettävän termin yksikkömuoto

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta:Concept ;

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

yso-meta1:singularPrefLabel 

Käytettävän termin yksikkömuoto

a owl:DatatypeProperty;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

owl:deprecated Käsite tai ryhmätyyppi on deprekoitu eikä näy haettaessa0 .. 1
rdf:Property Käytetty vain rdau: ominaisuuksille.owl:ObjectProperty
rdfs:Resource  0
rdfs:subPropertyOf  0
ysoupdate:removedAltLabel Poistettu vaihtoehtoinen termi

a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain yso-meta1:Concept

yso-meta1:deprecatedConcepts   
ns3:HasSubProperty Muuttujan osaominaisuus. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille 
ns3:lexicalAlias Muuttuja toinen kirjoitusmuoto. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille 
ns3:name Muuttuja nimi. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille 
ns3:status"Published"

Julkaisutila. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001 

 
owl:ObjectProperty Käytetty vain rdau: kentille

rdau:P60683 ; rdau:P60686 

owl:DatatypeProperty Käytetyn kentän tai muuttujan tyyppi

yso-meta1:singularPrefLabel

yso-meta:singularAltLabel

yso-meta:singularPrefLabel

ysoupdate:removedAltlabel

    


Huomautukset

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:definitionMääritelmäKäsitteen määritelmä.0 .. n
skos:noteHuomautusYleinen huomautus. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.0 .. n
skos:scopeNoteHuomautusKäyttöhuomautus. 0 .. n
skos:changeNote 

Käytössä vain kehitysversiossa.

(Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväys)

0 .. n
skos:editorialNote 

Käytössä vain kehitysversiossa.

(Tähän voi merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.)

0 .. n
skos:example 

Ei käytössä.

(Tähän voisi lisätä käyttöesimerkkejä mikäli on epäselvää rinnakkaisten käsitteiden kanssa)

0 .. n
skos:historyNote 

Ei käytössä.

0 .. n
rdfs:label Muuttujalle annettu tunniste (yso) tai tyypin nimi (owl:class)0 .. n
rdfs:comment Vapaamuotoinen käsitteen selitysteksti. 0 .. n
dc11:source | dc:source Lähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja.0 .. n
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon1
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattu. Muoto xsd:date0 .. n
xsd:date Päivyksen tyyppi 

kommentteja

 


Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
skos:closeMatchLÄHES VASTAAVA KÄSITE

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
skos:broadMatchVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITEKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa. 
skos:narrowMatchVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITEKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa. 
skos:relatedMatch?Assosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan. 
owl:inverseOf Vastakohta 

 

Ontologian ominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausLukumäärä
rdf:about   
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia. 
rdfs:domainAIHEALUE  
rdfs:isDefinedBy   
rdfs:label Sanaston tunniste tai tyypin nimi (owl:class)1
rdfs:range   
rdfs:seeAlso   
dct:LinguisticSystem Käytetty kieli 
dc:description  Ontologian kuvailu 
dc:title  Ontologian nimi 
dc:publisher  Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subject Sanaston aihealue 


XML nimiavaruudet

@prefixURIKommentti
dc
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 
dc11
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
 
dcam
http://purl.org/dc/dcam/
 
dct
http://purl.org/dc/terms/#
 
dcterms
http://purl.org/dc/terms/
 
dsv
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
 
foaf
http://xmlns.com/foaf/0.1/
 
isothes
http://purl.org/iso25964/skos-thes#
 
ns0 | yso-meta
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 
ns1
http://spinrdf.org/sp#
 
ns2
http://spinrdf.org/spin#
 
ns3
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/
 
om
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/
 
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 
rdau
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 
rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 
sd
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
 
sh
http://purl.org/skos-history/
 
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 
skosext
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#
 
xhv
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
 
xml
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 
zbwext
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
 
@prefixURI (sanastokohtaiset ominaisuudet) 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
yso-metahttp://www.yso.fi/onto/yso-meta/ 
ysokehitys | yso-kehitys
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysometa | yso-meta1
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
EI KÄYTETTY
ysotranslate | yso-translate
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
ysoupdate | yso-update
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
skos:ConceptScheme

 


  • No labels